ITPB1/4511-1264/15-3/HD | Interpretacja indywidualna

Konsekwencje podatkowe wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych.
ITPB1/4511-1264/15-3/HDinterpretacja indywidualna
 1. lokale
 2. majątek
 3. nieruchomości
 4. nieruchomość niemieszkalna
 5. prawa majątkowe
 6. przychód z praw majątkowych
 7. spółka osobowa
 8. spółka partnerska
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie konsekwencji podatkowych wycofania ze spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego w sytuacji, gdy skutkuje to obniżeniem wkładów kapitałowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnicy spółki cywilnej na podstawie uchwały z dnia 10 października 2012 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego, przekształcili rzeczoną spółkę w spółkę partnerską.

Zgodnie z treścią § 4 umowy spółki partnerskiej z dnia 10 października 2012 r. przedmiotem jej działalności jest specjalistyczna praktyka lekarska.

W § 5 umowy spółki partnerskiej postanowiono, że w wyniku przekształcenia majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, o łącznej wartości 2.406.860 zł 98 gr, szczegółowo opisany w załączniku numer 1 do umowy, staje się majątkiem spółki przekształconej, tj. spółki partnerskiej.

Zgodnie z punktem 8 załącznika nr 1 do umowy spółki partnerskiej z dnia 10 października 2012 r. majątkiem spółki partnerskiej stał się lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 5, położony w budynku oznaczonym numerem 2, o łącznej powierzchni sto osiem i dwadzieścia/setnych (108,20) metra kwadratowego, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, z własnością którego związane są udziały wynoszące po sto sześćdziesiąt pięć/tysięcznych (165/1000) części we wszelkich częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o wartości 1.304.346 zł 34 gr.

Na podstawie rzeczonej uchwały, spółka partnerska została wpisana do księgi wieczystej jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

Stosownie do treści § 9 umowy spółki partnerskiej udziały partnerów w zyskach i stratach spółki są równe.

Wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.

Obecnie partnerzy zamierzają na mocy uchwały wycofać ze spółki i przenieść na swoją rzecz prawo własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego numerem 5, położonego w budynku oznaczonym numerem 2, o łącznej powierzchni sto osiem i dwadzieścia/setnych (108,20) metra kwadratowego, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, z własnością którego związane są udziały wynoszące po sto sześćdziesiąt pięć/tysięcznych (165/1000) części we wszelkich częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. W efekcie staną się współwłaścicielami wyżej wymienionej nieruchomości, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach spółki, tj. będą wynosić po połowie.

Uchwała partnerów zostanie podjęta w formie aktu notarialnego, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej, przy czym partnerzy rozważają dwa warianty, tj. wycofanie nieruchomości nie będzie skutkowało obniżeniem wkładów kapitałowych albo będzie wiązało się z obniżeniem wkładów kapitałowych. W obu przypadkach podstawą przeniesienia własności nieruchomości będzie jednomyślna uchwała partnerów o wycofaniu nieruchomości na potrzeby własne partnerów, a jedynie w jej wykonaniu zostanie sporządzona umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości (tj. bez wynagrodzenia). Umowa ta nie przyjmie formy umowy darowizny.

Treść przyszłej uchwały o wycofaniu nieruchomości lokalowej i nieodpłatnym przeniesieniu prawa własności na partnerów spółki, bez obniżenia wkładów kapitałowych będzie przedstawiała się następująco:

§ 1. Partnerzy postanawiają przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, prawo własności nieruchomości lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego numerem 5, położonego w budynku oznaczonym numerem 2, o łącznej powierzchni sto osiem i dwadzieścia/setnych (108.20) metra kwadratowego, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, z własnością którego związane są udziały wynoszące po sto sześćdziesiąt pięć/tysięcznych (165/1000) części we wszelkich częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, którego właścicielem jest spółka partnerska przy zachowaniu proporcji udziałów we współwłasności nieruchomości odpowiadającej proporcjom udziałów w zyskach i stratach Spółki przysługujących poszczególnym partnerom, tj. po połowie.

§ 2. Partnerzy oświadczają, że nieodpłatne przeniesienie własności wyżej opisanej nieruchomości Spółki na potrzeby własne partnerów Spółki nastąpi w drodze zawarcia umowy nienazwanej innej, niż umowa darowizny. Jest to uzasadnione faktem, iż na skutek jej zawarcia żaden z partnerów nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych partnerów, a wszyscy partnerzy utrzymają swój stan posiadania.

W wyniku podjętej jednomyślnie uchwały (bez obniżenia wkładów kapitałowych) i w celu jej wykonania, zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia prawa własności wyżej opisanej nieruchomości spółki na rzecz partnerów spółki. Nie przyjmie ona formy umowy darowizny i będzie zawierać m.in. poniższą treść:

§ 1. ((...)) 2. W związku z podjęciem przez partnerów Przekazującego uchwały nr... z dnia (...), stanowiącej załącznik numer (...) do niniejszej umowy, Przekazujący oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywców prawo własności nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, a Nabywcy oświadczają, że niniejszą nieruchomość przyjmują.

 1. Strony oświadczają, że przeniesienie prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, następuje przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości, odpowiednich do udziałów przysługujących poszczególnym partnerom Przekazującego w zyskach i stratach w Spółce w taki sposób, że Przekazujący przenosi własność opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy: w udziale wynoszącym 1/2 części nabywającemu Wnioskodawcy – w udziale wynoszącym 1/2 części nabywającemu wspólnikowi

§ 2.1. Strony oświadczają, że:

 1. przeniesienie na Nabywców prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następuje na potrzeby własne (prywatne) nabywców,
 2. Przekazujący nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia nieruchomości opisanej w 1 ust. 1 niniejszej umowy.
 1. Jednocześnie Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę nienazwaną, ich wolą nie jest zawarcie umowy darowizny o treści i skutkach określonych w niniejszej Umowie, co jest uzasadnione tym, iż na skutek jej zawarcia żaden z partnerów Przekazującego nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych partnerów Przekazującego, a wszyscy partnerzy Przekazującego utrzymają swój stan posiadania.

W związku z powyższym – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy wycofanie lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – oznaczonego numerem 5, położonego w budynku oznaczonym numerem 2, o łącznej powierzchni sto osiem i dwadzieścia/setnych (108,20) metra kwadratowego, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, z własnością którego związane są udziały wynoszące po sto sześćdziesiąt pięć/tysięcznych (165/1000) części we wszelkich częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą – stanowiącego majątek spółki partnerskiej, na cele własne Wnioskodawcy, spowoduje powstanie przychodu w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy we współwłasności nieruchomości, a co za tym idzie powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nastąpi obniżenie wkładu kapitałowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, wycofanie – na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez partnerów oraz umowy nieodpłatnego przekazania – wyżej opisanej nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na potrzeby własne Wnioskodawcy i drugiego partnera, skutkujące obniżeniem wkładów kapitałowych, nie powoduje powstania przychodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Spółka partnerska ma podmiotowość prawną. Może więc nabywać we własnym imieniu prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (art. 8 w związku z art. 89 Kodeksu spółek handlowych). Majątek spółki partnerskiej jest prawnie oddzielony od majątku partnerów. Tworzy go mienie wniesione jako wkład (pieniężny lub niepieniężny) oraz mienie nabyte przez spółkę. W kontekście przedstawionego problemu należy podkreślić, że udział kapitałowy partnerów w spółce partnerskiej odpowiada wartości rzeczywiście wniesionych wkładów.

Zgodnie z art. 54 § 1 w związku art. 89 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest zmniejszenie wielkości udziału kapitałowego partnera, co jednak wymaga zgody pozostałych partnerów. Zmniejszenie udziału kapitałowego odbywać się może w formie pieniężnej (spłata wspólnika/partnera) lub rzeczowej poprzez fizyczny zwrot wkładu, ale każdorazowo musi mieć podstawę w postaci stosownej uchwały wspólników/partnerów.

Odrębność majątków spółki partnerskiej oraz majątku partnerów powoduje, że przesunięcia składników majątku między majątkami tych podmiotów można oceniać jako zdarzenia, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Ponieważ podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki, skutki tych zdarzeń należy odnosić właśnie do nich.

Jak dotychczas powyższe zdarzenie było neutralne podatkowo, o czym stanowił art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem prawa zwolnione z podatku były przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Brzmienie przywołanego przepisu zostało zmienione od dnia 1 stycznia 2011 r. Zmiana, jaka nastąpiła w styczniu 2011 r. spowodowała, iż kwestię zwrotu wkładów w związku z obniżeniem udziału kapitałowego należy rozpatrywać w oparciu o zasady ogólne ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie istnieje bowiem żaden inny przepis, który do sytuacji zwrotu wkładów bezpośrednio by się odnosił.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody wspólnika z udziału w spółce osobowej, która prowadzi działalność gospodarczą, określone na podstawie art. 8 ust 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako przychody z działalności gospodarczej. Również inne przychody wspólników uzyskanie z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej należy traktować jako przychody z działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w dalszych przepisach.

Z kolei art. 14 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy określa co jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Artykuł 14 ust. 2 pkt 1 lit. a stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 16 tejże ustawy przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

W okolicznościach niniejszej sprawy wycofanie ze spółki nieruchomości skutkujące obniżeniem wkładów kapitałowych nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem nieruchomość zostanie przekazana nieodpłatnie. Żaden z wyżej wymienionych przepisów prawa nie kreuje obowiązku podatkowego w przypadku obniżenia wkładów kapitałowych, które następuje w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości spółki na cele własne partnerów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą – o czym stanowi art. 86 § 1 ww. Kodeksu. Zgodnie z art. 89 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 Kodeksu).

Spółka partnerska może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Jak wynika z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników.

Wycofanie z majątku spółki osobowej określonego składnika majątkowego i dokonanie jego zwrotu wspólnikowi musi mieć zatem podstawę prawną w postaci stosownej uchwały wspólników.

Udział kapitałowy jest ściśle powiązany z wkładami wspólników, co wynika z art. 50 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten stanowi, że udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu w określonej kwocie, na podstawie której wspólnikowi przysługują prawa majątkowe w spółce. A zatem wspólnik wnosząc do spółki np. nieruchomość uzyskuje w zamian prawo do udziału w zyskach tej spółki. Prawo do udziału w zyskach należy traktować jako świadczenie o charakterze ekwiwalentnym do przekazanego spółce prawa do używania nieruchomości.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie uchwały z dnia 10 października 2012 r. Spółka cywilna, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, została przekształcona w Spółkę partnerską. Udziały wspólników Spółki partnerskiej w zyskach i stratach Spółki są równe. W wyniku przekształcenia majątek wspólny wspólników Spółki cywilnej stał się majątkiem spółki przekształconej, tj. Spółki partnerskiej. Majątkiem Spółki partnerskiej stał się lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Obecnie partnerzy zamierzają na mocy jednomyślnej uchwały wycofać ze Spółki i przenieść na swoją rzecz prawo własności lokalu niemieszkalnego – umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności (tj. bez wynagrodzenia). Umowa ta nie przyjmie formy umowy darowizny. W efekcie partnerzy staną się współwłaścicielami wyżej wymienionej nieruchomości, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach spółki, tj. będą wynosić po połowie. Partnerzy rozważają m.in. sytuację, w której wycofanie nieruchomości będzie wiązało się z obniżeniem wkładów kapitałowych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy).

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kategorii przychodów, ani nie zwalnia z opodatkowania tym podatkiem przysporzenia majątkowego w postaci zwrotu prawa własności lokalu niemieszkalnego otrzymanego przez wspólnika spółki osobowej z tytułu zmniejszenia udziału w tej spółce. Na gruncie prawa podatkowego zwrot nieruchomości przez Spółkę partnerską na rzecz jej wspólnika, w związku z obniżeniem jego wkładu w tej Spółce w trybie art. 54 § 1 Kodeksu spółek handlowych spowoduje u tej osoby powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, przychód ten zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodów jakim m.in. są prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei w myśl przepisu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia. Jednakże wyliczenie w przepisie art. 18 ustawy praw majątkowych, z których przychody podlegają opodatkowaniu, nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładu kapitałowego Spółki partnerskiej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do przychodów uzyskanych w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładów w Spółce partnerskiej ustawodawca nie określił bowiem żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów.

Odpowiadając zatem wprost na postawione we wniosku pytanie stwierdzić należy, że wycofanie stanowiącego majątek Spółki partnerskiej lokalu niemieszkalnego na cele własne jej partnerów (w tym Wnioskodawcy) na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności – w sytuacji, gdy nastąpi obniżenie wkładu kapitałowego w Spółce partnerskiej – spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu z praw majątkowych w części odpowiadającej posiadanym udziałom w Spółce, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze powyższe, interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do niego, nie dotyczy pozostałych wspólników Spółki partnerskiej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.