IPPP2/4512-911/15-3/DG | Interpretacja indywidualna

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.
IPPP2/4512-911/15-3/DGinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunt zabudowany
 3. nieruchomości
 4. rezygnacja ze zwolnienia
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podstawową (w tym w ramach wyboru opcji opodatkowania) sprzedaży nieruchomości zabudowanej 5 budynkami hal magazynowych i 3 budynkami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placów, dróg, chodników, oświetlenia, ogrodzenia, zbiorników przeciwpożarowych, zewnętrznych sieci wodociągowych i sanitarnych wraz z gruntem oraz zwolnienia od VAT sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podstawową (w tym w ramach wyboru opcji opodatkowania) sprzedaży nieruchomości zabudowanej 5 budynkami hal magazynowych i 3 budynkami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placów, dróg, chodników, oświetlenia, ogrodzenia, zbiorników przeciwpożarowych, zewnętrznych sieci wodociągowych i sanitarnych wraz z gruntem oraz zwolnienia od VAT sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. SKA (dalej: Wnioskodawca lub Zbywca) prowadzi działalność m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Obecnie Wnioskodawca planuje zbyć do końca 2015 r. (dalej: Transakcja) na rzecz podmiotu niepowiązanego (dalej: Nabywca):

 • pięć budynków hal magazynowych,
 • trzy budynki biurowo-socjalne, dalej razem jako: Budynki,
 • towarzyszącą infrastrukturę Budynków w postaci m.in. placów, dróg, chodników, oświetlenia, ogrodzenia, zbiorników przeciwpożarowych, zewnętrznych sieci wodociągowych i sanitarnych (dalej: Infrastruktura),
 • ruchomości związane z użytkowaniem Budynków i Infrastruktury,
 • grunty będące własnością Zbywcy położone w Warszawie, na których znajdują się Budynki i Infrastruktura (dalej: Grunty Zabudowane),
  Dalej Budynki, Infrastruktura i Grunty Zabudowane razem jako: Nieruchomość.

Ponadto, Wnioskodawca planuje nabyć od Zbywcy dwie niezabudowane działki gruntu (dalej: Grunty Niezabudowane).

Na moment Transakcji Wnioskodawca jak i Nabywca będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Po zakupie Nabywca planuje wykorzystywać Nieruchomości do wynajmu powierzchni na cele gospodarcze opodatkowane standardową stawką VAT (tj. 23%).

Budynki zostały wybudowane przez Zbywcę. Zakończenie budowy i ostateczne oddanie do użytkowania Budynków nastąpiło w latach 2006-2009. Od momentu oddania do użytkowania Zbywca, w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, wynajmuje / wynajmował 100% powierzchni znajdującej się w Budynkach. Część elementów Infrastruktury również została oddana do użytkowania w ramach zawieranych umów najmu (np. miejsca parkingowe), a część z nich (np. drogi wewnętrzne) nigdy nie podlegała oddaniu w ramach umów najmu lub innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT (choć umowy najmu umożliwiały korzystanie na zasadach ogólnych z tych elementów Infrastruktury).

Od momentu wybudowania, Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynków, których łączna wartość stanowiłaby 30% lub przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Grunty Niezabudowane nie są objęte obecnie planem zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana decyzja o warunkach ich zabudowy. Grunty te są obecnie niezabudowane, a w ewidencji budynków i gruntów ich stan określony został jako „tereny przeznaczone pod zabudowę.

Z uwagi na związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych (usługi najmu gospodarczego), Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami poczynionymi na nabycie nakładów oraz wybudowanie Budynków, jak i towarzyszącej im Infrastruktury. Zbywca dokonał wskazanego odliczenia podatku VAT.

W celu umożliwienia właściwego użytkowania Nieruchomości, Zbywca zawarł niezbędne umowy m.in. w zakresie zarządzania Nieruchomością, dostawy mediów (woda, energia, ogrzewanie), usług sprzątania i wywozu nieczystości. Dodatkowo Zbywca, w celu umożliwienia funkcjonowania swojemu przedsiębiorstwu, korzysta m.in. z usług księgowych.

W ramach planowanej Transakcji, zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi z mocy prawa w stosunki z umów najmu na miejsce Zbywcy. Dodatkowo, Zbywca przeniesie na Nabywcę jako integralną część Nieruchomości i jej wartości w ramach ustalonej ceny majątkowe prawa autorskie oraz zależne prawa autorskie do utworów związanych z Nieruchomością, prawa wynikające z zabezpieczeń wykonania obowiązków najemców, generalnego wykonawcy lub innych wykonawców, prawa wynikające z gwarancji jakości lub rękojmi udzielonych przez generalnego wykonawcę lub innych wykonawców.

Jednocześnie, zgodnie z intencją stron, Zbywca nie przeniesie na Nabywcę praw i obowiązków związanych z umowami dotyczącymi obsługi Nieruchomości. W szczególności, Zbywca nie zamierza przenosić na Nabywcę umów w zakresie zarządzania Nieruchomością, sprzątania i wywozu nieczystości, czy dostawy mediów (jako że Nabywca umowy w tym zakresie zawrze we własnym imieniu). Jednakże w okresie przejściowym po Transakcji, na mocy odrębnych porozumień, część umów (zwłaszcza dotyczących dostaw mediów) może być wykorzystywana w zakresie niezbędnym do właściwego używania Nieruchomości do czasu zawarcia nowych umów przez Nabywcę. Dodatkowo, na Nabywcę nie będą przenoszone umowy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zbywcy dotyczące m.in.: usług księgowych.

Planowana Transakcja nie obejmie również przeniesienia należności Zbywcy (w tym w szczególności ewentualnych należności związanych z czynszem za wynajem Nieruchomości powstałych przed Transakcją), rachunków bankowych czy środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach Zbywcy (innych niż kaucje wpłacone przez najemców związane z umowami najmu, w które Nabywca wstąpi, jako wynajmujący, w miejsce Zbywcy).

Dodatkowo, po dokonaniu planowanej Transakcji, Zbywca będzie ciągle w posiadaniu innych aktywów, w tym w szczególności Zbywca będzie w posiadaniu działek gruntu, które nie będą przedmiotem nabycia przez Nabywcę.

Nabywca nie przejmie również żadnych innych zobowiązań Zbywcy związanych z Nieruchomością lub jego przedsiębiorstwem, w tym istniejących w dniu Transakcji zobowiązań handlowych.

W celu zapewnienia środków finansowych potrzebnych na wybudowanie / nabycie Nieruchomości, Zbywca zaciągnął kredyt bankowy. Kredyt nie będzie przeniesiony na Nabywcę w wyniku rozważanej Transakcji - Wnioskodawca planuje go spłacić w toku kontynuowania swojej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, Zbywca nie zatrudnia pracowników, zatem nie nastąpi także przejście zakładu pracy.

Wnioskodawca w ramach kontynuowania działalności pozostanie stroną wskazanych wyżej umów, które nie będą przenoszone na Nabywcę i które związane będą z jego dalszą działalnością.

Przedmiot Transakcji, zarówno cała Nieruchomość, jak też żadna z jej części, nie był i nie jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Zbywcy pod względem organizacyjnym, finansowym lub funkcjonalnym, w szczególności nie stanowił i nie stanowi oddziału/ów.

Nabywca oraz Zbywca przed dniem dokonania dostawy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie oświadczenie, że wybierają opodatkowanie standardową stawką VAT (tj. 23%) dostawy Nieruchomości, w zakresie w jakim dostawa ta podlegałyby zwolnieniu z VAT z możliwością rezygnacji z tego zwolnienia.

Ponadto Wnioskodawca pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. poinformował, że Infrastrukturę będącą przedmiotem Transakcji stanowią budowle w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że to Nabywca (a nie jak wskazano w opisie stanu faktycznego wniosku – Wnioskodawca) planuje nabyć od Zbywcy grunty niezabudowane.

Jednocześnie Strona poinformowała, że planowana transakcja odbędzie się w 2016 r. (a nie jak zostało wskazane we wniosku w 2015 r.), co pozostaje bez wpływu na stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie opodatkowania Transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa Nieruchomości w ramach Transakcji:
  • będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki (23%) w związku ze złożeniem przez Nabywcę oraz Zbywcę zgodnego oświadczenia woli przed dniem Transakcji o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy w odniesieniu do Budynków oraz części elementów Infrastruktury, które zostały oddane do użytkowania w ramach zawieranych umów najmu, w związku z dokonaniem Transakcji ponad 2 lata po pierwszym zasiedleniu;
  • będzie podlegała obligatoryjnie opodatkowaniu VAT z zastosowaniem podstawowej stawki (23%) w odniesieniu do dostawy części elementów Infrastruktury, które nigdy nie podlegały oddaniu do użytkowania w ramach umów najmu lub innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT...
 2. Czy dostawa Gruntów Niezabudowanych będzie podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • klasyfikacja zbywanej Nieruchomości nie powinna być utożsamiana z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, gdyż stanowi jedynie zespół oddzielnych aktywów;
 • dostawa w ramach Transakcji Budynków oraz części elementów Infrastruktury, które zostały oddane do użytkowania w ramach zawieranych umów najmu, będzie podlegała zwolnieniu z VAT z możliwością wyboru przez Zbywcę opcji opodatkowania z zastosowaniem podstawowej stawki (23%) na podstawie art. 43 ust. 10 (i wobec braku obligatoryjnego zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT), w związku z dokonaniem Transakcji w tej części ponad 2 lata po pierwszym zasiedleniu;
 • dostawa części elementów Infrastruktury, która nigdy nie podlegała oddaniu do użytkowania w ramach umów najmu lub innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT, będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT, jako że odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia.

Ad 2

Dostawa Gruntów Niezabudowanych będzie podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad pytanie 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Natomiast przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji, składająca się m.in. z Budynków wraz z towarzyszącą Infrastrukturą, Gruntów Zabudowanych oraz Gruntów Niezabudowanych niewątpliwie wypełnia znamiona definicji towarów, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Tym samym, sprzedaż Nieruchomości przez Zbywcę będzie kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zastosowania nie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Pojęcie przedsiębiorstwa nie zostało co prawda zdefiniowane w ustawie o VAT, niemniej, zgodnie z przyjętą praktyką, do której przychylają się także organy podatkowe i sądy administracyjne, należy w tym przypadku odnieść się do definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 93 ze zm.), który stanowi, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższych definicji, aby mówić o nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przenoszony zespół składników majątkowych powinien być co najmniej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, względnie umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o te składniki (wyodrębnienie funkcjonalne). Tymczasem, w omawianym przypadku, Wnioskodawca dokona zbycia Nieruchomości. Chociaż konsekwencją Transakcji będzie przeniesienie przez Zbywcę na rzecz Nabywcy praw i obowiązków wynikających z umów najmu powierzchni znajdujących się w Budynkach, to nastąpi to automatycznie, z mocy prawa, niezależnie od woli Zbywcy i ustaleń stron Transakcji. Z kolei, inne umowy istotne dla funkcjonowania Nieruchomości (w szczególności, umowa w zakresie zarządzania Nieruchomością) nie będą podlegały przeniesieniu. Zbywca pozostanie również stroną umów dotyczących jego bieżącego funkcjonowania. Ponadto, Transakcja nie będzie także skutkować przeniesieniem należności Zbywcy (w tym w szczególności z tytułu zawartych do dnia Transakcji umów najmu), rachunków bankowych, środków pieniężnych Zbywcy zdeponowanych na jego rachunkach, ani też aktywów związanych z inną działalnością Wnioskodawcy. Co więcej, na Nabywcę nie przejdą również zobowiązania Wnioskodawcy.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem Transakcji nie będzie ani przedsiębiorstwo, ani jego zorganizowana część. Tak jak Zbywca wskazał bowiem powyżej, w ramach Transakcji Wnioskodawca dokona dostawy Nieruchomości.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r., IPPP1/4512-155/15-2/IGo, interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2015 r., IPPP3/4512-44/15-3/IG, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. ILPP1/443-319/14-5/AI.

Dostawa budynków, budowli lub ich części podlega co do zasady zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, chyba że dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub w przypadku gdy od pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że całość powierzchni znajdującej się Budynkach oraz część elementów Infrastruktury została oddana do użytkowania najemcom. W odniesieniu do tej części Nieruchomości doszło zatem do pierwszego zasiedlenia w momencie wynajęcia powierzchni na rzecz najemców. Oddanie w najem należy bowiem utożsamiać z „oddaniem do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części”. Jak podkreśla się w doktrynie „(...) istotą pierwszego zasiedlenia jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem może być więc oddanie nieruchomości w najem czy też leasing” (A. Bartoszewski, R. Kubacki, VAT Komentarz, 4. wydanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 55).

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe, dostawa Budynków oraz części elementów Infrastruktury, które zostały oddane do użytkowania w ramach zawieranych umów najmu będzie podlegała zwolnieniu z VAT z możliwością wyboru opcji opodatkowania, jako że nie odbędzie się ona w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim ani w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (od pierwszego zasiedlenia do dnia Transakcji upłynie okres dłuższy niż 2 lata). Z tego względu, będzie ona podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Strony Transakcji zamierzają skorzystać z opcji wyboru opodatkowania w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W szczególności strony wypełnią obydwie, wynikające z przedmiotowego przepisu, przesłanki rezygnacji ze zwolnienia, tj. obowiązek dokonania rejestracji jako podatnika VAT przez Zbywcę i Nabywcę oraz złożenie Naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego oświadczenia o wyborze opodatkowania Transakcji dostawy Nieruchomości.

Natomiast dostawa części elementów Infrastruktury, która nigdy nie podlegała oddaniu do użytkowania w ramach umów najmu lub innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT, będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT, jako że odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż po ich wybudowaniu nie doszło do oddania jej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Jednocześnie, ze względu na fakt, że Zbywcy w stosunku do przedmiotowej części elementów Infrastruktury przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie znajdzie w tym przypadku zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Konsekwentnie, dostawa części elementów Infrastruktury, która nigdy nie podlegała oddaniu do użytkowania w ramach umów najmu lub innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT, będzie podlegać w ramach Transakcji obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT według standardowej stawki (obecnie 23%).

W odniesieniu do planowanej Transakcji nie znajdzie również zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dostawa Nieruchomości nie będzie korzystała ze wskazanego zwolnienia, gdyż nie były i do dnia Transakcji nie będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej zwolnionej z VAT. Ponadto, przy wytworzeniu Nieruchomości Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie zostały spełnione.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 8 ustawy o VAT „w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu”. W konsekwencji, opodatkowanie zbycia własności Gruntu będzie podlegało takim samym zasadom jak opodatkowanie dostawy Budynku.

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe, dostawa Nieruchomości:

 • będzie podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23% jako, że Nabywca oraz Zbywca złożą przed dniem Transakcji zgodne oświadczenie woli o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy - w odniesieniu do Budynku oraz tej części Infrastruktury (np. miejsca parkingowe), która podlegała oddaniu w ramach umów najmu (od pierwszego zasiedlenia do dnia Transakcji upłynie okres dłuższy niż 2 lata);
 • będzie podlegać obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23% - w odniesieniu do dostawy tej części Infrastruktury (np. drogi wewnętrzne), która nie była oddana w ramach umów najmu lub innych czynności opodatkowanych jako, że będzie miała miejsce w ramach jej pierwszego zasiedlenia w związku z Transakcją.

Ad pytanie nr 2

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, Grunty Niezabudowane nie są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do Gruntów Niezabudowanych nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy. Tym samym, Grunty Niezabudowane nie są terenami budowlanymi, zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT stanowi natomiast, że dostawa gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane podlega zwolnieniu z VAT.

W konsekwencji, ponieważ Grunty Niezabudowane nie stanowią terenów budowlanych w rozumieniu VAT, to ich dostawa będzie zwolniona z opodatkowania VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.