IPTPB2/415-391/12-4/AKr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy sprzedaż lokalu Wnioskodawca może potraktować jako sprzedaż nabytej po upływie 5 lat od daty nabycia nieruchomości – w związku z tym nie jest to źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2012 r. (data wpływu 1 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego wyodrębnioną część nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2012 r. do Urzędu Skarbowego wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego wyodrębnioną część nieruchomości. Przy piśmie z dnia 28 maja 2012 r., nr, stosownie do art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 3 pkt 1 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie bowiem z § 2 i § 5a ww. rozporządzenia, od 1 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, lub świętokrzyskim. W dniu 1 czerwca 2012 r. ww. wniosek wpłynął do tut. Organu.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z powyższym, pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r., nr IPTPB2/415-391/12-2/AKr, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 10 sierpnia 2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 13 sierpnia 2012 r.). W dniu 17 sierpnia 2012 r. (data nadania 14 sierpnia 2012 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, na własne nazwisko, nie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w 2001 r. zakupił kamienicę czynszową finansując ją w części z własnych środków, w części z kredytu hipotecznego.

Kamienica nie została wprowadzona przez Wnioskodawcę do prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, zarejestrowanej w Wydziale Handlu i Usług Urzędu Miasta. Wpływy z czynszu z wynajmowanych lokali Wnioskodawca opodatkował podatkiem dochodowym wyliczając dochód, pomniejszony o amortyzację kamienicy - w deklaracji - przychody z tytułu najmu. W chwili obecnej kamienica jest w całości zamortyzowana, wpływy czynszu są opodatkowane.

Wnioskodawca chciałby sprzedać jeden lokal mieszkalny, jako wyodrębnioną część. Sprzedaż lokalu nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż lokalu Wnioskodawca może potraktować jako sprzedaż nabytej po upływie 5 lat od daty nabycia nieruchomości – w związku z tym nie jest to źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodu i w związku z tym Wnioskodawca z tego tytułu nie zapłaci podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, na własne nazwisko, nie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w 2001 r. zakupił kamienicę czynszową finansując ją w części z własnych środków, w części z kredytu hipotecznego. Kamienica nie została wprowadzona przez Wnioskodawcę do prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Wpływy z czynszu z wynajmowanych lokali Wnioskodawca opodatkował podatkiem dochodowym wyliczając dochód, pomniejszony o amortyzację kamienicy - w deklaracji - przychody z tytułu najmu. W chwili obecnej kamienica jest w całości zamortyzowana, wpływy czynszu są opodatkowane. Wnioskodawca zamierza sprzedać jeden lokal mieszkalny, jako wyodrębnioną część. Sprzedaż lokalu nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment nabycia nieruchomości. Nieruchomość, której częścią jest przeznaczony do odpłatnego zbycia lokal mieszkalny, Wnioskodawca nabył w 2001 r. Pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Termin ten winien być zatem liczony od końca 2001 r., upłynął więc z dniem 31 grudnia 2006 r.

Reasumując, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego wyodrębnioną część nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w 2001 r. nie będzie stanowiło źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpi po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w tym przepisie.

Ponadto stwierdza się, iż tut. Organ wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.