IPTPB2/4511-843/15-2/AKu | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia zabudowanej nieruchomości
IPTPB2/4511-843/15-2/AKuinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. budynek mieszkalny
  3. grunty
  4. nieruchomości
  5. odpłatne zbycie
  6. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 15 lutego 2008 r. Wnioskodawca zakupił udział w wysokości 1/2 w gospodarstwie rolnym w ... składający się z działek nr: 437/1, 440/11, 440/12, 440/14 i 442/3. Zakup dokonany był wspólnie ze ... i ..., którzy także nabyli udział w wysokości 1/2. Z uwagi na okoliczność, że przez całe gospodarstwo rolne przebiegała droga gminna zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 30 sierpnia 2001 r., konieczne było uporządkowanie stanu faktycznego i prawnego. Z uwagi na powyższe decyzją z dnia 9 października 2009 r. Burmistrz Miasta ... dokonał podziału działki nr 442/3, w wyniku której powstały m.in. działki nr: 442/18, 442/19 i 442/20. Działka nr 442/19 została wydzielona jako droga dojazdowa do drogi gminnej m.in. dla działek nr 442/18 i nr 442/20. Na będących ich wspólną własnością działkach nr 442/18 i nr 442/20 Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem ... wybudowali dwa domy mieszkalne dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Obydwa budynki zostały oddane do użytku w grudniu 2010 r.

W domu mieszkalnym posadowionym na działce nr 442/18 zamieszkał i wyłącznie go użytkował współwłaściciel, tj. ..., pod adresem .... Dom mieszkalny posadowiony na działce nr 442/20, pod adresem ... był użytkowany wyłącznie przez Wnioskodawcę.

W dniu 27 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem tj. ..., dokonali zbycia działki nr 442/20 wraz z posadowionym na niej budynkiem jednorodzinnym i udziałem w wysokości 1/20 w działce nr 442/19 stanowiącej drogę dojazdową (akt notarialny rep. A nr ...). Zakup gospodarstwa rolnego dokonany był w ramach lokaty kapitału, a dwa budynki mieszkalne wybudowane przez Wnioskodawcę i ... na działkach nr 442/18 i nr 442/20 służyły zaspokojeniu ich wyłącznych potrzeb mieszkaniowych, nie podlegały wynajmowi ani dzierżawie. ...z chwilą zamieszkania i zameldowania pod adresem ..., nie posiadał innego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca pod adresem ..., posiadał także inny budynek mieszkalny i był zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, a pod adresem ... zamieszkiwał czasowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od zbycia w dniu 27 czerwca 2014 r. nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 442/20 oraz udziału w działce nr 442/19 należny jest podatek dochodowy od zbycia nieruchomości, opisany z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega przychód, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przedmiotowym przypadku działka nr 442/20 i nr 442/19 (przed podziałem działka nr 442/3) zostały nabyte w dniu 15 lutego 2008 r., stąd pięcioletni okres upłynął z dniem 31 grudnia 2013 r. W związku z powyższym przychód ze zbycia dokonanego w dniu 27 czerwca 2014 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył udział 1/2 w gospodarstwie rolnym, składającym się z działek nr: 437/1, 440/11, 440/12, 440/14 i 443/3. Decyzją Burmistrza Miasta dokonano podziału działki nr 442/3, w wyniku którego powstały m.in. działki nr: 442/18, 442/19 i 442/20. Działka nr 442/19 została wydzielona jako droga dojazdowa do drogi gminnej.

Na działkach nr 442/18 i nr 442/20 Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem wybudowali dwa domy mieszkalne dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dom mieszkalny posadowiony na działce nr 442/20 był użytkowany wyłącznie przez Wnioskodawcę, a do użytkowania został oddany w grudniu 2010 r.

W dniu 27 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem dokonali zbycia działki nr 442/20 wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym i udział 1/20 w działce nr 442/19, stanowiącej drogę dojazdową.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, stąd należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego, tj. w szczególności art. 46 i 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 46 § 1 ww. ustawy, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak i budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z treści art. 48 Kodeksu cywilnego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane.

W myśl art. 47 ww. Kodeksu część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Wyżej wymienione przepisy wyrażają generalną zasadę, że budynek jako część składowa nieruchomości z wyjątkami przewidzianymi w ustawie – nie może być odrębnym przedmiotem własności i dzieli los prawny rzeczy głównej, tj. gruntu. Dlatego też, sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Jednocześnie regulacja zawarta w prawie cywilnym skutkuje tym, że datą nabycia nieruchomości jest data nabycia prawa własności gruntu bez względu na to, czy na gruncie tym wybudowano budynek, czy też nie i kiedy to nastąpiło. Odmienna sytuacja prawna występuje tylko w przypadku użytkowania wieczystego gruntu, kiedy na gruncie stanowiącym własność państwową lub gminną może być wzniesiony budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika (art. 235 Kodeksu cywilnego).

Przenosząc zatem opisane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że skoro nabycie przez Wnioskodawcę udziału 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej nastąpiło w 2008 r. to z tą datą należy wiązać skutki podatkowe wynikające z odpłatnego zbycia wybudowanego na niej budynku mieszkalnego. Z powołanych wyżej przepisów wyraźnie wynika, że odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego bez względu na datę jego wybudowania (rozpoczęcia czy zakończenia budowy i zgłoszenia budynku do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego) nie rozpatruje się odrębnie, ponieważ stanowi on część składową gruntu. W związku z tym bieg terminu 5-letniego, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu gruntu, na którym został wybudowany budynek mieszkalny, w przedmiotowej sprawie od 2008 r.

Zatem, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości nabytej w 2008 r., z wybudowanym na nieruchomości budynkiem mieszkalnym, nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-letniego okresu od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w sprzedanej nieruchomości. Tym samym przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia ww. udziału w nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni drugiego współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalsk

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.