IPPP3/443-1184/13-4/MKw | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego uprzednio wniesionego w drodze aportu do spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) uzupełnionym w dniu 5 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 19 lutego 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 1 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego uprzednio wniesionego w drodze aportu do spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego uprzednio wniesionego w drodze aportu do spółki cywilnej.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 4 marca 2014 r., złożonym w dniu 5 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 19 lutego 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Nowy lokal, w stanie surowym (poprzednie nazewnictwo, dziś oznacza stan deweloperski), został przydzielony w 1990 r., na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu małżeństwu. W wyniku wykupienia tego lokalu przez Małżeństwo w 1999 r., uzyskali oni status spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, na zasadach wspólności ustawowej. W 1999 r., została założona księga wieczysta dla tego lokalu.

Obecnie tj. w grudniu 2013 r., Małżeństwo założyli spółkę cywilną i drogą aportu wprowadzili ten opisywany lokal do spółki. Spółka zamierza w przyszłości sprzedać ten lokal.

W uzupełnieniu z dnia 4 marca 2014 r., Wnioskodawca wskazał, że lokal o którym mowa we wniosku jest lokalem mieszkalnym, został zakupiony w celu zmiany statusu ze spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu, gdyż nadarzała się taka możliwość i dysponowano odpowiednimi środkami. Od momentu nabycia, opisany lokal mieszkalny nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W momencie nabycia opisanego lokalu, wnoszącym aport tj. , nie została obniżona kwota podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w stosunku do opisanego lokalu ponoszono wydatki na jego ulepszenie, w stosunku do których nie uzyskano obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponoszone wydatki na ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej tego lokalu.

Jak wskazał Wnioskodawca, państwo B. będąc młodym małżeństwem, po wniesieniu wkładu budowlanego, otrzymali mieszkanie spółdzielcze, które w pewnym etapie swojego życia nabyli, uzyskując status spółdzielczego prawa do lokalu. Obecnie, to mieszkanie zostało przez nich wniesione aportem do ich spółki cywilnej i dlatego występują z prośbą o potwierdzenie pisemne, wcześniej uzyskanych opinii ustnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn zm., Dz. U. z 2013 r., poz.35, z późn. zm.) ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Dział VIII, Wysokość opodatkowania, Rozdział 2, Zwolnienia, art. 43, ust. 1 pkt 10 i 10a, gdyby Małżeństwo podjęli decyzję, a zasadniczo ich spółka cywilna, o sprzedaży tego lokalu to czy lokal ten będzie zwolniony z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Z uwagi na dogłębne zbadanie przez Wnioskodawcę tematu oraz opinie niezależnych ekspertów Wnioskodawca jest przekonany, że spółka cywilna powinna skorzystać ze zwolnienia z płacenia podatku VAT w przypadku sprzedaży omawianego lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z przestawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza sprzedać lokal mieszkalny. Lokal ten został przydzielony w 1990 r., małżeństwu na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu. Następnie, w wyniku wykupienia ww. lokalu przez Małżeństwo w 1999 r., uzyskali oni status spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, na zasadach wspólności ustawowej. W 1999 r., została założona księga wieczysta dla tego lokalu. Obecnie tj. w grudniu 2013 r., Małżeństwo założyli spółkę cywilną i drogą aportu wprowadzili ten opisywany lokal do spółki. Od momentu nabycia, opisany lokal mieszkalny nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W momencie nabycia opisanego lokalu - przez wnoszących aport tj. Państwo B. - nie została obniżona kwota podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w stosunku do opisanego lokalu ponoszono wydatki na jego ulepszenie, w stosunku do których nie uzyskano obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponoszone wydatki na ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej tego lokalu.

Na tle tak przestawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwość czy sprzedaż opisanego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., do dnia 31 grudnia 2016 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie z podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zauważyć, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom, po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Jednakże, warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, stosownie do art. 43 ust. 7a, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza powołanych wyżej przepisów oraz opis przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że dostawa opisanego lokalu mieszkalnego - który nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ opisana dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy.

Zatem, przy braku możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy rozważyć czy opisana dostawa spełni przesłanki wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że wnoszącym aport do spółki cywilnej tj. małżeństwu , przy nabyciu opisanego lokalu nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Jednocześnie, jak wskazał Wnioskodawca w stosunku do opisanego lokalu ponoszono wydatki na jego ulepszenie, w stosunku do których nie uzyskano obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, wydatki ponoszone na ulepszenie opisanego lokalu były niższe niż 30% jego wartości początkowej. Zatem, należy stwierdzić, że dostawa opisanego lokalu mieszkalnego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.