IPTPB2/4511-69/15-7/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wydatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe
IPTPB2/4511-69/15-7/MPinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. faktura VAT
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. lokal mieszkalny
 5. modernizacja
 6. nieruchomości
 7. rachunki
 8. remonty
 9. sprzedaż
 10. wydatki mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) i pismem nadanym w dniu 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Organu dowód uiszczenia opłaty od wniosku (data nadania 10 lutego 2015 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 26 marca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-69/15-3/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 kwietnia 2015 r., zaś w dniu 20 kwietnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 16 kwietnia 2015 r.).

Następnie w związku z nowymi okolicznościami podanymi w uzupełnieniu wniosku pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-69/15-5/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, ponownie wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 kwietnia 2015 r., natomiast w dniu 4 maja 2015 r., uzupełniono ww. wniosek (data nadania 30 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 25 marca 2010 r. zakupiono nieruchomość w drodze przetargu od Gminy B. Środki na zakup pochodziły z kredytu gotówkowego konsumenckiego udzielonego przez bank mający siedzibę w Unii Europejskiej.

Następnie w dniu 7 marca 2012 r. zakupiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w R. przy ul. B. (Wnioskodawczyni była tam zameldowana przez cały czas od momentu uzyskania prawa najmu do lokalu). Mieszkanie to zostało sfinansowane z kredytu gotówkowego, udzielonego przez bank mający siedzibę w Unii Europejskiej. Koszt zakupu mieszkania wyniósł Wnioskodawczynię kwotę xx, było to 5% wartości rynkowej. Wnioskodawczyni nie poniosła dodatkowych kosztów na remont i modernizację tego mieszkania.

W dniu 4 października 2013 r. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie w R., za cenę wyższą niż koszt jego zakupu, tj. kwotę xxzł. Sprzedaż mieszkania nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nie spłaciła kredytu gotówkowego, nadal spłaca go z własnych środków.

Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania w R., Wnioskodawczyni przeznaczyła na remont i modernizację domu w Gminie B.

Rodzaje wydatków na zakup rzeczy i usług:

 1. modernizacja przyłącza wodociągowego,
 2. modernizacja przyłącza do linii elektrycznej,
 3. remont i modernizacja fundamentów i ich zabezpieczenie poprzez wzmocnienie i zrobienie izolacji przeciwwodnej,
 4. remont i modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku takich jak konstrukcji stropu, ścian nośnych i zewnętrznych, pokrycia dachu, docieplenie stropu i stropodachu oraz kanałów spalinowych jak również wykonanie schodów, zadaszenia i balkonu,
 5. remont i modernizacja elewacji budynku obejmujące: tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie elewacji, docieplenie ścian budynku,
 6. wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 7. przebudowa układu funkcjonalnego budynku obejmująca sanitariaty i kuchnię,
 8. wymiana i wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzenia po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:
  1. instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
  2. instalacji i urządzeń grzewczych
 9. remont, modernizacja i wykonanie nowych elementów: ścianek działowych, sufitów, tynków, podłóg, posadzek, powłok malarskich oraz elementów kowalsko -ślusarskich.

Na wszystkie ww. usługi Wnioskodawczyni posiada rachunki oraz faktury.

W uzupełnieniach wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że Wnioskodawczyni zakupiła nieruchomość w Gminie B. na własne nazwisko. Data wskazana w akcie notarialnym to 29 kwietnia 2010 r. Data 25 marca 2010 r., wskazana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest datą podpisania umowy warunkowej (widnieje ona we wpisie do księgi wieczystej nr xx). Wnioskodawczyni jest jedyną właścicielką nieruchomości w gminie B. Nieruchomość w Gminie B była zabudowana budynkiem mieszkalnym wymagającym remontu.

Rachunki za wykonanie usługi na remont i modernizację nieruchomości znajdującej się w gminie B. zostały wydane po dniu 4 października 2013 r., na nazwisko Wnioskodawczyni.

Faktury za wykonane usługi oraz za zakup materiałów potrzebnych na remont i modernizację nieruchomości znajdującej się w gminie B. zostały wydane po dniu 4 października 2013 r., na nazwisko Wnioskodawczyni.

W okresie od 7 marca 2012 r. do 4 października 2013 r., Wnioskodawczyni była jedyną właścicielką nieruchomości położonej w R. przy ul. B. Tytuł prawny jaki Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 7 marca 2012 r. do lokalu mieszkalnego znajdującego się w R. przy ul B, zgodnie z aktem notarialnym to: własność stanowiąca odrębną nieruchomość lokalową razem z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku, w którym to mieszkanie się znajduje. Przed zakupem mieszkania, Wnioskodawczyni była członkiem spółdzielni, od której nabyła mieszkanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy rachunki wystawione przez usługodawcę, rozliczającego się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu, za wykonanie usługi wymienione w stanie faktycznym, mogą zostać zaliczone jako wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, a przychód ze zbycia mieszkania będzie o te kwoty pomniejszony...

Zdaniem Wnioskodawczyni, rachunki za wykonanie usług remontu i modernizacji domu zakupionego w Gminie B. wystawiane przez firmy świadczące usługi remontowo-budowlane, rozliczające się na zasadach podatku ryczałtowego, powinny być brane pod uwagę do rozliczenia podatku od przychodu ze zbycia mieszkania przed upływem 5 lat do daty jego zakupu, a wydatkowane w ciągu 2 lat (nie później niż do końca roku podatkowego) i uwzględnione w wydatkach poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Natomiast przychód ze zbycia mieszkania, powinien być o te kwoty pomniejszony.

W ocenie Wnioskodawczyni art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176, z późn. zm.) ściśle wiąże się z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, „dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Natomiast w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w art. 2 ust. 3 - jest definicja faktury: rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku do towarów i usług, dokumentacją zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości) i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 29 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni zakupiła (w drodze przetargu od Gminy) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wymagającym remontu.

Ponadto, w dniu 7 marca 2012 r. Wnioskodawczyni nabyła prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego przy ul. B w R., stanowiącego odrębną nieruchomość razem z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku, w którym to mieszkanie się znajduje.

W dniu 4 października 2013 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość), za cenę xx zł. Sprzedaż ww. mieszkania (nieruchomości) nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, Wnioskodawczyni przeznaczyła na remont i modernizację domu w Gminie B. Na usługi i wydatki Wnioskodawczyni posiada rachunki oraz faktury wystawione na Jej nazwisko, po dniu 4 października 2013 r.

Zatem odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż pomiędzy datą nabycia lokalu mieszkalnego a sprzedażą, nie upłynął pięcioletni okres wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ww. ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje dla biura nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo- skutkowy.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 (oraz w pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania (nieruchomości), jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do treści art. 21 ust. 26 ww. ustawy, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w art. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

W myśl art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis art. 21 ust. 1 pkt 131, nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia – w warunkach określonych w ustawie – dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wyłącznie na własne cele mieszkaniowe, tj. cele zdefiniowane w przepisie art. 21 ust. 25 tej ustawy.

Odnosząc się do kwestii przeznaczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) na remont i modernizację budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wnioskodawczyni należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) określają wydatki mieszkaniowe poniesione na „remont”, jednakże nie definiują pojęcia „remont”.

W związku z powyższym właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Natomiast rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe rozporządzenie zawiera katalog wydatków zaliczanych do remontu i modernizacji w ramach obowiązującej do końca 2003 r. ulgi remontowo -budowlanej.

W myśl postanowień § 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, uważa się wydatki poniesione na:

 1. zakup materiałów i urządzeń,
 2. zakup usług obejmujących:
  1. wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
  2. transport materiałów i urządzeń,
  3. wykonawstwo robót,
 1. najem sprzętu budowlanego,
 2. opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów,
 3. w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Załącznik nr 2 wskazanego rozporządzenia w wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego wymienia:

 1. Remont i modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:
  1. ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
  2. podłóg i posadzek,
  3. okien i świetlików i drzwi,
  4. powłok malarskich i tapet,
  5. elementów kowalsko - ślusarskich,
  6. izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
  7. pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).
 2. Remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:
  1. instalacji sanitarnych,
  2. instalacji elektrycznych,
  3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
  5. instalacji urządzeń grzewczych,
  6. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Tut. Organ podkreśla, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa. Okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest więc m.in. przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wyłącznie na cele i w terminach określonych w tym przepisie.

Poza tym, z istoty rozwiązania zawartego w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby kwota uzyskana ze sprzedaży mogła być przeznaczona na ww. cele, sprzedaż ta powinna nastąpić wcześniej lub co najmniej jednocześnie z poniesieniem wydatku. Warunek wydatkowania dotyczy bowiem wyłącznie przychodu ze sprzedaży, a nie jakichkolwiek posiadanych przez podatnika środków finansowych. Przy tym, momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży na ww. cele jest data faktycznego wydatkowania przychodu, bowiem przepis ten wiąże skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych określonym w tej umowie. Podatnik musi udowodnić, że to te środki finansowe, a nie inne zostały na ten cel przeznaczone. Wobec tego ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku.

Kwestia wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami. Jednakże, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku.

Podkreślić należy, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. Natomiast, organ podatkowy weryfikujący możliwość skorzystania ze zwolnienia uprawniony jest żądać od podatników przedłożenia dokumentów, z których będzie wynikało kiedy i przez kogo wydatki zostały poniesione, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe (remont i modernizację). Takimi dokumentami mogą być np. rachunki, faktury VAT, umowy kupna – sprzedaży. Należy wskazać, że przepis art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), jako dowód dopuszcza wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Wobec powyższego, po uwzględnieniu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz przytoczonych powyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać dochód uzyskany z odpłatnego zbycia mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość, wydatkowany w okresie dwóch lat od sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, w tym na remont domu stanowiącego własność Wnioskodawczyni, o ile te wydatki zostaną udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami wystawionymi na imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

Wskazać należy, że w świetle powołanych przepisów nie ma przeszkód prawnych, aby wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na remont domu zostały udokumentowane rachunkami wystawionymi przez osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej świadczące usługi remontowo - budowlane, które opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Natomiast należy zastrzec, że na tle ogólnie wymienionych we wniosku rodzajów wydatków na zakup rzeczy i usług, bez badania ich charakteru w świetle weryfikacji zgromadzonych przez Wnioskodawczynię konkretnych dowodów, tut. Organ wydając niniejszą interpretację, nie może jednoznacznie przesądzić, że wydatki te mogą być zaliczone do wydatków na własne cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy równocześnie podkreślić, że tego rodzaju kwestie nie mogą być przedmiotem postępowania w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, gdyż to postępowanie opiera się na przyjęciu stanu faktycznego opisanego przez podatnika (Wnioskodawczynię) – a nie na weryfikacji, czy taki stan faktyczny miał miejsce w rzeczywistości, tj. czy w tym konkretnym przypadku Wnioskodawczyni poprzez posiadane konkretne dowody udowodniła, że poszczególne wydatki są wydatkami na własne cele mieszkaniowe (tj. na remont domu), gdyż jest to właściwość postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Reasumując stwierdzić należy, że wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wydatki poniesione m.in. na remont budynku mieszkalnego - jeżeli zostaną poniesione we właściwym terminie i są potwierdzone rzetelnymi, wiarygodnymi dowodami - mogą być przez Wnioskodawczynię udokumentowane imiennymi rachunkami wystawionymi przez osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tak udokumentowane wydatki, po spełnieniu przez Wnioskodawczynię warunków określonych w art. 21 ust. 26, ust. 28, ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą zostać uwzględnione w wydatkach poniesionych na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, mogą pomniejszać dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o którym mowa w art. 30e ww. ustawy.

W swoim stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni odwołuje się do przepisu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), jednakże przepis ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie i nie ma wpływu na jej rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.