IPPP3/4512-432/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ich nabycie
IPPP3/4512-432/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomości
 4. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ich nabycie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ich nabycie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. U. GmbH z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości.
 2. C. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: „Spółka” lub „Zbywca”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego . Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 3. Usługi te prowadzone są przy wykorzystaniu składników majątkowych nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 29 października 2014 r. z W. sp. z o.o. z siedzibą w W. jako sprzedającym (dalej: „Umowa”). Na podstawie Umowy W. sp. z o.o. (dalej „W.”) sprzedała Spółce następujące, wybrane nieruchomości:
  1. prawo własności dwóch nieruchomości stanowiących wyodrębnione lokale użytkowe wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej (m.in. nieruchomości gruntowej, budynku i budowlach);
  2. prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkiem i budowlami.
 4. Jednocześnie, na podstawie Umowy W. zbyła na rzecz Spółki inne składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami. Dodatkowo, w związku z zawarciem Umowy na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Spółka wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez W. z najemcami powierzchni zbywanego budynku. W. przeniosła na Spółkę również zabezpieczenia związane z tymi umowami najmu w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych. Nabyte na podstawie Umowy składniki majątkowe składały się na C. (dalej: „Centrum Handlowe”).
 5. Centrum Handlowe zostało wybudowane w dwóch etapach: część obejmująca hipermarket i niewielką galerię handlową została ukończona w 2001 roku natomiast nowowybudowana część obejmująca rozbudowaną galerię handlową została ukończona w 2013 roku. Przed zawarciem Umowy część powierzchni budynku/część budowli stanowiących jej przedmiot była wynajmowana podmiotom trzecim (a najem podlegał opodatkowaniu VAT). Przedmiot Umowy nie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z nabyciem przedmiotu Umowy, Spółce przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury wystawionej przez W.. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7 i w całości odliczyła ten podatek/uzyskała zwrot podatku.
 6. Obecnie, Spółka planuje sprzedać składniki majątkowe nabyte na podstawie Umowy na rzecz Wnioskodawcy (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkami i budowlami, m.in. rampami, schodami, i ścieżką rowerową, chodnikiem, drogą oraz parkingiem. Przedmiotem niniejszego wniosku są położone w G. działki o następujących numerach: 328/7, 329/7, 330/7, 380/5, 760/7, 762/6, 767/1, 783/7, 876, 877, 878, 879, 880, 881. Wszystkie działki, które będą przedmiotem Transakcji, są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Przedmiotem Transakcji nie będą lokale, o których mowa w Punkcie 3a), ponieważ odrębna własność tych lokali została zniesiona na podstawie oświadczenia Spółki z dnia 18 lutego 2015 r.
 8. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę następujące składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawa autorskie do dokumentacji, na podstawie której zostały wybudowane niektóre zbywane budowle i część budynku ukończona w 2013 roku oraz treści zamieszczonych na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych promujących Centrum Handlowe;
  2. zabezpieczenia udzielone przez wykonawców zbywanych budowli i budynku (gwarancje bankowe, kaucje gwarancyjne, polisy ubezpieczeniowe); w zakresie w jakim będzie to konieczne w celu przeniesienia zabezpieczeń na Nabywcę, Nabywca może nabyć ogół praw i obowiązków wynikających z umów z wykonawcami;
  3. prawa wynikające z 10-letniego ubezpieczenia ryzyka ujawnienia się wad ukrytych w części zbywanego budynku ukończonej w 2013 roku;
  4. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanego budynku i budowli (m.in. meble i dekoracje);
  5. prawa do znaku słowno-graficznego C. wraz z prawami autorskimi do logo Centrum Handlowego m.in. umieszczonego na zbywanym budynku, a także prawa do domeny internetowej związanej z Centrum Handlowym;
  6. prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych wykorzystywanych do obsługi Centrum Handlowego.
 9. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanego budynku. Na Nabywcę zostaną przeniesione również związane z tymi umowami najmu zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych. W stosunku do umów najmu nieobjętych dyspozycją art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. takich których przedmiot najmu nie został jeszcze wydany najemcom, Spółka przeniesie prawa i obowiązki wynikające z takich umów na rzecz Nabywcy.
  Składniki majątkowe wymienione w pkt 6, 8 i 9 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 10. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie nie wcześniej niż w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 11. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych/ aktywów Spółki. W szczególności, z przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki:
  1. prawa i obowiązki z umowy z dnia 29 października 2014 r. o zarządzanie nieruchomością oraz świadczenia usług związanych z wynajmem powierzchni, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązała się m.in. do zarządzania nieruchomościami, poszukiwaniem dla Spółki najemców, a także zarządzania już zawartymi umowami najmu, których stroną jest Spółka;
  2. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie procesem budowlanym z dnia 29 października 2014 r. zawartej z M. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązała się m.in. do realizacji robót budowlanych w Centrum Handlowym;
  3. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami mediów doprowadzanych do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Transakcji (z wyjątkiem pojedynczych umów na dostawę mediów, które ze względów biznesowych, w ramach Transakcji mogą zostać przeniesione na Nabywcę);
  4. prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie nabycia Centrum Handlowego;
  5. prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie sprawami administracyjnymi, prawnymi i finansowymi zawartej z M. sp. z o.o.;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie której P. i F. (spółki z siedzibą we Francji) zobowiązały się m.in. do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki związanych z prowadzeniem Centrum Handlowego;
  7. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych Spółki;
  8. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  9. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  10. inne należności i zobowiązania Spółki;
  11. ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz od ataków terrorystycznych zbywanego budynku i budowli.
 12. Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).
 13. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni niezbędne do prowadzenia działalności środki pieniężne i źródła finansowania;
  2. zawrze niezbędne umowy na dostawę mediów do nabytych nieruchomości;
  3. zapewni kompleksową obsługę administracyjną, prawną i finansową, bez której prowadzenie działalności nie byłoby możliwe (wykorzystując zatrudnionych przez siebie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub zawierając odrębne umowy z podmiotami świadczącym takie usługi);
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie.
 14. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji (dalej: „Wynagrodzenie”).
 15. Intencją Wnioskodawcy jest nabycie od Spółki jedynie wybranych składników majątkowych.
 16. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Zbywcy. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Zbywca nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji, a także nie wyłącza z rachunków zysków i strat oraz bilansów sporządzanych przez Spółkę składników majątkowych związanych z wynajmem powierzchni Centrum Handlowego, które nie wejdą do Przedmiotu Transakcji, np. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki.
 17. W zależności od daty finalizacji Transakcji, sprzedaż budynku (jego części) albo poszczególnych budowli (ich części) w ramach Transakcji może nastąpić
  1. w ramach ich pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, albo w okresie krótszym niż 2 lata od daty ich pierwszego zasiedlenia;
  2. po upływie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.
 18. W zakresie w jakim dostawa budynku albo budowli w ramach Transakcji nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zarówno Zbywca, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.
 19. Możliwe jest, że w dacie dokonania Transakcji niecała powierzchnia sprzedawanego budynku i nie wszystkie sprzedawane budowle będą wynajmowane przez Zbywcę podmiotom trzecim. Spółka nie wyklucza również, że na moment Transakcji część działek wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nie będzie zabudowana.
 20. Zarówno Spółka jak i Wnioskodawca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 21. Wśród nabywanych budynków i budowli mogą znajdować się takie, w odniesieniu do których wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, poniesione po ich nabyciu przez Spółkę na podstawie Umowy, stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej tych składników, jak i takie, w odniesieniu do których wydatki na ulepszenie mogły stanowić co najmniej 30% ich wartości początkowej.
 22. W odniesieniu do budynków i budowli będących przedmiotem Transakcji, Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługiwało Spółce również w odniesieniu do wydatków na ich ulepszenie.
 23. Spółka wystawi na Wnioskodawcę fakturę VAT dokumentującą przeprowadzenie transakcji.
 24. Wnioskodawca pragnie poinformować, że Zbywca wystąpi z analogicznym wnioskiem mającym na celu potwierdzenie charakteru Transakcji dla potrzeb podatku VAT.
 25. Wnioskodawca i Spółka nie są podmiotami powiązanymi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1 potwierdzającej, iż Przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie składników majątkowych w ramach opisanej Transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

A. Obowiązujące przepisy VAT

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1);
 2. Przepisów tej ustawy nie stosuje się między innymi do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1).

B. Niemożność uznania Przedmiotu Transakcji za przedsiębiorstwo dla celów podatku VAT

Ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiębiorstwa. Zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, w celu nadania znaczenia temu pojęciu stosuje się definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: „KC”), zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego:

 1. Intencją Wnioskodawcy jest nabycie od Spółki jedynie wybranych składników majątkowych.
 2. W szczególności, z Przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki:
  1. prawa i obowiązki z umowy z dnia 29 października 2014 r. o zarządzanie nieruchomością oraz świadczenia usług związanych z wynajmem powierzchni, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do zarządzania nieruchomościami, poszukiwaniem dla Spółki najemców, a także zarządzania już zawartymi umowami najmu, których stroną jest Spółka;
  2. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie procesem budowlanym z dnia 29 października 2014 r. zawartej z M. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której M. sp. z o.o. zobowiązał się m.in. do realizacji robót budowlanych w Centrum Handlowym;
  3. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami mediów doprowadzanych do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Transakcji (z wyjątkiem pojedynczych umów na dostawę mediów, które ze względów biznesowych, w ramach Transakcji mogą zostać przeniesione na Nabywcę);
  4. prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie nabycia Centrum Handlowego;
  5. prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie sprawami administracyjnymi, prawnymi i finansowymi zawartej z M. sp. z o.o.;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie której P. i F. (spółki z siedzibą we Francji) zobowiązał się m.in. do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki związanych z prowadzeniem Centrum Handlowego;
  7. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych Spółki;
  8. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  9. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  10. inne należności i zobowiązania Spółki;
  11. ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz od ataków terrorystycznych zbywanego budynku i budowli.
 3. Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).
 4. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni niezbędne do prowadzenia działalności środki pieniężne i źródła finansowania;
  2. zawrze niezbędne umowy na dostawę mediów do nabytych nieruchomości;
  3. zapewni kompleksową obsługę administracyjną, prawną i finansową, bez której prowadzenie działalności nie byłoby możliwe (wykorzystując zatrudnionych przez siebie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub zawierając odrębne umowy z podmiotami świadczącym takie usługi);
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji, skoro:

 1. z Transakcji wyłączone zostaną istotne elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Zbywcy;
 2. intencją Wnioskodawcy jest nabycie jedynie wybranych składników majątkowych;
 3. w oparciu wyłącznie o składniki tworzące Przedmiot Transakcji Nabywca nie będzie w stanie samodzielnie realizować zadań w formie niezależnego przedsiębiorstwa. W celu realizacji tych zadań Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności - w szczególności zapewnić niezbędne środki pieniężne, zatrudnić pracowników zarządzających przedmiotem najmu (obsługujących umowy najmu dotyczące nabytych nieruchomości) lub zawrzeć odrębne umowy o zarządzanie przedmiotem najmu z podmiotem świadczącym takie usługi oraz umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie. Nie jest możliwe bowiem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni Centrum Handlowego bez - między innymi - pracowników obsługujących najem tej powierzchni bądź też zawartej umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, bez zapewnienia ciągłej dostawy wszystkich niezbędnych mediów, bez zapewnienia środków finansowych i źródeł finansowania, bez „zaplecza” administracyjno-księgowego, bez rachunków bankowych;
  - to należy uznać, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

C. Niemożność uznania przedmiotu Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku VAT

 1. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
 2. Z powyższej definicji wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
  2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
  3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
  4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
  5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, Przedmiot Transakcji nie spełni wszystkich przesłanek koniecznych do uznania Przedmiotu Transakcji za zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT, co wynika z poniższych przesłanek:

  1) Brak zdolności Przedmiotu Transakcji do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo

Podstawową cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się (zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych), iż część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W ocenie Wnioskodawcy, opisane we wniosku składniki majątkowe tworzące Przedmiot Transakcji nie będą mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa na moment ich nabycia przez Nabywcę. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące przesłanki:

 1. z Transakcji wyłączone zostaną istotne elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki;
 2. intencją Wnioskodawcy jest nabycie jedynie wybranych składników majątkowych.
 3. w oparciu wyłącznie o składniki tworzące Przedmiot Transakcji Nabywca nie będzie w stanie samodzielnie realizować zadań w formie niezależnego przedsiębiorstwa. W celu realizacji tych zadań Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności - w szczególności zapewnić niezbędne środki pieniężne, zatrudnić pracowników zarządzających przedmiotem najmu (obsługujących umowy najmu dotyczące nabytych nieruchomości) lub zawrzeć odrębne umowy o zarządzanie przedmiotem najmu z podmiotem świadczącym takie usługi oraz umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie. Nie jest możliwe bowiem prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni Centrum Handlowego bez - między innymi - pracowników obsługujących najem tej powierzchni bądź też zawartej umowy o zarządzanie przedmiotem najmu, bez zapewnienia ciągłej dostawy wszystkich niezbędnych mediów, bez zapewnienia środków finansowych i źródeł finansowania, bez „zaplecza” administracyjno-księgowego, bez rachunków bankowych.

W konsekwencji, w momencie dokonania Transakcji, nie będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o składniki majątkowe stanowiące Przedmiot Transakcji.

W rezultacie, składniki majątkowe stanowiące Przedmiot Transakcji, które Wnioskodawca nabędzie, nie będą posiadały zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT.

  2) Brak wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego Przedmiotu Transakcji w przedsiębiorstwie Spółki

Zgodnie z analizowanym stanem faktycznym:

 1. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Spółki.
 2. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki. W szczególności Spółka nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji, a także nie wyłącza z rachunków zysków i strat oraz bilansów sporządzanych przez Spółkę składników majątkowych związanych z wynajmem powierzchni Centrum Handlowego, które nie wejdą do Przedmiotu Transakcji, np. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, opisany we wniosku Przedmiot Transakcji na moment jego nabycia przez Nabywcę nie będzie wyodrębniony organizacyjnie ani finansowo w rozumieniu ustawy o VAT w strukturze przedsiębiorstwa Zbywcy.

  3) Wyłączenie istotnych zobowiązań z tytułu pożyczek/kredytów związanych z finansowaniem inwestycji

Zgodnie z analizowanym zdarzeniem przyszłym, z Przedmiotu Transakcji wyłączone zostaną istotne zobowiązania Spółki związane ze zbywanymi nieruchomościami - zobowiązania wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie nabycia Centrum Handlowego.

W konsekwencji, skoro na moment dokonania analizowanej Transakcji Przedmiot Transakcji nie spełni wszystkich przesłanek warunkujących uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. nie będzie w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo;
 2. nie zostanie wyodrębniony finansowo i organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa Zbywcy;
 3. z Transakcji zostanie wyłączona część zobowiązań związanych z Przedmiotem Transakcji;
  - to należy uznać, że nie będzie on stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

D. Podsumowanie

W konsekwencji, zgodnie z argumentacją przedstawioną w punktach B-C powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014 roku, znak IBPP4/443-424/14/PK, zgodnie z którą: „zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy)”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 10 listopada 2014 roku, znak IPPP1/443-1061/144/MPe, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „dla uznania, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z ZCP decydujący jest fakt wyodrębnienia takiego zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie tak, aby w momencie odrębnego działania na rynku mogło być prowadzone jako samodzielne przedsiębiorstwo. Jednocześnie zbywca musi tak wyodrębnić majątek z istniejącego przedsiębiorstwa aby nabywca - bez żadnego dodatkowego wkładu z własnej strony - mógł przy ich użyciu prowadzić przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 25 września 2014 roku, znak IPPPl/443-774/14-2/MPe, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 27 grudnia 2013 roku, znak IPPP1/443-1235/13-2/IGo, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach, organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 2 listopada 2011 roku, znak IPPP1/443-1372/11-2/AW, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „skoro definicja przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów KC nie będzie spełniona, także dla celów opodatkowania podatkiem VAT Transakcji nie będzie można zaklasyfikować jako zbycia przedsiębiorstwa objętego zakresem art. 6 pkt 1 u.p.t.u”.

Ad. 2.

W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1 potwierdzającej, iż Przedmiotem Transakcji nie jest przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie w jakim będzie on wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie nieruchomości w ramach opisanej Transakcji.

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).
 2. Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (art. 2 pkt 14).
 3. Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33).
 4. Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (art. 43 ust. 1 pkt 10).
 5. Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą powyższym zwolnieniem, pod warunkiem że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, i równocześnie
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (przy czym tego warunku nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a).
 6. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:
  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 10).
 7. Oświadczenie to musi również zawierać:
  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11).

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego:

 1. W 2014 roku Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży m.in. prawo własności dwóch nieruchomości stanowiących wyodrębnione lokale użytkowe wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej oraz prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkiem i budowlami. Spółce przysługiwało pełno prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem.
 2. Wszystkie działki, będące przedmiotem Transakcji, są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 3. Odrębna własność lokali została już zniesiona na podstawie oświadczenia Spółki z dnia 18 lutego 2015 r.
 4. Wśród nabywanych budynków i budowli mogą znajdować się takie, w odniesieniu do których wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, poniesione po ich nabyciu przez Spółkę na podstawie Umowy, stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej tych składników, jak i takie, w odniesieniu do których wydatki na ulepszenie mogły stanowić co najmniej 30% ich wartości początkowej. W odniesieniu do dokonanych ulepszeń Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 5. W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Wnioskodawcę prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkiem i budowlami, m.in. rampami, schodami, ścieżką rowerową, chodnikiem, drogą oraz parkingiem.
 6. W zależności od daty finalizacji Transakcji, sprzedaż budynku (jego części) albo poszczególnych budowli (ich części) w ramach Transakcji może nastąpić:
   w ramach ich pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, albo w okresie krótszym niż 2 lata od daty ich pierwszego zasiedlenia;po upływie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.

W zakresie w jakim dostawa budynku albo budowli w ramach Transakcji nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zarówno Spółka, jak i Nabywca, najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części. Zarówno Spółka jak i Nabywca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Działki, będące przedmiotem Transakcji, są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatem należy je uznać za tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.W konsekwencji, do ich dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 2. W odniesieniu do nabywanego w ramach Transakcji budynku (jego części) albo niektórych budowli (ich części), upłynął już okres co najmniej 2 lat (lub okres ten upłynie przed dniem Transakcji) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą tych obiektów w ramach Transakcji. W rezultacie, dostawa tych nieruchomości przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim lub w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.
 3. W konsekwencji, w zakresie w jakim pomiędzy datą pierwszego zasiedlenia niektórych zbywanych nieruchomości a datą zawarci a Transakcji upłynie okres co najmniej 2 lat, planowana dostawa tych nieruchomości w ramach Transakcji będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 4. Strony Transakcji będą jednak miały możliwość rezygnacji z tego zwolnienia i wyboru opodatkowania podatkiem VAT dostawy powyższych nieruchomości. Jeśli zatem Spółka wraz z Nabywcą (jako zarejestrowani podatnicy VAT czynni) złożą przed dniem Transakcji - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Nabywcy zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy budynku albo budowli w ramach Transakcji, zawierające informacje, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, analizowana dostawa, w zakresie w jakim sprzedaż ta nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego:

 1. Nabycie budynku (jego części) albo niektórych budowli (ich części) może nastąpić w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, albo w okresie krótszym niż 2 lata pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dniem Transakcji.
 2. W konsekwencji, dostawa tych nieruchomości nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w analizowanej sprawie znajdą bowiem zastosowanie wyjątki od zwolnienia dostaw budynków, budowli oraz ich części, wynikające z lit. a) i b) tego przepisu.
 3. Co więcej, omawiana dostawa nie będzie również podlegała zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT:
  1. z treści tego przepisu wynika bowiem, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie może znaleźć zastosowanie tylko i wyłącznie jeśli warunki z lit. a) i b) tego przepisu zostaną spełnione łącznie (z wyjątkiem sytuacji uregulowanej w art. 43 ust. 7a ustawy o VAT wyłączającej konieczność zastosowania warunku z lit. b); oznacza to, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie nie może mieć zastosowania, jeżeli w stosunku do obiektów będących przedmiotem dostawy przysługiwało dokonującemu tej dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  2. skoro Spółce przysługiwało natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do analizowanych nieruchomości, to należy zatem uznać, że dostawa budynku (jego części) albo budowli (ich części) w ramach Transakcji, w zakresie w jakim sprzedaż ta nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia albo w okresie krótszym niż 2 lata pomiędzy pierwszym zasiedleniem a tą sprzedażą, nie będzie podlegała również zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
 4. Konkludując, omawiana dostawa nie będzie korzystała ze zwolnień z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, sprzedaż budynku albo budowli w ramach Transakcji, w zakresie w jakim sprzedaż ta nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, będzie opodatkowana VAT, pod warunkiem, że w stosunku do zbycia tych składników majątkowych, zarówno Spółka, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.

Natomiast, w zakresie w jakim sprzedaż ta nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia albo w okresie krótszym niż 2 lata pomiędzy pierwszym zasiedleniem a tą sprzedażą, Transakcja będzie bezwarunkowo opodatkowana VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego, zgodnie z art. 86 ust. l0b oraz ust. 11 przytaczanej ustawy powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak wskazano powyżej, Przedmiot Transakcji będzie służyć Wnioskodawcy do działalności opodatkowanej VAT (wynajem części lub całości powierzchni budynku i budowli stanowiących Nabycie budynku (jego części) albo niektórych budowli (ich części) może nastąpić w ramach pierwszego zasiedlenia na rzecz podmiotów trzecich), zatem Wnioskodawca powinien być uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w analizowanym zdarzeniu - o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości. W sytuacji natomiast, gdy nie będzie możliwe obniżenie podatku VAT należnego Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

Jednocześnie ustawa o VAT w art. 88 przewiduje pewne przypadki, gdy nie przysługuje prawo do obniżania podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W szczególności, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W opinii Wnioskodawcy, Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dochodzi bowiem do wyłączenia Transakcji od opodatkowania VAT jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (kwestia poruszona w stanowisku Wnioskodawcy do pytania nr 1). Jednocześnie, jak wskazano powyżej, jeśli Transakcja zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, dojdzie do obligatoryjnego opodatkowania Transakcji. Natomiast w sytuacji, w której Transakcja zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia strony Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy Transakcja, w każdej z opisanych wyżej sytuacji, będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie Przedmiotu Transakcji, a w przypadku w którym kwota podatku naliczonego byłaby w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, również prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 roku, znak IBPP3/4512-111/15/KG, zgodnie z którą: „Wnioskodawca, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomości, które nie są z zwolnione z podatku VAT, przy założeniu, że będą one służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 24 września 2014 roku, znak IPPP2/443-636/14-2/AO, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „Przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalają uznać, że skoro (...) planowana transakcja nabycia przedmiotowej Nieruchomości będzie spełniała warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT to Wnioskodawcy po nabyciu Nieruchomości i otrzymaniu faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości w zakresie w jakim Wnioskodawca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że 23 stycznia 2014 r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W tym miejscu wskazać należny, że Wnioskodawca pominął art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołany przepis nie wpływa na rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie gdyż analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawa nieruchomości będącej przedmiotem zapytania nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Nieruchomość nie była przez Spółkę wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług, a ponadto przy jej nabyciu Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.