ITPB2/4511-544/15/IL | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości gruntowych.
ITPB2/4511-544/15/ILinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. organu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości gruntowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości gruntowych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - działający wraz ze swoją żoną Bernadetą M. zawarł w dniu 25 marca 2015 r. w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży warunkowej, a następnie w dniu 31 marca 2015 r. również w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności nieruchomości. Na mocy tych umów Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał z nieruchomości objętej księgą wieczystą działkę nr ... obszaru 1,7130 ha za cenę 298.000 zł, która to cena została zapłacona. Sprzedana działka nie była zabudowana, nie była uzbrojona, posiadała bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2015 r. dla działki o numerze ewidencyjnym gruntu .., obręb W., obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 20 maja 2005 r. (Dz. U. Woj. .... z dnia 15 czerwca 2005 r„ Nr 58, poz. 1094), a wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydany przez Starostę dnia 19 lutego 2015 r. wskazuje, że działka nr ... obszaru 1,7130 ha, obręb ewidencyjny W. stanowi łąki trwałe, nieużytki i grunty orne.

Powyższa działka została sprzedana na rzecz Józefa Jana J., Waldemara W., Edgara Jerzego W. i Mariana Augustyna K., działających jako wspólnicy spółki prawa cywilnego pod nazwą: "F." S.C. z siedzibą w T.

Powyższą nieruchomość Wnioskodawca wraz z żoną nabyli od Skarbu Państwa - Banku ... - na podstawie umowy sprzedaży z dnia 5 grudnia 1984 r. W związku małżeńskim Wnioskodawcy i jego żony panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne, jednak powyższa działka - z uwagi na to, że stanowi łąki, nieużytki i grunty klasy V - nie była wykorzystywana w tym gospodarstwie. Wnioskodawca ani jego żona nie prowadzą działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanej działki gruntu nr .. obszaru 1,7130 ha spowodowała powstanie przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż opisanej działki gruntu nr ... obszaru 1,7130 ha nie spowodowała powstania przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy nie ciążą w związku z tym obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. w szczególności nie ma obowiązku złożenia w związku z tą sprzedażą zeznania PIT-39 za rok 2015.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Na podstawie opisanego stanu faktycznego, według Wnioskodawcy nie można uznać, aby zbycie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie upłynął wymagany powyższym przepisem okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem Wnioskodawca uważa, że zgodnie z powyższym przepisem nie powstaje przychód podatkowy, a więc jego stanowisko należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – działający wraz ze swoją żoną Bernadetą M. zawarł w dniu 25 marca 2015 r. w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży warunkowej, a następnie w dniu 31 marca 2015 r. również w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności nieruchomości. Na mocy tych umów Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał z nieruchomości objętej księgą wieczystą działkę nr ... obszaru 1,7130 ha za cenę 298.000 zł, która to cena została zapłacona. Sprzedana działka nie była zabudowana, nie była uzbrojona, posiadała bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2015 r. dla działki o numerze ewidencyjnym gruntu ... , obręb W., obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 20 maja 2005 r. (Dz. U. Woj. .... z dnia 15 czerwca 2005 r„ Nr 58, poz. 1094), a wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydany przez Starostę dnia 19 lutego 2015 r. wskazuje, że działka nr ... obszaru 1,7130 ha, obręb ewidencyjny W. stanowi łąki trwałe, nieużytki i grunty orne.

Powyższa działka została sprzedana na rzecz Józefa Jana J., Waldemara W., Edgara Jerzego W. i Mariana Augustyna K., działających jako wspólnicy spółki prawa cywilnego pod nazwą: "F." S.C. z siedzibą w T.

Powyższą nieruchomość Wnioskodawca wraz z żoną nabyli od Skarbu Państwa - Banku ... - na podstawie umowy sprzedaży z dnia 5 grudnia 1984 r. W związku małżeńskim Wnioskodawcy i jego żony panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne, jednak powyższa działka - z uwagi na to, że stanowi łąki, nieużytki i grunty klasy V - nie była wykorzystywana w tym gospodarstwie. Wnioskodawca ani jego żona nie prowadzą działalności gospodarczej.

Analizując czy sprzedaż opisanej działki stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy sprzedaż ta nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem pojęcie działalności gospodarczej charakteryzuje się między innymi prowadzeniem tej działalności w celach zarobkowych, prowadzeniem działalności na własny rachunek, jej zorganizowaniem i ciągłością – zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Ponadto przy ocenie zakresu pojęcia działalności gospodarczej nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności.

W świetle powyższego uznać należy, iż działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy też jej rodziny.

Zatem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, a w szczególności fakt, że Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą, działka będąca przedmiotem sprzedaży, mimo że nie była wykorzystywana w tej działalności była w jego posiadaniu od 1984 r., co nie wskazuje, że została nabyta w celu odsprzedaży stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowej działki należy rozpatrywać w kategorii odpłatnego zbycia, klasyfikowanego do źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, w sytuacji opisanej we wniosku odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę niezabudowanej, nieuzbrojonej, posiadającej bezpośredni dostęp do drogi publicznej działki gruntu nr ... obszaru 1,7130 ha nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od daty jej nabycia (1984 r.,), a zatem nie powstał obowiązek zapłaty podatku od uzyskanego z tego tytułu przychodu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.