IPTPB2/415-28/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje obowiązek podatkowy od sprzedaży powyższej nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 12 stycznia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. (data wpływu 26 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Pismem z dnia 17 stycznia 2012 r., znak IPTPB2/415-28/12-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie wysłano w dniu 18 stycznia 2012 r. (skutecznie doręczono 23 stycznia 2012 r.), natomiast w dniu 26 stycznia 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie złożona na druku ORD-IN z dnia 24 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W grudniu 1998 r. Wnioskodawca nabył w drodze spadku postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 7 grudnia 1998 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 4 czerwca 2009 r. Wnioskodawca przekształcił to prawo w odrębną własność lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, a w dniu 6 grudnia 2011 r. dokonał sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ze względu na rozbieżność opinii dotyczącej ww. tematu Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje obowiązek podatkowy od sprzedaży powyższej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, w związku z tym, że od momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (1998 r.) do dnia sprzedaży (6 grudnia 2011 r.) upłynął okres ponad 5 lat, transakcja sprzedaży powinna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekształcenie prawa do lokalu w odrębną własność w 2009 r. nie powinno mieć żadnych skutków podatkowych, także w odniesieniu do gruntu.

W akcie notarialnym – umowie sprzedaży z dnia 6 grudnia 2011 r. pod datą nabycia nieruchomości widnieje 7 grudnia 1998 r. (prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku). Data wyodrębnienia w ogóle się nie pojawia, gdyż ustanowienie odrębnej własności w wyniku przekształcenia jest jedynie zmianą formy prawnej faktycznego prawa do lokalu. Nabywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jako członek spółdzielni Wnioskodawca również miał udziały w gruncie i powierzchniach wspólnych, tylko w innej formie prawnej. Wnioskodawca chce również podkreślić, że przekształcenie formy własności nie miało żadnego wpływu na wartość lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego odrębną własnością),
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, iż przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w grudniu 1998 r. nabył w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Następnie, w dniu 4 czerwca 2009 r. Wnioskodawca przekształcił to prawo w odrębną własność lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wnioskodawca dokonał sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w dniu 6 grudnia 2011 r.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na Jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności będzie stanowiło tylko inną formę własności, a nie nowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę, iż pięcioletni termin, o którym mowa w cyt. powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisywanym przypadku upłynął z dniem 31 grudnia 2003 r., przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Do wniosku Wnioskodawca załączył dokumenty. Tut. Organ informuje, że wydając pisemną indywidualną interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego. W przypadku, gdyby przytoczony we wniosku stan faktyczny różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.