ITPB2/415-1174/14/DSZ | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż udziału w nieruchomości rolnej
ITPB2/415-1174/14/DSZinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. udział
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 25 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18 października 2011 r. nabyła spadek po zmarłym Józefie Michale Cz., synu Jana i Genowefy w udziale wynoszącym 1/24.

Na podstawie ww. postanowienia spadek po zmarłym nabyli także:

 • brat zmarłego Władysław Cz. w udziale wynoszącym 6/24 części spadku;
 • brat zmarłego Franciszek Cz. w udziale wynoszącym 6/24 części spadku;
 • bratanek zmarłego Sylwester Cz. w udziale wynoszącym 1/24 części spadku;
 • bratanek zmarłego Andrzej Cz. w udziale wynoszącym 1/24 części spadku;
 • bratanek zmarłego Paweł Cz. w udziale wynoszącym 1/24 części spadku;
 • bratanek zmarłego Mariusz Cz. w udziale wynoszącym 1/24 części spadku;
 • bratanica zmarłego Estera R. w udziale wynoszącym 1/24 części spadku.

Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 9 listopada 2011 r.

W decyzji z dnia 10 lutego 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił dla Wnioskodawczyni wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia przez Nią ww. spadku na kwotę 4.458 zł.

Spadek po zmarłym Józefie Michale Cz. obejmował m.in. zabudowaną nieruchomość, w skład której wchodzą działki: nr 272, nr 433, nr 434, nr 567 o łącznej powierzchni 11,1400 ha położone w B., dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, stanowiącą zabudowane gospodarstwo rolne.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 5 marca 2012 r. zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni sprzedała stanowiący Jej własność udział wynoszący 1/24 części ww. nieruchomości za cenę 25.000 zł na rzecz Pani Marii G., będącej także już przed datą zawarcia umowy sprzedaży współwłaścicielką ww. gospodarstwa w udziale wynoszącym 6/24 części tej nieruchomości, nabywając go, podobnie jak Wnioskodawczyni, w spadku po zmarłym Józefie Michale Cz.

Pani Maria G. zawierając z Wnioskodawczynią ww. umowę sprzedaży oświadczyła, iż nabywa od Wnioskodawczyni ww. udział w przedmiotowym gospodarstwie rolnym w celu jego powiększenia. Strony bowiem zgodnie oświadczyły, iż ww. nieruchomość stanowi nieruchomość rolną zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego i gospodarstwo rolne zgodnie z ustawą o podatku rolnym.

Obecnie, jak wynika z księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości oraz wypisu z rejestru gruntów dotyczącego ww. działek, Pani Maria G. jest współwłaścicielką ww. gospodarstwa w udziale wynoszącym 19/24 części. Zgodnie z treścią tego wypisu, przedmiotowa nieruchomość jest kwalifikowana jako grunty orne, pastwiska trwałe, lasy, grunty rolne zabudowane, nieużytki oraz drogę.

Wnioskodawczyni informuje ponadto, że Józef Michał Cz. zmarł w dniu 1 sierpnia 2011 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy uwzględnieniu powyższych okoliczności sprawy, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dokonanej w dniu 10 lutego 2012 r. sprzedaży udziału wynoszącego 1/24 części nieruchomości położonej w B., o łącznej powierzchni 11,2400 ha, stanowiącego gospodarstwo rolne, który to udział nabyła w dniu 9 listopada 2011 r. w drodze spadku po zmarłym Józefie Michale Cz. pomimo tego, iż w związku ze sprzedażą ww. udziału przedmiotowa nieruchomość ani w dacie jego sprzedaży, ani też później nie utraciła charakteru rolnego i nadal stanowi gospodarstwo rolne...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód uzyskany przez Nią ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/24 części nieruchomości położonej w B. o łącznej powierzchni 11,1400 ha, stanowiącej gospodarstwo rolne, który nabyła w drodze spadku po zmarłym Józefie Michale Cz. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, Wnioskodawczyni uważa, że nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu.

Zgodnie bowiem z zasadą określoną w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, sprzedaż przez osobę fizyczną m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeśli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowi co do zasady źródło przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale tylko wówczas gdy transakcja została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat nie powoduje obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fakt jednak uzyskania przychodu z ww. tytułu przed upływem ww. 5-letniego terminu nie oznacza jednak, że automatycznie przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu. Wnioskodawczyni zauważa, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to natomiast nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zgodnie natomiast z przepisami art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Jak z powyższego zatem wynika, zwolnienie określone przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter przedmiotowy i dotyczyć może całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, iż transakcja sprzedaży może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa bądź też niektóre z nich.

Wnioskodawczyni zauważa jednocześnie, że udział w nieruchomości to prawo do każdej najmniejszej powierzchni danego gruntu, w stosownej proporcji przed jej fizycznym wyodrębnieniem poprzez zniesienie współwłasności.

Mając zatem na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni uważa, iż aby skorzystać ze zwolnienia określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, po pierwsze: grunt musi w dniu jego sprzedaży wchodzić w skład gospodarstwa rolnego, a po drugie: nie może utracić charakteru rolnego lub leśnego w związku z jego sprzedażą. W ocenie Wnioskodawczyni, w przedmiotowej sprawie spełnione zostały obie ww. przesłanki.

Przedmiotem sprzedaży był bowiem udział w zabudowanej nieruchomości określonej w rejestrze gruntów jako grunty orne, pastwiska trwałe, lasy, grunty rolne zabudowane oraz nieużytki o łącznej powierzchni 11,400 ha. Ponadto cel nabycia przedmiotowego udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne wynika wprost z aktu notarialnego, gdzie nabywca oświadczył, iż udział w powyższym gospodarstwie nabywa w celu jego powiększenia. Po nabyciu przez Panią Marię G. od Wnioskodawczyni ww. udziału, przedmiotowa nieruchomość nadal stanowi gospodarstwo rolne.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, iż nie ma obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dokonanej w dniu 10 lutego 2012 r. sprzedaży udziału wynoszącego 1/24 części nieruchomości położonej w B., o łącznej powierzchni 11,1400 ha, stanowiącej gospodarstwo rolne, który to udział nabyła w drodze spadku po zmarłym Józefie Michale Cz., z uwagi na to, iż w związku ze sprzedażą ww. udziału nieruchomość ta nie utraciła charakteru rolnego.

Wnioskodawczyni wskazuje ponadto, że podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 1076/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

Zgodnie z przedstawionym w niniejszej sprawie opisem stanu faktycznego, Wnioskodawczyni na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18 października 2011 r. nabyła spadek po zmarłym w dniu 1 sierpnia 2011 r. Józefie Michale Cz., synu Jana i Genowefy w udziale wynoszącym 1/24. Spadek po zmarłym Józefie Michale Cz. obejmował m.in. zabudowaną nieruchomość, w skład której wchodzą działki: nr 272, nr 433, nr 434, nr 567 o łącznej powierzchni 11,1400 ha położone w B., dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, stanowiącą zabudowane gospodarstwo rolne.

Następnie, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 5 marca 2012 r. zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni sprzedała stanowiący Jej własność ww. udział wynoszący 1/24 części ww. nieruchomości za cenę 25.000 zł na rzecz Pani Marii G., będącej także już przed datą zawarcia umowy sprzedaży współwłaścicielką ww. gospodarstwa w udziale wynoszącym 6/24 części tej nieruchomości, nabywając go, podobnie jak Wnioskodawczyni, w spadku po zmarłym Józefie Michale Cz.

Z uwagi na fakt, że nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło w drodze spadku w dniu 1 sierpnia 2011 r., to dokonana przez Wnioskodawczynię w dniu 5 marca 2012 r. sprzedaż tego udziału stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Doszło do niej bowiem przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w brzmieniu obowiązującym do 30 grudnia 2013 r. oraz załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. nieużytki, oznaczone symbolem - N,
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Z kolei zgodnie z jego § 68 ust. 1 użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem - W.

Grunty leśne – zgodnie z § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia – dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Z zacytowanych przepisów wynika, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione zostało od łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Uwzględniając powyższe uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawczynię, a w szczególności fakt, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia 5 marca 2012 r. zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedała udział wynoszący 1/24 części w nieruchomości sklasyfikowanej jako grunty orne, pastwiska trwałe, lasy, grunty rolne zabudowane, nieużytki oraz droga, nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym w dniu 1 sierpnia 2011 r. Józefie Michale Cz., stwierdzić należy, że przychód uzyskany z tej sprzedaży nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ nie został uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu podatku rolnego lub jego części. Z wniosku jasno wynika bowiem, że przedmiotem dokonanej sprzedaży był udział posiadany przez Wnioskodawczynię, nie można zatem mówić, że sprzedaż ta dotyczyła nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej części. Jednocześnie, niezależnie od powyższych ustaleń, podkreślić należy, że przedmiotowe zwolnienie obejmuje tylko te grunty, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, czyli użytki rolne, w tym grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, sady oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. W konsekwencji z powyższego zwolnienia nie może skorzystać przychód uzyskany ze sprzedaży gruntów sklasyfikowanych jako droga, nieużytki oraz lasy, gdyż nie stanowią one użytków rolnych ani gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.