IPPP3/4512-248/15-3/ISZ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)
IPPP3/4512-248/15-3/ISZinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomości
 3. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (który wpłynął do tut. Biura za pomocą platformy ePUAP w dniu 27 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2015 r. pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1).

Wniosek uzupełniony został w dniu 27 marca 2015 r. pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Do zadań statutowych Wnioskodawcy należy ochrona przyrody, w szczególności (por. art. 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm., dalej: „u.o.p.”):

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów (za: art. 8 ust. 2 u.o.p.);
 2. udostępnianie obszaru na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 u.o.p., lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 u.o.p., i w zarządzeniach Dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Dodatkowo Wnioskodawca może wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: „u.s.d.g.”). Wnioskodawca uzyskuje dochody: z najmu i dzierżawy obiektów na cele mieszkaniowe (zwolnione od VAT) oraz cele inne niż mieszkaniowe (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży drewna opałowego (opodatkowane stawką 8%) oraz drewna pozostałego (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży usług i gadżetów edukacyjnych związanych z Wnioskodawcą (opodatkowane stawką 23%); z dzierżawy gruntów na cele rolnicze (zwolnione z VAT) oraz na cele inne niż rolnicze (opodatkowane stawką 23%); ze świadczenia usług parkingowych (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży tusz zwierzyny (opodatkowane stawką 5%); ze sprzedaży sadzonek drzew i krzewów (opodatkowane stawką 8%); z udostępniania terenu do zdjęć filmowych, przejazdów konnych i na organizację imprez (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży biletów wstępu do niektórych obiektów (opodatkowane stawką 8%); ze sprzedaży wydawnictw (opodatkowane stawką 5%); opłat za odstrzały zwierzyny (opodatkowane stawką 23%).

Wnioskodawca w ramach wykonywania swojej działalności statutowej dokonuje scalania gruntów parku poprzez wykupy, wymiany i zamiany.

Wnioskodawca zamierza nabyć od spółki komandytowo-akcyjnej niezabudowane nieruchomości we wsiach B. i M. w gminie C. o łącznej powierzchni 60,21 ha (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U. Woj. nr 32 poz.982, dalej: „MPZP”). Zgodnie z § 33 Wypisu z tekstu MPZP: „Dla terenów usług sportu, turystyki, oznaczonych w planie symbolem US,UT ustala się: 1) wysokość obiektów max 10 m npt, 2) nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym, 3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic, dla terenów UT położonych przy drodze wojewódzkiej ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od linii rozgraniczającej w/w drogi, 4) w rejonie wsi B. /włączonym w granice X. w 1997 r./ utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu / projektowane pola golfowe/, ew. realizacja po uzgodnieniu z Dyrekcją X., 5) dla terenu UT położonego przy drodze wojewódzkiej nr 579 ustala się obsługę z drogi lokalnej /gminnej/ usytuowanej wzdłuż w/w drogi wojewódzkiej, włączonej do tej drogi w miejscach wskazanych na rysunku planu”. Nieruchomość jest podzielona na kilka działek o różnym przeznaczeniu: 1) części działek przeznaczona jest wyłącznie pod usługi sportu i turystyki (dalej: „Działka 1”), 2) część działek przeznaczona jest częściowo pod usługi sportu i turystyki, a w części pod tereny rolne (dalej: „Działka 2”).

Przedmiotowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy Nieruchomości w części Działki 1 i Działki 2. Działka 1 i Działka 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki będą łącznie nazywane „Działkami”.

Wnioskodawca planuje wykorzystywać Działkę 1 i Działkę 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 5 Ustawy o VAT. Wnioskodawca będzie zajmował się uprawą trawy, którą następnie planuje sprzedawać jako siano, co nie stoi na przeszkodzie realizacji celów statutowych, które będą realizowane pośrednio w wyniku prowadzenia tej działalności. Wnioskodawca planuje zlecać podmiotom zewnętrznym wykonanie usług wykaszania trawy, aby pozyskać siano, w celu jego sprzedaży. Wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, że od pewnego momentu Wnioskodawca będzie musiał wyłączyć część powierzchni Działek 1 i 2 z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji siana z uwagi na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją indywidualną uzyskaną przez obecnego właściciela Działek 1 i 2 ich dostawa podlega, w części przeznaczonej zgodnie z MPZP na usługi sportu i turystyki, opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 1:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do jednorazowego odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Działek w części przeznaczonej zgodnie z MPZP, pod usługi sportu i turystyki, które planuje się wykorzystać do produkcji siana na potrzeby jego sprzedaży podmiotom trzecim...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwać prawo do jednorazowego odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Działek w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki, które planuje się wykorzystać do produkcji siana na potrzeby jego sprzedaży podmiotom trzecim.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego reguluje zasadniczo przepis art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Jednakże, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT „Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: (...) 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku”. W związku z powyższymi przepisami w pierwszej kolejności, należy przeanalizować stan prawny Działki 1 i Działki 2 pod względem Ustawy o VAT.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT wskazuje, że „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Towary zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem rozumie się przez nie: „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

Nie podlega wątpliwościom, że sprzedaż Działki 1 i 2 stanowi odpłatną dostawą towarów.

Art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT określa, że „Zwalnia się od podatku: (...) 9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Od 1 kwietnia 2013 r. w art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT została wprowadzona definicja legalna „terenów budowlanych”. Ilekroć w Ustawie o VAT mowa o: „terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Uwzględniając powyższy przepis, dla stwierdzenia, czy dostawa danego terenu niezabudowanego będzie zwolniona z VAT decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie został on uchwalony, to znaczenie będzie miała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla danej nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku, Działki 1 i 2 objęte są uchwalonym MPZP. W związku z tym, na gruncie jego postanowień należy szukać odpowiedzi, czy Działki 1 i 2 będą zwolnione z VAT, czy nieopodatkowana tym podatkiem.

Spółka stoi na stanowisku, że zbycie Działki 1 i Działki 2, w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki będą opodatkowane VAT. Niezaprzeczalny dowód dla uznania, że Działki stanowią teren budowlany daje § 33 pkt 2 MPZP. Zgodnie z nim: „nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym”. Zgodnie zaś z § 6 pkt 8 MPZP przez „powierzchnię biologicznie czynną” należy rozumieć „część działki budowlanej na gruncie rodzimym niezabudowaną powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, niestanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo”. Skoro więc definicja „powierzchni biologicznej czynności” nawiązuje wprost do działki budowlanej, nie pozostawia to wątpliwościom, iż grunt przeznaczony pod usługi sportu i turystki stanowi „teren budowlany”. Fakt, że Działka 2, ma różne przeznaczenie wpływa na rozliczenia w podatku VAT. Należy bowiem uznać, że Działka 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki będzie opodatkowana VAT, zaś w części przeznaczonej pod tereny rolne będzie zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2014 r. sygn. IPPP2/443-191/14-3/RR wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dla obecnego właściciela działek, w której uznał, że „Analiza zdarzenia opisanego we wniosku w odniesieniu do cyt. przepisów pozwala stwierdzić, że sprzedaż części Działki oznaczonej symbolem „R” dokonywana przez podatnika podatku VAT jest ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ ta część Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona w tej części pod tereny rolne. Dla Działki nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tym samym w odniesieniu do tej części omawianej Działki, nie jest spełniona definicja terenów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Natomiast sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę, będącego na dzień sprzedaży czynnym podatnikiem podatku VAT pozostałej części Działki, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod usługi sportu i turystyki oznaczone symbolem US i UT będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 23%. Podstawowym przeznaczeniem tej części Działki jest budowa obiektów związanych z usługami turystyki i sportu. W związku z tym ta część Działki (przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki) znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę, Wnioskodawca również wskazał w opisie sprawy, że ta część Działki przeznaczona jest na cele budowlane”.

Nabyte Działki będą wykorzystywane w działalności polegającej na produkcji siana w celu jego sprzedaży. Produkcja siana i jego sprzedaż przez Wnioskodawcę nie stoi w sprzeczności z realizacją celów statutowych Wnioskodawcy i będzie realizowana w ramach możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, której prowadzenie przez Wnioskodawcę jest dozwolone. Nabyte Działki będą wykorzystywane w całości do prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na produkcji i sprzedaży siana i w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż siana, które zostało wyprodukowane w związku z uprawą trawy na Działce 1 oraz Działce 2 w części przeznaczonej na usługi sportu i turystyki (i opodatkowanej w tej części podatkiem VAT w wysokości 23%) uprawnia ją do jednorazowego odliczenia podatku naliczonego, w związku z nabyciem tych Działek. Sprzedaż siana stanowi bowiem dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Dostawa siana jest opodatkowana na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. poz. 1 Załącznika nr 3 Ustawy o VAT stawką 8%. Fakt, że sprzedaż siana stanowi dostawę towarów opodatkowaną obecnie stawką 8%, nie budzi żadnych wątpliwości dla organów podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. IBPP2/443-946/13/AB wskazał, że „Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż sprzedawane przez Wnioskodawcę siano łąkowe, mieszczące się w klasie PKWiU 01.19 „Pozostałe rośliny inne niż wieloletnie” w pozycji 01.19.10.0, nie będzie korzystać z preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku VAT, gdyż jak wynika z pkt 8 poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy, cała klasa PKWiU 01.19 „Pozostałe rośliny inne niż wieloletnie” została wyłączona z opodatkowania stawką podatku w wysokości 5%. Powyższe nie oznacza, że sprzedaż towaru, którego dotyczy zapytanie Wnioskodawcy nie może korzystać z obniżonej 8% stawki podatku VAT. Jak wynika z przywołanego wyżej art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i poz. 1 załącznika nr 3 do tej ustawy stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do sprzedaży mieszczących się w grupie PKWiU 01.1 roślin innych niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślin dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1). Zatem siano łąkowe, o które pyta Wnioskodawca, w sytuacji gdy faktycznie należy je klasyfikować do grupowania PKWiU 01.19.10.0, jest opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT i poz. 1 załącznika nr 3 do tej ustawy. Reasumując, w oparciu o przestawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę siana łąkowego pakowanego do woreczków sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 01.19.10.0 nie będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%. Dostawa siana łąkowego opodatkowana będzie natomiast 8% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy i w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2011 r. sygn. ILPP1/443-162/11-6/KŁ stwierdził, iż „Reasumując, siano sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.19.10.0 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną, tj. 8% stawką podatku VAT”.

Również z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 21921 z dnia 24 marca 2011 r. potwierdza on, że sprzedaż siana stanowi czynność opodatkowaną VAT. Podsekretarz wskazał, że „W kontekście decyzji Rady Ministrów co do zakresu opodatkowania stawką podatku obniżoną do wysokości 5% brakuje uzasadnienia obejmowania tą najniższą stawką produktów takich jak słoma czy siano”.

Mając na uwadze, iż produkcja i sprzedaż siana stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o VAT, a sprzedaż siana jest opodatkowana podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki 8%, Wnioskodawca nabędzie na potrzeby tej działalności Działki, opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki 23%, to należy uznać, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do jednorazowego odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Działki 1 i Działki 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1), w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia części powierzchni Działek (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) - zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.