IPPP3/443-1150/11-2/KT | Interpretacja indywidualna

Miejsca świadczenia i opodatkowania usługi budowy i montażu stoisk targowych.
IPPP3/443-1150/11-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. kontrahent zagraniczny
 2. miejsce świadczenia usług
 3. nieruchomości
 4. świadczenie usług
 5. targi
 6. terytorium państwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2011r. (data wpływu 22.08.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi budowy i montażu stoisk targowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.08.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi budowy i montażu stoisk targowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, posiada numer, pod którym zidentyfikowany jest dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. budowa stoisk wystawienniczych na targach w kraju i za granicą. Stoiska te, niezwiązane na stałe z podłożem, wykonywane są w oparciu o zaakceptowany przez klienta projekt zabudowy.

Stoiska targowe montowane są na powierzchni wystawienniczej wynajętej przez zamawiającego usługę. Na usługę, którą wykonuje Wnioskodawca, oprócz projektowania, montażu i demontażu stoiska targowego składa się również wypożyczenie wyposażenia, wykonanie indywidualnych elementów zabudowy stoiska, wykonanie wystroju, wykonanie nośników informacji i reklamy, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt nagłaśniający.

Zabudowa stoiska może mieć charakter indywidualny lub standartowy. Po zakończeniu targów stoiska są demontowane.

W najbliższym okresie Wnioskodawca chce podpisać umowy z kontrahentami z Tajwanu, Chin, Korei oraz kontrahentami z krajów UE na wykonanie stoisk na targach odbywających się na terenie UE. Tam też odbędą się wszystkie czynności związane z budową, montażem, przygotowaniem i dostarczeniem stoiska wystawienniczego dla klienta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy miejscem świadczenia usługi polegającej na budowie i montażu stoisk targowych na targach odbywających się na terenie Unii Europejskiej dla klienta z Tajwanu, Korei, Chin oraz klienta z krajów UE, będzie miejsce położenia nieruchomości, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z czym podatek VAT ma obowiązek naliczyć i odprowadzić nabywca usługi...
 2. Czy miejscem świadczenia usługi polegającej na budowie i montażu stoisk targowych na targach odbywających się na terenie UE dla klienta z Tajwanu, Chin, Korei oraz klienta z UE, jest zgodnie z art. 28b miejsce, gdzie zamawiający usługę posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wykonywana usługa nie jest trwale związana z nieruchomością. Podatek VAT nie będzie płacony w kraju, na terenie którego wykonywana jest usługa, gdyż nie będzie spełniony warunek określony zakresem dyspozycji, polegający na związku świadczonej usługi z nieruchomością.

Ad. 2

Usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów usług, w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem świadczenia usługi jest, co do zasady, miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, czyli Tajwan, Chiny, Korea lub kraj UE. Zatem w przedmiotowej sprawie ww. usługi podlegają opodatkowaniu wg stawek i zasad obowiązujących na terytorium kraju Zleceniodawcy.

Faktury wystawiane przez Wnioskodawcę na powyższe usługi winny zawierać informację: podatek VAT-n.p. i być rozliczone w deklaracji VAT-7 poz. 21.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 2a.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W tym miejscu wskazać należy, że na potrzeby Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług” ustawy o VAT, w art. 28a ustawodawca zawarł definicję podatnika.

W myśl art. 28a na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o VAT. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność uznawaną za działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług określona została z dniem 1 stycznia 2010r. w art. 28b ustawy o VAT, wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 195, poz. 1504).

Generalnie, usługi opodatkowane są w miejscu, gdzie nabywca ma swoją siedzibę, jeśli jest on podatnikiem, bowiem w myśl art. 28b ust. 1 ww. ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

W przypadku zaś, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

Ustęp 3 cyt. artykułu stanowi natomiast, iż w przypadku, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Natomiast zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Od powyższych zasad ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in., iż zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Natomiast, w myśl art. 28g ust. 2 ww. ustawy miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca - czynny podatnik VAT zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych – w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na budowie stoisk wystawienniczych na targach w kraju i za granicą. Stoiska te nie są związane na stałe z podłożem. Stoiska targowe wykonywane są w oparciu o zaakceptowany przez klienta projekt zabudowy, montowane są na powierzchni wystawienniczej wynajętej przez zamawiającego usługę. Na usługę, którą wykonuje Wnioskodawca, oprócz projektowania, montażu i demontażu stoiska targowego składa się również wypożyczenie wyposażenia, wykonanie indywidualnych elementów zabudowy stoiska, wykonanie wystroju, wykonanie nośników informacji i reklamy, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt nagłaśniający. Zabudowa stoiska może mieć charakter indywidualny lub standartowy. Po zakończeniu targów stoiska są demontowane.

Wnioskodawca planuje podpisać umowy z kontrahentami z Tajwanu, Chin, Korei oraz kontrahentami z krajów UE na wykonanie stoisk na targach odbywających się na terenie UE. Tam też odbędą się wszystkie czynności związane z budową, montażem, przygotowaniem i dostarczeniem stoiska wystawienniczego dla klienta.

Odnosząc opisane zdarzenie przyszłe do powołanych wyżej przepisów należy zwrócić uwagę, iż nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania cyt. art. 28e ustawy, gdyż świadczonych przez Wnioskodawcę usług budowy i montażu stoisk targowych nie można uznać za usługi związane z nieruchomościami. Jedynie bowiem świadczenie usług, które pozostaje w wystarczająco bezpośrednim związku z nieruchomością, mieści się w zakresie stosowania wskazanego przepisu. Sam fakt, iż stoisko targowe musi być na pewien czas umieszczone na nieruchomości lub w jej obrębie, nie jest w tym względzie wystarczający.

Nie znajdzie tu również zastosowania art. 28g ust. 2 ustawy, gdyż Wnioskodawca usługi budowy i montażu stoisk targowych świadczyć będzie na rzecz kontrahentów z Chin, Tajwanu, Korei oraz z krajów UE, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Analizując treść wniosku oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, iż usługa budowy i montażu stoisk targowych, świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju, tj. w Chinach, Tajwanie, Korei oraz w krajach UE, nie została wymienione w wyjątkach od zasady ogólnej określającej miejsce świadczenia usług. A zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie terytorium państwa, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy. Oznacza to, że usługi te będą podlegały opodatkowaniu w kraju siedziby zleceniodawcy.

Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi, będące przedmiotem wniosku, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.