IPPP3/4512-1026/15-4/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości w części będącej przedmiotem najmu, oraz nie będącej przedmiotem najmu lub gdy pomiędzy najmem a sprzedażą minie okres krótszy niż 2 lata.
IPPP3/4512-1026/15-4/RDinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 18 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży jest:

 • prawidłowe w odniesieniu do budynku 97,
 • nieprawidłowe w odniesieniu do budynku 95.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 29 grudnia 2015 r., złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej również: Wnioskodawca) posiada dwa budynki o numerach 95 i 97. Oba budynki zostały wybudowane na potrzeby wewnętrzne Wnioskodawcy z możliwością częściowego najmu.

Budynek 95 został oddany do użytkowania w 1999 r. jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 721,39m2. Budynek 95 przeznaczony został w części pod najem zewnętrzny.

Przedmiotem najmu była powierzchnia:

 • 2002 r. powierzchnia łączna 457,80m2 (ilość najemców 1)
 • 2008 r. powierzchnia łączna 15m2 (ilość najemców 1)
 • 2009 r. powierzchnia łączna 29m2 (ilość najemców 2)
 • 2010 r. powierzchnia łączna 49m2 (ilość najemców 4)
 • 2011 r. powierzchnia łączna 83m2 (ilość najemców 7)
 • 2012 r. powierzchnia łączna 98m2 (ilość najemców 8)
 • 2013 r. powierzchnia łączna 190,82m2 (ilość najemców 9)
 • 2014 r. powierzchnia łączna 254,65m2 (ilość najemców 5)
 • 2015 r. powierzchnia łączna 269,40m2 (ilość najemców 6)

Budynek 97 został oddany do użytkowania w 2007 r. jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 324,19m2. Budynek 97 wykorzystywany był wyłącznie na potrzeby wewnętrzne i nie był przedmiotem najmu.

Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków.

Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie wybudowanych budynków.

Od grudnia 2014 r. Spółka znajduje się w upadłości likwidacyjnej, a ww. budynki stanowią część masy upadłego, podlegającej sprzedaży.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż pierwsze zasiedlenie w odniesieniu do budynku 95 miało miejsce w 2002 r. - data odpowiada pierwszej umowie najmu 457,80m2 z powierzchni użytkowej 721,39m2.

Wnioskodawca posiada budynek o powierzchni użytkowej łącznie 721,39m2 z posiadanych umów najmu wynika, że w całym okresie użytkowania nie było okresu w którym cały budynek podlegałby umowom najmu. Część budynku jest w otwartej przestrzeni tzw. „open space” bez wydzielonych pokoi, co uniemożliwia przypisanie części umów najmu do konkretnych powierzchni budynku, tym samym ustalenia pierwszego zasiedlenia dla poszczególnych metrów kwadratowych budynku 95.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przy sprzedaży budynku numer 95 Spółka powinna zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 t.j. ze zm), dalej: UPTU, jako dostawa towaru zwolniona od podatku...
 2. Czy przy Sprzedaży budynku numer 97 Spółka powinna zastosować stawkę podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 t.j. ze zm.), dalej: UPTU, jako dostawa towaru opodatkowana stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przy sprzedaży budynku numer 95 Spółka może zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 t.j. ze zm.), dalej: UPTU, jako dostawa towaru zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Pierwsze zasiedlenie budynku 95 według Wnioskodawcy miało miejsce w dacie pierwszej umowy najmu tj. w 2009 r.

Z uwagi na to, że pierwsze zasiedlenie budynku 95 nastąpiło w 2009 r., sprzedaż budynku 95 będzie miała miejsce po upływie 2 lat od tego zasiedlenia. Wobec powyższego należy przyjąć, iż zbycie będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków.

Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie budynku 95.

Zdaniem Wnioskodawcy przy sprzedaż budynku numer 97 Spółka winna zastosować 23% stawkę podatku od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 10.54 t.j. ze zm.), dalej: UPTU.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Budynek 97 został oddany do użytkowania w 2007 r. jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 324,19m2. Budynek 97 wykorzystywany był wyłącznie na potrzeby wewnętrzne i nie był przedmiotem najmu. Pierwsze zasiedlenie budynku 97 według Wnioskodawcy będzie miało miejsce w dacie sprzedaży budynku 97, które nastąpi w 2016 r.

Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków.

Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku 97 oraz nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku 95.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata. Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu, lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, dla uznania że powstało pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Co więcej stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka (Wnioskodawca) posiada dwa budynki o numerach 95 i 97. Oba budynki zostały wybudowane na potrzeby wewnętrzne Wnioskodawcy z możliwością częściowego najmu. Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie wybudowanych budynków. Od grudnia 2014 r. Spółka znajduje się w upadłości likwidacyjnej, a ww. budynki stanowią część masy upadłego, podlegająca sprzedaży.

Budynek 95 został oddany do użytkowania w 1999 r. jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 721,39m2. Budynek 95 przeznaczony został w części pod najem zewnętrzny.

Przedmiotem najmu była powierzchnia:

 • 2002 r. powierzchnia łączna 457,80m2 (ilość najemców 1)
 • 2008 r. powierzchnia łączna 15m2 (ilość najemców 1)
 • 2009 r. powierzchnia łączna 29m2 (ilość najemców 2)
 • 2010 r. powierzchnia łączna 49m2 (ilość najemców 4)
 • 2011 r. powierzchnia łączna 83m2 (ilość najemców 7)
 • 2012 r. powierzchnia łączna 98m2 (ilość najemców 8)
 • 2013 r. powierzchnia łączna 190,82m2 (ilość najemców 9)
 • 2014 r. powierzchnia łączna 254,65m2 (ilość najemców 5)
 • 2015 r. powierzchnia łączna 269,40m2 (ilość najemców 6)

W odniesieniu do budynku 95 Wnioskodawca wskazuje, że z posiadanych umów najmu wynika, że w całym okresie użytkowania nie było okresu w którym cały budynek podlegałby umowom najmu. Natomiast budynek 97 został oddany do użytkowania w 2007 r. jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 324,19m2. Budynek 97 wykorzystywany był wyłącznie na potrzeby wewnętrzne i nie był przedmiotem najmu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż budynku nr 95 będzie zwolniona z opodatkowania.

Aby sprzedaż przedmiotowego budynku mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie może być wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku nie mógł upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowej sytuacji należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło jedynie w odniesieniu do tej części budynku 95, która była przedmiotem najmu na rzecz innego podmiotu, tj. w momencie oddania danej części do użytkowania na podstawie umowy najmu, która w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowi odpłatne świadczenie usług.

Zatem sprzedaż tej części budynku 95 która była przedmiotem najmu nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim. Tym samym ta część budynku, która była przedmiotem najmu i pomiędzy oddaniem danej części w najem a sprzedażą minie okres 2 lat sprzedaż tej części budynku 95 będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast ta część budynku, która była przedmiotem najmu ale pomiędzy oddaniem danej części budynku w najem a sprzedażą nie minie okres 2 lat nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z brakiem możliwości zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy do tej części budynku 95 która była przedmiotem najmu ale pomiędzy oddaniem danej części budynku w najem a sprzedażą nie minął okres 2 lat należy przeanalizować przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby sprzedaż tej części budynku mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone w tym przepisie łącznie.

Jak wynika z okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynku. Zatem warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy nie został spełniony i dostawa tej części budynku w przypadku której pomiędzy najmem a sprzedażą nie minie okres 2 lat nie będzie również korzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca w odniesieniu do budynku 95 nie było okresu w którym cały budynek podlegałby umowom najmu. Zatem w odniesieniu do sprzedaży tej części budynku 95 która nie była wynajmowana, nie został spełniony warunek oddania tej części budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jej wybudowaniu. Tym samym, nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia. Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w części niebędącej przedmiotem najmu jest dopiero sprzedaż przedmiotowej części budynku, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w odniesieniu do ww. części budynku 95. Również ta część budynku, która nie była przedmiotem najmu nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy gdyż jak wskazał Wnioskodawca przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów w celu wybudowania budynku i nie będzie spełniona przesłanka o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

Ponadto względem sprzedaży zarówno tej części budynku, która nie była przedmiotem najmu, jak również tej części budynku w stosunku do której okres pomiędzy oddaniem w najem a sprzedażą jest krótszy niż 2 lata nie znajdzie zastosowanie zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów w celu wybudowania budynku zatem do tej części powierzchni budynku 95, która nie była przedmiotem najmu oraz do tej części budynku, która była przedmiotem najmu, ale pomiędzy oddaniem danej części budynku w najem a sprzedażą nie minie okres 2 lat nie będzie mieć również zastosowanie zwolnienie z opodatkowania w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem w odniesieniu do sprzedaży tej części budynku 95 w stosunku do której okres pomiędzy oddaniem w najem, a datą sprzedaży będzie dłuższy niż 2 lata, zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, natomiast ta część budynku która nigdy nie była przedmiotem wynajmu, lub od momentu najmu do chwili transakcji sprzedaży upłynie okres krótszy niż dwa lata nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania i tym samym ta część budynku będzie opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do opodatkowania sprzedaży budynku 95 należało uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia opodatkowania sprzedaży budynku 97.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że sprzedaż budynku 97, który nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jego wybudowaniu będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym transakcja sprzedaży budynku 97 nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W takiej sytuacji zasadne staje się zbadanie możliwości korzystania ze zwolnienia przy sprzedaży budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynku. Zatem warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy nie został spełniony i dostawa budynku 97 nie będzie korzystać ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Spółka nie może także skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który dotyczy wszystkich towarów także nieruchomości. Jak wynika z wyżej cytowanego artykułu jednym z warunków do zastosowania zwolnienia jest to, aby z tytułu wytworzenia towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka odliczając podatek naliczony przy budowie budynku nie spełnia tego warunku i transakcja sprzedaży nie podlega zwolnieniu również na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym sprzedaż budynku 97 będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do opodatkowania sprzedaży budynku 97 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
ITPB4/4511-565/15/MP | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/4512-540/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.