IPTPB2/415-21/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości datą nabycia:
 • 1/6 nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy tj. 27 stycznia 1999 r.
 • 5/6 nieruchomości jest dzień zawarcia notarialnej umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności i dział spadku tj. 16 lipca 2010 r.?
  2. Czy 1/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości (nabyta 27 stycznia 1999 r.) zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi źródła przychodu w roku podatkowym 2011 podlegającego rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.?
  3. Czy 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości (nabyta 17 lipca 2010 r.) zgodnie z zapisem ustawy wymienionej w pytaniu 2 stanowi źródło przychodu Wnioskodawcy w roku podatkowym 2011 podlegające rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.?
  4. Czy w związku z powyższym do deklaracji PIT-39 w pozycję „Przychód” Wnioskodawca ma wpisać jedynie 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości?
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2012 r. (data wpływu 11 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 11 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

  W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

  Wnioskodawca na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie nabycia spadku po zmarłej dnia 27 stycznia 1999 r. matce, nabył prawo do 1/6 nieruchomości (niezabudowanej działki gruntu). Pozostałe 5/6 praw do tejże nieruchomości nabył na podstawie umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności i dział spadku sporządzonej notarialnie dnia 16 lipca 2010 r. Tym samym Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem całości praw do tej nieruchomości.

  Dnia 12 lipca 2011 r. przedmiotową nieruchomość Wnioskodawca sprzedał na podstawie notarialnej umowy sprzedaży. W związku z powyższym pytanie dotyczy kwestii ustalenia wysokości kwoty stanowiącej źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

  W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości datą nabycia:
   • 1/6 nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy tj. 27 stycznia 1999 r.
   • 5/6 nieruchomości jest dzień zawarcia notarialnej umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności i dział spadku tj. 16 lipca 2010 r....
  2. Czy 1/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości (nabyta 27 stycznia 1999 r.) zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi źródła przychodu w roku podatkowym 2011 podlegającego rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r....
  3. Czy 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości (nabyta 17 lipca 2010 r.) zgodnie z zapisem ustawy wymienionej w pytaniu 2 stanowi źródło przychodu Wnioskodawcy w roku podatkowym 2011 podlegające rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r....
  4. Czy w związku z powyższym do deklaracji PIT-39 w pozycję „Przychód” Wnioskodawca ma wpisać jedynie 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości...

  Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości źródłem przychodu w 2011 r. podlegającym rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r. jest jedynie 5/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości.

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wartość zbycia nieruchomości stanowi źródło przychodu w roku podatkowym, w którym miało miejsce zbycie, podlegające rozliczeniu do dnia 30 kwietnia roku następnego.

  W ocenie Wnioskodawcy w opisanej sytuacji:

  1. 1/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości – nabyta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu spadku – nie stanowi Jego źródła przychodu w roku podatkowym 2011 (od nabycia minęło więcej niż 5 lat – śmierć spadkodawcy 27 stycznia 1999 r.),
  2. 5/6 wartości (wartość rozumiana jak wyżej) nieruchomości – nabyte na podstawie notarialnej umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności i dział spadku – stanowi Jego źródło przychodu w roku podatkowym 2011 (ta część nieruchomości została nabyta 17 lipca 2010 r. a więc do czasu zbycia nieruchomości minęło mniej niż 5 lat).

  W związku z powyższym do deklaracji PIT-39 w pozycję „Przychód”, Wnioskodawca jest przekonany, że powinien wpisać jedynie 5/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Ponadto tut. Organ nadmienia, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.