IPTPB2/4511-212/15-5/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia części nieruchomości pozostałej po przejęciu części nieruchomości na cele związane z inwestycją drogową
IPTPB2/4511-212/15-5/MPinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. współwłasność
 6. wywłaszczenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) i pismem z dnia 21 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia części nieruchomości pozostałej po przejęciu części nieruchomości na cele związane z inwestycją drogową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia części nieruchomości pozostałej po przejęciu części nieruchomości na cele związane z inwestycją drogową.

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) wraz z przesłaniem dowodu uiszczenia opłaty od złożonego wniosku.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 12 czerwca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-212/15-3/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 25 czerwca 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 22 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki o powierzchni 0,0794 ha. Jest to pozostałość z większej działki, która pierwotnie miała powierzchnię 0,2459 ha. Większa część (0,1665 ha) została przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa na realizację inwestycji drogowej – obwodnicy centrum miasta.

Wnioskodawca wskazuje, że „zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości”.

Korzystając z wyżej wymienionego przepisu w dniu 11 marca 2013 r., Wnioskodawca złożył taki wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykup tej pozostałości. Pracownicy urzędu dokonali oględzin nieruchomości i stwierdzili, że wniosek jest uzasadniony. Na dzień złożenia wniosku trwają dalsze procedury zmierzające do nabycia nieruchomości. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich wystąpił do Sejmiku Województwa o podjęcie stosownej uchwały zezwalającej na nabycie przedmiotowej działki na rzecz Województwa.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 4 maja 2015 r. Wnioskodawca informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, jednak nie uwzględnił tam faktu, który może mieć znaczenie w wydaniu prawidłowej interpretacji, a mianowicie śmierci jednego z właścicieli, w trakcie trwania procedur zgłoszeniowych.

W dniu 11 marca 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o odpłatne zbycie nieruchomości, której właścicielami od 2005 r. (po śmierci ojca) były trzy osoby: Wnioskodawca, siostra i matka Wnioskodawcy. W dniu 18 lutego 2014 r. matka Wnioskodawcy zmarła. Postanowieniem Sądu z dnia 29 października 2014 r. spadkobiercami zostali Wnioskodawca i Jego siostra, po 1/2 części.

W 2015 r. nastąpi nabycie nieruchomości na rzecz Województwa.

W piśmie z dnia 21 czerwca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca dodaje, że postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 18 marca 2005 r. spadek po X. (ojcu Wnioskodawcy), zmarłym w dniu 22 lutego 1985 r. nabyli żona w 1/3 części i dzieci: Wnioskodawca, i S. po 1/3 części dla każdego z dzieci.

Tak więc udział Wnioskodawcy w działce o powierzchni 0,2459 ha wynosił 1/6.

Decyzją Wojewody z dnia 20 września 2013 r. ustalono odszkodowanie za przyjęcie z mocy prawa na rzecz Województwa prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1665 ha dla matki Wnioskodawcy w 4/6 częściach oraz w 1/6 części dla Wnioskodawcy i w 1/6 części dla siostry Wnioskodawcy.

Zapłata ustalonego odszkodowania nastąpiła jednorazowo po około 2-3 tygodniach od daty otrzymania decyzji. Z działki 0,2459 ha na rzecz Województwa przejęto 0,1665 ha, zostało 0,0794 ha.

Postanowieniem Sądu z dnia 29 października 2014 r., spadek po Y. zmarłej w dniu 18 lutego 2014 r. nabył Wnioskodawca i Jego siostra, po 1/2 części każde z nich.

Tak więc Wnioskodawca nabył po śmierci matki 2/6 udziału w nieruchomości, która będzie przedmiotem odpłatnego zbycia na rzecz Województwa.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy przychód ze zbycia udziału w nieruchomości w części uzyskanej w drodze spadku po zmarłej matce (czyli 2/6), będzie zwolniony z podatku dochodowego z uwagi na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód, który uzyska On ze sprzedaży nieruchomości jest wynikiem wcześniejszego wywłaszczenia i nabywca obowiązany był kupić pozostałą część działki wypłacając odszkodowanie, które winno być wolne od podatku dochodowego.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 4 maja 2015 r. Wnioskodawca stwierdził, że śmierć jednego z właścicieli w trakcie trwania procedur wywłaszczeniowych, nie powinna mieć wpływu na opodatkowanie pozostałych właścicieli, skoro na dzień wszczęcia postepowania wywłaszczeniowego lub odpłatnego zbycia spełniony był warunek, że właścicielami byli więcej niż dwa lata. Takiego toku wydarzeń Wnioskodawca nie mógł przewidzieć i w tym momencie nie może zatrzymać biegu sprawy.

Ponadto, Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko w piśmie z dnia 21 czerwca 2015 r. stwierdzając, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód, o którym mowa w stanie faktycznym winien być zwolniony z podatku, gdyż spełnione są warunki obu części artykułu:

 • pierwsze zdanie: jest to odpłatne zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie,
 • drugie zdanie: Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości ponad 2 lata przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego.

Procedura wywłaszczenia rozpoczęła się 11 marca 2013 r. wnioskiem o wykup pozostałej nieruchomości. Wniosek został złożony niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że większa część działki została przejęta pod inwestycję drogową. Całe postępowanie administracyjne trwa już ponad dwa lata. Zarząd Dróg Wojewódzkich, pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. poinformował, że Sejmik Województwa wyraził zgodę na nabycie na rzecz Województwa przedmiotowej działki. Wnioskodawca oczekuje na zakończenie sprawy w 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu z tzw. odpłatnego zbycia i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Natomiast odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższej regulacji prawnej należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment i sposób jej nabycia.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku po ojcu jest data śmierci ojca, zaś dniem nabycia spadku po matce, jest data śmierci matki. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki o powierzchni 0,0794 ha. Jest to pozostałość większej działki, która pierwotnie miała powierzchnię 0,2459 ha.

Wnioskodawca został współwłaścicielem działki o powierzchni 0,2459 ha, w wyniku śmierci ojca w dniu 22 lutego 1985 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 18 marca 2005 r., spadek po zmarłym nabyli żona w 1/3 części i dzieci: Wnioskodawca i Jego siostra, po 1/3 części dla każdego z nich. Udział Wnioskodawcy w działce o powierzchni 0,2459 ha po śmierci ojca wynosił 1/6.

W dniu 18 lutego 2014 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Postanowieniem Sądu z dnia 29 października 2014 r. spadkobiercami zostali Wnioskodawca i Jego siostra, po 1/2 części, każde z nich. Wnioskodawca po śmierci matki nabył więc 2/6 udziału w nieruchomości. Zatem, po śmieci ojca i matki, udział Wnioskodawcy w działce o powierzchni 0,2459 ha, wynosił 1/2 (1/6 + 2/6).

Z działki o pow. 0,2459 ha, większa jej część tj. 0,1665 ha została w 2013 r. przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa na realizację inwestycji drogowej – obwodnicy centrum miasta (czyli po przejęciu zostało 0,0794 ha).

Decyzją Wojewody z dnia 20 września 2013 r. ustalono dla współwłaścicieli odszkodowanie za przyjęcie z mocy prawa na rzecz Województwa prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1665 ha, w tym dla Wnioskodawcy w udziale 1/6. Z działki 0,2459 ha na rzecz Województwa przejęto działkę o pow. 0,1665 ha, tym samym została działka o pow. 0,0794 ha. W dniu 11 marca 2013 r. Wnioskodawca, stosownie do art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), złożył wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o nabycie pozostałej działki, tj. o pow. 0,0794 ha. Złożony wniosek został uznany za uzasadniony i Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich wystąpił do Sejmiku Województwa o podjęcie stosownej uchwały zezwalającej na nabycie przedmiotowej działki na rzecz Województwa. Planowane nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Województwa ma nastąpić w 2015 r.

Zbycie udziału (sprzedaż) w przedmiotowej nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość/działka o pow. 0,2459 ha, z której większa część o pow. 0,1665 ha została w 2015 r. przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa na realizację inwestycji drogowej. Przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją inwestycji drogowej następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Natomiast po ww. przejęciu części nieruchomości, postała reszta nieruchomości/działki o pow. 0,0794 ha, która nie nadaje się do dalszego użytkowania, w związku z czym współwłaściciele nieruchomości (w tym Wnioskodawca) złożyli wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o jej nabycie.

Zatem, w przedmiotowej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości (działce), która będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz Województwa, nastąpiło w drodze spadku po zmarłym ojcu i w drodze spadku po zmarłej matce, czyli:

 • w 1985 r. - nabycie 1/6 udziału, jednakże przychód (dochód) uzyskany ze sprzedaży tego udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie na rzecz Województwa nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie,
 • w 2014 r. - nabycie 2/6 udziału, którego sprzedaż przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie (tj. do końca 2019 r.), stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego dochód podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania są przychody z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50 % od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 3 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.

Stosownie zaś do art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:

 1. własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
 2. własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

- z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony od opodatkowania został m.in. przychód ze sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Natomiast, w rozpatrywanej sprawie nie nastąpiła realizacja prawa pierwokupu. Nie miała też miejsca sprzedaż części działki (która nie nadawała się do wykorzystania) - na cele uzasadniające wywłaszczenie.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 czerwca 2007 r. sygn. akt ....) – nabywanie na żądanie właściciela tzw. „resztówek”, tj. części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu, która wskutek wywłaszczenia nie nadaje się na dotychczasowe cele, nie jest prostą kontynuacją postępowania wywłaszczeniowego, czy też nowym postępowaniem administracyjnym w tym przedmiocie. Jest to – mimo że nabywcą omawianej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa jest organ administracji publicznej – roszczenie cywilnoprawne, którego w razie sporu strona może dochodzić przed sądem powszechnym.

Zatem, w opisanym stanie faktycznym zamierzona sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz Skarbu Państwa (Województwa X) części działki, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele - nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to bowiem sprzedaż na cele uzasadniające wywłaszczenie. Jak podaje Wnioskodawca we wniosku, pod budowę obwodnicy miasta, a więc na cel uzasadniający wywłaszczenie, została przejęta jedynie pierwsza część działki (tj. o pow. 0,1665 ha). Natomiast, ta część (tj. 0,0794 ha), która pozostała po przejęciu nie będzie już sprzedana na cele uzasadniające jej wywłaszczenie (np. pod budowę obwodnicy) – jak uzasadnia swoje stanowisko Wnioskodawca – lecz zostanie sprzedana dlatego, że nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. To zaś nie jest okoliczność, która jest wymieniona w ustawie jako cel publiczny uzasadniający wywłaszczenie.

Zasadnym jest więc stwierdzenie, że przychód który Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży przedmiotowej działki (tzw. „resztówki”), stanowić będzie dla Niego źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód ten, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie jest to sprzedaż na cele uzasadniające wywłaszczenie, pomimo, że działka „resztowa” sprzedana będzie na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Tutejszy Organ podkreśla, że przepisy dotyczące zwolnień podatkowych, stanowiące wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, muszą być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich wykładnia rozszerzająca. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ww. ustawy, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje dla biura nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo- skutkowy.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d, gdyż udział w nieruchomości został nabyty przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w drodze spadku. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należy również wskazać, że tak obliczony dochód może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 25-28 ww. ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Podsumowując, przychód z zamierzonego na rzecz Województwa odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości o pow. 0,0794 ha (tzw. „resztówki”) - w odniesieniu do 2/6 udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2014 r. w drodze spadku po zmarłej matce - będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli zostanie dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym stosownie do art. 30e ww. ustawy. Przychód Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia na rzecz Województwa 2/6 udziału w nieruchomości o pow. 0,0794 ha (tzw. „resztówki”), nie będzie bowiem stanowił przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, lecz będzie jedynie wynikiem realizacji zwykłego roszczenia cywilnoprawnego o nabycie pozostałej części nieruchomości nienadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Zatem, nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskany ze wskazanej sprzedaży dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że Wnioskodawca spełni przesłanki do skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wydatkuje środki, które uzyska ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), a więc wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywiera skutku prawnego dla współwłaściciela nieruchomości.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.