IPPP2/4512-447/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy opodatkowania dostawy nieruchomości
IPPP2/4512-447/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunt zabudowany
 3. nieruchomości
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 14 sierpnia 2015 r., doręczonym Stronie w dniu 21 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 14 sierpnia 2015 r., doręczonym Stronie w dniu 21 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podmiotem zarejestrowanym do celów podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Spółka nabyła nieruchomość, na której znajdowała się rozpoczęta budowa budynku z przeznaczeniem do użytku po zakończeniu budowy jako szpital onkologiczny. Cena nabycia nieruchomości (ustalona jako wartość gruntu powiększona o wartość poniesionych nakładów w związku z budową budynku) została powiększona o podatek od towarów i usług, a Wnioskodawca obniżył podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z transakcji nabycia omawianej nieruchomości. Wnioskodawca pozyskał finansowanie ze źródeł zewnętrznych na dokończenie budowy rozpoczętej na nabytej nieruchomości. Spółka dokonała obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na dokończenie budowy nabytego budynku. Po zakończeniu budowy, budynek oraz budowle znajdujące się przy budynku mają zostać ujęte w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. 17 stycznia 2014 r., w trakcie trwania budowy została podpisana umowa najmu tego budynku między Wnioskodawcą (wynajmujący), a zewnętrznym operatorem medycznym (najemca), ze skutkiem od dnia przekazania mu gotowego obiektu.

Budynek został przekazany najemcy, w celu prowadzenia w nim działalności w zakresie świadczenia usług medycznych. Wnioskodawca, jako wynajmujący będzie pobierać czynsz najmu w ustalonej wysokości.

Wnioskodawca rozważa sprzedaż omawianego budynku. Potencjalny nabywca jest zainteresowany zakupem gruntu, budynku posadowionego na tym gruncie wraz z zespołem budowli oraz meblami trwale połączonymi z konstrukcją budynku. Potencjalny nabywca nie jest zainteresowany zakupem wyposażenia budynku posiadanego przez Wnioskodawcę. W przypadku sprzedaży nieruchomości (budynku), przy zawarciu umowy kupna sprzedaży nieruchomości wraz z meblami trwale połączonymi z konstrukcją budynku, planowane jest przeniesienie przez Wnioskodawcę praw i obowiązków wynikających z zawartej, wyżej opisanej umowy najmu, na nabywcę nieruchomości (wstąpi on w tym zakresie w prawa i obowiązki Wnioskodawcy).

Poza zbywaną nieruchomością w skład składników majątku Wnioskodawcy wchodzą wierzytelności, środki pieniężne oraz inne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które wykorzystywane są w celach administracyjnych. Ponadto, na Wnioskodawcy ciążą zobowiązania dot. sfinansowania nabycia oraz zakończenia i oddania do użytku nieruchomości na cele najmu oraz bieżące zobowiązania wynikające z kosztów eksploatacji oraz z tytułu własności przedmiotowej nieruchomości.

Planowana transakcja zbycia nieruchomości będzie obejmować wyłącznie grunt, budynek posadowiony na tym gruncie wraz z zespołem budowli oraz meblami trwale połączonymi z konstrukcją budynku, które stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego Wnioskodawcy. Przedmiotem zbycia nie będą inne składniki majątkowe, w wyniku planowanej transakcji zbycia nie nastąpi również zmiana wierzyciela w stosunku do zobowiązań ciążących na Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazano, że przedmiotem zainteresowania Spółki było również uzyskanie odpowiedzi w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży budowli. Z uwagi na fakt, iż stan faktyczny związany ze wszystkimi budowlami znajdującymi się na nieruchomości wskazanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest identyczny w dalszej części niniejszego pisma pod pojęciem „Budowli” rozumie się wszystkie budowle znajdujące się na tej nieruchomości.

Spółka nabyła nieruchomość, na której znajdowała się rozpoczęta budowa budynku oraz rozpoczęte budowy Budowli z przeznaczeniem do użytku po zakończeniu budowy jako szpital onkologiczny. Cena nabycia nieruchomości (ustalona jako wartość gruntu powiększona o wartość poniesionych nakładów w związku z budową budynku oraz Budowli) została powiększona o podatek od towarów i usług, a Spółka obniżyła podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z transakcji nabycia omawianej nieruchomości. Sprzedaż na rzecz Spółki została udokumentowana fakturą VAT. Spółka dokończyła budowę. W przypadku wydatków poniesionych na dokończenie budowy Budowli Spółka dokonała obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki. Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie Budowli w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych. Umowa najmu wskazana w opisie stanu faktycznego zawartego we wniosku obejmowała również Budowle. Nie zawarto odrębnych umów najmu Budowli. Ustalone w umowie najmu wynagrodzenie z tytułu najmu dotyczyło również najmu Budowli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%, przy uwzględnieniu możliwości uznania przedmiotu transakcji za przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami; dalej: „KC”) lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami; dalej: „ustawa o VAT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, poprzez dostawę towarów rozumie się, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług - każde świadczenie niestanowiące dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, iż w przypadku dostawy nieruchomości wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego dojdzie do wystąpienia czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Nieruchomość bezsprzecznie stanowi rzecz, a zatem wypełnia dyspozycję art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Dostawa omawianej nieruchomości stanowić będzie odpłatną dostawę towarów. Zdaniem Spółki, nie dojdzie zatem do odpłatnego świadczenia usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% , z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na gruncie zacytowanych powyżej przepisów należy dojść do wniosku, iż regulacje ustawy o VAT przewidują domniemanie opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Jeżeli jednak towar lub usługa będąca przedmiotem transakcji zostały wymienione odpowiednio w załącznikach nr 3 lub w załączniku nr 10 do ustawy o VAT - wówczas możliwe jest zastosowanie stawki obniżonej podatku. Jeżeli jednak towar lub usługa będące przedmiotem transakcji nie zostały ujęte w katalogach załączników nr 3 i nr 10, w takim przypadku przyjmuje się, iż taka transakcja podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

W załącznikach stanowiących katalogi towarów i usług, które mogą zostać objęte stawkami obniżonymi VAT, tj. 8% i 5%, nie zostały wymienione nieruchomości. Należy zatem wnioskować, iż w odniesieniu do dostawy nieruchomości, stawką właściwą podatku VAT jest stawka podstawowa - 23%.

Przepisy ustawy o VAT przewidują ponadto szereg zwolnień z opodatkowania. Katalog czynności zwolnionych z opodatkowania został zamieszczony w art. 43 ustawy o VAT. Występują w nim również zwolnienia dotyczące dostawy nieruchomości.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie pod pojęciem pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT).

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT).

Ponadto, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, iż nie podlega zwolnieniu od podatku dostawa budynku, która następuje w ramach pierwszego zasiedlenia. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku pierwsze zasiedlenie nastąpiło z chwilą oddania budynku w odpłatny najem, na podstawie zawartej umowy najmu. Wtedy po raz pierwszy od momentu wybudowania budynek został oddany do użytkowania w wykonywaniu czynności opodatkowanych (wynajem nieruchomości).

Sprzedaż nieruchomości, której dotyczy zapytanie, nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z tym, co do zasady, mogłaby korzystać ze zwolnienia. Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT przewiduje jednak sytuację, w której sprzedaż nieruchomości niewykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia będzie mogła być opodatkowana, tj. gdy sprzedaż nieruchomości nastąpi po pierwszym zasiedleniu, jednak nie później niż w ciągu 2 lat. A więc opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości, która następuje w ramach pierwszego zasiedlenia lub krótko po nim -najpóźniej w ciągu 2 lat.

Dostawa nieruchomości dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia korzysta, co do zasady, ze zwolnienia z opodatkowania. Podatnik ma prawo jednak zrezygnować z tego zwolnienia, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, tj:

 • podmiot dokonujący dostawy (Spółka) i nabywca posiadają status podatnika VAT czynnego,
 • dostawca i nabywca budynku złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania transakcji.

Dodatkowo, w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (np. w sytuacji, w której dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie do 2 lat po nim) - podatnik może skorzystać ze zwolnienia takiej dostawy z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, tj. przy spełnieniu dwóch warunków:

 • dokonujący dostawy budynku nie korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przykładowo na nabycie budynku, wybudowanie,
 • dokonujący dostawy nie poniósł wydatków na ulepszenie, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej obiektów.

W omawianej sytuacji, żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, ponieważ Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie rozpoczętej budowy budynku, a także od nakładów poniesionych na dokończenie budowy. Omawiana dostawa budynku nie będzie zatem korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku dostawa budynku będzie podlegała opodatkowaniu i nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania. W szczególności, dostawa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia, jeżeli nastąpi ona w ciągu dwóch lat od momentu wystąpienia pierwszego zasiedlenia (w omawianym przypadku - zawarcie umowy najmu budynku). Jeżeli jednak dostawa opisywanego budynku nastąpi po upływie 2 lat od chwili zawarcia umowy najmu - wówczas opodatkowanie tej dostawy będzie możliwe, jeżeli nabywcą budynku będzie podatnik VAT czynny i strony transakcji złożą określone przepisami zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania tej transakcji. Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie ma zastosowania w omawianym przypadku.

Zdaniem Spółki, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku dostawy Budowli będą również podlegały opodatkowaniu i nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania. W szczególności, dostawy te nie będą korzystać ze zwolnienia, jeżeli nastąpią one w ciągu dwóch lat od momentu wystąpienia pierwszego zasiedlenia {w omawianym przypadku - zawarcie umowy najmu). Jeżeli jednak dostawy Budowli nastąpią po upływie 2 lat od chwili zawarcia umowy najmu - wówczas opodatkowanie tych dostaw będzie możliwe, jeżeli nabywcą Budowli będzie podatnik VAT czynny i strony transakcji złożą określone przepisami zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania tych transakcji. Regulacja art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT nie ma zastosowania w omawianym przypadku.

W związku z tym, zdaniem Spółki, dostawa nieruchomości (rozumianej jako dostawa budynku, dostawy Budowli oraz grunt związanego z tym budynkiem oraz Budowlami) wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie czynność opodatkowaną. Wysokość podatku w tym przypadku należy ustalić z zastosowaniem stawki podstawowej 23%.

Nadto, zdaniem Spółki, wykluczona jest możliwość uznania dostawy nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, określenie statusu przedmiotu rozważanej przez Wnioskodawcę sprzedaży może być kluczowe dla ustalenia, czy transakcja ta zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Ponadto, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, określenie statusu przedmiotu rozważanej przez Wnioskodawcę sprzedaży jest kluczowe dla ustalenia, czy transakcja ta zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Przyjmuje się, iż podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Mając na uwadze powyższe, można sformułować trzy podstawowe elementy, jakie muszą łącznie występować w zespole składników majątkowych aby uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

 • wyodrębnienie organizacyjne i finansowe,
 • przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • możliwość funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Najważniejszą jednak kwestią, podnoszoną nierzadko przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, decydującą o uznaniu określonego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala, z uwagi na swoje zorganizowanie, personel, infrastrukturę, itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2014 roku, sygn. IBPP4/443-495/12/LG).

Zgodnie z treścią art. 551 KC przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowane w przepisach KC jest pojęciem szerszym od zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów ustawy o VAT zawiera się w definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 551 KC. Tym samym, jeżeli przedmiotowa nieruchomość nie będzie stanowiła zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to również nie będzie spełniała definicji przedsiębiorstwa.

Obie powołane definicje wskazują, że przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część to zespół składników materialnych i niematerialnych. Tworzą je więc składniki majątkowe, które są we wzajemnych relacjach tego rodzaju, że można traktować je jako uporządkowany zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Okolicznością przesądzającą o możliwości uznania zespołu składników niematerialnych i materialnych za przedsiębiorstwo powinno być takie ich zestawienie i zorganizowanie, aby mógł on służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Ten aspekt wzajemnej łączności odróżnia pojęcie przedsiębiorstwa od pojęcia rzeczy zbiorowej i zbioru praw. Przedsiębiorstwo nie jest bowiem jedynie sumą składników niematerialnych i materialnych wchodzących w jego skład, lecz samoistną nową jakością o wartości majątkowej. W tym miejscu warto podkreślić, iż również sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach wielokrotnie pochylały się nad definicją pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lipca 2007 r. (sygn. akt II FSK 874/06), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie w wyroku z 16 lutego 2011 r. (sygn. akt I SA/Go 34/11), czy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 8 marca 2006 r. (sygn. akt I SA/Ol 24/06).

Odnosząc powyższe wnioski do stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, że zabudowana nieruchomość wraz z meblami trwale połączonymi z konstrukcją budynku nie może stanowić na gruncie przepisów ustawy o VAT zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nieruchomość (grunt, budynek, budowle, meble trwale połączone z konstrukcją budynku) stanowi zespół składników majątkowych, który nie został w żaden sposób wyodrębniony w ramach prowadzonego przez Spółkę przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie zarówno organizacyjne, jak i finansowe tych składników majątku bez dodatkowych elementów w postaci składników niematerialnych, a także przykładowo pracowników, którzy mogliby zarządzać tym zespołem składników byłoby sztuczne, nieracjonalne i pozbawione sensu. Nieruchomość sama w sobie nie może tym bardziej stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. W szczególności, w skład omawianego zespołu składników nie wchodzą: nazwa (także nazwa oddziału, czy działu), dodatkowe ruchomości, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności, inne prawa majątkowe czy wreszcie księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ponadto, fakt wykorzystywania uprzednio nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej nie pozwala na uznanie, iż zespół składników majątkowych mający być przedmiotem zbycia stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo. Mimo, iż co do zasady możliwe jest prowadzenie przez nabywcę nieruchomości działalności gospodarczej z wykorzystaniem nabytych składników majątkowych, składniki te samodzielnie nie mogą stanowić przedsiębiorstwa, ponieważ konieczne jest zaangażowanie dodatkowych składników majątku, także niematerialnych, w celu wykonywania określonych zadań gospodarczych. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowanej w wyroku z 12 czerwca 2013 roku (sygn. akt I FSK 1090/12), sam fakt wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej - bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa - nie daje podstaw do przyjęcia, że nieruchomości te samodzielnie tworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży nieruchomości wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego nie dojdzie do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ nieruchomość ta nie może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa ze względu na brak kluczowych elementów pozwalających na funkcjonowanie zespołu składników majątkowych w sposób zorganizowany jako przedsiębiorstwo.

Stanowisko, zgodnie z którym zbycie nieruchomości nie może być utożsamiane ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa potwierdził przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2013 roku (sygn. IBPP4/443-495/12/LG) stwierdzając, że „za niewystarczające dla uznania nieruchomości za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa jest, iż w przeszłości nieruchomość ta była przedmiotem najmu i na tej podstawie darczyńca otrzymywał wynagrodzenie. Nie można bowiem powyższego utożsamiać z wyodrębnieniem organizacyjnym i funkcjonalnym w istniejącym przedsiębiorstwie, w którym na moment przekazania nieruchomości nie była ona wykorzystywana do działalności gospodarczej w żadnym zakresie. Reasumując stwierdzić należy, że nieruchomość będąca przedmiotem darowizny w stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 września 2011 roku (sygn. IPPP2/443-760/11-2/AK) wskazując, iż „zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości obejmującej działkę gruntu, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego, oraz posadowionego na niej Budynku, wskazanej w zdarzeniu przyszłym nie może być uznane za zbycie przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przedmiotowa transakcja sprzedaży nieruchomości stanowić będzie jedynie przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych, a więc dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 cyt. Ustawy”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 października 2012 roku (sygn. IPPP2/443-743/12-6/MM) oraz w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2010 roku (sygn. IPPP1/443-134/10-2/AW).

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy - dostawa budynku, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, dokonana w przyszłości przez Spółkę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%, ponieważ dostawa ta nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT (w szczególności, gdy sprzedaż nastąpi w ciągu 2 lat od daty pierwszego zasiedlenia, które miało miejsce w momencie zawarcia umowy najmu budynku lub także po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, pod warunkiem, iż nabywca budynku będzie posiadał status podatnika VAT czynnego, a strony transakcji złożą zgodne oświadczenie określone przepisami ustawy o VAT o wyborze opodatkowania transakcji), a budynku nie można uznać za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do ar. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obwiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.