IPTPB2/4511-371/15-2/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej przysługuje Wnioskodawczyni zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem, będących Jej własnością środków innych niż uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, ze względu na ulokowanie zgodnie z postanowieniem Sądu środków pochodzących ze sprzedaży na lokacie bankowej, do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?
IPTPB2/4511-371/15-2/Akrinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. remonty
 6. spadek
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 2 sierpnia 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, po którym otrzymała w spadku, potwierdzonym aktem notarialnym i aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 19 września 2012 r. m.in. nieruchomość zabudowaną budynkiem produkcyjno-pomocniczym oraz budynkiem magazynowym. Nieruchomość tą Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z matką. Były jedynymi spadkobiercami. Udział Wnioskodawczyni we współwłasności wynosi 1/2. Wnioskodawczyni w spadku nabyła także inne nieruchomości, rzeczy ruchome oraz pieniądze na rachunku bankowym w kwocie wyższej niż przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości.

W dniu 21 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wspólnie z matką sprzedały ww. nieruchomość zabudowaną. W akcie notarialnym matka Wnioskodawczyni występowała w imieniu własnym oraz jako przedstawicielka ustawowa Wnioskodawczyni, stosownie do art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć do końca 2015 r. na cele mieszkaniowe, konkretnie na remont budynku mieszkalnego, który także nabyła wspólnie z matką, w spadku po ojcu. Wnioskodawczyni z matką nadal są współwłaścicielkami tego budynku. W budynku tym, tj. w K. zamieszkuje Wnioskodawczyni i przewidywany remont służyć będzie Jej potrzebom mieszkaniowym.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-pomocniczym oraz budynkiem magazynowym nie nastąpiła w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż nastąpiła na mocy wydanego przez Sąd Rejonowy w K. w dniu 2 września 2013 r. postanowienia, zezwalającego matce Wnioskodawczyni, występującej w roli pełnomocnika ustawowego Wnioskodawczyni, na zawarcie w imieniu Wnioskodawczyni i na Jej rzecz umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Jednocześnie Sąd zobowiązał matkę Wnioskodawczyni do założenia w ciągu 14 dni od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokaty bankowej na rzecz Wnioskodawczyni i wpłacenie na nią przypadającej na rzecz Wnioskodawczyni ceny uzyskanej ze sprzedaży.

Ponieważ zgodnie z postanowieniami Sądu, pieniądze uzyskane ze sprzedaży przypadającej na Wnioskodawczynię części nieruchomości zostały wpłacone na lokatę, Wnioskodawczyni nie dysponuje dokładnie tymi samymi środkami, a na cele mieszkaniowe postanowiła przeznaczyć równowartość tejże kwoty, którą dysponowała w związku z odziedziczeniem, jak wspomniano wyżej również ze środków na rachunku bankowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej przysługuje Wnioskodawczyni zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem, będących Jej własnością środków innych niż uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, ze względu na ulokowanie zgodnie z postanowieniem Sądu środków pochodzących ze sprzedaży na lokacie bankowej, do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, całość przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, do wysokości przeznaczonej na cele mieszkaniowe korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, przy czym udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Według Wnioskodawczyni, przepis nie mówi o przeznaczeniu środków czy pieniędzy uzyskanych ze zbycia na cele mieszkaniowe, lecz o przeznaczeniu przychodu. Chodzi więc o wydatkowanie takiej sumy, która mieści się w wielkości przychodu przyjętego wcześniej dla celów podatkowych w związku ze zbyciem nieruchomości, nie zaś o wydatkowaniu tych właśnie środków. W tym kontekście możliwa jest sytuacja, w której podatnik środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości fizycznie zagospodaruje w dowolny sposób (np. założy lokatę bankową, wydatkuje na bieżące potrzeby itd.), a równocześnie z innych własnych środków, równowartość tej kwoty przeznaczy na cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy.

Przeciwne stanowisko byłoby w przekonaniu Wnioskodawczyni sprzeczne z logiką i doświadczeniem życiowym. Gdyby bowiem zwolnienie miało przysługiwać tylko i wyłącznie pod warunkiem przeznaczenia na cele mieszkaniowe dokładnie tych samych środków, które zostały uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, podatnik musiałby prowadzić dokumentację zawierającą np. numery banknotów (a przecież monety w ogóle nie są możliwe do zidentyfikowania, a także one mogą być uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i wydatkowane na cele mieszkaniowe), gromadzić zeznania świadków, którzy potwierdzaliby tożsamość tych właśnie banknotów czy monet itd. Przy tym należy zwrócić uwagę, że podatnik mógłby otrzymać zapłatę w gotówce, przechowywać ją np. w miejscu zamieszkania łącznie z innymi środkami, a potem z tych innych środków, ale w takiej samej kwocie, dokonać wydatków na cele mieszkaniowe. Zdaniem Wnioskodawczyni jest oczywiste, że taka kolejność czynności nie odbiera podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi. Inaczej mówiąc, istotne jest wydatkowanie określonej sumy będącej w posiadaniu podatnika, a nie konkretnych środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. W związku z tym, w opinii Wnioskodawczyni, nie ma znaczenia, czy na cele mieszkaniowe wydatkowałaby dokładnie te środki, które otrzymała przy sprzedaży nieruchomości, a które obecnie znajdują się na lokacie bankowej i nie może dysponować nimi, czy też ich równowartość pochodzącą z innych źródeł (w tym przypadku z odziedziczonych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym). Dlatego zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy bez żadnych dodatkowych warunków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w spadku po zmarłym w 2012 r. ojcu nabyła wspólnie z matką m.in. nieruchomość zabudowaną budynkiem produkcyjno-pomocniczym oraz budynkiem magazynowym. W spadku nabyła także inne nieruchomości, rzeczy ruchome oraz pieniądze na rachunku bankowym w kwocie wyższej niż przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości. W dniu 21 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wspólnie z matką dokonały odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej. W akcie notarialnym matka Wnioskodawczyni występowała w imieniu własnym oraz jako przedstawicielka ustawowa Wnioskodawczyni, stosownie do art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Odpłatne zbycie ww. nieruchomości nie nastąpiło w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Nastąpiło na mocy wydanego przez Sąd Rejonowy w dniu 2 września 2013 r. postanowienia, zezwalającego matce Wnioskodawczyni występującej w roli przedstawiciela ustawowego Wnioskodawczyni, na zawarcie w imieniu Wnioskodawczyni i na Jej rzecz umowy odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości. Jednocześnie Sąd zobowiązał matkę Wnioskodawczyni do założenia w ciągu 14 dni od odpłatnego zbycia podmiotowej nieruchomości lokaty bankowej na rzecz Wnioskodawczyni i wpłacenie na nią przypadającej na rzecz Wnioskodawczyni ceny uzyskanej z odpłatnego zbycia. W związku z tym, że zgodnie z postanowieniami Sądu, pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia przypadającej na Wnioskodawczynię części nieruchomości zostały wpłacone na lokatę. Wnioskodawczyni do końca 2015 r. zamierza przeznaczyć środki finansowe na cele mieszkaniowe, konkretnie na remont budynku mieszkalnego, który także nabyła wspólnie z matką, w spadku po ojcu. Wnioskodawczyni z matką nadal są współwłaścicielkami tego budynku. W budynku tym Wnioskodawczyni zamieszkuje i przewidywany remont służyć będzie Jej potrzebom mieszkaniowym. Na ww. cel mieszkaniowy (remont budynku mieszkalnego) Wnioskodawczyni postanowiła przeznaczyć równowartość kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości ze środków nabytych w spadku po ojcu.

Z powyższego wynika, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej, który Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła w 2013 r., nastąpiło w 2012 r. w spadku.

Odpłatne zbycie udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej, który Wnioskodawczyni nabyła w 2012 r. w spadku będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) może jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Stosownie do treści tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia - w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Zatem korzystanie ze zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w wyżej cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik traci prawo do ulgi i jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania oraz zapłaty podatku dochodowego.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe przysługuje w sytuacji wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na budowę lub remont budynku mieszkalnego, jeżeli budynek ten stanowi własność lub współwłasność podatnika.

Ponadto należy wyjaśnić, że z wykładni językowej przedstawionych wyżej przepisów, a w szczególności z zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy sformułowania: „(...) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (...), jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (...)” wynika, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na cele mieszkaniowe. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe m.in. na remont budynku mieszkalnego muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że przychód z odpłatnego zbycia w dniu 21 listopada 2013 r. udziału w ww. nieruchomości zabudowanej nabytego w spadku po ojcu Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć do końca 2015 r. na remont budynku mieszkalnego, który nabyła wspólnie z matką, w spadku po ojcu. Sąd postanowieniem z dnia 2 września 2013 r. zobowiązał matkę małoletniej Wnioskodawczyni do założenia w ciągu 14 dni od odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości lokaty bankowej na rzecz Wnioskodawczyni i wpłacenie na nią przypadającej na rzecz Wnioskodawczyni ceny uzyskanej z odpłatnego zbycia. Lokata taka została założona. Na remont budynku mieszkalnego Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć równowartość ww. ceny ze środków na rachunku bankowym nabytych w spadku po ojcu.

W ocenie Organu przedstawione przez Wnioskodawczynię stanowisko nie znajduje uzasadnienia w powołanym przez Nią przepisie ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy przychodów z ściśle określonego źródła (tj. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy), nie jakiegokolwiek źródła. W przypadku Wnioskodawczyni źródłem, z którego finansowane będą wydatki na remont ww. budynku mieszkalnego są środki na rachunku bankowym nabyte w spadku po ojcu. Jest to odrębne źródło, ponieważ środki pieniężne z ww. odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej zostały wpłacone, zgodnie z postanowieniem Sądu, na lokatę. Zatem wydatkowanie środków na rachunku bankowym nabytych w spadku po ojcu na remont budynku mieszkalnego, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką nie spełni wymogu, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby środki wydatkowane na cele mieszkaniowe pochodziły wyłącznie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy. Ty samym nie będzie przysługiwało Wnioskodawczyni zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy dochodu z odpłatnego zbycia z odpłatnego zbycia w 2013 r. udziału w nieruchomości zabudowanej.

Stanowisko Organu znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 465/10 oraz utrzymujący go w mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 45/11).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w związku z planowanym przez Wnioskodawczynię wydatkowaniem z środków na rachunku bankowym nabytych w spadku po ojcu kwoty odpowiadającej wysokości przychodu z odpłatnego zbycia w 2013 r. udziału w nieruchomości zabudowanej na remont budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy środki uzyskane z ww. odpłatnego zbycia zostały wpłacone na lokatę, Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z ww. odpłatnego zbycia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż niespełniona została przesłanka wynikająca z ww. przepisu wydatkowania środków na cele mieszkaniowe pochodzących wyłącznie z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chodzi o wydatkowanie takiej sumy, która mieści się w wielkości przychodu przyjętego wcześniej dla celów podatkowych w związku ze zbyciem nieruchomości, nie zaś o wydatkowaniu tych właśnie środków. Ww. przepis wyraźnie wskazuje, że jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe nie jakiegokolwiek przychodu będącego w posiadaniu podatnika ale wyłącznie przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy. Źródło finansowania wydatków na cele określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy nie może być dowolne. Nie muszą być to dokładnie te same środki pieniężne, które Wnioskodawczyni otrzymała od nabywcy ww. nieruchomości zabudowanej, konieczne jest jednak wykazanie, że pochodzą one z odpłatnego zbycia udziału w tej nieruchomości. W opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni jednoznacznie wskazała, że środki finansowe z przedmiotowego odpłatnego zbycia zostały, zgodnie z poleceniem Sądu wpłacone na lokatę bankową, natomiast na wydatki dotyczące remontu budynku mieszkalnego Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć środki pieniężne, które również nabyła w spadku po ojcu tak jak udział w nieruchomości zabudowanej czy udział w budynku mieszkalnym. Natomiast we własnym stanowisku środki, które zamierza wydatkować na remont budynku mieszkalnego określiła jako „pochodzące z innego źródła”. Zatem Wnioskodawczyni wydatkuje środki finansowe, które nie pochodzą z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej lecz innego źródła, co wyklucza skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.