IPTPP1/4512-254/15-5/MW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki
IPTPP1/4512-254/15-5/MWinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2015r. (data wpływu 11 czerwca 2015r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków i budowli znajdujących się na działce nr .... oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,
 • opodatkowania podatkiem VAT dostawy wiaty garażowej, utwardzenia terenu, monitoringu i kotła parowego znajdujących się na działce nr .....,
 • uznania, że zbycie wiaty garażowej i utwardzenia terenu, podlegające opodatkowaniu, nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr .....

Wniosek został uzupełniony w dniu 11 czerwca 2015r. w zakresie przedmiotu wniosku oraz doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe .... sp. z o.o. w likwidacji, czynny podatnik VAT, rozważa następującą sytuację. Wnioskodawca jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ... oraz znajdujących się na tej działce budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość. Nabycie wskazanych nieruchomości nastąpiło w 1995 r. w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziło między innymi: prawo użytkowania wieczystego działki nr ... o obszarze 44 ary 91 m2, prawo własności znajdujących się na tej działce budynków i budowli, tj. budynku produkcyjnego trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego (wartość początkowa: 116.920,00 zł), budynku kotłowni jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego (wartość początkowa 3.470,00 zł), budynek stacji trafo (wartość początkowa 760,00 zł), dwóch budynków magazynowych jednokondygnacyjnych niepodpiwniczonych (wartość początkowa: 670,00 zł i 3.110,00 zł) stanowiących odrębną nieruchomość, budowle, tj. komin (wartość początkowa: 9.640,00 zł), płot siatkowy nr 1 (wartość początkowa 1.777,00 zł), płot siatkowy nr 2 (wartość początkowa: 517,00 zł) oraz ruchomości. Z uwagi na fakt, iż transakcja dotyczyła zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegała ona opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca nie miał więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca przeprowadził na wskazanej nieruchomości następujące inwestycje:

 • w 1996 roku Wnioskodawca zakończył ulepszenie budynku produkcyjnego trzykondygnacyjnego - nakłady ulepszeniowe wyniosły 48.224,72 zł netto i zwiększyły wartość środka trwałego o ponad 30% wartości początkowej,
 • po 1996 r. ale w latach 90 dokonano jeszcze drobnych ulepszeń na kwotę 3.369,67 zł, Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić dokładnej daty, gdyż nie posiada już stosownej dokumentacji,
 • w 2003-2004 roku została wybudowana wiata garażowa, przy budowie której Wnioskodawca odliczał VAT – wartość początkowa środka trwałego: 9.005,07 zł netto,
 • w 2005 roku dokonano utwardzenia nawierzchni - wartość inwestycji 81.357, 62 zł netto, Wnioskodawca odliczał VAT przy budowie,
 • w 2007 roku dokonano w budynku kotłowni inwestycji kotła parowego - wartość początkowa środka trwałego wyniosła 110.822,63 zł netto,
 • w 2009 roku Wnioskodawca założył monitoring obiektu wartość środka trwałego wyniosła 37.117,00 zł.

Wnioskodawca w latach 1996-2015 ponosił również wydatki na materiały remontowe, które nie były ulepszeniem wskazanych budynków i budowli i nie zwiększyły ich wartości użytkowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, do dnia dzisiejszego wykorzystuje przedmiotowe budynki i budowle do czynności opodatkowanych, tj. handlu hurtowego przędzą z włókien chemicznych oraz usług przewijania i dokręcania przędz. Dodatkowo od 1 stycznia 2015r. Spółka wynajmuje część swojej powierzchni magazynowej.

Ulepszenie budynku produkcyjnego trzykondygnacyjnego o ponad 30% wartości początkowej, zostało zakończone w 1996 roku. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany do czynności opodatkowanych od 1996 r. do dnia dzisiejszego (czyli ponad 5 lat.)

Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania informacji, czy podmiot od którego zakupił nieruchomość, dokonał pierwszego zasiedlenia w ramach czynności opodatkowanych. Z uwagi, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa została zakupiona od .... w upadłości. Podmiot ten został w 2005 roku, wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca natomiast dopiero od 1 stycznia 2015 r. dokonał pierwszego zasiedlenia części magazynowej, gdyż od 1 stycznia 2015 r. rozpoczął wynajem wskazanych powierzchni.

Ponadto Wnioskodawca jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr .... o powierzchni 95m2, którą zakupił w 1998 roku od .... w upadłości. Jest to działka niezabudowana. Wskazać należy, iż dla wskazanej działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma również decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązuje jedynie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta ....”, zgodnie z którym nieruchomość została zaliczona do „terenów zabudowy śródmiejskiej”. Działka została kupiona w późniejszym okresie ze względu na jej nieuregulowany stan prawny. Wnioskodawca planuje zbyć wskazane powyżej nieruchomości (budynki, budowle), prawa użytkowania wieczystego do działki ... i .... oraz środki trwałe: kocioł parowy oraz monitoring obiektu.

Wiata garażowa wybudowana przez Wnioskodawcę nie jest obiektem trwale związanym z gruntem. Nabyte przez Wnioskodawcę od ..... budynki i budowle wybudowane zostały przed dniem 5 lipca 1993r. Ruchomości objęte wnioskiem były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie świadczy czynności zwolnionych z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 4) Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki .... będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki .... nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, gdyż będzie można zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwolnieniu od podatku podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Działka numer .... jest niezabudowana i nie jest terenem budowlanym.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak zostało to wskazane, dla działki .... brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma również decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązuje jedynie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta ....”, zgodnie z którym nieruchomość została zaliczona do „terenów zabudowy śródmiejskiej”.

W związku z powyższym nie można uznać, iż działka .... stanowi teren budowlany, gdyż art. 2 pkt 33 ustawy nie odwołuje się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, działka ..... nie jest terenem budowlanym. Zatem sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej działki będzie mogła skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy i nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (tj. towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży gruntu przez właściciela.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Dotyczy to również zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem dostawa przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr ..... stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Należy zauważyć, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem powinny one być stosowane ściśle.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015. poz. 199), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak wynika z opisu sprawy, działka nr .... jest niezabudowana i dla przedmiotowej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (zbycie prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej) wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomości te nie są przeznaczone pod zabudowę.

Należy jednak zauważyć, że bez znaczenia pozostają zapisy wynikające z ewidencji gruntów czy też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego gruntu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, grunt taki nie jest uznawany za budowlany. Jak już bowiem wskazano, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. działki należy potraktować dla celów podatku VAT jako transakcję dotyczącą niezabudowanego terenu nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. W konsekwencji powyższego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki gruntu niezabudowanego będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ działka ta nie stanowi terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy (brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego obszaru).

Biorąc zatem pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze ....., niestanowiącej terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w zakresie opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr ..... Wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Ponadto na mocy z art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (§ 2 tego artykułu). Z uwagi na to, że Strona dokonała w dniu 22 kwietnia 2015 r. wpłaty w wysokości 200 zł za wydanie interpretacji indywidualnej, a wniosek dotyczył 4 zdarzeń, nadpłata w kwocie 40 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
IPPB1/415-1381/14-5/JS | Interpretacja indywidualna

użytkowanie wieczyste
IPPP3/4512-99/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.