IPPP3/4512-63/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie sprzedaży nieruchomości
IPPP3/4512-63/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. nieruchomość zabudowana
 4. sprzedaż
 5. zwolnienia podatkowe
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka - czynny podatnik VAT, jest użytkownikiem wieczystym gruntu (o obszarze 741 m2), stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji numerem 2/2 oraz właścicielem znajdujących się na tym gruncie budynku i budowli: wiaty magazynowej (o powierzchni 43 m2) i estakady najazdowej (dalej: „Nieruchomość”). Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze.

Z rejestru budynków wynika, że budynek stanowiący element Nieruchomości został wybudowany w 1978 r. Spółka nie posiada informacji o dacie wybudowania estakady najazdowej.

Spółka nabyła Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży zawartej 7 grudnia 2004 r. z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”). Osoba, która dokonała sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki nabyła ją na podstawie umowy sprzedaży z 19 września 2000 r. Spółka nie ma wiedzy na temat okoliczności transakcji zawartej w 2000 r., w szczególności nie ma dostępu do informacji pozwalających na ustalenie jej konsekwencji podatkowych.

Spółka powzięła informację, iż budynek stanowiący element Nieruchomości jest bezumownie użytkowany przez podmiot inny niż Spółka w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Taki stan trwa co najmniej od daty nabycia Nieruchomości przez Spółkę. Spółka wystosowała do tego podmiotu wezwanie do wydania Nieruchomości. Na podstawie porozumienia zawartego ze Spółką, podmiot użytkujący Nieruchomości zobowiązał się do opuszczenia Nieruchomości do 15 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Spółka zobowiązała się, że nie będzie dochodziła żadnych roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z budynku.

Spółka nie pobierała zatem i nie zamierza pobierać z tytułu bezumownego korzystania z Nieruchomości jakichkolwiek należności (o ile podmiot korzystający aktualnie z Nieruchomości wywiąże się z zawartego porozumienia).

Spółka nie ponosiła jakichkolwiek nakładów na ulepszenie przedmiotowej Nieruchomości i nie wykorzystywała Nieruchomości do prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdujących się na tym gruncie budynku i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana przez Spółkę dostawa Nieruchomości w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku będzie podlegała zwolnieniu z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: (...) 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.W przypadku dostawy budynków i budowli istnieją dwie zasadnicze podstawy dla zastosowania zwolnienia z VAT:

 1. zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (w tym wypadku istnieje możliwość wyboru opodatkowania dostawy);
 2. zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (w takim przypadku brak jest możliwości wyboru opodatkowania dostawy).

Przestanki zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawowa definicja pierwszego zasiedlenia została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, który stanowi, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zdaniem Spółki, w świetle powyższych regulacji kluczową kwestią warunkującą zastosowanie zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jest ustalenie czy i kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia danego budynku lub budowli. Zgodnie bowiem ze wskazaną regulacją, zwolnienie z opodatkowania przewidziane powyższym przepisem nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bądź gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął czas krótszy niż 2 lata.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi zatem dojść do wydania budynku (budowli lub ich części) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Spółka nabyła Nieruchomość od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja ta, pomimo że nosiła znamiona dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, została dokonana przez podmiot niedziałający w charakterze podatnika VAT, a w konsekwencji nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. Nabycie Nieruchomości przez Spółkę nie mogło zostać więc uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

W opisie stanu faktycznego wskazano również, iż część Nieruchomości w postaci budynku była wykorzystywana przez inny podmiot do wykonywania na niej działalności gospodarczej, co jednak odbywało się bez zawarcia przez ten podmiot umowy ze Spółką, Spółka nie pobierała wynagrodzenia z tego tytułu i nie zgłosiła w związku z tym roszczeń względem podmiotu, który bezumownie korzystał z części Nieruchomości. Spółka podjęła natomiast kroki zmierzające do zaprzestania użytkowania budynku przez ten podmiot.

Spółka stoi na stanowisku, iż bezumownego korzystania z Nieruchomości nie można traktować jako czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie - nie stanowiło ono pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, przykładowo w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r., znak: IPPP1/443-872/13-5/AW, w której wskazano m.in.: ,Jak wynika z opisu sprawy użytkowanie sieci przez Gminę oraz później przez PWiK odbywało się bezumownie, zatem nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli - oddania sieci w ramach czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym planowana transakcja przekazania PWiK sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia.”

Oznacza to, iż przesłanki zwolnienia z VAT dostawy budynku i budowli stanowiących element Nieruchomości sformułowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie zostaną spełnione. Zachodzi więc konieczność przeanalizowania zastosowania w sytuacji Spółki zwolnienia obligatoryjnego wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Należy również zaznaczyć, iż Spółka nie posiada informacji na temat innych czynności, których przedmiotem mogła być Nieruchomość w okresie poprzedzającym jej nabycie przez Spółkę. Nie można wykluczyć, że doszło w przeszłości do wykonania czynności stanowiącej pierwsze zasiedlenie Nieruchomości w rozumieniu ustawy o VAT. Spółka pragnie wskazać, iż nawet w sytuacji, gdyby ujawnione zostały okoliczności stanowiące o pierwszym zasiedleniu Nieruchomości w okresie poprzedzającym nabycie Nieruchomości przez Spółkę, stanowisko Spółki przedstawione w niniejszym wniosku tj. zastosowanie zwolnienia z VAT do dostawy Nieruchomości, pozostanie prawidłowe, albowiem Spółka nie ma zamiaru rezygnować z potencjalnego zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, któremu w tym przypadku podlegałaby dostawa Nieruchomości.

Przesłanki zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bezwzględnym zwolnieniem z VAT objęta jest dostawa budynków, budowli lub ich części, do której nie ma zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zdaniem Spółki oba te warunki są spełnione w rozważanym stanie faktycznym.

Ad. a)

Spółka nabyła Nieruchomość od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja nabycia Nieruchomości przez Spółkę nie podlegała opodatkowaniu VAT. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku w związku z tą transakcją, ponieważ podatek ten nie wystąpił. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż warunek zwolnienia sformułowany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT został spełniony.

Powyższe znajduje potwierdzenie w ugruntowanym stanowisku organów podatkowych zajmowanym w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 listopada 2014 r., znak: IPTPP4/443-628/14-4/MK, wskazano m.in., iż: „W związku z tym należy przeanalizować możliwość zastosowania w rozpatrywanej sprawie zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Pierwszy z warunków wymienionych w tym przepisie został w rozpatrywanej sprawie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - do ceny zakupionej przez niego nieruchomości zabudowanej nie został doliczony podatek VAT.” Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia20 października 2014 r., znak: IBPP1/443-688/14/BM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2014 r., znak: IPPP1/443-1152/14-2/IGo.

Ad. b)

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego sprawy, Spółka nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budynku i budowli posadowionych na Nieruchomości. Nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej Spółki. W związku z tym przesłanka zwolnienia z VAT wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT została spełniona.

W konsekwencji, spełnione zostały wszystkie przesłanki zwolnienia z VAT planowanej dostawy budynku i budowli stanowiących element Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. l pkt 10a ustawy o VAT.

Mając na względzie powyższe należy uznać, że planowana dostawa budynku i budowli stanowiących element Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT. W konsekwencji zwolnieniem tym będzie objęte również prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym te obiekty są posadowione.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec powyższego w przypadku sprzedaży budynków lub budowli, która dokonywana jest wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się tę samą stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, zwolniona jest również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 w związku z pkt 6 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie tego prawa. Tym samym przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę tegoż gruntu. W związku z tym art. 29a ust. 8 ustawy o VAT znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowanie. W konsekwencji, zwolnieniem z opodatkowania VAT objęte będzie również przeniesienie prawa użytkowania wieczystego części gruntowej Nieruchomości, którego zamierza dokonać Spółka.

W związku z powyższym, do planowanej sprzedaży Nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie z VAT.

Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

(...)

 1. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 2. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zatem zbycie prawa użytkowania wieczystego jest traktowane na równi z dostawą gruntu.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można uznać m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy), czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka - czynny podatnik VAT, jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem znajdujących się na tym gruncie budynku i budowli: wiaty magazynowej i estakady najazdowej (dalej: „Nieruchomość”). Z rejestru budynków wynika, że budynek stanowiący element Nieruchomości został wybudowany w 1978 r. Spółka nie posiada informacji o dacie wybudowania estakady najazdowej.

Spółka nabyła Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży zawartej 7 grudnia 2004 r. z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Osoba, która dokonała sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki nabyła ją na podstawie umowy sprzedaży z 19 września 2000 r. Spółka nie ma wiedzy na temat okoliczności transakcji zawartej w 2000 r., w szczególności nie ma dostępu do informacji pozwalających na ustalenie jej konsekwencji podatkowych.

Spółka powzięła informację, iż budynek stanowiący element Nieruchomości jest bezumownie użytkowany przez podmiot inny niż Spółka w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Taki stan trwa co najmniej od daty nabycia Nieruchomości przez Spółkę. Spółka wystosowała do tego podmiotu wezwanie do wydania Nieruchomości. Na podstawie porozumienia zawartego ze Spółką, podmiot użytkujący Nieruchomości zobowiązał się do opuszczenia Nieruchomości do 15 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Spółka zobowiązała się, że nie będzie dochodziła żadnych roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z budynku.

Spółka nie pobierała zatem i nie zamierza pobierać z tytułu bezumownego korzystaniaz Nieruchomości jakichkolwiek należności (o ile podmiot korzystający aktualnie z Nieruchomości wywiąże się z zawartego porozumienia).

Spółka nie ponosiła jakichkolwiek nakładów na ulepszenie przedmiotowej Nieruchomości i nie wykorzystywała Nieruchomości do prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdujących się na tym gruncie budynku i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość.

Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do skorzystania ze zwolnienia w wyżej opisanej sytuacji.

Należy zauważyć, że zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie dotyczy m.in. przypadków, gdy ta dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (lub przed nim).

Istotne jest zatem przeanalizowanie, czy w niniejszej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia.

Spółka nabyła opisaną we wniosku nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 7 grudnia 2004 r. z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sprzedawca nie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, zatem samej transakcji nie można uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Ponadto należy mieć na uwadze, że budynek stanowiący element Nieruchomości jest użytkowany bezumownie przez inny podmiot w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka zobowiązała się jednak, że nie będzie dochodziła żadnych roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z budynku, tj. nie pobierała i nie zamierza pobierać z tytułu bezumownego korzystania z Nieruchomości jakichkolwiek należności.

Nie można zatem również uznać, że z tego tytułu doszło do pierwszego zasiedlenia – wydania w ramach czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie dopiero planowana przez Spółkę sprzedaż ww. Nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu ze znajdującym się na tym gruncie budynkiem i budowlą: wiatą magazynową i estakadą najazdową). W tej sytuacji Spółka nie będzie mogła zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – dostawa ta będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia.).

W związku z powyższym należy zbadać przesłanki do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wskazała Spółka, nabyła ona Nieruchomość od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka nie miała zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą transakcją (podatek ten nie wystąpił).

Pierwsza z przesłanek, o której mowa w ww. przepisie jest spełniona.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budynku i budowli posadowionych na Nieruchomości. Warunek, o którym mowa w lit. b ww. przepisu jest również spełniony.

Zatem dostawa budynku i budowli znajdujących się opisanej Nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 10a ustawy.

W myśl uregulowań art. 29a ust. 8 ustawy, zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie również zwolnione od podatku.

W związku z powyższym, planowana sprzedaż całej Nieruchomości będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.