IPTPP2/4512-134/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze (fakturach) wystawionej przez Syndyka.
IPTPP2/4512-134/15-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. odliczenie podatku
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze (fakturach) wystawionej przez Syndyka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze (fakturach) wystawionej przez Syndyka.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

.... Spółka Akcyjna z siedzibą w ...... (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność, której przedmiotem jest m.in. realizacja projektów budowlanych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości. Wnioskodawca w dniu 17 października 2014 r. zawarł z S. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w .... (dalej jako: S., Upadły) reprezentowaną przez Syndyka Masy Upadłości umowę o realizację inwestycji, na mocy której Wnioskodawca zobowiązał się do wybudowania w oparciu o pozwolenie na budowę, zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą (dalej jako: Budynek) na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest S., położonej w ..... stanowiącej działki gruntu nr ewidencyjne 4 i 3/2, numer obrębu ...., o powierzchni 0,2959 ha, dla której Sąd Rejonowy dla ....., .... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr .......

Kolejno, w tym samym dniu Wnioskodawca zawarł z Syndykiem Masy Upadłości działającym na rachunek Upadłego przedwstępną umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk działając na rachunek Upadłego oraz Wnioskodawca zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Syndyk działając na rachunek Spółdzielni sprzeda, a Wnioskodawca kupi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność Budynku za określoną cenę. W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Wnioskodawcy wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Syndyk i Wnioskodawca ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku i Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wnosić 100%.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) budynek będzie sklasyfikowany w dziale 11 PKOB. Strony przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości są zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności Budynku nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku będące przedmiotem umowy sprzedaży, jako zespół składników nie jest wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej. Faktura dokumentująca sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności Budynku będzie wystawiona na Wnioskodawcę. Na fakturze (fakturach) otrzymanej przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością Budynku będzie wykazany podatek VAT, odpowiednio: w stawce 8% przy sprzedaży całego Budynku, a przy sprzedaży poszczególnych lokali w stawce 8% w stosunku do lokali mieszkalnych i w stawce 23% w stosunku do pozostałej części lokali. Wnioskodawca nabytą na podstawie umowy sprzedaży nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku lub własność wszystkich lokali wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej) będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, polegających na sprzedaży wyodrębnionych lokali wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu potencjalnym klientom Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał już interpretację indywidualną z dnia 5 lutego 2015 r. nr IPTPP1/443-786/14-4/ŻR, w której podzielił stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku nie jest sprzedażą przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części i nie podlega wyłączeniu z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2015 r. nr IPTPB2/436-160/14-4/KK, podzielił również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku, jako opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1085/14-5/BH uznał, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż przez Syndyka prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością całego Budynku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 8%. Natomiast w odniesieniu do sprzedaży poszczególnych lokali Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1085/14-3/BH wskazał, iż stawka w wysokości 8% znajdzie zastosowanie w stosunku do lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, natomiast do pozostałej części zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w stawce 8% i wykazanego na fakturze wystawionej przez Syndyka dokumentującej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego i wykazanego na fakturze wystawionej przez Syndyka dokumentującej sprzedaż, w sytuacji gdy umowa zostanie wykonana w taki sposób, że Wnioskodawca wraz z Syndykiem ustanowią odrębną własność wszystkich lokali w Budynku, a następnie Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki i grunty spełniają definicję towaru uregulowaną w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowi również zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

W myśl art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 29a ust 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o VAT).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwać Wnioskodawcy w stopniu, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć można zatem w całości podatek naliczony który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Kwotę podatku naliczonego generują czynności będące źródłem podatku naliczonego, m.in. nabycie towarów i usług w kraju – udokumentowane fakturą.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego, o sumę kwot podatku naliczonego w stawce 8% wynikającą z faktury wystawionej przez Syndyka i otrzymanej przez Wnioskodawcę, która będzie dokumentowała sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku.

Ad. 2)

W sytuacji, gdy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku zostanie wykonana w ten sposób, że Strony ustanowią odrębną własność wszystkich lokali w Budynku, a następnie Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali, to Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o sumę kwot podatku naliczonego wynikającego z faktury (faktur) wystawionej przez Syndyka i otrzymanej przez Wnioskodawcę, która będzie dokumentowała sprzedaż odrębnej własności lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie zatem do ww. przepisu ustawy podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze, jednakże sama transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powołanych regulacji wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, prowadzi działalność, której przedmiotem jest m.in. realizacja projektów budowlanych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości. Wnioskodawca w dniu 17 października 2014 r. zawarł ze S. w upadłości likwidacyjnej reprezentowaną przez Syndyka Masy Upadłości umowę o realizację inwestycji, na mocy której Wnioskodawca zobowiązał się do wybudowania w oparciu o pozwolenie na budowę, zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą (dalej jako: Budynek) na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest S., stanowiącej działki gruntu nr ewidencyjne 4 i 3/2.

Kolejno, w tym samym dniu Wnioskodawca zawarł z Syndykiem Masy Upadłości działającym na rachunek Upadłego przedwstępną umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk działając na rachunek Upadłego oraz Wnioskodawca zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Syndyk działając na rachunek Spółdzielni sprzeda, a Wnioskodawca kupi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność Budynku za określoną cenę. W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Wnioskodawcy wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Syndyk i Wnioskodawca ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku i Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wnosić 100%. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) budynek będzie sklasyfikowany w dziale 11 PKOB. Strony przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności Budynku nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku będące przedmiotem umowy sprzedaży, jako zespół składników nie jest wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej. Faktura dokumentująca sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności Budynku będzie wystawiona na Wnioskodawcę. Na fakturze (fakturach) otrzymanej przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością Budynku będzie wykazany podatek VAT, odpowiednio: w stawce 8% przy sprzedaży całego Budynku, a przy sprzedaży poszczególnych lokali w stawce 8% w stosunku do lokali mieszkalnych i w stawce 23% w stosunku do pozostałej części lokali. Wnioskodawca nabytą na podstawie umowy sprzedaży nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku lub własność wszystkich lokali wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej) będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, polegających na sprzedaży wyodrębnionych lokali wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu potencjalnym klientom Wnioskodawcy.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1085/14-5/BH uznał, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż przez Syndyka prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością całego Budynku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 8%. Natomiast w odniesieniu do sprzedaży poszczególnych lokali Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1085/14-3/BH wskazał, iż stawka w wysokości 8% znajdzie zastosowanie w stosunku do lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, natomiast do pozostałej części zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 23%.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w oparciu o wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług bowiem – jak wskazał Wnioskodawca - nabytą na podstawie umowy sprzedaży nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością Budynku lub własność wszystkich lokali wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej) będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać zatem należy, że skoro faktura (faktury) wystawiona przez Syndyka na rzecz Wnioskodawcy tytułem dostawy prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością całego Budynku bądź sprzedaży poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałami w częściach wspólnych będzie dokumentowała czynność opodatkowaną podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku, to Wnioskodawcy zarejestrowanemu jako czynny podatnik VAT będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z ww. faktury (faktur), ponieważ poniesione wydatki będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze (fakturach) wystawionej przez Syndyka, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.