IPTPB2/415-629/14-6/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy środki uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej, przekazane przez kupującego bezpośrednio na rachunek Spółdzielni - fundusz remontowy, Wnioskodawczyni może zakwalifikować, jako wydatki na własne cele mieszkaniowe z datą przelania środków przez kupującego na rzecz Spółdzielni, czy też z datą przedstawienia przez Spółdzielnię rozliczenia dokonanych wydatków?
IPTPB2/415-629/14-6/Akrinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. działki
 3. fundusz remontowy
 4. nieruchomości
 5. odpłatne zbycie
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w niezabudowanej nieruchomości (działce) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w niezabudowanej nieruchomości (działce).

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 10 lutego 2015 r., Nr IPTPB2/415-629/14-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 11 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 2 marca 2015 r.). W dniu 12 marca 2015 r. (nadano w dniu 9 marca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W związku z tym, że stan faktyczny nie został przedstawiony w sposób wyczerpujący Organ wezwał Wnioskodawczynię ponownie do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 19 marca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 23 marca 2015 r.). W dniu 2 kwietnia 2015 r. (data nadania – 30 marca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wraz z mężem i innymi właścicielami lokali własnościowych oraz Spółdzielnią w B. jest współwłaścicielką działki mającej dawniej numer X/7 (KW .... prowadzona przez Sąd Rejonowy w S.). Działka ta w dniu 25 marca 2014 r. została podzielona na dwie mniejsze działki (część zabudowaną - działka nr X/20 i część niezabudowaną - działka nr X/19). Na działce zabudowanej znajduje się budynek gospodarczy oraz dwa bloki wielorodzinne oznaczone jako nr 10 i 10a. W budynku nr 10 znajduje się 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali. W budynku nr 10a znajduje się również 6 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia przynależne do tych lokali. Pomieszczeniami wspólnego użytkowania wskazanymi w akcie notarialnym są klatka schodowa i korytarz w piwnicy w budynku nr 10, natomiast w budynku 10a - klatka schodowa, trzy korytarze, pomieszczenia biurowe, suszarnie, magazynek, kotłownia i skład opału oraz działka.

Do czasu ustanowienia odrębnej własności wszystkich lokali, zarząd nieruchomością wspólną dla wydzielonych lokali mieszkalnych sprawować będzie Spółdzielnia, zgodnie z treścią aktu notarialnego.

Wnioskodawczyni wraz z mężem na mocy aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2009 r., o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowie przeniesienia własności lokalu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej, nabyła na własność lokal mieszkalny położony w bloku wielorodzinnym przy ulicy W. nr 10a wraz z przynależną piwnicą budynku 10a, pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w wysokości 8182/86204 w działce i częściach wspólnych. W takiej też części Wnioskodawczyni wraz z mężem zobowiązana jest partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, o czym stanowi wymieniony wyżej akt notarialny.

Wnioskodawczyni nadal pozostaje członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni razem z mężem oraz innymi właścicielami lokali mieszkalnych, a także wraz ze Spółdzielnią, aktem notarialnym dokonali sprzedaży udziałów w części niezabudowanej (działka nr X/19).

W związku z tym, że sprzedaż udziałów w nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej oraz że nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału, powstał przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwanej dalej u.p.d.o.f.

Jednocześnie w akcie notarialnym sprzedaży udziałów w nieruchomości zawarto postanowienie, gdzie zgodnie z ustaleniami stron, cała kwota należna z tytułu sprzedaży (cała cena) tj. 45 000 zł zostanie przelana przez kupującego na rachunek bankowy Spółdzielni z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych. Na rozliczenie takie wszyscy sprzedający wyrazili zgodę.

Spółdzielnia przeznaczy środki na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych.

Spółdzielnia po dokonaniu wydatku przedstawi dokument ze szczegółowym rozliczeniem i wskazaniem, jaka część wydatków na remont, została pokryta ze środków pieniężnych przelanych od kupującego niezabudowaną nieruchomość, z przypadających Wnioskodawczyni pieniędzy za sprzedany udział.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 marca 2015 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, że Spółdzielnia wydatkuje środki tylko na remont części wspólnych, tj. kotłowni, która znajduje się w budynku mieszkalnym nr 10a.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 marca 2015 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, że właściciele lokali mieszkalnych nie podejmowali uchwały określającej, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Mieszkańcy nie wyodrębniali wspólnoty mieszkaniowej. W odniesieniu do podmiotu, który sprawował i sprawuje zarząd nieruchomością Wnioskodawczyni informuje, że zgodnie z postanowieniem aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2009 r., zawierającego oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej, do czasu ustanowienia odrębnej własności wszystkich lokali, zarząd nieruchomością wspólną dla wydzielonych lokali sprawować będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa w B. na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W budynku nr 10a znajduje się lokal, którego własność nie została wyodrębniona na rzecz osób trzecich, i stanowi on własność Spółdzielni Mieszkaniowej, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych budynku i nieruchomości wspólnej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiła i obecnie stanowi w części odpowiadającej udziałowi Spółdzielni w nieruchomości, zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej. Członkowie Spółdzielni, na walnym zgromadzeniu podjęli uchwałę związaną z remontem kotłowni. Rachunek, na który wpłynęły środki ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, był rachunkiem Spółdzielni, która to sprawuje zarząd. Zarządca prowadzi rachunek związany z funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej. Zamawiającym usługę remontową dotyczącą kotłowni będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa, która sprawuje zarząd. Faktura dokumentująca poniesienie wydatku na remont kotłowni wystawiona będzie na Spółdzielnię. Zapłata za usługę udokumentowana ww. fakturą, zostanie dokonana z rachunku funduszu remontowego Spółdzielni. Spółdzielnia, odpis na fundusz uwzględniła jako koszt podatkowy i wydatki związane z remontem pokryje z tego funduszu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej, przekazane przez kupującego bezpośrednio na rachunek Spółdzielni - fundusz remontowy, Wnioskodawczyni może zakwalifikować, jako wydatki na własne cele mieszkaniowe z datą przelania środków przez kupującego na rzecz Spółdzielni, czy też z datą przedstawienia przez Spółdzielnię rozliczenia dokonanych wydatków...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – u.p.d.o.f, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach, jeśli odpłatne zbycie nie występuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f. który stanowi, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność: podatnika lub, do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 u.p.d.o.f.).

Przeznaczenie pieniędzy na remont części wspólnych nieruchomości, w stosunku do których Wnioskodawczyni przysługuje prawo współwłasności, niewątpliwie spełnia więc przesłanki uprawniające do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

W przedmiotowej sprawie właściciele lokali mieszkalnych (w tym również Wnioskodawczyni) wyrazili zgodę na przelanie pieniędzy ze sprzedaży przysługujących im udziałów w nieruchomości wspólnej w postaci działki, przez kupującego bezpośrednio na rachunek bankowy Spółdzielni. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych. Wydatków tych dokona Spółdzielnia, będąca zarządcą nieruchomości wspólnych na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Ponieważ jednak środki ze sprzedaży udziałów w działce wspólnej przekazane na rzecz Spółdzielni w całości mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych, to już w momencie ich przekazania, nabywają charakteru wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Wnioskodawczyni zobowiązana jest uczestniczyć w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych co uczyniła przekazując pieniądze na konieczne remonty tych nieruchomości w kwocie adekwatnej do przysługującego Jej udziału we wspólnych budynkach i urządzeniach.

Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje Jej prawo do skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. poprzez zakwalifikowanie jako wydatków dokonanych na własne cele mieszkaniowe przedmiotowej wpłaty na rachunek Spółdzielni.

Dla technicznego uproszczenia tej operacji zdecydowano jednak, że wydatków tych dokona w imieniu właścicieli Spółdzielnia. Spółdzielnia środki te wydatkować będzie jako środki z funduszu remontowego.

Dla Wnioskodawczyni wydatek ten bez wątpienia stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., za który uważa się w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d): wydatek na budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Za własny budynek, lokal lub pomieszczenie, rozumie się w myśl art. 21 ust. 26 u.p.d.o.f. budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego lub udział w takich prawach.

Przekazanie środków uzyskanych przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w działce wspólnej, na rachunek Spółdzielni, za które następnie ta dokona remontu nieruchomości wspólnej, w ramach funduszu remontowego, wyczerpują więc wystarczająco przesłanki do uznania ich za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

Datą poniesienia wydatku będzie tu dzień przekazania środków na rachunek Spółdzielni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem, innymi właścicielami lokali własnościowych oraz Spółdzielnią jest współwłaścicielką działki, która w dniu 25 marca 2014 r. została podzielona na dwie mniejsze działki (część zabudowaną i część niezabudowaną). Na działce zabudowanej znajduje się budynek gospodarczy oraz dwa bloki wielorodzinne oznaczone jako nr 10 i 10a. W budynku nr 10 znajduje się 6 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali. W budynku nr 10a znajduje się również 6 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia przynależne do tych lokali. Pomieszczeniami wspólnego użytkowania wskazanymi w akcie notarialnym są klatka schodowa i korytarz w piwnicy w budynku nr 10, natomiast w budynku 10a - klatka schodowa, trzy korytarze, pomieszczenia biurowe, suszarnie, magazynek, kotłownia i skład opału oraz działka. Wnioskodawczyni wraz z mężem na mocy aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2009 r. o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowie przeniesienia własności lokalu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej, nabyła własność lokalu mieszkalnego położonego w bloku wielorodzinnym przy ulicy Wolności nr 10a wraz z przynależną piwnicą budynku 10a, pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w wysokości 8182/86204 w działce i częściach wspólnych. W takiej też części Wnioskodawczyni wraz z mężem zobowiązana jest partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, o czym stanowi wymieniony wyżej akt notarialny. Wnioskodawczyni nadal pozostaje członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 21 sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni razem z mężem oraz innymi właścicielami lokali mieszkalnych, a także wraz ze Spółdzielnią, aktem notarialnym dokonali sprzedaży udziałów w części niezabudowanej. Jednocześnie w akcie notarialnym sprzedaży udziałów w nieruchomości zawarto postanowienie, gdzie zgodnie z ustaleniami stron, cała kwota należna z tytułu sprzedaży zostanie przelana przez kupującego na rachunek bankowy Spółdzielni z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych. Na rozliczenie takie wszyscy sprzedający wyrazili zgodę. Spółdzielnia przeznaczy środki na pokrycie kosztów remontu części wspólnych, tj. kotłowni, która znajduje się w budynku mieszkalnym 10a. Spółdzielnia po dokonaniu wydatku przedstawi dokument ze szczegółowym rozliczeniem i wskazaniem, jaka część wydatków na remont, została pokryta ze środków pieniężnych przelanych od kupującego niezabudowaną nieruchomość, z przypadających Wnioskodawczyni pieniędzy za sprzedany udział. Rachunek, na który wpłynęły środki ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów budynków i części wspólnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, był rachunkiem Spółdzielni, która to sprawuje zarząd. Zarządca prowadzi rachunek związany z funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej. Zamawiającym usługę remontową dotyczącą kotłowni będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa, która sprawuje zarząd. Faktura dokumentująca poniesienie wydatku na remont kotłowni wystawiona będzie na Spółdzielnię. Zapłata za usługę udokumentowana ww. fakturą, zostanie dokonana z rachunku funduszu remontowego Spółdzielni.

Zatem w świetle powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w działce, który Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła w 2014 r., nastąpiło w 2009 r.

W odniesieniu do odpłatnego zbycia udziału w działce nabytego w 2009 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Odpłatne zbycie udziału w niezabudowanej nieruchomości (działce) nabytego w 2009 r., będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e (PIT-39).

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) może jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Stosownie do treści tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

-przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia - w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 wprost wynika, że zwolnienie dotyczy wyłącznie udokumentowanych wydatków poniesionych przez podatnika na własne cele. Oznacza to, że jest to wydatek, który został poniesiony, i który jest odpowiednio udokumentowany.

Zatem korzystanie ze zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w wyżej cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik traci prawo do ulgi i jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania oraz zapłaty podatku dochodowego.

Kwestie dotyczące opłat wnoszonych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych zarówno przez członków spółdzielni, jak i osoby niebędące członkami spółdzielni określa art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy – członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W świetle powyższego wyjaśnienia fundusz remontowy jest to wydzielona zaliczka przeznaczona na remonty. Celem powołania funduszu remontowego jest rozłożenie w czasie ciężaru utrzymania nieruchomości. Kwestie szczegółowe dotyczące opłat wnoszonych na fundusz remontowy zarówno przez członków spółdzielni jak i właścicieli lokali niebędących ich członkami, określa statut spółdzielni. Może on w różny sposób regulować kwestie wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że wpłata środków finansowych z odpłatnego zbycia udziału w niezabudowanej nieruchomości na rachunek funduszu remontowego prowadzonego przez Spółdzielnię jako zarządcę nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wskazuje, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy poprzez wydatkowanie posiadanych środków na remont lokalu mieszkalnego. Natomiast remont kotłowni w budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny czy też inne wydatki ponoszone ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym Spółdzielni, na rzecz której Wnioskodawczyni uiszcza opłaty zgodnie ze statutem Spółdzielni, nie jest remontem lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskodawczyni. Są to wydatki dotyczące całego budynku wielorodzinnego, który nie jest własnością Wnioskodawczyni, gdyż Wnioskodawczyni jest właścicielem jedynie pojedynczego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w tym budynku mieszkalnym i przynależnego do tego lokalu udziału w częściach wspólnych. Takiego sposobu wydatkowania środków nie dopuszcza przywołane zwolnienie. Podkreślić równocześnie należy, że wpłaty dokonywane na fundusz remontowy stanowią jeden ze składników opłaty wymaganej statutem Spółdzielni, a opłata nigdy nie stanowi wydatku na realizację celów mieszkaniowych. Opłata jest związana z utrzymaniem lokalu a nie nakładem na ten lokal. Wnioskodawczyni może uznać za wydatkowaną na własne cele mieszkaniowe pełną kwotę wynikającą z zapłaconej faktury jedynie wówczas, gdy Wnioskodawczyni wydatek będzie ponosiła na wyodrębnione mieszkanie, którego jest wyłącznym właścicielem (lub wraz z małżonkiem).

Ponadto podkreślić należy, że faktura dokumentująca wydatek na remont ww. kotłowni wystawiona będzie nie na Wnioskodawczynię lecz na Spółdzielnię Mieszkaniową. Wydatek bezpośrednio dotyczył będzie Spółdzielni Mieszkaniowej. To Spółdzielnia będzie zamawiała usługę remontową kotłowni i zapłata za usługę zostanie dokonana z jej funduszu remontowego. Zatem faktura dotycząca wydatku na remont kotłowni nie dokumentuje poniesienia wydatku na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni.

Reasumując stwierdzić należy, że kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia udziału w działce przekazana na fundusz remontowy Spółdzielni z przeznaczeniem na remont kotłowni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.