IPPP3/4512-362/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

W przedstawionych okolicznościach nie została spełniona przesłanka art. 7 ust. 2 ustawy dotycząca istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towaru (nieruchomości), który ma zostać nieodpłatnie przekazany na rzecz wspólników Spółki. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyklucza możliwość uznania czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.
IPPP3/4512-362/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. działalność gospodarcza
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. prawo do odliczenia
 6. prawo własności
 7. przekazanie nieodpłatne
 8. przeniesienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z majątku Spółki do majątku wspólników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z majątku Spółki do majątku wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działa w formie Spółki jawnej. Spółka z dniem 15 stycznia 2008 r. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i z tym dniem rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz sprzedażą nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 29 września 2008 r. Wnioskodawca nabył od osób prywatnych, niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, jedną nieruchomość gruntową oraz udział w nieruchomości gruntowej w wielkości 2/36.

Zarówno nieruchomość gruntowa zakupiona w całości na własność, jak również nieruchomość, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem w udziale 2/36 położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Ww. nieruchomości zakupione zostały od osób prywatnych, w związku z powyższym przy transakcji nie był naliczony podatek od towarów i usług, w konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Ww. nieruchomości zakupione zostały przez Wnioskodawcę jako towar handlowy.

Na przedmiotowych nieruchomościach do dnia dzisiejszego nie były prowadzone żadne inwestycje od których Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jedynymi czynnościami wykonanymi przez Wnioskodawcę, na nieruchomości której jest w całości właścicielem, było dokonanie podziału geodezyjnego na dwie mniejsze działki, co nastąpiło w 2009 r. Czynność ta jest jednak neutralna z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

Wspólnicy Wnioskodawcy planują w najbliższym czasie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązać spółkę jawną. W związku z rozwiązaniem spółki przedmiotowe nieruchomości będące w majątku Wnioskodawcy zostaną nieodpłatnie przekazane Wspólnikom spółki w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Rozwiązanie spółki jawnej następuje zgodnie z art. 58 i następne kodeksu spółek handlowych. Czynności jakie należy wykonać w związku z rozwiązaniem spółki to:

 • podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu,
 • przeprowadzenie likwidacji (fakultatywnie),
 • złożenie wniosku do Krajowego /Rejestru Sądowego (dalej K/RS) dotyczącego wykreślenia spółki.

Zaprzestanie działalności spółki jawnej następuje z chwilą jej rozwiązania, a rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia spółki z KRS (art. 84 § 2 kodeksu spółek handlowych). W tym momencie ustaje byt prawny spółki. Wykreślenie spółki z KRS nie powoduje skutku rzeczowego w odniesieniu do majątku spółki jawnej, co oznacza, że własność znajdujących się w majątku spółki jawnej rzeczy ruchomych, nieruchomości czy praw majątkowych przysługujących spółce nie przechodzi ex lege (z mocy prawa) na wspólników z chwilą wykreślenia spółki jawnej z KRS. Powyższe oznacza, że majątek spółki, tuż przed złożeniem wniosku o jej wykreślenie musi zostać przeniesiony umowami na rzecz wspólników. Tylko w ten sposób dochodzi do otrzymania przez wspólnika majątku spółki w związku z jej likwidacją - sformułowaniem takim posługują się ustawy podatkowe (np. art. 14 ust. 2 pkt . 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponieważ w stanie faktycznym niniejszej sprawy majątek spółki stanowią nieruchomości (udział w nieruchomości), przed wykreśleniem spółki z KRS wspólnicy oraz spółka (jako podmiot posiadający zdolność prawną - art. 8 kodeksu spółek handlowych) muszą stawić się u notariusza, w celu dokonania przeniesienia własności nieruchomości oraz udziału we własności nieruchomości na rzecz Wspólników.

Każdy ze Wspólników jest w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w efekcie przedmiotowa nieruchomość oraz udział w nieruchomości przed rozwiązaniem i wykreśleniem spółki z KRS zostaną przekazane do majątków wspólnych małżonków. Do aktu notarialnego przekazania przedmiotowych nieruchomości przystąpi spółka oraz Wspólnicy wraz z małżonkami. Przeniesienie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości nastąpi w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Przeniesienie własności nastąpi nieodpłatnie, bez jakichkolwiek wzajemnych świadczeń ze strony nabywających nieruchomości Wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie przez spółkę jawną na rzecz Wspólników i ich małżonków nieruchomości oraz udziału w nieruchomości, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, że przy zakupie ww. nieruchomości nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, to w związku z tym nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz Wspólników i ich małżonków nieruchomości oraz udziału w nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwaną ustawą o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle powyższego co do zasady dostawa towarów przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu w przypadku gdy jest ona dokonywana za odpłatnością, co w przedmiotowej sytuacji nie nastąpi.

Wyjątkiem od tej zasady jest art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w myśl którego, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów łub ich części składowych.

Ww. przepis wskazuje że opodatkowane jest również tzw. nieodpłatne przekazanie towarów, w sytuacji gdy podatnikowi dokonującemu nieodpłatnego przekazania przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył wyżej opisane nieruchomości, które mają być przedmiotem nieodpłatnego przekazania od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, w świetle powyższego nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. transakcją, a skoro tak to planowane nieodpłatne przekazanie ww. gruntów przez Spółkę na rzecz jej Wspólników i ich małżonków nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-337/14/MN z dnia 11 czerwca 2014 r.)

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zauważyć, że gdyby Wspólnicy przed rozwiązaniem Spółki nie dokonali nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości to w związku z likwidacją Spółki przez wzgląd na brzmienie art. 14 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca również nie miałby obowiązku wykazania ww. nieruchomości w spisie z natury oraz opodatkowaniu ich podatkiem od towarów i usług wg. właściwej stawki podatku, (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP17443-112/11/MS z dnia 20 kwietnia 2011 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Ustawodawca dla celów podatku od towarów i usług zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne. I tak, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, czyli przez odpłatną dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Definicja pojęcia „wytworzenie nieruchomości” zawarta jest w art. 2 pkt 14a cytowanej ustawy, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z powyższych przepisów wynika więc, iż aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru lub jego części składowych.

Powyższego przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od 15 stycznia 2008 r. rozpoczął działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Zainteresowany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zajmuje się budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz sprzedażą nieruchomości. Wnioskodawca 29 września 2008 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług jedną nieruchomość gruntową oraz udział w nieruchomości gruntowej w wielkości 2/36. Zarówno nieruchomość gruntowa zakupiona w całości na własność, jak również nieruchomość, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem w udziale 2/36 położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Ww. nieruchomości zakupione zostały od osób prywatnych, w związku z powyższym przy transakcji nie był naliczony podatek od towarów i usług, w konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Ww. nieruchomości zakupione zostały przez Wnioskodawcę jako towar handlowy. Na przedmiotowych nieruchomościach do dnia dzisiejszego Zainteresowany nie prowadził żadnych inwestycji od których Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jedynymi czynnościami wykonanymi przez Wnioskodawcę, na nieruchomości której jest w całości właścicielem, było dokonanie podziału geodezyjnego na dwie mniejsze działki, co nastąpiło w 2009 r. Czynność ta jest jednak neutralna z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

Wspólnicy Wnioskodawcy planują w najbliższym czasie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązać spółkę jawną. Zaprzestanie działalności spółki jawnej następuje z chwilą jej rozwiązania, a rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia spółki z KRS (art. 84 § 2 kodeksu spółek handlowych). W tym momencie ustaje byt prawny spółki. Wykreślenie spółki z KRS nie powoduje skutku rzeczowego w odniesieniu do majątku spółki jawnej, co oznacza, że własność znajdujących się w majątku spółki jawnej rzeczy ruchomych, nieruchomości czy praw majątkowych przysługujących spółce nie przechodzi ex lege (z mocy prawa) na wspólników z chwilą wykreślenia spółki jawnej z KRS. Powyższe oznacza, że majątek spółki, tuż przed złożeniem wniosku o jej wykreślenie musi zostać przeniesiony umowami na rzecz wspólników w związku z powyższym nieruchomości będące w majątku Wnioskodawcy zostaną nieodpłatnie przekazane Wspólnikom spółki w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Każdy ze Wspólników jest w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w efekcie przedmiotowa nieruchomość oraz udział w nieruchomości przed rozwiązaniem i wykreśleniem spółki z KRS zostaną przekazane do majątków wspólnych małżonków. Do aktu notarialnego przekazania przedmiotowych nieruchomości przystąpi spółka oraz Wspólnicy wraz z małżonkami. Przeniesienie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości nastąpi w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Przeniesienie własności nastąpi nieodpłatnie, bez jakichkolwiek wzajemnych świadczeń ze strony nabywających nieruchomości Wspólników.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele osobiste Wspólników nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, bowiem – jak wynika z okoliczności sprawy – w stosunku do ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tej nieruchomości.

Zatem w przedstawionych okolicznościach nie została spełniona przesłanka art. 7 ust. 2 ustawy dotycząca istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towaru (nieruchomości), który ma zostać nieodpłatnie przekazany na rzecz wspólników Spółki. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyklucza możliwość uznania czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.