IPTPB2/4514-23/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy zamiana nieruchomości na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawych?
IPTPB2/4514-23/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. współwłasność
 3. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskująca o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest notariuszem. Do Kancelarii, którą prowadzi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zgłosiły się osoby fizyczne, które są właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości gruntowych położonych w Skierniewicach. Właściciele działek zamierzają dokonać podziału nieruchomości i zamiany gruntów w oparciu o art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, dalej: u.g.n.). Zamiana gruntów spowodowana jest ukształtowaniem działek uniemożliwiającym ich racjonalne zagospodarowanie, przez co Wnioskodawczyni rozumie przede wszystkim ich niekorzystną geometrię. W ramach opisanego w punktach 1.2, 1.3 i 1.4 wniosku postępowania, dojdzie do ukształtowania nowego stanu ewidencyjnego granic, oznaczenia, konfiguracji i wielkości wydzielanych działek gruntu i nieruchomości obejmujących te działki.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciele nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. Dlatego do wniosku o podział należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany części nieruchomości.

W związku z powyższym, w dniu 10 października 2013 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Wnioskodawczynię, zawarta została umowa przyrzeczenia zmiany, stosownie do art. 98b u.g.n., w której wszyscy właściciele zobowiązali się, że w przypadku uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, zatwierdzającej podział ich nieruchomości, dokonają wzajemnych zamian części swych nieruchomości, opisany w punktach 1.2, 1.3 i 1.4 wniosku.

1.2. Stan przed dokonaniem podziału nieruchomości gruntowych.

Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym ustalonym przez Wnioskodawczynię, osoby fizyczne będące stronami umowy przyrzeczenia zamiany z dnia 10 października 2013 r., są właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości gruntowych położonych w S, dla których, w przypadkach wskazanych w ww. umowie przyrzeczenia zamiany, Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste. Struktura własności niniejszych nieruchomości została opisana w poniższych podpunktach.

1.2.1. B. B., M. S., M. S., M. Su, J. S.

B.B., M. S., M. S., M. Su. i J. S. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 112 o powierzchni 0,2705 ha i nr ewid. 153 o powierzchni 0,2164 ha – B. B. w udziale 2/8 części, M. S. w udziale 1/8 części, M. S. w udziale 1/8 części, M. Su. w udziale 2/8 części i J. S. w udziale 2/8 części.

1.2.2. E. J., D. P., D. C.

E.J., D. P. i D. C. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 113 o powierzchni 0,1777 ha – D. P. w udziale 3/8 części, E. J. w udziale 1/8 części i D. C. w udziale 4/8 części.

1.2.3. R. P., T. P., W. P., J. P.

R.P., T. P., W. P., J. P. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 115 o powierzchni 0,1723 ha i nr ewid. 156 o powierzchni 0,0189 ha, o łącznej powierzchni 0,1912 ha – w udziałach po 1/4 części.

1.2.4. M. i W. małżonkowie P.

M.i W. małżonkowie P. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 114 o powierzchni 0,1702 ha i nr ewid. 154 o powierzchni 0,0178 ha – W. P. w udziale 5/24 części i jako małżonkowie na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w udziale 19/24 części.

1.2.5. W. B., J. Ć., W. H.-M.

W.B., J. Ć. i W. H-M są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 108 o powierzchni 0,1150 ha – W. B. w udziale 4/6 części, J. Ć. i W. H-M w udziałach po 1/6 części.

1.2.6. M. S.

M.S. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 111 o powierzchni 0,2594 ha i nr ewid. 152 o powierzchni 0,2162 ha.

1.2.7. W. S., E. K., M. K.

W.S., E. K. i M. K. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 109 o powierzchni 0,2697 ha – W. S. w udziale 7/24 części, E. K. w udziale 4/24 części i M. K. w udziale 13/24 części.

1.2.8. M. S.

M.S. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 110 o powierzchni 0,5244 ha.

1.2.9. A. i M. małżonkowie S.

A i M. małżonkowie S. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 125 o powierzchni 0,0793 ha – M. S. w udziałach 2/12 i 8/12 części na zasadzie majątku osobistego i jako małżonkowie na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w udziale 2/12 części.

1.2.10. M. G., S. G., T. G.

M. G., S. G. i T. G. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 119 o powierzchni 0,0625 ha i nr ewid. 158 o powierzchni 0,4087 ha – S. G. w udziale 4/6, M. i T. G. w udziałach po 1/6.

1.2.11. A. i M. małżonkowie R.

A i M. małżonkowie R. są współwłaścicielami na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nieruchomości obejmującej działkę gruntu o nr ewid. 123 o powierzchni 0,4163 ha.

1.2.12. H. Z.

H. Z. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 116 o powierzchni 0,2073 ha.

1.2.13. D. K.

D. K. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 120 o powierzchni 0,2607 ha i nr ewid. 159 o powierzchni 0,1966 ha.

1.2.14. D. A., G. M., K. Z., A. D.

D. A., G. M., K. Z. i A. D. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 121 o powierzchni 0,2611 ha i nr ewid. 160 o powierzchni 0,2035 ha - w udziałach po 8/32 części każdy.

1.2.15. I. Z., T. K., M. L., A. O., A. M.

I. Z., T. K., M. L., A. O., A. M. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 117 o powierzchni 0,1298 ha i nr ewid. 118 o powierzchni 0,0929 ha – I. Z. w udziale 6/12 części, T. K. i A. O. w udziałach po 2/12 części każdy, A. M. i M. L. w udziałach po 1/12 części.

1.2.16. M. i Ł. małżonkowie B.

M. i Ł. małżonkowie B. są właścicielami na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 162 o powierzchni 0,0397 ha i nr ewid. 124 o powierzchni 0,0799 ha.

1.2.17. A. K., R. F.

A. K. i R. F. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działki gruntu nr ewid. 122 o powierzchni 0,5717 ha i nr ewid. 161 o powierzchni 0,4269 ha – w udziałach po 1/2 części każdy.

1.2.18. E. P.

E.P. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 164 o powierzchni 0,2129 ha.

1.2.19. T. C-G, M. G.

T.C-G i M. G. są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 części, nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 163 o powierzchni 0,1759 ha.

1.2.20. H. O., W. O.

H.O. i W. O. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 149 o powierzchni 0,1466 ha - w udziałach po 1/2 części każdy.

1.2.21. A. S.

A.S. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 157 o powierzchni 0,1887 ha.

1.2.22. T. U., B. K., E. U., A. S.

T.U., B. K. i E. U., A. S. są współwłaścicielami nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 155 o powierzchni 0,1846 ha – T. U. w udziale 5/8 części, B. K., A. S. i E. U. w udziałach po 1/8 części każdy.

1.2.23. P. B.

P.B. jest właścicielem nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ewid. 150/1 o powierzchni 0,1073 ha, nr ewid. 151/1 o powierzchni 0,1932 ha, nr ewid. 151/2 o powierzchni 0,1983 ha i nr ewid. 150/2 o powierzchni 0,1118 ha.

1.3. Wstępny projekt podziału nieruchomości gruntowych

Zgodnie ze wstępnym projektem podziału działek sporządzonym przez geodetę uprawnionego, działki o numerach ewidencyjnych 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158, 159,160,161, 162,163 i 164 zostaną podzielone w następujący sposób:

 • działka nr ewid. 153 zostanie podzielona na działki nr ewid. 153/1 o powierzchni 0,0235 ha, 153/2 o powierzchni 0,0231 ha, 153/3 o powierzchni 0,0304 ha, 153/4 o powierzchni 0,0235 ha, 153/5 o powierzchni 0,0235 ha, 153/6 o powierzchni 0,0236 ha i 153/7 o powierzchni 0,0689 ha,
 • działka nr ewid. 112 zostanie podzielona na działki nr ewid. 112/1 o powierzchni 0,0385 ha, 112/2 o powierzchni 0,0263 ha, 112/3 o powierzchni 0,0283 ha, 112/4 o powierzchni 0,0275 ha, 112/5 o powierzchni 0,0165 ha, 112/6 o powierzchni 0,0324 ha, 112/7 o powierzchni 0,0340 ha i 112/8 o powierzchni 0,0670 ha,
 • działka nr ewid. 113 zostanie podzielona na działki nr ewid. 113/1 o powierzchni 0,0468 ha, 113/2 o powierzchni 0,0333 ha, 113/3 o powierzchni 0,0361 ha i 113/4 o powierzchni 0,0615
 • działka nr ewid. 156 zostanie podzielona na działki nr ewid. 156/1 o powierzchni 0,0128 ha i 156/2 o powierzchni 0,0061 ha,
 • działka nr ewid. 115 zostanie podzielona na działki nr ewid. 115/1 o powierzchni 0,0100 ha, 115/2 o powierzchni 0,0068 ha, 115/3 o powierzchni 0,0142 ha, 115/4 o powierzchni 0,0134 ha, 115/5 o powierzchni 0,0015 ha, 115/6 o powierzchni 0,0235 ha i 115/7 o powierzchni 0,1030 ha,
 • działka nr ewid. 154 zostanie podzielona na działki nr ewid. 154/1 o powierzchni 0,0176 ha i 154/2 o powierzchni 0,0002 ha,
 • działka nr ewid. 114 zostanie podzielona na działki nr ewid. 114/1 o powierzchni 0,0261 ha, 114/2 o powierzchni 0,0157 ha, 114/3 o powierzchni 0,0310 ha, 114/4 o powierzchni 0,0318 ha, 114/5 o powierzchni 0,0021 ha, 114/6 o powierzchni 0,0632 ha i 114/7 o powierzchni 0,0003 ha,
 • działka nr ewid. 108 zostanie podzielona na działki nr ewid. 108/1 o powierzchni 0,0166 ha, 108/2 o powierzchni 0,0339 ha i 108/3 o powierzchni 0,0645 ha,
 • działka nr ewid. 152 zostanie podzielona na działki nr ewid. 152/1 o powierzchni 0,0244 ha, 152/2 o powierzchni 0,0238 ha, 152/3 o powierzchni 0,0308 ha, 152/4 o powierzchni 0,0243 ha, 152/5 o powierzchni 0,0251 ha, 152/6 o powierzchni 0,0251 ha i 152/7 o powierzchni 0,0627 ha,
 • działka nr ewid. 111 zostanie podzielona na działki nr ewid. 111/1 o powierzchni 0,0367 ha, 111/2 o powierzchni 0,0250 ha, 111/3 o powierzchni 0,0260 ha, 111/4 o powierzchni 0,0255 ha, 111/5 o powierzchni 0,0157 ha, 111/6 o powierzchni 0,0313 ha, 111/7 o powierzchni 0,0324 ha i 111/8 o powierzchni 0,0668 ha,
 • działka nr ewid. 109 zostanie podzielona na działki nr ewid. 109/1 o powierzchni 0,0325 ha, 109/2 o powierzchni 0,0259 ha, 109/3 o powierzchni 0,0278 ha, 109/4 o powierzchni 0,0276 ha, 109/5 o powierzchni 0,0170 ha, 109/6 o powierzchni 0,0340 ha, 109/7 o powierzchni 0,0355 ha i 109/8 o powierzchni 0,0694 ha,
 • działka nr ewid. 110 zostanie podzielona na działki nr ewid. 110/1 o powierzchni 0,0684 ha, 110/2 o powierzchni 0,0522 ha, 110/3 o powierzchni 0,0568 ha, 110/4 o powierzchni 0,0555 ha, 110/5 o powierzchni 0,0337 ha, 110/6 o powierzchni 0,0661 ha, 110/7 o powierzchni 0,0660 ha i 110/8 0,1257 ha,
 • działka nr ewid. 125 zostanie podzielona na działki nr ewid. 125/1 o powierzchni 0,0077 ha i 125/2 o powierzchni 0,0716 ha,
 • działka nr ewid. 158 zostanie podzielona na działki nr ewid. 158/1 o powierzchni 0,1331 ha, 158/2 o powierzchni 0,0258 ha, 158/3 o powierzchni 0,0330 ha, 158/4 o powierzchni 0,0281 ha, 158/5 o powierzchni 0,0348 ha, 158/6 o powierzchni 0,0419 ha, 158/7 o powierzchni 0,0447 ha i 158/8 o powierzchni 0,0673 ha,
 • działka nr ewid. 119 zostanie podzielona na działki nr ewid. 119/1 o powierzchni 0,0617 ha i 119/2 o powierzchni 0,0008 ha,
 • działka nr ewid. 123 zostanie podzielona na działki nr ewid. 123/1 o powierzchni 0,1112 ha, 123/2 o powierzchni 0,0575 ha, 123/3 o powierzchni 0,0665 ha, 123/4 o powierzchni 0,0578 ha, 123/5 o powierzchni 0,0288 ha, 123/6 o powierzchni 0,0284 ha, 123/7 o powierzchni 0,0301 ha i 123/8 o powierzchni 0,0360 ha,
 • działka nr ewid. 116 zostanie podzielona na działki nr ewid. 116/1 o powierzchni 0,0802 ha, 116/2 o powierzchni 0,0116 ha, 116/3 o powierzchni 0,0156 ha, 116/4 o powierzchni 0,0188 ha, 116/5 o powierzchni 0,0305 ha, 116/6 o powierzchni 0,0353 ha i 116/7 o powierzchni 0,0155 ha,
 • działka nr ewid. 159 zostanie podzielona na działki nr ewid. 159/1 o powierzchni 0,0194 ha, 159/2 o powierzchni 0,0245 ha, 159/3 o powierzchni 0,0213 ha, 159/4 o powierzchni 0,0255 ha, 159/5 o powierzchni 0,0289 ha, 159/6 o powierzchni 0,0300 ha i 159/7 o powierzchni 0,0470 ha,
 • działka nr ewid. 120 zostanie podzielona na działki nr ewid. 120/1 o powierzchni 0,0137 ha, 120/2 o powierzchni 0,0125 ha, 120/3 o powierzchni 0,0152 ha, 120/4 o powierzchni 0,0254 ha, 120/5 o powierzchni 0,0304 ha, 120/6 o powierzchni 0,0272 ha, 120/7 o powierzchni 0,0135 ha, 120/8 o powierzchni 0,0132 ha, 120/9 o powierzchni 0,0142 ha, 120/10 o powierzchni 0,0250 ha i 120/11 o powierzchni 0,0705 ha,
 • działka nr ewid. 160 zostanie podzielona na działki nr ewid. 160/1 o powierzchni 0,0199 ha, 160/2 o powierzchni 0,0257 ha, 160/3 o powierzchni 0,0226 ha, 160/4 o powierzchni 0,0277 ha, 160/5 o powierzchni 0,0323 ha, 160/6 o powierzchni 0,0315 ha i 160/7 o powierzchni 0,0437 ha,
 • działka nr ewid. 121 zostanie podzielona na działki nr ewid. 121/1 o powierzchni 0,0156 ha, 121/2 o powierzchni 0,0128 ha, 121/3 o powierzchni 0,0154 ha, 121/4 o powierzchni 0,0251 ha, 121/5 o powierzchni 0,0292 ha, 121/6 o powierzchni 0,0258 ha, 121/7 o powierzchni 0,0131 ha, 121/8 o powierzchni 0,0130 ha, 121/9 o powierzchni 0,0141 ha, 121/10 o powierzchni 0,0248 ha i 121/11 o powierzchni 0,0722 ha,
 • działka nr ewid. 117 zostanie podzielona na działki nr ewid. 117/1 o powierzchni 0,0508 ha, 117/2 o powierzchni 0,0154 ha, 117/3 o powierzchni 0,0158 ha, 117/4 o powierzchni 0,0159 ha, 117/5 o powierzchni 0,0172 ha i 117/6 o powierzchni 0,0147 ha,
 • działka nr ewid, 118 zostanie podzielona na działki nr ewid. 118/1 o powierzchni 0,0585 ha, 118/2 o powierzchni 0,0156 ha i 118/3 o powierzchni 0,0188 ha, działka nr ewid. 124 zostanie podzielona na działki nr ewid. 124/1 o powierzchni 0,0079 ha i 124/2 o powierzchni 0,0720 ha,
 • działka nr ewid. 161 zostanie podzielona na działki nr ewid. 161/1 o powierzchni 0,0503 ha, 161/2 o powierzchni 0,0572 ha, 161/3 o powierzchni 0,0441 ha, 161/4 o powierzchni 0,0519 ha, 161/5 o powierzchni 0,0600 ha, 161/6 o powierzchni 0,0620 ha i 161/7 o powierzchni 0,1015 ha,
 • działka nr ewid. 122 zostanie podzielona na działki nr ewid. 122/1 o powierzchni 0,0317 ha, 122/2 o powierzchni 0,0240 ha, 122/3 o powierzchni 0,0300 ha, 122/4 o powierzchni 0,0514 ha, 122/5 o powierzchni 0,0639 ha, 122/6 o powierzchni 0,0592 ha, 122/7 o powierzchni 0,0309 ha, 122/8 o powierzchni 0,0314 ha, 122/9 o powierzchni 0,0338 ha, 122/10 o powierzchni 0,0589 ha i 122/11 o powierzchni 0,1565 ha,
 • działka nr ewid. 164 zostanie podzielona na działki nr ewid. 164/1 o powierzchni 0,0021 ha, 164/2 o powierzchni 0,0292 ha, 164/3 o powierzchni 0,0240 ha, 164/4 o powierzchni 0,0287 ha, 164/5 o powierzchni 0,0332 ha, 164/6 o powierzchni 0,0349 ha i 164/7 o powierzchni 0,0607 ha,
 • działka nr ewid. 163 zostanie podzielona na działki nr ewid. 163/1 o powierzchni 0,0021 ha, 163/2 o powierzchni 0,0253 ha, 163/3 o powierzchni 0,0209 ha, 163/4 o powierzchni 0,0248 ha, 163/5 o powierzchni 0,0281 ha, 163/6 o powierzchni 0,0284 ha i 163/7 o powierzchni 0,0463 ha,
 • działka nr ewid. 149 zostanie podzielona na działki nr ewid. 149/1 o powierzchni 0,0297 ha, 149/2 o powierzchni 0,0223 ha, 149/3 o powierzchni 0,0217 ha, 149/4 o powierzchni 0,0239 ha i 149/5 o powierzchni 0,0490 ha,
 • działka nr ewid. 148 zostanie podzielona na działki nr ewid. 148/1 o powierzchni 0,0255 ha i 148/2 o powierzchni 0,0235 ha,
 • działka nr ewid. 157 zostanie podzielona na działki nr ewid. 157/1 o powierzchni 0,0025 ha, 157/2 o powierzchni 0,0086 ha, 157/3 o powierzchni 0,0101 ha, 157/4 o powierzchni 0,0079 ha, 157/5 o powierzchni 0,0082 ha, 157/6 o powierzchni 0,0082 ha, 157/7 powierzchni 0,0208 ha i 157/8 o powierzchni 0,1225 ha,
 • działka nr ewid. 155 zostanie podzielona na działki nr ewid. 155/1 o powierzchni 0,0068 ha, 155/2 o powierzchni 0,0244 ha, 155/3 o powierzchni 0,0299 ha, 155/4 o powierzchni 0,0224 ha, 155/5 o powierzchni 0,0220 ha, 155/6 o powierzchni 0,0214 ha, 155/7 o powierzchni 0,0574 ha i 155/8 o powierzchni 0,0004 ha,
 • działka nr ewid. 151/1 zostanie podzielona na działki nr ewid. 151/3 o powierzchni 0,0462 ha, 151/4 o powierzchni 0,0445 ha, 151/5 o powierzchni 0,0581 ha i 151/6 o powierzchni 0,0443 działka nr ewid. 151/2 zostanie podzielona na działki nr ewid. 151/7 o powierzchni 0,0441 ha, 151/8 o powierzchni 0,0489 ha, 151/9 o powierzchni 0,1052 ha,
 • działka nr ewid. 150/1 zostanie podzielona na działki nr ewid. 150/3 o powierzchni 0,0267 ha, 150/4 o powierzchni 0,0249 ha, 150/5 o powierzchni 0,0313 ha i 150/6 o powierzchni 0,0244 ha,
 • działka nr ewid. 150/2 zostanie podzielona na działki nr ewid. 150/7 o powierzchni 0,0253 ha, 150/8 o powierzchni 0,0286 ha i 150/9 o powierzchni 0,0579 ha.

Jak wynika ze wstępnego projektu podziału działek nr ewid. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 148, 149, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155,156, 157,158, 159, 160, 161, 162,163 i 164 sporządzonego przez geodetę uprawnionego:

 • dostęp do dróg publicznych tj. działek nr ewid. 255 i nr ewid. 146, do działek nr ewid. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 zapewniony będzie drogami wewnętrznymi - działkami 277 i 278,
 • działki nr ewid. 277 i 278 będą stanowiły drogi wewnętrzne o szerokości 8 metrów,
 • działka nr ewid. 268 wydzielona zostanie pod stację trafo,
 • działka 282 posiada dostęp do drogi publicznej tj. działki nr ewid. 91/1 przez działkę nr ewid. 106,
 • działki nr ewid, 275, 276 i 297 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. działki nr ewid. 255.

1.4. Stan po dokonaniu podziału nieruchomości gruntowych.

Zgodnie z § 3 umowy przyrzeczenia zamiany sporządzonej w formie aktu notarialnego przez Wnioskodawczynię w dniu 10 października 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązują się dokonać zamiany opisanych w punkcie 1.3 wniosku nieruchomości gruntowych, w sposób opisany poniżej.

1.4.1. B. B., M. S., M. Si, M. Su, J. S.

B.B., M. Su. i J. S. w udziałach po 2/8 części każdy, M. S. i M. Si. w udziałach po 1/8 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 260 o powierzchni 0,2229 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 109/1, 110/1, 111/1, 112/1 i 113/1, działkę nr ewid. 271 o powierzchni 0,2202 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 149/1, 150/5, 151/5, 152/3, 153/3, 155/3 i 157/3 oraz udziały w wysokości B. B., M. Su. i J. S. po 16/1000 części każdy, a M. S. i M. Si. po 8/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości B. B., M. Su. i J. S. po 16/1000 części każdy, a M. S. i M. Si. po 8/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.2. E. J., D. P., D. C.

D.P. w udziale 3/8 części, E. J. w udziale 1/8 części i D. C. w udziale 4/8 części, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 261 o powierzchni 0,1627 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 109/2, 110/2, 111/2, 112/2 i 113/2 oraz udziały w wysokości D. P. 9/1000 części, E. J. 3/1000 części i D. C. 12/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości D. P. 9/1000 części, E. J. 3/1000 części i D. C. 12/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.3. R. P., T. P., W. P., J. P.

R.P., T. P., W. P., J. P. w udziałach po 1/4 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 262 o powierzchni 0,1751 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 109/3, 110/3, 111/3, 112/3 i 113/3 oraz udziały w wysokości po 6/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości po 6/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid, 114/5 i 115/5.

1.4.4. M. i W. małżonkowie P.

M i W. małżonkowie P. nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 263 o powierzchni 0,1721 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 109/4, 110/4, 111/4, 112/4, 114/1 i 115/1 na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej w udziale w wysokości 19/24 części oraz W. P. do majątku osobistego w udziale w wysokości 5/24 części, a także udziały w wysokości 20/1000 części M. i W. małżonkowie P. na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej i w wysokości 5/1000 części W. P. do majątku osobistego w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości 20/1000 części M. i W. małżonkowie P. na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej i w wysokości 5/1000 części W. P. do majątku osobistego w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.5. W. B., J. Ć., W. H.-M.

W. B. w udziale 4/6 części oraz J. Ć. i W. H-M. w udziałach po 1/6 części każde z nich, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 264 o powierzchni 0,1053 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 109/5, 110/5, 111/5, 112/5, 114/2 i 115/2 oraz udziały w wysokości W. B.- 10/1000 części, J. Ć. i W. H-M po 3/1000 części każde z nich w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości W. B. 10/1000 części, J. Ć. i W. H-M po 3/1000 części każde z nich w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.6. M. S.

M. S. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działki nr ewid. 265 o powierzchni 0,2257 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 108/1, 109/6, 110/6, 111/6, 112/6, 114/3 i 115/3 oraz nr ewid. 276 o powierzchni 0,2097 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 152/7, 153/7, 155/7 i 157/7, a także udział w wysokości 64/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/1, a także udział w wysokości 64/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.7. W. S., E. K., M. K.

W.S. w udziale 7/24 części, E. K. w udziale 4/24 części i M. K. w udziale 13/24 części nabędą prawo współwłasności nieruchomości, obejmującej działkę nr ewid. 266 o powierzchni 0,2469 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 108/2, 109/7, 110/7, 111/7, 112/7, 114/4 i 115/4 oraz udziały w wysokości W. S. 11/1000 części, E. K. 6/1000 części i M. K. 20/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości W. S. 11/1000 części, E. K. 6/1000 części i M. K. 20/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.8. M. S.

M. S. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 267 o powierzchni 0,4801 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 108/3, 109/8, 110/8, 111/8, 112/8, 114/5 i 115/6, a także udział w wysokości 71/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 71/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.9. A. i M. małżonkowie S.

A i M. małżonkowie S. nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 279 o powierzchni 0,0726 ha, powstałą z połączenia działek nr ewid. 116/2, 120/1, 121/1 i 122/1 na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej w udziale w wysokości 2/12 części oraz M. S. do majątku osobistego w udziale w wysokości 10/12 części, a także udziały w wysokości 2/1000 części A. i M. małżonkowie S. na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej i w wysokości 9/1000 części M. S. do majątku osobistego w nieruchomościach, stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości 2/1000 części A. i M. małżonkowie S. na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej i w wysokości 9/1000 części M. S. do majątku osobistego w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.10. M. G., S. G., T. G.

S.G. w udziale 4/6 części oraz M. G. i T. G. w udziałach po 1/6 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości, obejmującej działkę nr ewid. 280 o powierzchni 0,0648 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 116/3, 120/2, 121/2 i 122/2 oraz działkę nr ewid. 297 o powierzchni 0,3666 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 158/8, 159/7, 160/7, 161/7, 163/7 i 164/7, a także udziały w wysokości S. G. 41/1000 części, a M. G. i T. G. w udziałach po 11/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości S. G. 41/1000 części, a M. G. i T. G. w udziałach po 11/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo, o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.11. A. i M. małżonkowie R.

A i M. małżonkowie R. nabędą prawo własności nieruchomości, obejmującej działkę nr ewid. 282 o powierzchni 0,1113 ha powstałą z działki nr ewid. 123/1, działkę nr ewid. 281 o powierzchni 0,0794 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 116/4, 120/3, 121/3 i 122/3 oraz działkę nr ewid. 289 o powierzchni 0,1905 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 117/6, 118/2, 120/10, 121/10, 122/10, 123/8, 124/1 i 125/1, a także udział w wysokości 56/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 56/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.12. H. Z.

H. Z. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 283 o powierzchni 0,1898 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 116/5, 120/4,121/4,122/4 i 123/2, a także udział w wysokości 28/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 28/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0035 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.13. D. K.

D.K. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działki nr ewid. 284 o powierzchni 0,2253 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 116/6,120/5,121/5,122/5 i 123/3 oraz nr ewid. 294 o powierzchni 0,1934 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 158/5, 159/4, 160/4, 161/4, 163/4 i 164/4, a także udział w wysokości 62/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 62/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.14. D. A., G. M, K. Z., A. D.

D. A., G. M., K. Z. i A. D. w udziałach po 8/32 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 295 o powierzchni 0,2245 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 158/5, 159/5, 160/5, 161/5, 163/5 i 164/5 oraz działkę nr ewid. 285 o powierzchni 0,2009 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 116/7, 117/2, 120/6, 121/6, 122/6 i 123/4, a także udziały w wysokości po 16/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7,116/1,117/1,118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości po 16/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.15. I. Z., T. K., M. L., A. O., A. M.

I.Z. w udziale 6/12 części, T. K. i A. O. w udziałach po 2/12 części każdy, A. M. i M. L. w udziałach po 1/12 części każda, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 286 o powierzchni 0,1020 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 117/3,120/7,121/7,122/7 i 123/5 oraz działkę nr ewid. 287 o powierzchni 0,1019 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 117/4, 120/8, 121/8, 122/8 i 123/6 oraz udziały w wysokości Irena Zarębska 15/1000 części, T. K. i A. O. po 5/1000 części każdy, A. M. i M. L. po 2/1000 części każda w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości I. Z. 15/1000 części, T. K. i A. O. po 5/1000 części każdy, A. M. i M. L. po 2/1000 części każda w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.16. M. i Ł. małżonkowie B.

M. i Ł. małżonkowie B. nabędą prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 288 o powierzchni 0,1095 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 117/5, 120/9, 121/9, 122/9 i 123/7 oraz udział w wysokości 16/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 16/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek nr nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.17. A. K., R. F.

A.K. i R. F. w udziałach po 1/2 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 290 o powierzchni 0,5234 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 118/3, 119/1, 120/11, 121/11, 122/11, 124/2 i 125/2, działkę nr ewid. 291 o powierzchni 0,1592 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 158/2, 159/1, 160/1, 161/1, 162,163/1 i 164/1 oraz działkę nr ewid. 296 o powierzchni 0,2317 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 158/7, 159/6, 160/6, 161/6, 163/6 i 164/6, a także udziały w wysokości po 67/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości po 67/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.18. E. P.

E. P. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 292 o powierzchni 0,1949 ha, powstałą z połączenia działek nr nr ewid. 158/3, 159/2, 160/2,161/2, 163/2 i 164/2 oraz udział w wysokości 29/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 2.78 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 29/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.19. T. C.-G., M. G.

Małżonkowie T. C-G i M. G. w udziałach po 1/2 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 293 o powierzchni 0,1610 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 158/4, 159/3,160/3, 161/3, 163/3 i 164/3, a także udziały w wysokości po 12/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/15 119/2, a także udziały w wysokości po 12/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.20. H. O., W. O.

Małżonkowie H. O. i W. O. w udziałach po 1/2 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości, obejmującej działkę nr ewid. 269 o powierzchni 0,1791 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 148/1, 150/3, 151/3, 152/1, 153/1, 154/1,155/1, 156/2 i 157/1, a także udziały w wysokości po 13/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid, 278 o powierzchni 0,2690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości po 13/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.21. A. S.

A.S. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 270 o powierzchni 0,1728 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 148/2, 150/4, 151/4, 152/2, 153/2, 155/2 i 157/2 a także udział w wysokości 25/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 25/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.22. T. U., B. K., E. U., A. S.

T. U. w udziale 5/8 części, B. K., A. S. i E. U. w udziałach po 1/8 części każdy, nabędą prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 272 o powierzchni 0,1690 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 149/2, 150/6, 151/6, 152/4, 153/4, 155/4 i 157/4 oraz udziały w wysokości T. U. 16/1000 części, B. K., A. S. i E. U. po 3/1000 części każdy w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udziały w wysokości T. U. 16/1000 części, B. K., A. S. i E. U. po 3/1000 części każdy w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.4.23. P. B.

P.B. nabędzie prawo własności nieruchomości obejmującej działki nr ewid. 274 o powierzchni 0,1798 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 149/4, 150/8, 151/8, 152/6, 153/6, 155/6 i 157/6, nr ewid. 275 o powierzchni 0,2121 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 149/5, 150/9 i 151/9 oraz nr ewid. 273 o powierzchni 0,1698 ha, powstałą z połączenia działek o nr ewid. 149/3, 150/7, 151/7, 152/5, 153/5, 155/5 i 157/5, a także udział w wysokości 83/1000 części w nieruchomościach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, obejmujących działki nr ewid. 278 o powierzchni 0,2690 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 154/2, 155/8, 156/1, 157/8 i 158/1 oraz nr ewid. 277 o powierzchni 0,3551 ha powstałą z połączenia działek o nr ewid. 113/4, 114/7, 115/7, 116/1, 117/1, 118/1 i 119/2, a także udział w wysokości 83/1000 części w działce nr ewid. 268 wydzielonej pod stację trafo o powierzchni 0,0036 ha, powstałej z połączenia działek o nr ewid. 114/5 i 115/5.

1.5. Zakończenie procedury

Opisany powyżej projekt podziału nieruchomości został dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 98b u.g.n. W dniu 29 września 2014 r. Prezydent Miasta wydał decyzję, zgodnie z którą projekt podziału nieruchomości został zatwierdzony, pod warunkiem zrealizowania zmian określonych w akcie notarialnym z dnia 10 października 2013 r. sporządzonego przez Wnioskodawczynię.

Po tym jak decyzja, o której mowa powyżej stała się ostateczna, właściciele przekształcanych nieruchomości wyrazili chęć dokończenia procedury z art. 98b u.g.n.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni, jako ustawowy płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, jest obowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić na rachunek właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy zamiany nieruchomości, przeprowadzonej w trybie z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako ustawowy płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, nie jest obowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy zamiany nieruchomości, przeprowadzonej w trybie z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) stanowi, że płatnik jest obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Za uchybienie tym obowiązkom odpowiada całym swoim majątkiem (art. 30 § 3 Ordynacji podatkowej).

Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w sposób enumeratywny wymienia zakres opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 1 lit. g ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych. Przepis ten dotyczy więc szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.

Również pojęcie „sprawa” ma charakter bardzo ogólny. Biorąc powyższe pod uwagą można przyjąć, że nie podlegają podatkowi sprawy, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia jest zawarta w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Art. 98b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) stanowi, że właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3. Stosowanie do treści art. 98b ust. 2 i ust. 3, w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1-2, art. 98, art. 98a oraz art. 99. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. W razie nierównej wartości zamienianych części nieruchomości stosuje się art. 15.

Właściciele nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą więc złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonują w drodze zamiany wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. Procesowym warunkiem dopuszczalności dokonania połączenia i podziału nieruchomości jest przedłożenie do wniosku o dokonanie tych czynności notarialnej umowy zobowiązującej wszystkich wnioskodawców do dokonania stosownych zamian części dotychczasowych nieruchomości, które będą ujęte w granicach ewidencyjnych nowych nieruchomości po dokonaniu podziału.

W doktrynie podkreśla się, że postępowanie określone w art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami można nazwać uproszczonym postępowaniem scaleniowym służącym poprawie dotychczasowej struktury istniejących nieruchomości, które z uwagi na konfigurację nie nadają się do racjonalnego zagospodarowania (Eugeniusz Mzyk w: ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz pod red. Gerarda Bieńka, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Warunkiem zastosowania tego trybu jest:

 1. złożenie zgodnego wniosku przez właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości,
 2. położenie nieruchomości lub stosunki własnościowe umożliwiające racjonalne zagospodarowanie gruntów,
 3. zobowiązanie właścicieli do dokonania zamiany nieruchomości i wzajemnego przeniesienia praw do części nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek.

Procedura uregulowana w art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami ma zastosowanie w niniejszej sprawie. Umowa przyrzeczenia zamiany nieruchomości zawarta przez właścicieli w dniu 10 października 2013 r. jest częścią tej procedury - bez takiego porozumienia niemożliwe jest racjonalne zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości. Częścią tej procedury jest także planowana umowa zamiany nieruchomości objętych podziałem.

Planowana umowa zamiany nieruchomości w trybie art. 98b ust. 1-3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie stanowi typowej umowy zamiany uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Jest natomiast czynnością, której treść narzuca art. 98b ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, warunkujący wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej taki podział. Strony umowy nie mają wyłącznego wpływu na jej treść, gdyż istotne jej elementy zostały określone w decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości, wydanej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zatwierdzenia połączenia i podziału nieruchomości dokonuje się zatem pod warunkiem dokonania tych zamian po dniu, gdy decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości stanie się ostateczna, Zatwierdzenie połączenia i podziału nieruchomości ma więc charakter warunkowy. Warunek ten może być jednak spełniony dopiero po tym, gdy decyzja w tym względzie stanie się ostateczna. Oznacza to, że umowa zamiany podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie może zostać dokonana bez uwzględnienia treści decyzji administracyjnej, wydanej w trybie art. 98b tej ustawy.

Według Wnioskodawczyni, planowana umowa zamiany przeprowadzona w trybie z art. 98b ust. 1-3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jest bowiem czynnością cywilnoprawną dokonywaną w sprawie podlegającej przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wnioskodawczyni zwraca uwagę, że nie ma innej drogi prawnej, którą właściciele nieruchomości mogliby zastosować, aby zmienić dotychczasową strukturę istniejących nieruchomości i poprawić warunki ich racjonalnego zagospodarowania.

Wnioskodawczyni wskazuje, że podobnie stwierdził w interpretacji indywidualnej wydanej w innym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/436-140/14/MZ z dnia 25 lipca 2014 r.): „Należy zatem stwierdzić, że skoro opisane we wniosku czynności, obejmujące połączenie, ponowny podział i zamianę nieruchomości dla wyznaczenia nieruchomości o racjonalnych kształtach, zostaną dokonane w trybie i na zasadach określonych w art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynności te będą mogły zostać zakwalifikowane jako czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Wnioskodawczyni ponosi, że analogicznie stwierdzono w innych interpretacjach wydanych w indywidualnych sprawach, m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

 1. nr IPPB2/436-541/13-2/LS z dnia 3 grudnia 2013 r.,
 2. nr IPPB2/436-544/13-2/AF z dnia 21 listopada 2013 r.,
 3. nr IPPB2/436-331/13-2/MZ z dnia 27 sierpnia 2013 r.,
 4. nr IPPB2/436-159/13-2/MK1 z dnia 13 maja 2013r.,
 5. nr IPPB2/436-96/13-3/AF z dnia 8 kwietnia 2013 r.,
 6. nr IPPB2/436-271/12-2/MZ z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Podsumowując powyższe rozważania, jeżeli opisana we wniosku umowa zamiany nieruchomości w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlega opodatkowaniu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to w ocenie Wnioskodawczyni, nie jest ona zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia na właściwy rachunek bankowy organu podatkowego.

Ze względu na odpowiedzialność jaką ponosi płatnik podatku z tytułu niewywiązania się z nałożonych na niego ustawowo obowiązków, Wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawczyni, jako występującej z wnioskiem, nie zaś stron umowy zamiany nieruchomości.

Nadmienia się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.