ITPB2/415-656/12/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2012 r. (data wpływu 13 lipca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 28 grudnia 1999 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła od Gminy do majątku wspólnego działkę nr xxx/2. W dniu 11 lutego 2009 r. nastąpił rozwód małżonków, a w dniu 23 listopada 2010 r. podział majątku wspólnego.

Na wyłączną własność Wnioskodawczyni przypadły następujące składniki majątku:

 1. nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty Wnioskodawczyni na budowę domu z garażem o wartości 286.115 zł;
 2. działka nr xxx/5 niezabudowana, powstała po podziale działki nr xxx/2 o powierzchni 0,1963 m2 i wartości 109.216 zł;
 3. samochód osobowy o wartości 11.500 zł;
 4. szlifierka taśmowa o wartości 4.500 zł;
 5. frezarka o wartości 5.500 zł;
 6. sprężarka do powietrza o wartości 500 zł;
 7. mała szlifierka taśmowa o wartości 2.200 zł;
 8. wiertarka o wartości 950 zł;
 9. meble oraz sprzęt AGD, RTV stanowiące wyposażenie domu z garażem o łącznej wartości 11.810 zł.

Natomiast na rzecz byłego małżonka Wnioskodawczyni przypadły:

 1. działka nr xxx/4 powstała po podziale działki nr xxx/2 o powierzchni 0,1963 m2, zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o wartości 509.200 zł;
 2. dwa stoły warsztatowe o wartości 400 zł;
 3. strugarka o wartości 850 zł;
 4. pięć sztuk tarczy widiowych o wartości 200 zł;
 5. biurko o wartości 150 zł;
 6. komoda o wartości 80 zł;
 7. szafa trzydrzwiowa o wartości 250 zł;
 8. szafa wnękowa o wartości 250 zł.

Podział majątku wspólnego nastąpił po połowie, przy czym na rzecz Wnioskodawczyni została zasądzona spłata w wysokości 39.544 zł 50 gr. Wartość składników majątkowych, jakie przyznano Wnioskodawczyni, mieściła się w udziale jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym.

W dniu 19 marca 2012 r. Wnioskodawczyni podpisała warunkową umowę sprzedaży działki nr xxx/5, natomiast w dniu 23 marca 2012 r. sprzedaż została sfinalizowana. Odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż działki nr xxx/5 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odpłatne zbycie nie spowoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Dla określenia skutków podatkowych zbycia nieruchomości i ww. praw majątkowych niezbędnym jest zatem określenie momentu ich nabycia.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788). Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego: małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności lub wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości przez jednego z nich.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku dokonanego podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał byłemu małżonkowi w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne stwierdzić należy, że na skutek podziału majątku dorobkowego małżonków Wnioskodawczyni stała się jedyną właścicielką m.in. niezabudowanej działki nr xxx/5, powstałej po podziale działki nr xxx/2, nabytej w dniu 28 grudnia 1999 r. Wartość otrzymanej przez Wnioskodawczynię nieruchomości mieści się w udziale jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym, czego potwierdzeniem jest fakt, iż w wyniku sądowego podziału, małżonek Wnioskodawczyni został zobowiązany do dokonania na Jej rzecz spłaty w kwocie 39.544 zł 50 gr.

Zatem w odniesieniu bezpośrednio do sytuacji Wnioskodawczyni, nie można traktować dokonanego podziału majątku wspólnego w kategoriach nabycia, stąd też za datę nabycia działki nr xxx/5 uznać należy datę pierwotnego jej nabycia do majątku wspólnego, czyli 1999 r. W konsekwencji więc uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jej zbycie, które nastąpiło w 2012 r. zostało dokonane bowiem po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.