IPTPB2/415-1/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 1990 r. oraz w 1994 r., dokonane w powyższych warunkach po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Obecnie Wnioskodawca wraz z żoną (jako osoby fizyczne) prowadzi gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym. W wieku siedemnastu lat rodzice kupili Wnioskodawcy gospodarstwo rolne w miejscowości xxx (ok. 5 ha), gdzie Wnioskodawca utrzymywał konie, które są Jego pasją do dnia dzisiejszego. Po ślubie w 1988 r. Wnioskodawca mieszkał z żoną w domu rodziców w xxx, gdzie żona pracowała zawodowo jako pracownik administracji państwowej. Wnioskodawca po odbyciu służby wojskowej pracował dorywczo oraz uprawiał sezonowo grunty rolne.

W 1990 r. za oszczędności (osobiste i wspólne) oraz zaciągnięty kredyt, Wnioskodawca wraz z żoną zakupił grunty rolne zabudowane składające się z działek 20 i 21. Na zakupionych gruntach Wnioskodawca wybudował dom mieszkalny, gdzie przeprowadził się z rodziną.

Nieruchomość rolna w miejscowości xxx została sprzedana na pokrycie zobowiązań kredytowych, których Wnioskodawca nie był w stanie spłacać przez prowadzoną reformę L. Balcerowicza.

W 1994 r. sąsiad zwrócił się do Wnioskodawcy i Jego żony z propozycją sprzedaży odziedziczonych po ojcu działek rolnych o nr 22/2 i 23 przylegających do Ich gruntów, które od Niego zakupili.

W 2001 r. został dokonany z urzędu podział posiadanej przez Wnioskodawcę i Jego żonę nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej. Część zabudowana nieruchomości gruntowej została wykupiona pod realizację celu publicznego, a pozostała część niezabudowana (3,9374 ha) była uprawiana rolniczo. W związku ze sprzedażą Wnioskodawca i Jego żona przeprowadzili się do rodziców. W 2002 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabyli gospodarstwo rolne na terenie gminy wiejskiej, a grunty położone na terenie miasta weszły w skład tego gospodarstwa.

Po latach Rada Gminy przeznaczyła tereny przedmiotowych działek w planie studium pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe, ścieżki rowerowe, zieleń, a od 2005 r. opracowywany jest dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który nie został do dnia dzisiejszego uchwalony. W stosunku do nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Od posiadanych gruntów opłacany jest podatek rolny. Uzyskane płody rolne z przedmiotowych działek są sprzedawane lub wykorzystywane na potrzeby własne.

Obecnie Wnioskodawca i Jego żona rozważają jednorazową sprzedaż, całego zwartego obszaru przedmiotowych gruntów rolnych niezabudowanych o łącznej powierzchni 3,9374 ha, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek chcą przeznaczyć na cele osobiste (prywatne). Sprzedaż przedmiotowych działek o nr ew. 21/2, 20/2, 22/2 i 23 będzie dokonywana z Ich majątku osobistego, a sam zakup gruntów nie był dokonywany w celu odsprzedaży.

Działki nie są, i nigdy nie były przedmiotem dzierżawy, czy też innych umów o podobnym charakterze. Do tej pory nie poniesiono żadnych nakładów w celu przygotowania gruntu do sprzedaży. Wnioskodawca nie zbywał i nie ma zamiaru zbywać należących do Niego innych nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 1990 r. oraz w 1994 r., dokonane w powyższych warunkach po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy sprzedaż nieruchomości dokonywana w powyższych warunkach przez osoby fizyczne z majątku osobistego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 1).

Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc powyższe uregulowania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że zbycie nieruchomości nabytej w 1990 i 1994 r. nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, że zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, oraz upłynęło 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko zostało również przedstawione przez współwłaścicielkę nieruchomości we wniosku z dnia 31 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wspołwłaścicielki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, zostało uznane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów, w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z kwietnia 2011 r., znak ILPB2/415-/11-/AJ – za prawidłowe.

Z uwagi na to, że interpretacja przepisów prawa podatkowego nie wywiera skutku prawnego dla drugiego z współwłaścicieli, należało wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Jeżeli natomiast odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z tego tytułu nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

  • odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
  • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa jednorazową sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 3,9374 ha, nabytej w 1990 r. oraz w 1994 r.

Odnosząc powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, iż zbycie nieruchomości nabytej w 1990 r. i 1994 r., nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczący opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości został złożony przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego, tj. żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.