IPPP3/4512-803/15-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków
IPPP3/4512-803/15-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odliczenie częściowe
 3. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Delegacje ustawowe
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „P” lub „Związek” lub „Wnioskodawca”) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statut P. Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Działalność statutowa Wnioskodawcy jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Związku na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Związek uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb.

Do zakupów, dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnionych z VAT, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca stosuje proporcję określoną na podstawie art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Proporcja ustalona do zakupów dokonywanych w 2014 r. Na podstawie art. 90 ust. 4 wynosi 21%.

W marcu 2013 r. P podpisał umowę o dofinansowanie z samorządem województwa mazowieckiego (dalej: umowa). Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach środka 4.1 „Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa” objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa. W ramach umowy Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „W”. W ramach realizacji umowy Wnioskodawca dokonuje zakupów robót i usług objętych zakresem rzeczowo - finansowym operacji, zawierających podatek naliczony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Związkowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w 100%, ani z wykorzystaniem proporcji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia podatku naliczonego jest więc pozostawanie dokonanych zakupów w związku z realizowaną przez podatnika opodatkowaną dostawą towarów i usług. Samo zarejestrowanie związku jako czynnego podatnika podatku od towarów l usług nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. W ramach operacji został zbudowany budynek szkoleniowo - edukacyjny. Obiekt będzie służył do całorocznego organizowania szkoleń, warsztatów i wykładów z zakresu: ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zwalczania kłusownictwa, zwiększenia wiedzy z zakresu rybactwa i wędkarstwa.

W wybudowanym budynku będą się odbywały szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje, imprezy tematyczne dla osób fizycznych i prawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych - członków P. - w zakresie:

 • Edukacji ekologicznej,
 • Ochrony środowiska -turystyki i rekreacji,
 • Rybactwa,
 • Wędkarstwa.

Z tytułu takiej działalności (działalność statutowa) Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Związek nie ma również prawa do dokonania częściowego, z zastosowaniem proporcji na podstawie art. 90 ust. 1-4 ustawy o VAT, odliczenia podatku naliczonego, ponieważ całość zakupów związanych z realizacją umowy jest związana z czynnościami, w związku z którymi prawo od obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje.

Reasumując Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach robót i usług w związku z realizacją umowy i musi ponieść jego koszt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W marcu 2013 r. P. podpisał umowę o przyznanie pomocy w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „W”. W ramach realizacji umowy Wnioskodawca dokonuje zakupów robót i usług objętych zakresem rzeczowo - finansowym operacji, zawierających podatek naliczony. Koszty ponoszone przez związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej związku. W ramach operacji został zbudowany budynek szkoleniowo - edukacyjny.

Obiekt będzie służył do całorocznego organizowania szkoleń, warsztatów i wykładów z zakresu: ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zwalczania kłusownictwa, zwiększenia wiedzy z zakresu rybactwa i wędkarstwa. W wybudowanym budynku będą się odbywały szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje, imprezy tematyczne dla osób fizycznych i prawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych - członków polskiego związku wędkarskiego - w zakresie:

 • Edukacji ekologicznej,
 • Ochrony środowiska -turystyki i rekreacji,
 • Rybactwa,
 • Wędkarstwa.

Wnioskodawca wskazał, że z tytułu takiej działalności (działalność statutowa) Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż realizacja projektu, jak wskazał Wnioskodawca, nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wobec tego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów i usług w związku z realizowanym projektem, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie też zastosowania proporcja o której mowa w art. 90 ust. 1-4 ustawy, gdyż ww. przepisy nie mają zastosowania w przypadku nabycia (wytworzenia) nieruchomości.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Przy czym przez wytworzenie nieruchomości – stosownie do treści art. 2 pkt 14a ustawy – rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Podkreślić należy, że przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb odliczenia podatku naliczonego w przypadku nieruchomości i nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, i zgodnie z tym udziałem ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tych nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie wybudowany w ramach umowy budynek szkoleniowo – edukacyjny będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele niezwiązane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy tym, Wnioskodawca wskazał, że koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku, z tytułu której Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym Wnioskodawca w związku z poniesionymi wydatkami nie ma również prawa do obniżenia podatku należnego z zastosowaniem udziału procentowego o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, gdyż -jak wskazał Wnioskodawca - budynek w ogóle nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec tego, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowej umowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz.270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.