ITPB1/415-583b/13/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób ustalenia przychodu z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży udziału w prawach do nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży udziału w prawach do nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży udziału w prawach do nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą. Jednocześnie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W ramach prowadzonej działalności nabył Pan prawa do nieruchomości, na które składają się:

  1. użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 416, o obszarze 5.074 m2 ;
  2. własność budynku posadowionego na tej nieruchomości gruntowej (działka 416), jednokondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej 2.034, 04 m2;
  3. użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 417, o obszarze 82 m2;
  4. własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek gruntu o Nr 408/12 (powierzchnia 724 m2) i nr 418/1 (powierzchnia 429 m2).

Nieruchomości te będą wykorzystane w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji galerii usługowo – handlowej.

Jest Pan również udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zamierza Pan przenieść prawa do nieruchomości na rzecz do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeniesienie praw do nieruchomości ma nastąpić w dwóch częściach:

  1. 813/1000 praw do nieruchomości zamierza wnieść aportem na rzecz spółki z o.o. za kwotę brutto 21.470.600 zł, w tym podatek VAT 4.014.827 zł 64 gr.
  2. 187/1000 praw do nieruchomości zamierza sprzedać na rzecz spółki z o.o. za kwotę 4.938.238 zł, w tym podatek VAT 923.410,36 zł.

Aport pokryje podwyższenie kapitałów spółki z o.o. w łącznej kwocie 21.470.600 zł. Aport spowoduje podwyższenie zarówno kapitału zakładowego jak i kapitału zapasowego tej spółki (agio). Wystawi Pan dla spółki fakturę VAT dokumentującą zarówno sprzedaż 187/1000 praw do nieruchomości jaki i aport 813/1000 praw do nieruchomości na łączną kwotę netto 21.470.600 zł, VAT wg stawki 23% wynoszący 4.9238.238 zł i kwotę brutto 26.408.838 zł. Transakcję tę oraz wynikający z niej VAT należny ujmie Pan w swojej deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Ponieważ nabyte przez spółkę (drogą kupna jak i w drodze aportu) prawa do nieruchomości będą w całości służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, spółka będzie mogła odliczyć cały podatek VAT zawarty fakturze wystawionej przez Pana, dokumentującej aport, co nastąpi poprzez zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Niezwłocznie po uzyskaniu prawnej możliwości spółka wystąpi do urzędu skarbowego o zwrot naliczonego podatku od towarów i usług od nabytych od Pana praw do nieruchomości w kwocie 4.938.238 zł. Po otrzymaniu z urzędu skarbowego zwrotu kwoty podatku, spółka zapłaci na rzecz Pana kwotę 4.938.238 zł tytułem zapłaty ceny za zakupione 187/1000 praw do nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przeniesienia przez Pana praw do nieruchomości na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, częściowo w drodze aportu, a częściowo w drodze sprzedaży, przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie dla Pana: nominalna wartość udziałów objęta za aport oraz wartość netto (bez podatku VAT) ceny otrzymanej za sprzedaż części praw do nieruchomości...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w części dotyczącej skutków podatkowych sprzedaży udziału w prawach do nieruchomości. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie własności nieruchomości (w tym przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych) w drodze aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki kapitałowej podlega zgodnie z regulacją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem. Czynność taką należy bowiem uznać za odpłatną dostawę towarów. Takie stanowisko potwierdza brzmienie art. 7 ust. 1 ww. aktu prawnego, gdzie prawodawca precyzuje, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stąd też Pan przenosząc w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej prawa do nieruchomości na rzecz spółki w części na podstawie aportu do spółki, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest traktowany jak podmiot dokonujący odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Odnosząc się natomiast do opodatkowania podatkiem dochodowym przenoszonego na spółkę udziału w prawach do nieruchomości tytułem realizacji umowy sprzedaży, należy wskazać, że zgodnie z regulacją art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawodawca wskazuje, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zatem w przypadku uzyskania (lub kiedy kwota stanie się należna) przez Pana ceny należnej tytułem realizacji umowy sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości, będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód ten będzie stanowiła cena pomniejszona o należny z tytułu tej transakcji należny podatek od towarów i usług.

Jednocześnie z tytułu dokonania sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości na rzecz spółki, nie będzie Pan zobowiązany do rozpoznania innego przychodu, niż ten wskazany powyżej. W szczególności należy zaznaczyć, że nie jest możliwe uznanie, iż takie ułożenie stosunków cywilnoprawnych między Panem a spółką, prowadzące do przeniesienia pełnych praw do nieruchomości, mające na celu m in. zapewnienie Panu środków pieniężnych (uzyskanych wskutek realizacji umowy sprzedaży) niezbędnych do pokrycia podatku należnego, który wynikać będzie z tytułu wniesienia do spółki aportu określonego udziału w prawach do nieruchomości, spowoduje powstanie podwójnego przychodu. Mianowicie pierwszy raz (powstanie przychodu) wskutek uzyskania ceny (lub kiedy kwota stanie się należna) z tytułu realizacji umowy sprzedaży udziału w prawach do nieruchomości, następnie natomiast (po raz kolejny rozpoznanie przychodu) uznając, że przedstawione, powyżej ułożenie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy Panem a spółką ma faktycznie na celu zwrot przez spółkę na rzecz Pana określonej kwoty - odpowiadającej podatkowi należnemu od Pana z tytułu wniesienia do spółki aportu w postaci udziału w prawach do nieruchomości

Biorąc pod uwagę powyższe, w Pana ocenie, w przypadku przeniesienia przez Pana na rzecz spółki udziału w prawach do nieruchomości w ramach realizacji umowy sprzedaży, rozpozna wyłącznie przychód jednokrotnie, tj. wskutek uzyskania ceny wynikającej z tej umowy. Nie ma na to wpływu cel takiego ułożenia stosunków między spółką i Panem - czyli zapewnienie Panu środków niezbędnych do pokrycia przez niego podatku należnego wynikającego z dokonanego aportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ogólne pojęcie przychodu w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) określone jest w przepisach art. 11 tej ustawy. Nie ma ono jednakże zastosowania w przypadku, gdy inne przepisy ustawy w sposób odmienny określają pojęcie przychodu. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 14 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej nie jest zatem istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych). Przychodem są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zasadnicze znaczenie ma zatem ustalenie pojęcia "kwota należna", determinuje ono bowiem rozumienie przychodu z działalności gospodarczej.

W przypadku podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, którzy są jednocześnie podatnikami podatku od towarów i usług, do ceny sprzedawanych przez siebie usług obowiązani są oni doliczać podatek VAT według stawki właściwej dla danego towaru czy też usługi. Kwota zawartego w cenie podatku, mimo że jest kwotą należną z tytułu sprzedaży, nie jest realnym przysporzeniem dla podatników, ponieważ podatek ten zobowiązani są odprowadzić do urzędu skarbowego. Mając na uwadze powyższe, ustawodawca wyłącza spod pojęcia przychodu zawarty w cenie (kwocie należnej) VAT jako należność, która jest świadczeniem pieniężnym na rzecz Skarbu Państwa i została nałożona w drodze ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dostawy towarów). W ramach prowadzonej działalności nabył Pan prawa do nieruchomości. Jednocześnie jest Pan udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zamierza przenieść prawa do nieruchomości na rzecz spółki w dwóch etapach, tj. częściowo w drodze aportu a częściowo w drodze sprzedaży. Wystawi Pan dla spółki fakturę VAT dokumentującą zarówno sprzedaż jaki i aport praw do nieruchomości. Transakcję tę oraz wynikający z niej VAT należny ujmie Pan w swojej deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku przeniesienia przez Pana na rzecz spółki udziału w prawach do nieruchomości w ramach realizacji umowy sprzedaży, będzie kwota należna wynikająca z faktury VAT, pomniejszona o należny z tytułu tej transakcji podatek od towarów i usług.

Zastrzec równocześnie należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego. Przedmiotu interpretacji nie stanowi ocena prawidłowości (możliwości) zawarcia przez Pana umowy sprzedaży pod względem formy, warunków, wzajemnych praw i obowiązków. Kwestie te regulują bowiem przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Stosownie do tej definicji przepisy Kodeksu cywilnego nie są przepisami prawa podatkowego. W trybie wydawania interpretacji określonym w art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma więc uprawnień do ich interpretowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.