IPTPP3/4512-365/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie dostawy nieruchomości zabudowanej. Rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.
IPTPP3/4512-365/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. najem
 4. nieruchomości
 5. obiekt budowlany
 6. opodatkowanie
 7. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do zwolnienia z podatku VAT dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 • prawa do rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do zwolnienia z podatku VAT dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 • prawa do rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 października 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W zakres prowadzonej przez podatnika działalności wchodzi między innymi wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawca składa comiesięczne deklaracje podatkowe VAT-7. W 2005 r. osoba fizyczna dokonała od Gminy zakupu nieruchomości zabudowanej Nr .... o pow. 1,02 ha zabudowanej budynkami: dwoma magazynami, wiatą obmurowaną, portiernią z wagą. Koszt nabycia nieruchomości wynosił 69500 zł i był zwolniony z podatku VAT. Nieruchomość została przyjęta do prowadzonej działalności gospodarczej. Tego samego roku podatnik rozpoczął remont budynków. Wysokość wydatkowanych na ulepszenie nieruchomości znacznie przekroczyła 30 % wartości początkowej zakupu nieruchomości, od wydatków inwestycyjnych podatnik odliczył podatek VAT. Od roku 2004 do końca sierpnia 2013 roku nieruchomości była używana do przechowywania towarów związanych z prowadzoną działalności gospodarczą podatnika. Od września 2013 r. do dnia dzisiejszego podatnik zaczął uzyskiwać dochody z najmu całej nieruchomości, oczywiście sprzedaż była opodatkowana. Podatnik planuje dokonać sprzedaży nieruchomości na rzecz obecnego najemcy który jest podatnikiem VAT.

W piśmie z dnia 23 października 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, wnioskodawca wskazał że:

 • budynek magazynowy - zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) jest budynkiem (jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),
 • wiata obmurowana - zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) jest budynkiem (jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),
 • portiernia z wagą- zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) jest budynkiem (jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach),
 • budynek magazynowy - zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r klasyfikowany jest w klasie 1252 (sekcja 1, dział 12, grupa 125, powierzchnie magazynowe 1252),
 • budynek wiaty obmurowanej - zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r klasyfikowany jest w klasie 1252 (sekcja 1, dział 12, grupa 125, powierzchnie magazynowe 1252),
 • budynek portierni z wagą - zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r klasyfikowany jest w klasie 1252 (sekcja 1, dział 12, grupa 125, powierzchnie magazynowe 1252),
 • budynek magazynowy - budynek murowany, posiadający fundamenty, jest trwale związany z gruntem,
 • budynek wiaty obmurowanej - budynek o konstrukcji mieszanej stalowo-murowanej posiadający fundamenty, jest trwale związany z gruntem,
 • budynek portierni z wagą - budynek murowany, posiadający fundamenty, jest trwale związany z gruntem.

Budynki magazynowe, wiata oraz portiernia z wagą były i są wykorzystywane przez wnioskodawcę wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Wnioskodawca w momencie dostawy nieruchomości będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zakłada że, nabywca w momencie dostawy nieruchomości będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Fakt ten, przed dokonaniem dostawy Wnioskodawca zweryfikuje we właściwym urzędzie skarbowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie regulacji prawnej art. 2 pkt 14 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT do przyszłej, dokonywanej na podstawie umowy przyrzeczonej dostawy budynku wraz z gruntem na rzecz kontrahenta strony, należy zastosować zwolnienie z podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT a w konsekwencji czy strony ww. transakcji będą miały prawo zrezygnować z powyższego zwolnienia i wybrać opodatkowanie zbycia nieruchomości w oparciu o art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Wnioskodawca i Nabywca zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w stosunku do Nieruchomości, o ile sprzedaż Nieruchomości będzie mogła z takiego zwolnienia skorzystać. Przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości, Podatnik i Spółka-Nabywca złożą właściwemu dla Nabywcy Nieruchomości naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Budynków i Budowli, a w konsekwencji również Gruntu, spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia art. 2 pkt 14 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednak strony transakcji skorzystają z opodatkowani VAT jako że zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • prawa do zwolnienia z podatku VAT dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 • prawa do rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku
 • jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art . 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można mówić o pierwszym zasiedleniu, zgodnie ze wskazanym art. 2 pkt 14 ww. ustawy musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności objętej przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Tym samym, może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Przy czym, jak wynika z art. 43 ust. 10 ww. ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust 7a ww. ustawy warunku, o którym mowa w ust . 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2005 r. Wnioskodawca dokonał od Gminy zakupu nieruchomości zabudowanej Nr .... o pow. 1,02 ha zabudowanej budynkami: dwoma magazynami, wiatą obmurowaną, portiernią z wagą. Koszt nabycia nieruchomości wynosił 69500 zł i był zwolniony z podatku VAT. Nieruchomość została przyjęta do prowadzonej działalności gospodarczej. Tego samego roku podatnik rozpoczął remont budynków. Wysokość wydatków na ulepszenie nieruchomości znacznie przekroczyła 30 % wartości początkowej zakupu nieruchomości, od wydatków inwestycyjnych podatnik odliczył podatek VAT. Od roku 2004 do końca sierpnia 2013 roku nieruchomość była używana do przechowywania towarów związanych z prowadzoną działalności gospodarczą podatnika. We wrześniu 2013 r. do dnia dzisiejszego podatnik zaczął uzyskiwać dochody z najmu całej nieruchomości, oczywiście sprzedaż była opodatkowana. Podatnik planuje dokonać sprzedaży nieruchomości na rzecz obecnego najemcy który jest podatnikiem VAT. Budynek magazynowy, wiata obmurowana, portiernia zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane są budynkami oraz są trwale związane z gruntem. Budynek magazynowy, wiata obmurowana, portiernia zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r klasyfikowane są w klasie 1252 (sekcja 1, dział 12, grupa 125, powierzchnie magazynowe 1252). Budynki magazynowe, wiata oraz portiernia z wagą były i są wykorzystywane przez wnioskodawcę wyłącznie do działalności opodatkowanej. Wnioskodawca w momencie dostawy nieruchomości będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zakłada że, nabywca w momencie dostawy nieruchomości będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Fakt ten, przed dokonaniem dostawy Wnioskodawca zweryfikuje we właściwym urzędzie skarbowym.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata. Przy czym, za pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub po ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Odnosząc powyższe do okoliczności rozpatrywanej sprawy, należy wskazać że Wnioskodawca po nabyciu przedmiotowej nieruchomości dokonał jej ulepszenia, a wysokość wydatków na ten cel przekroczyła 30% wartości początkowej zakupionej nieruchomości. Od roku 2004 do końca sierpnia 2013 roku nieruchomość była używana do przechowywania towarów związanych z prowadzoną działalności gospodarczą Wnioskodawcy. Od września 2013 r. do dnia dzisiejszego podatnik zaczął uzyskiwać dochody z najmu całej nieruchomości. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość na rzecz obecnego najemcy. W związku z tym dostawa nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia bowiem do pierwszego zasiedlenia doszło w chwili oddania całej nieruchomości w najem. Ponadto jak wynika z wniosku od daty oddania przedmiotowej nieruchomości w najem do momentu sprzedaży nieruchomości minie okres 2 lat.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że planowana dostawa budynku magazynowego, budynku wiaty obmurowanej oraz budynku portierni z wagą będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa tych budynków nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania całej nieruchomości w najem i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowanym nabyciem upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W związku z powyższym dostawa gruntu na którym są posadowione ww. budynki również będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jednakże jak wskazano wyżej ww. zwolnienie jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy budynków. Z wniosku wynika, że zarówno Nabywca jak i Zbywca będą w momencie sprzedaży Nieruchomości zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem w sytuacji kiedy na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług Zbywca i Nabywca Nieruchomości złożą, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości do właściwego dla Nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to Wnioskodawca będzie uprawniony do wyboru opodatkowania i przedmiotowa dostawa nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

Wobec powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.