IPTPB2/4511-545/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania po upływie 5 lat od śmierci spadkobiercy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-545/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. spadek
 3. sprzedaż
 4. udział
 5. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 25 listopada 2015 r., Nr IPTPB2/4511-545/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 listopada 2015 r. (data doręczenia 4 grudnia 2015 r.), natomiast w dniu 11 grudnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 8 grudnia 2015 r. (data nadania 9 grudnia 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 3 stycznia 1986 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. W skład spadku po zmarłej matce wchodziła działka o powierzchnia 2 227 m2, zabudowana domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 53 m2. Wnioskodawczyni nabyła w spadku 1/8 udziału i ten udział będzie w całości przedmiotem sprzedaży. Grunty nie stanowią i nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Na gruntach nie będzie prowadzona działalność rolnicza przez nabywcę. W dniu 14 kwietnia 2015 r. uprawomocniło się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku. Wartość rynkowa spadku to około 19 135 zł. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w dniu 15 sierpnia 2014 r. i w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa. Wnioskodawczyni zamierza zbyć udział w nieruchomości w pierwszym półroczu 2016 r. Wraz z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny w banku. Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć cały przychód z tej sprzedaży na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakupiony wraz z mężem lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność. Umowa kredytowa została zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 r. na kwotę 92 250 zł. Sprzedaż udziału w nieruchomości nie jest w żaden sposób powiązana z wykonywaniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361), przeznaczenie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na częściową spłatę kredytu hipotecznego, stanowi przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe i nie podlega w związku z tym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wraz z definicją celu mieszkaniowego z ust. 25 pkt 2 lit. a)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z Jej interpretacją przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361) oraz art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wraz z definicją celu mieszkaniowego z ust. 25 pkt 2 lit. a) tej ustawy, w sytuacji opisanej we wniosku, jest podstawa do zwolnienia z podatku od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 3 stycznia 1986 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. W skład spadku po zmarłej matce wchodziła działka o powierzchni 2 227 m2, zabudowana domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 53 m2. Wnioskodawczyni nabyła w spadku 1/8 udziału i ten udział będzie w całości przedmiotem sprzedaży. Zamierza zbyć udział w nieruchomości w pierwszym półroczu 2016 r. W dniu 14 kwietnia 2015 r. uprawomocniło się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w dniu 15 sierpnia 2014 r. i w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa. Wnioskodawczyni zaciągnęła wraz z mężem kredyt hipoteczny w banku i chciałaby przeznaczyć cały przychód z tej sprzedaży na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakupiony wraz z mężem lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność. Umowa kredytowa została zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z powyższego wynika, że udział 1/8 części w nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w 1986 r., tj. w dniu śmierci spadkodawcy.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zatem, w odniesieniu do odpłatnego zbycia udział 1/8 części w nieruchomości, nabytego przez Wnioskodawczynię w spadku w 1986 r., mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione przez Wnioskodawczynię zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że od końca roku, w którym nastąpiło nabycie ww. udziału w nieruchomości, ustawowo określony 5-letni termin upłynął z dniem 31 grudnia 1991 r. W związku z tym, przychód ze sprzedaży tego udziału w nieruchomości, nabytego w drodze spadku w 1986 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, odpłatne zbycie ww. udziału w nieruchomości po tym terminie, tj. po dniu 31 grudnia 1991 r., nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, zamierzona przez Wnioskodawczynię sprzedaż udziału w nieruchomości w 2016 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku.

Na skutek tego, bezprzedmiotowe jest badanie w niniejszej sprawie, czy zastosowanie będzie miał wskazany we wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący zwolnienie od podatku dochodowego dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

W związku z tym, należało uznać stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.