IPTPP3/4512-84/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości.
IPTPP3/4512-84/15-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomości
 4. nieruchomość zabudowana
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury VAT z tytułu zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury VAT z tytułu zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o doprecyzowanie pytania oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W zakres prowadzonej przez podatnika działalności wchodzi między innymi wykonywanie czynności opodatkowanych polegających na wynajmie skrytek bankowych. Wnioskodawca składa comiesięczne deklaracje podatkowe VAT-7. W dniu 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawca dokonał zakupu od Syndyka masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K., dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą KW nr .... wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 9/49 (1,3670 ha) i 9/41 (0,0936 ha) o łącznej powierzchni 1.4606 ha i jest zabudowana. Na nieruchomości znajduje się budynek administracyjno-socjalny o powierzchni 160 metrów kwadratowych, wiata garażowa, niepodpiwniczona, parterowa o powierzchni użytkowej 80 metrów kwadratowych, plac utwardzony o powierzchni około 9.000 metrów kwadratowych - wszystko na działce nr 9/49, droga dojazdowa do posesji o powierzchni 936 metrów kwadratowych - działka nr 9/41.

Przedmiotowa nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z odrębną własnością budynku administracyjno-socjalnego) została zakupiona za łączną kwotę 2.474.632,74 zł. Z tytułu sprzedaży Syndyk wystawił fakturę VAT nr 01/01/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., w której wykazał następujące pozycje:

 1. budynek socjalno-administracyjny wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9/49 na ul. ....w K. z ceną netto 411.346,85 zł - pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT;
 2. budynek garażu (wiaty) wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9/49, na ul. ...w K. z ceną netto 38.050,97 zł- pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT;
 3. część budowli utwardzonego placu (część zwolniona z VAT) wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki 9/49 na ul. ....w K. z ceną netto 465.662,31 zł - pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT;
 4. część budowli utwardzonego placu (część opodatkowana 23% VAT) wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9/49 na ul. ...w K. za ceną netto 1.210.722.03 zł plus 278.466,07 podatek VAT (stawka 23%);
 5. budowla drogi dojazdowej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki nr 9/41 na ul. w K. za ceną netto 70.384,51 zł - pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy VAT.

Syndyk wykazał w fakturze podatek naliczony z tytułu dostawy części budowli wraz z przypisaną do niej częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 9/49 w kwocie 278.466,07 zł.

Powyższy sposób opodatkowania zbycia nieruchomości przez Syndyka wynikał z następujących okoliczności:

 • przedmiotowa nieruchomość została zakupiona przez M. w dniu 7 marca 2008r. za kwotę 1.220.000 zł brutto, w tym 220.000 zł podatku VAT. Nieruchomość w dniu zakupu była zabudowana, na nieruchomości zgodnie aktem notarialnym z dnia 07.03.2008 r. znajdował się budynek administracyjno-socjalny o powierzchni 321 metrów kwadratowych oraz inna infrastruktura.
 • M. w momencie zakupu prowadził działalność gospodarczą pod firmą ...i był podatnikiem podatku od towarów i usług - NIP: . Nieruchomość została zakupiona dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 • droga dojazdowa (działka nr 9/41) była utwardzona bitumicznie, a wzdłuż drogi znajdował się chodnik z płytek betonowych. M. nie dokonywał ulepszenia drogi dojazdowej ani chodnika.
 • M. nie dokonywał ulepszeń budynku administracyjno-socjalnego stanowiących, co najmniej 30% wartości początkowej, w ewidencji gruntów i budynków sprostowana została jedynie powierzchnia budynku wynosząca w rzeczywistości 160 metrów kwadratowych;
 • wiata garażowa posiadała powierzchnię 80 metrów kwadratowych i była budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym. Fundamenty ławy żelbetowe, konstrukcja z profili stalowych, dach dwuspadowy M. nie dokonywał ulepszeń wiaty garażowej stanowiących, co najmniej 30% wartości początkowej;
 • plac manewrowy jest utwardzony płytami betonowymi;
 • po dokonanym zakupie M. nie przypisał placowi utwardzonemu żadnej wartości w rejestrze środków trwałych, a następnie dokonał jego ulepszenia ponosząc z tego tytułu wydatki w kwocie około 9.900 zł netto – faktura nr 144/08 z dnia 02.07.2008 r. (kwota 4.182.00 zł plus 920.04 zł VAT) i 203/07/08 z dnia 15.07.2008 r. (kwota 5.728,32 plus 1.260,23 zł VAT), na fakturach widniały pozycje usługa transportowa zakup kamienia.
 • po dokonanym ulepszeniu plac utwardzony ma powierzchnię około 9.000 metrów kwadratowych.
 • część placu manewrowego po jego ulepszeniu została oddana w najem. Pierwsza umowa została zawarta od dnia 16 sierpnia 2009 r. i dotyczyła nieznanej powierzchni. Kolejna umowa została zawarta w dniu 28.09.2012r. (o nieznanej powierzchni), prolongowana 1 grudnia 2013 r. (1.000 metrów kwadratowych). 1 maja 2013 r. została zawarta umowa najmu części placu manewrowego o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, która 1 grudnia 2013 r. została prolongowana w części dotyczącej 1.000 metrów.

Na podstawie oświadczenia upadłego syndyk przyjął, iż 2.500 metrów kwadratowych placu utwardzonego było przedmiotem umów najmu zawartych przed 29 grudnia 2012 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Syndyk dokonując sprzedaży uznał, iż dostawa budynku administracyjno-socjalnego, wiaty garażowej, drogi dojazdowej nie są dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia ani w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia, a tym samym wraz z przypisaną do tych budynków i budowli częścią prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 9/49 oraz prawem użytkowania wieczystego działki gruntu 9/41 są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. W przypadku budowli placu utwardzonego - Syndyk uznał, iż związku z wykonaniem robót z użyciem kamienia i poniesieniem z tego tytułu przez upadłego wydatków o wartość około 9.900 zł doszło do ulepszenia środka trwałego przekraczającego 30% jego wartości początkowej albowiem upadły przy nabyciu nie przypisał mu w rejestrze środków trwałych żadnej wartości. W konsekwencji wobec faktu, iż jedynie część ulepszonej budowli (placu) o powierzchni 2.500 metrów kwadratowych była przedmiotem najmu na podstawie umów zawartych przed 29 grudnia 2012 r. to tylko ta część wraz z przypisaną do niej częścią użytkowania wieczystego działki gruntu nr 9/49 będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, jako dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Pozostała część budowli - o powierzchni 6.500 metrów kwadratowych - wraz z przypisaną do niej częścią użytkowania wieczystego działki gruntu 9/49, jako dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia nie będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Nie będzie również objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy albowiem upadłemu w stosunku do tego obiektu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W konsekwencji dostawa tej części budowli wraz z przypisaną do niej częścią prawa użytkowania wieczystego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

W związku z tym, że na działce gruntu 9/49 znajduje się większa liczba budynków i budowli - tj. budynek administracyjno-socjalny, wiata garażowa oraz plac utwardzony konieczne było odpowiednie przypisanie prawa użytkowania wieczystego działki do poszczególnych obiektów. Syndyk wybrał tzw. klucz powierzchniowy gdyż przy kluczu wartościowym powierzchnia gruntu „przypisana” do placu byłaby mniejsza niż powierzchnia samego obiektu. Przypisanie odpowiednich części użytkowania wieczystego działki gruntu 9/49 do poszczególnych budynków i budowli zostało dokonane przez Syndyka w następujący sposób:

Powierzchnia utwardzonego placu 9 000,00 - 95,73%

Powierzchnia użytkowa budynku administracyjno-socjalnego 321,00 - 3,41%

Powierzchnia użytkowa wiaty garażowej 80,00 - 0,85%

Razem: 9401,00 100,00%

Razem powierzchnia działki 9/49 13 670,00 w tym:

Część powierzchni dziatki przypisana do placu 13 086,91 metrów

kwadratowych: 95,73%

Powierzchnia utwardzonego placu 9.000 metrów kwadratowych, 100 %

w tym:

Część, która była wynajęta 2 500,00 metrów kwadratowych 27,78%

Część, która nie była wynajęta 6 500,00 metrów kwadratowych 72,22%

Część powierzchni działki 9/49 przypisana do nie wy najętej powierzchni placu 5 451,66 metrów kwadratowych odpowiadająca powierzchni działki przypisanej do placu oraz procentowemu udziałowi powierzchni placu, który nie był przedmiotem najmu) - 69,14% powierzchni działki 9/49.

Z operatu szacunkowego przygotowanego 16 grudnia 2013r. przez biegłego rzeczoznawcę na zlecenie syndyka wynikało, że wartość rynkowa nieruchomości będącej przedmiotem transakcji wynosi 1.282.700,00 zł, z czego wartość użytkowania wieczystego gruntu 641.500 zł (na działkę nr 9/49 przypadało 600.391 zł, a na działkę 9/41 41.109 zł), a wartość składników budowlanych 641.200 zł. W tej ostatniej kwocie budynek administracyjno-socjalny stanowił 219.752 zł, wiata garażowa 17.115 zł, a płac utwardzony 404.333 zł.

Na podstawie stosunku tych kwot do całej wartości ustalonej przez biegłego oraz określonych wyżej udziałów procentowych, w jakich należy przypisać prawo użytkowania wieczystego działki gruntu 9/49 do poszczególnych obiektów budowlanych Syndyk wyliczył, iż z łącznej kwoty 2.196.166,67 zł wartości transakcji polegającej na sprzedaży Wnioskodawcy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K., dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą KW nr ....wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego, 44,871102% przypada na sprzedaż objętą zwolnieniem, a 55,128898% na sprzedaż opodatkowaną. Ta pierwsza część procentowa obejmuje budynek administracyjno-socjalny - 17,13%; wiatę garażową - 1,33%; część placu utwardzonego (będącą przedmiotem najmu) - 8,76%, przypisaną do powyższych obiektów część prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 9/49 - 14,44%, drogę dojazdową wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu działki 9/41 - 3,20%. Druga natomiast część placu utwardzonego (niebędącą przedmiotem najmu) - 22,77% oraz przypisaną do niej część prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 9/49 - 32,36%.

W konsekwencji została wystawiona faktura VAT nr 01/01/2015 z dnia 27.01.2015 r. szczegółowo opisana wyżej, w której został naliczony podatek VAT w kwocie 278.466,07 zł, którego dotyczy pytanie niniejszego wniosku.

Wnioskodawca dokonał zakupu nieruchomości w celu dalszej jej odsprzedaży. Wnioskodawca nie zamierza prowadzić na nieruchomości działalności, która byłaby zwolniona od podatku VAT, w szczególności Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać nieruchomości do prowadzenia działalności bankowej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Po nabyciu nieruchomości, do czasu znalezienia nabywcy, Wnioskodawca (o ile znajdzie się chętny) zamierza nieruchomość wydzierżawić/wynająć. Może to dotyczyć zarówno całości nieruchomości, jak i jej części (tylko niektórych obiektów). Nieruchomość została już częściowo wynajęta - 31.01.2015r. w najem oddano 1.000 m2 placu, a 25.02.2015r. wiatę garażową. Najem jest opodatkowany podatkiem VAT, a Wnioskodawca wystawia z tego tytułu faktury. Pozostałe części nieruchomości do dnia dzisiejszego nie zostały wynajęte/wydzierżawione i nic były wykorzystywane do innych celów bądź prowadzenia jakiejkolwiek działalności. W szczególności nieruchomość nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana do prowadzenia głównej działalności Wnioskodawcy, tj. czynności bankowych. W chwili obecnej Wnioskodawca poszukuje nabywcy na nieruchomość w całości (w zakresie opisanym w we wniosku którego dotyczy zapytanie IPTPP3/4512-80/15-2/BM).

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w K. księga wieczysta KW nr ....wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego, która obejmować będzie również znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości obiekty, tj. wiatę garażową (niepodpiwniczoną, parterową o powierzchni użytkowej 80 m2, plac utwardzony o powierzchni około 9.000 m2 oraz drogę dojazdową o powierzchni 936 m2. Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość jak najszybciej, jest to uzależnione wyłącznie od znalezienia kupca oferującego korzystną cenę. Mając na uwadze sytuację rynkową możliwe jest jednak, że sprzedaż nastąpi już po upływie 2 lat od zakupu nieruchomości. W takim przypadku Wnioskodawca zamierza jednak uzgodnić z nabywcą rezygnację ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy ta przyszła sprzedaż w zależności od momentu jej dokonania będzie różnie traktowana w zakresie podatku VAT. Jeżeli transakcja nastąpi przed upływem 2 lat od zakupu przez Wnioskodawcę to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w K. księga wieczysta KW nr .... wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego, która obejmować będzie również znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości obiekty, tj. wiatę garażową (niepodpiwniczoną, parterową o powierzchni użytkowej 80 m2, plac utwardzony o powierzchni około 9.000 m2, oraz drogę dojazdową o powierzchni 936 m2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług tylko w takiej części w jakiej została ona opodatkowana przez Syndyka masy upadłości M. przy sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy. Jeżeli natomiast upłyną 2 lata od momentu zakupu przez Wnioskodawcę, a strony przyszłej transakcji zrezygnują ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy transakcja będzie opodatkowana w całości. W przypadku gdy upłyną 2 lata od momentu zakupu przez Wnioskodawcę, a strony przyszłej transakcji nie zrezygnują ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy transakcja będzie w całości zwolniona od podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma pewności co do zakresu opodatkowania przyszłej transakcji podatkiem od towarów i usług, a przedmiotowa kwestia jest objęta wnioskiem, którego dotyczy zapytanie nr IPTPP3/4512-80/15-2/BM.

Do czasu znalezienia kupca Wnioskodawca będzie chciał nieruchomość wydzierżawić/wynająć w całości bądź części, o ile znajdzie się potencjalny chętny. Nieruchomość została już częściowo wynajęta - 31.01.2015r. w najem oddano 1.000 m2 placu, a 25.02.2015r. wiatę garażową. Najem części nieruchomości stanowi czynności opodatkowane podatkiem VAT, a Wnioskodawca wystawia z tego tytułu faktury.

Faktura nr 01/01/2015 z dnia 27.01.2015r. została wystawiona na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca wskazał, iż prostuje omyłkę pisarską zawartą we wniosku:

Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 9/49 (1,3670 ha) i 9/41 (0,0936 ha) o łącznej powierzchni 1.4606 ha i jest zabudowana. Na nieruchomości znajduje się budynek administracyjno-socjalny o powierzchni 160 metrów kwadratowych, wiata garażowa, niepodpiwniczona, parterowa o powierzchni użytkowej 80 metrów kwadratowych, plac utwardzony o powierzchni około 9.000 metrów kwadratowych - wszystko na działce nr 9/49, droga dojazdowa do posesji o powierzchni 936 metrów kwadratowych - działka nr 9/41.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, wynoszącą 278.466,07 zł, wynikającą z faktury VAT nr 01/01/2015 z dnia 27.01.2015r., wystawionej przez Syndyka masy upadłości M. z tytułu sprzedaży podatnikowi prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w K. księga wieczysta KW nr ... wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 86 ustawy prawo obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, wynoszącą 278.466,07 zł, wynikającą z faktury VAT nr 01/01/2015 z dnia 27.01.2015 r. wystawionej przez Syndyka masy upadłości M. z tytułu sprzedaży podatnikowi prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w K. księga wieczysta KW nr .....wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odrębną własnością nieruchomości zostało zakupione w celu jego dalszej odsprzedaży, a w konsekwencji oznacza to, że będzie ono służyć czynnościom opodatkowanym. Należy zgodzić się Syndykiem, iż w następstwie wykonania robót z użyciem kamienia i poniesieniem z tego tytułu przez upadłego wydatków o wartości około 9.900 zł, doszło do ulepszenia przez upadłego środka trwałego - placu utwardzonego - przekraczającego 30% jego wartości, albowiem po zakupie w roku 2008, upadły nie przypisał mu w rejestrze środków trwałych żadnej wartości. Wobec faktu, iż tylko część placu utwardzonego została przez upadłego następnie wynajęta to w konsekwencji tylko ta część, która nie została oddana do korzystania osobom trzecim, była w momencie zawarcia przez Syndyka umowy z Bankiem dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia i wraz z przypisaną jej częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 9/49 podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonany przez syndyka sposób przypisania odpowiedniej części prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 9/49 do poszczególnych obiektów znajdujących się na tej działce mógł nastąpić według wybranego przez Syndyka klucza powierzchniowego gdyż jest on obok klucza wartościowego akceptowany przez organy skarbowe. Sposób wyliczenia przez Syndyka kluczem powierzchniowym części prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 9/49 przypisanej do części budowli placu utwardzonego nieobjętej zwolnieniem oraz ustalenie wartości przedmiotu tej dostawy, szczegółowo opisane w stanie faktycznym wniosku, jest prawidłowe a tym samym kwota podatku naliczonego - 278.466,07 zł może w całości obniżyć podatek należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawca dokonał zakupu od Syndyka masy upadłości M. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K., dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą KW nr ....wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku administracyjno-socjalnego. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 9/49 (1,3670 ha) i 9/41 (0,0936 ha) o łącznej powierzchni 1.4606 ha i jest zabudowana. Na nieruchomości znajduje się budynek administracyjno-socjalny o powierzchni 160 metrów kwadratowych, wiata garażowa, niepodpiwniczona, parterowa o powierzchni użytkowej 80 metrów kwadratowych, plac utwardzony o powierzchni około 9.000 metrów kwadratowych - wszystko na działce nr 9/49, droga dojazdowa do posesji o powierzchni 936 metrów kwadratowych - działka nr 9/41.

Przedmiotowa nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z odrębną własnością budynku administracyjno-socjalnego) została zakupiona za łączną kwotę 2.474.632,74 zł. Z tytułu sprzedaży Syndyk wystawił fakturę VAT nr 01/01/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., w której wykazał następujące pozycje:

 1. budynek socjalno-administracyjny wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9/49 na ul. ...w K. z ceną netto 411.346,85 zł - pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT;
 2. budynek garażu (wiaty) wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9/49, na ul. ...w K. z ceną netto 38.050,97 zł- pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT;
 3. część budowli utwardzonego placu (część zwolniona z VAT) wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki 9/49 na ul. .....w K. z ceną netto 465.662,31 zł - pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT;
 4. część budowli utwardzonego placu (część opodatkowana 23% VAT) wraz z przypadającą wartością prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9/49 na ul. ....w K. za ceną netto 1.210.722.03 zł plus 278.466,07 podatek VAT (stawka 23%);
 5. budowla drogi dojazdowej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki nr 9/41 na ul. ....w K. za ceną netto 70.384,51 zł - pozycja zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy VAT.

Syndyk wykazał w fakturze podatek naliczony z tytułu dostawy części budowli wraz z przypisaną do niej częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 9/49 w kwocie 278.466,07 zł.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że podatek naliczony wynikający z faktury nr 01/01/2015 r. dokumentującej nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę dotyczy części utwardzonego placu. Plac ten Syndyk masy upadłości M. w fakturze wystawionej dla Wnioskodawcy zakwalifikował jako budowlę. Z uwagi na powyższe, część tego placu, co do której wystąpiło pierwsze zasiedlenie, została zwolniona, a część placu, co do której nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie, Syndyk opodatkował.

Wskazać należy, iż utwardzony plac, położony na działce 9/49, wbrew jego kwalifikacji dokonanej w fakturze wystawionej przez Syndyka - jako budowli, w ocenie tut. Organu stanowi urządzenie budowlane. Należy wskazać, iż zgodnie z Prawem budowlanym ww. obiekt nie mieści się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia bowiem placu wśród obiektów budowlanych, plac umieszcza natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, utwardzony plac stanowi odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku i opodatkować łącznie z tym budynkiem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak jest podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

W związku z tym, iż przedmiotem sprzedaży są budynki, których dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to także dostawa urządzeń budowalnych związanych z tymi budynkami, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Z wniosku wynika, iż na działce 9/49, na której znajduje się utwardzony plac, położone są także budynki: budynek socjalno-administracyjny oraz budynek garażu (wiata), których dostawa korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem, dostawa całości utwardzonego placu, przynależnego do ww. budynków, także winna korzystać ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wskazać należy, iż w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynoszącą 278.466,07 zł, wynikającą z faktury 01/01/2015 z dnia 27.01.2015 r., wystawionej przez Syndyka masy upadłości M., z tytułu sprzedaży Wnioskodawcy nieruchomości opisanej we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem powyższa interpretacja indywidualna dotyczy Wnioskodawcy i nie wywiera skutku prawnego dla kontrahenta.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U.z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.