IPPP3/4512-429/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Czy powiat i gmina mogą zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
IPPP3/4512-429/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomości
 3. nieruchomość zabudowana
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. zamiana
 7. zwolnienia podmiotowe
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku nadanego za pośrednictwem Poczty Polskiej z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zamiany prawa własności nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zamiany prawa własności nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zarząd Powiatu planuje dokonać zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, ozn. nr dz. 62 o pow. 0,60 ha, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy, ozn. nr dz. 125 o pow. 0,7355 ha. Dz. nr 62 o pow. 0,60 ha, stanowi własność Powiatu na podstawie decyzji Wojewody (decyzja potwierdza nabycie działki na 01.01.1999 r.) i stanowi część ciągu drogowego o nazwie S. Nieruchomość ozn. nr dz. 62 stanowi pas drogowy z poboczami o powierzchni utwardzonej przygotowany do wylewki asfaltu.

Dz. nr 125 o pow. 0,7355 ha, stanowi własność Gminy na podstawie decyzji Wojewody (potwierdzenie nabycia na stan 27 maja 1990 r.) i stanowi część ciągu drogowego o nazwie B. Nieruchomość ozn. nr dz. 125 stanowi pas drogowy z poboczami częściowo zasypanymi o powierzchni utwardzonej z wylewką asfaltową.

W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowe nieruchomości oznaczone są jako dr - drogi. Obie nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki znajdują się na terenie istniejących dróg lokalnych.

Uchwałą w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych, celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych Rada Miejska zaliczyła do kategorii dróg gminnych, drogę relacji S. (dot. dz. nr 62).

Uchwałą w sprawie zmiany kategorii dróg publicznych na terenie Powiatu, Rada Powiatu pozbawiła kategorii drogi powiatowej drogę relacji S. (dot. dz. 62).

Uchwałą w sprawie zmiany kategorii dróg gminnych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych, Rada Miejska pozbawiła kategorii drogi gminnej drogę relacji B. (dot. dz. nr 125).

Uchwałą w sprawie zmiany kategorii dróg publicznych na terenie Powiatu, Rada Powiatu zaliczyła do kategorii dróg powiatowych drogę relacji B. (dot dz. nr 125).

Planowana zamiana zostanie dokonana na podstawie umowy cywilnoprawnej, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Powiat przeniesie na rzecz Gminy własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62 o pow. 0,60 ha Gmina w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności ww. nieruchomości przeniesie na rzecz Powiatu własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125 o pow. 0,7355 ha.

Wartość nieruchomości zostanie określona w umowie zamiany na podstawie protokołu z uzgodnień, w którym ustalono wartość przedmiotowych nieruchomości.

Zamiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonania dopłat pomimo różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości, zgodnie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy powiat i gmina mogą zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zarówno Powiat jak i Gmina nie korzysta ze zwolnienia, tj. nie są objęci zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, jako że dostawa została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy. Niemniej jednak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Do dnia 31 grudnia 2013 roku tożsamą regulację zawierał art. 29 ust. 5 ustawy.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala w ocenie wnioskodawcy stwierdzić, że dostawa budowli - zamiana nieruchomości tj. zamiana drogi powiatowej i drogi gminnej - korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż przy nabyciu tych obiektów nie mogło przysługiwać Powiatowi ani Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Powiat i Gmina nie mogły również ponosić wydatków na ich (budowli) ulepszenie, w stosunku do których miałyby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego, zwolnieniu podlega również zbycie prawa własności gruntu związanego z tymi budowlami. Jeżeli dostawa miała miejsce do dnia 31 grudnia 2013 r. - na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. - na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ww. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pózn. zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na druga stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy.

Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycje odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Rożnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna.

Zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.

Z tego wynika, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca w związku z tą dostawą występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

Z treści art. 15 ust. 1 tej ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z opisywanej sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej część ciągu drogowego o nazwie S. na nieruchomość, która także stanowi część ciągu drogowego o nazwie B. Nieruchomość o nazwie S. została ozn. nr dz. 62, która stanowi pas drogowy z poboczami o powierzchni utwardzonej przygotowanej do wylewki asfaltu. Nieruchomość o nazwie B. została ozn. nr dz. 125, która stanowi pas drogowy z poboczami częściowo zasypanymi o powierzchni utwardzonej już wylewką asfaltową. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowe nieruchomości oznaczone są jako dr - drogi. Obie nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki znajdują się na terenie istniejących dróg lokalnych. Planowana zamiana zostanie dokonana na podstawie umowy cywilnoprawnej, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Powiat przeniesie na rzecz Gminy własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62. Gmina w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności ww nieruchomości przeniesie na rzecz Powiatu własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125. Zamiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonania dopłat pomimo różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości, zgodnie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

Wnioskodawca dokonując zamiany Nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta będzie stanowić dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

W przypadku terenów zabudowanych budynkami lub budowlami zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części
 3. - upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy zarówno Powiat jak i Gmina będą korzystały ze zwolnienia VAT w związku z zamianą (dostawą) na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62 o pow. 0,60 ha. Gmina w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności ww. nieruchomości przeniesie na rzecz powiatu własność nieruchomości położonej w B. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125 o pow. 0,7355 ha.

Z treści wcześniej cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że aby dostawa budynku, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT dostawa nie możne być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W sytuacji natomiast gdy dostawa odbywa się po pierwszym zasiedleniu, zwolnienie od podatku, o którym mowa w tym przepisie ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres nie krótszy niż 2 lata. Przy czym za pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

W rozpatrywanej sprawie nabycie Nieruchomości nastąpiło w drodze czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika z tego, że w stosunku do ww. nieruchomości nie doszło do pierwszego zasiedlenia, zatem Powiat nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Konsekwencją nabycia nieruchomości w drodze czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest fakt, że Wnioskodawca nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu. Ponadto w trakcie użytkowania nieruchomości nie były ponoszone nakłady na jej ulepszenie, od których Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem zamiana prawa własności nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ww. ustawy). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy – Powiatu nie dotyczy zaś Gminy. Zatem należy wskazać, że interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla Gminy, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.