IPTPP3/4512-98/15-8/BM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zamiany nieruchomości.
IPTPP3/4512-98/15-8/BMinterpretacja indywidualna
 1. nakłady
 2. nieruchomości
 3. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym pismami z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) i z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dostawy nieruchomości oznaczonej jako działka 3/4 w ramach zamiany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dostawy nieruchomości oznaczonych jako działki 3/4 i 3/5 w ramach zamiany.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) i z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Nadleśnictwo jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, która działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1153) oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. Nadleśnictwo jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nadleśnictwo (zwane dalej „Nadleśnictwem”) zgodnie z art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153) oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518) zamierza dokonać zamiany nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Państwa Ireny i Włodzimierza P.

Grunt, który Nadleśnictwo zamierza przekazać Państwu P. stanowią działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3/4 o powierzchni 0,3183ha oraz 3/5 o powierzchni 0,0528 ha, zlokalizowane w województwie ..., powiat ..., Miasto ....... Według ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości jest ujawniony Skarb Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo,. Użytki stanowiące przedmiotową część nieruchomości, zgodnie z ewidencją gruntów, oznaczone są symbolami Bi-inne tereny zabudowane. Na terenie działki występują składniki roślinne (drzewa, krzewy) oraz budowlane (budynek murowany restauracji „...” o powierzchni użytkowej 163 metrów kwadratowych i kubaturze 751 metrów sześciennych, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalacje elektryczne siły i światła, instalację telefoniczną i budynek murowany, kiosk metalowy, ogrodzenie częściowo z siatki a częściowo z elementów betonowych, studnia głębinowa, szambo i plac utwardzony asfaltem /0.15 ha/). Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 2 marca 1999 r. Repertorium A nr 299/99 Likwidator Stowarzyszenia (w likwidacji) dokonał sprzedaży naniesień budowlanych dotychczasowym najemcom opisanych wyżej naniesień czyli Włodzimierzowi i Irenie małżonkom P.. Od roku 1999 do dnia dzisiejszego Państwo P. na podstawie zawartych umów dzierżawią od Nadleśnictwa teren działek 3/4 i 3/5, dzierżawa gruntu była opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, zaś podatek należny z tego tytułu Nadleśnictwo odprowadzało do Urzędu Skarbowego. Ponieważ naniesienia nie były własnością Nadleśnictwa, Nadleśnictwo nie dokonywało żadnych napraw i ulepszeń. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość obowiązująca Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, przyjęta Uchwałą nr ... Rady Miasta w ...z dnia 30 listopada 2011 roku, wnioskowane działki znajdują się w jednostce MN, o następujących ustaleniach:

III.3.2. Podstawowe typy terenów wyróżnione ze względu na sposób użytkowania oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania i użytkowania tych terenów.

Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Kształtowanie się zabudowy na tych terenach wymaga:

 • intensyfikacji zainwestowania w granicach istniejących terenów budowlanych (sukcesja urbanistyczna),
 • dopuszczenia lokalizacji usług podstawowych wbudowanych w budynki mieszkalne, nie stwarzających zagrożeń przez zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, ani w zakresie czystości powietrza, hałasu i wibracji jako funkcji towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej;
 • preferencji dla sytuowania usług w formie obiektów wolnostojących wzdłuż ulic, sklasyfikowanych jako zbiorcze (Z), tak, aby stanowiły one obudowę architektoniczną dla ciągów komunikacyjnych, pełniąc jednocześnie funkcję ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej;
 • dopuszczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pod warunkiem zharmonizowania z zabudową mieszkaniową jednorodzinną pod względem gabarytów (wysokości i powierzchni zabudowy);
 • porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne kształtowanie sieci ulic dojazdowych oraz regulację układów własnościowych;
 • kształtowania lokalnych, estetycznych przestrzeni publicznych;
 • dbałości o ład i kompozycję przestrzenną poprzez ustalenie (w planach miejscowych) form zabudowy oraz zasad regulacji dotyczących linii zabudowy, dominant, akcentów architektonicznych, małej architektury - szczególnie w rejonach historycznych zespołów zabudowy;
 • wykluczenia zabudowy naruszającej układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny istniejącej zabudowy;
 • systematycznej poprawy stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

W studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów miejskich z określeniem funkcji dominującej (a nie wyłącznej) i może być uzupełniony innymi funkcjami, które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji dominującej i pogarszać warunki jej egzystencji. Określenie: tereny dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego dotyczą dominujących rodzajów zabudowy.

Działalność określana mianem przemysłowej, usługowej nie może swoją uciążliwością i szkodliwością, wykraczać poza granice użytkowanej działki.

Zgodnie z wyceną operatu szacunkowego wartość przedmiotowej nieruchomości (bez naniesień budowlanych) w zarządzie Nadleśnictwa na dzień 12 września 2014 r. została określona na poziomie 233 830 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych). Wartość nieruchomości oszacowana w niniejszym operacie szacunkowym została określona na podstawie cen netto nieruchomości porównawczych będących przedmiotem obrotu rynkowego. Jest zatem wartością netto i nie zawiera podatku VAT.

Natomiast nieruchomości, które Nadleśnictwo pozyska w wyniku zamiany stanowią:

 1. Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 238 o pow. 2,94 ha położoną we wsi R., Gmina B., powiat ..... W ewidencji gruntów jako właściciel nieruchomości ujawnione jest małżeństwo Włodzimierz i Irena P., zaś użytki stanowiące przedmiotową nieruchomość określone zostały symbolem Ls V-Lasy. Urząd Gminy B. zaświadcza, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy B. zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/60/91 z dnia 27.03.1991 r. (który obecnie jest nieaktualny) działka o nr ewid. 238 przeznaczona była pod lasy i zadrzewienia. Nieruchomość w całości porośnięta jest drzewostanem leśnym mieszanym. Wartość działki zgodnie z wyceną operatu szacunkowego na dzień 12 września 2014 r. określono w wysokości 88 800 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych). Wartość nieruchomości oszacowana została na podstawie cen netto nieruchomości porównawczych będących przedmiotem obrotu rynkowego. Jest zatem wartością netto i nie zawiera VAT.
 2. Działkę oznaczoną numerem 151/6 o pow. 7,4223 ha położoną w obrębię ewidencyjnym B., w gminie P., w powiecie .... W ewidencji gruntów jako właściciel nieruchomości wykazane jest małżeństwo Włodzimierz i Irena P., zaś użytki stanowiące przedmiotową nieruchomość określone zostały jako: Lasy LsV pow. 68573, grunty orne RV pow. 0,0252, grunty orne RVI pow. 0,5398. Urząd Miejski w P. zaświadcza, że od dnia 01.01.2004 r. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest wymieniana działka. Nieruchomość w części porośnięta jest drzewostanem leśnym mieszanym, w części (0,5650 ha) użytkowana rolniczo, w części (0,4573) porośnięta samosiewem sosnowym. Wartość działki zgodnie z wyceną operatu szacunkowego na dzień 12 września 2014 r. wyceniono na kwotę 168 736 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). Określona w operacie szacunkowym wartość wycenionych praw do nieruchomości nie uwzględnia podatku VAT.

Nadleśnictwo jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Właścicielem działek 3/4 i 3/5 jest Skarb Państwa, władającym Lasy Państwowe Nadleśnictwo w ..... Działki od lat są własnością Skarbu Państwa i przy ich nabywaniu na rzecz Lasów Państwowych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Przed zamianą działek nie dojdzie do rozliczenia nakładów dotyczących położonych na działkach budynków.

Przedmiotem zamiany są tylko grunty, bez naniesień budowlanych, które to są własnością Państwa Ireny i Włodzimierza P.

Naniesienia budowlane tj. budynek murowany restauracji „...” i budynek murowany, kiosk metalowy, ogrodzenie częściowo z siatki a częściowo z elementów betonowych, studnia głębinowa, szambo usytuowane są na działce o numerze ewidencyjnym 3/4. Natomiast plac utwardzony asfaltem na działce o numerze 3/5.

W oparciu o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 3/4 i 3/5 zgodnie z obowiązująca Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta ..., przyjęta Uchwalą nr ....Rady Miasta w ....z dnia 30 listopada 2011 roku, wnioskowane działki znajdują się w jednostce MN, o następujących ustaleniach: Podstawowe typy terenów wyróżnione ze względu na sposób użytkowania oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania i użytkowania tych terenów.

Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształtowanie się zabudowy na tych terenach wymaga:

 • intensyfikacji zainwestowania w granicach istniejących terenów budowlanych (sukcesja urbanistyczna),
 • dopuszczenia lokalizacji usług podstawowych wbudowanych w budynki mieszkalne, nie stwarzających zagrożeń przez zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, ani w zakresie czystości powietrza, hałasu i wibracji jako funkcji towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej;
 • preferencji dla sytuowania usług w formie obiektów wolno stojących wzdłuż ulic, sklasyfikowanych jako zbiorcze (Z), tak aby stanowiły one obudowę architektoniczną dla ciągów komunikacyjnych, pełniąc jednocześnie funkcję ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej;
 • dopuszczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pod warunkiem zharmonizowania z zabudową mieszkaniową jednorodzinną pod względem gabarytów (wysokości i powierzchni zabudowy);
 • porządkowania układów urbanistycznych poprzez racjonalne kształtowanie sieci ulic dojazdowych oraz regulację układów własnościowych;
 • kształtowania lokalnych, estetycznych przestrzeni publicznych;
 • dbałości o ład i kompozycję przestrzenną poprzez ustalenie (w planach miejscowych) form zabudowy oraz zasad regulacji dotyczących linii zabudowy, dominant, akcentów architektonicznych, małej architektury- szczególnie w rejonach historycznych zespołów zabudowy;
 • wykluczenia zabudowy naruszającej układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny istniejącej zabudowy;
 • systematycznej poprawy stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

W studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów miejskich z określeniem funkcji dominującej (a nie wyłącznej) i może być uzupełniony innymi funkcjami, które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji dominującej i pogarszać warunki jej egzystencji. Określenie: tereny dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego dotyczą dominujących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być lokalizowane także i inne rodzaje budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacje innych funkcji nieprzeciwstawne formie podstawowej. Działalność określana mianem przemysłowej, usługowej nie może swoją uciążliwością i szkodliwością, wykraczać poza granice użytkowanej działki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zamiana nieruchomości gruntowej (oznaczonej jako działki ewidencyjne 3/4 i 3/5) opisana powyżej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zamiana nieruchomości gruntowej opisana powyżej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12 c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% z zastrzeżeniem art. 146f.

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż (zamiana), stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem skoro przedmiotowa transakcja będzie obejmowała w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług lub ustawą o VAT) tylko dostawę gruntu zatem podstawą opodatkowania będzie wyłącznie wartość gruntu z wyłączeniem wartości cudzego zagospodarowania opisanego w stanie faktycznym.

Nie można więc zdaniem Wnioskodawcy, zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy nie są budynki i budowle. Nie znajdzie również w przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Przez tereny budowlane zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka o numerze 3/4 i 3/5, będąca przedmiotem zamiany, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta ..., oznaczona symbolem MN, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na przedmiotowej nieruchomości występują składniki roślinne (drzewa, krzewy) i budowle (budynek murowany restauracji „Leśna”, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, budynek murowany, kiosk metalowy, ogrodzenie siatkowo-betonowe, studnię głębinową, szambo i utwardzony asfaltem plac parkingowy.

W opisywanym przypadku ze strony Nadleśnictwa będzie miała miejsce tylko dostawa gruntu, na którym jednak znajdują się budynki i budowle trwale z nim związane, które nie są przedmiotem zamiany, gdyż są własnością Państwa P.. Dzierżawa gruntów była opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokością 23%, zaś podatek należny z tego tytułu Nadleśnictwo odprowadzało do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania czynności dostawy nieruchomości oznaczonej jako działka 3/4 w ramach zamiany.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Istota dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy polega na „przeniesieniu prawa” do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „rozporządzanie towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepis ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiązało się to z przeniesieniem własności w sensie cywilistycznym, wskazując na uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Znajduje to wyraz w formule „jak właściciel”, co implikuje możliwość uznania za dostawę towarów również owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą bez względu na to, czy w rzeczywistości w ślad za tym doszło do przeniesienia prawa własności. Należy rozróżnić pojęcie „rozporządzanie towarem jak właściciel” w ujęciu ustawowym i pojęcie własności w ujęciu cywilistycznym.

Zatem zawartego w przytoczonym przepisie wyrażenia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” nie wolno utożsamiać z prawem własności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy definiowaniu wyrażenia „dostawa towarów” akcentuje „własność ekonomiczną” funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financiën v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyraził pogląd, że „wyrażenie „dostawa towarów” w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel nawet, jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym” (pkt 1), jednak jednocześnie zastrzegł, że „zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy, miało miejsce” (pkt 2).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Zgodnie z brzmieniem art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Przez umowę zamiany, zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego, każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując jednocześnie w charakterze dostawcy jak i nabywcy.

Zapis art. 604 ww. ustawy Kodeks cywilny daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Jak wynika z powyższego realizowane w oparciu o umowę zamiany przeniesienie własności towaru (w tym gruntu) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza dokonać zamiany nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa ... na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Państwa Ireny i Włodzimierza P. Grunt, który Nadleśnictwo zamierza przekazać Państwu P. stanowią działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3/4 o powierzchni 0,3183ha oraz 3/5 o powierzchni 0,0528 ha. Na terenie działki występują składniki roślinne (drzewa, krzewy) oraz budowlane (budynek murowany restauracji „....” o powierzchni użytkowej 163 metrów kwadratowych i kubaturze 751 metrów sześciennych, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalacje elektryczne siły i światła, instalację telefoniczną i budynek murowany, kiosk metalowy, ogrodzenie częściowo z siatki a częściowo z elementów betonowych, studnia głębinowa, szambo i plac utwardzony asfaltem /0.15 ha/). Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 2 marca 1999 r. Repertorium A nr 299/99 Likwidator Stowarzyszenia dokonał sprzedaży naniesień budowlanych dotychczasowym najemcom opisanych wyżej naniesień czyli Włodzimierzowi i Irenie małżonkom P. Od roku 1999 do dnia dzisiejszego Państwo P. na podstawie zawartych umów dzierżawią od Nadleśnictwa teren działek 3/4 i 3/5, dzierżawa gruntu była opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, zaś podatek należny z tego tytułu Nadleśnictwo odprowadzało do Urzędu Skarbowego. Ponieważ naniesienia nie były własnością Nadleśnictwa, Nadleśnictwo nie dokonywało żadnych napraw i ulepszeń. Właścicielem działek 3/4 i 3/5 jest Skarb Państwa, władającym Lasy Państwowe Nadleśnictwo ...w ..... Działki od lat są własnością Skarbu Państwa i przy ich nabywaniu na rzecz Lasów Państwowych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Przed zamianą działek nie dojdzie do rozliczenia nakładów dotyczących położonych na działkach budynków. Przedmiotem zamiany są tylko grunty, bez naniesień budowlanych, które to są własnością Państwa Ireny i Włodzimierza P.. Naniesienia budowlane tj. budynek murowany restauracji „....” i budynek murowany, kiosk metalowy, ogrodzenie częściowo z siatki a częściowo z elementów betonowych, studnia głębinowa, szambo usytuowane są na działce o numerze ewidencyjnym 3/4.

Mając zatem na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że jakkolwiek na działce o numerze ewidencyjnym 3/4 usytuowane są budynki i budowle, które stanowią własność Państwa P., jednakże z uwagi na fakt, iż przed zamianą działek nie dojdzie do rozliczenia nakładów dotyczących położonych na działkach budynków pomiędzy Wnioskodawcą a właścicielami budynków, przedmiotem dostawy w ramach zamiany będzie wyłącznie grunt – działka o numerze ewidencyjnym 3/4. Wnioskodawca nie przeniesie na nabywcę prawa do rozporządzania budynkami i budowlami jak właściciel, prawo to pozostaje bowiem po stronie podmiotu, który te budynki nabył.

Transakcja dostawy w ramach zamiany nie będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, bowiem jest to grunt zabudowany, a więc nie stanowi terenu niezabudowanego, innego niż tereny budowlane. Dostawa działki w ramach zamiany nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem z okoliczności sprawy nie wynika, aby ww. grunt był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku – grunt był przedmiotem dzierżawy, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż dostawa w ramach zamiany działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/4 nie będzie mogła korzystać ze zwolnień wynikających art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy. Zatem dostawa w ramach zamiany przedmiotowej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/4 będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania czynności dostawy nieruchomości oznaczonej jako działka 3/4 w ramach zamiany. Natomiast odnośnie wniosku w części dotyczącej opodatkowania czynności zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka 3/5 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.