IPPP2/4512-196/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

Czy wyżej opisana sprzedaż winna korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tym samym w stosunku do tej nieruchomości strony transakcji mogą skorzystać z wyboru opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków?
IPPP2/4512-196/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. grunt zabudowany
 4. kanalizacja
 5. nieruchomości
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem nadanym 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) na wezwanie Organu z 20 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-196/15-2/AO (skutecznie doręczonym 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opcji opodatkowania dla sprzedaży Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opcji opodatkowania dla sprzedaży Nieruchomości. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem nadanym 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) na wezwanie Organu z 20 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-196/15-2/AO (data doręczenia 23 kwietnia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”, „A.” „Sprzedającym” lub „Wnioskodawcą”) jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

A. posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 8,2664 ha położonego w B, w dzielnicy C. przy ul. D. i ul. E. oraz właścicielem posadowionych na nim następujących obiektów budowlanych:

 1. budynku stacji sprzedaży samochodów używanych o powierzchni użytkowej 437 m2,
 2. kanalizacji deszczowej (nr inw. x)
 3. oświetlenia terenu (nr inw. x)
 4. placu utwardzonego (nr inw. x)
 5. ogrodzenia (nr inw. x).

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą (dalej: Nieruchomość). Spółka tytuł wieczystego użytkowania gruntu nabyła decyzją nr 225/96 z dnia 15 kwietnia 1996 r. wojewody. Spółka zamierza dokonać sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości.

W 1999 roku Spółka wzniosła ze środków własnych na części gruntu o powierzchni 1,4886 ha (zgodnie z ewidencją gruntów) obiekty budowlane wymienione w pkt 1-5 powyżej. Budynek oraz pozostałe ww. środki trwałe od 2005 roku nie były modernizowane.

  A. obniżyła VAT należny o VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych za wybudowanie tych obiektów.

We wrześniu 2005 roku zagospodarowana część Nieruchomości została oddana przez A. w dzierżawę i umowa ta jest kontynuowana do chwili obecnej.

Pozostała część Nieruchomości o powierzchni gruntu 67.778 ha (w tym ok. 3 ha stanowią tereny zieleni parkowej) jest nieogrodzona i nie znajdują się na niej żadne obiekty budowlane za wyjątkiem instalacji kanalizacji ogólnospławnej wraz z osadnikiem i separatorem separatora, jak również nigdy nie była dzierżawiona.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic F. i D. (Uchwała z dnia 11 września 2014 r., Dz. U. woj. Mazowieckiego z dnia 22 września 2014 r. poz. 8655) Nieruchomość jest przeznaczona pod:

 • usługi 6.1U — z uwzględnieniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy;
 • zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami (6.2MW(U)) - z uwzględnieniem bulwaru pieszo-rowerowego przy Kanale, nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz elewacji szczególnie eksponowanych od strony Kanału
 • usługi sportu i rekreacja (7.2US) - z uwzględnieniem dominanty przestrzennej wraz ze strefą dopuszczalnej lokalizacji nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy oraz elewacji szczególnie eksponowanych od strony Kanału ;
 • zieleń urządzoną (7.1ZP) - z uwzględnieniem obszarów służących powiązaniom głównych przestrzenni o charakterze reprezentacyjnym miasta, a także granicy strefy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wzdłuż urządzeń infrastruktury technicznej;
 • drogę publiczną klasy drogi dojazdowej (11KD-D) - z uwzględnieniem powierzchni wymagającej zagospodarowania w formie placu miejskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) ustala wskaźniki maksymalnejpowierzchni zabudowy w wysokości:

 • 60% dla terenu przeznaczonego pod usługi (6.1U);
 • 40% dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oznaczone symbolem (6.2MW(U));
 • 50% dla terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacja oznaczone symbolem (7.2US).

Na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną (7.1ZP) MPZP nie określa wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy, ale dopuszcza realizację usług w formie budynków o powierzchni zabudowy nie większej niż 200m2 - przy czym wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynosi 80%. Dla terenu przeznaczonego pod drogę publiczną klasy drogi dojazdowej (11KD-D) MPZP nie określa wskaźnika maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Transakcja sprzedaży nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzowując złożony wniosek wskazał, że:

 • Instalacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z osadnikiem i separatorem separatora położona na niezagospodarowanej części nieruchomości (teren 67.778 ha) stanowi część składową kanalizacji deszczowej (nr inw. X) służącej odwodnieniu placu utwardzonego (nr inw. X).
 • Kanalizacja deszczowa oraz wszystkie elementy wchodzące w jej skład stanowią sieć uzbrojenia terenu i są budowlą w świetle Prawa budowlanego.
 • A. jest właścicielem i posiada wyłączne prawo do rozporządzania kanalizacją ogólnospławną wraz z osadnikiem i separatorem.
 • Kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem będzie przedmiotem dostawy, o której mowa we wniosku tj. Spółka dokona przeniesienia prawa do rozporządzania ww. kanalizacją jak właściciel na nabywcę.
 • Zważywszy, że kanalizacja deszczowa służy wyłącznie oddanej w dzierżawę w 2005 roku części nieruchomości (teren 1,4886 ha) należy przyjąć, iż kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem - stanowiące części składowe kanalizacji deszczowej - są również przedmiotem ww. dzierżaw, tj. kanalizacja była wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 • Przedmiotowa kanalizacja została oddana w dzierżawę w 2005 r. z częścią nieruchomości (teren 1,4886 ha), która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego i przez cały okres dzierżawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • Przedmiotowa kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem separatora nie była nigdy ulepszana.
 • Obiekty budowlane wymienione we wniosku tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, plac utwardzony, ogrodzenie w świetle Prawa budowlanego stanowią budowle.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wyżej opisana sprzedaż winna korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tym samym w stosunku do tej nieruchomości strony transakcji mogą skorzystać z wyboru opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Transakcja sprzedaży powinna korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tym samym w stosunku do tej nieruchomości strony transakcji mogą skorzystać z wyboru opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (prawa wieczystego gruntu), na którym obiekt jest posadowiony.

Spółka zagospodarowaną część nieruchomości oddała w 2005 roku w dzierżawę i umowa ta jest kontynuowana do chwili obecnej. Oznacza to, że oddanie do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie nieruchomość zostanie zgodnie z przepisami Ustawy o VAT objęta z mocy prawa zwolnieniem przedmiotowym z możliwością tzw. opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, w odniesieniu do których Wnioskodawca i kupujący wybiorą ewentualnie opcję opodatkowania, po spełnieniu zawartych w przepisach warunków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można mówić o pierwszym zasiedleniu, zgodnie ze wskazanym art. 2 pkt 14 ww. ustawy musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności objętej przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Tym samym, może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Przy czym, jak wynika z art. 43 ust. 10 ww. ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu dz. ew. nr 9 z obrębu 4-06-10 o powierzchni 8,2664 ha położonego w B, w dzielnicy C. przy ul. D. i ul. E. oraz jest właścicielem posadowionych na nim obiektów budowlanych w postaci budynku stacji sprzedaży samochodów używanych (nr inw. X) o powierzchni użytkowej 437 m2, kanalizacji deszczowej (nr inw. 7463.08), oświetlenia terenu (nr inw. X), placu utwardzonego (nr inw. X) i ogrodzenia (nr inw. X). Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr. XX Spółka tytuł wieczystego użytkowania gruntu nabyła decyzją nr 225/96 z dnia 15 kwietnia 1996 r. wojewody. W 1999 roku Spółka wzniosła ze środków własnych na części gruntu o powierzchni 1,4886 ha (zgodnie z ewidencją gruntów) ww. obiekty budowlane. Wnioskodawca obniżył VAT należny o VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych za wybudowanie tych obiektów. Budynek oraz pozostałe ww. środki trwałe od 2005 roku nie były modernizowane.

We wrześniu 2005 roku zagospodarowana część Nieruchomości została przez Wnioskodawcę oddana w dzierżawę i umowa ta jest kontynuowana do chwili obecnej. Pozostała część Nieruchomości o powierzchni gruntu 67.778 ha (w tym ok. 3 ha stanowią tereny zieleni parkowej) jest nieogrodzona i nie znajdują się na niej żadne obiekty budowlane, za wyjątkiem instalacji kanalizacji ogólnospławnej wraz z osadnikiem i separatorem separatora, jak również nigdy nie była dzierżawiona. Instalacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z osadnikiem i separatorem separatora położona na niezagospodarowanej części nieruchomości (teren 67.778 ha) stanowi część składową kanalizacji deszczowej (nr inw. X) służącej odwodnieniu placu utwardzonego (nr inw. X). Kanalizacja deszczowa oraz wszystkie elementy wchodzące w jej skład stanowią sieć uzbrojenia terenu i są budowlą w świetle Prawa budowlanego. Wnioskodawca jest właścicielem i posiada wyłączne prawo do rozporządzania kanalizacją ogólnospławną wraz z osadnikiem i separatorem. Kanalizacja ta będzie przedmiotem dostawy, o której mowa we wniosku tj. Spółka dokona przeniesienia prawa do rozporządzania ww. kanalizacją jak właściciel na nabywcę. Zważywszy, że kanalizacja deszczowa służy wyłącznie oddanej w dzierżawę w 2005 roku części nieruchomości (teren 1,4886 ha) należy przyjąć, że kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem - stanowiące części składowe kanalizacji deszczowej - są również przedmiotem ww. dzierżaw, tj. kanalizacja była wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowa kanalizacja została oddana w dzierżawę w 2005 r. z częścią nieruchomości (teren 1,4886 ha), która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego i przez cały okres dzierżawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowa kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem separatora nie była nigdy ulepszana. Obiekty budowlane wymienione we wniosku tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, plac utwardzony, ogrodzenie w świetle Prawa budowlanego stanowią budowle. Spółka zamierza dokonać sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości. Transakcja sprzedaży nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania do opisanej sprzedaży zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym możliwości skorzystania z opcji opodatkowania określonej w art. 43 ust. 10 i 11 po spełnieniu warunków wynikających z ww. przepisów.

Należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w kontekście art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, za teren niezabudowany należy uznać teren, na którym nie znajdują się budynki, budowle lub ich części. Skoro w świetle ww. przepisu nie wyodrębnia się wartości gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli to terenem niezabudowanym jest jedynie taka nieruchomość gruntowa, na której nie znajdują się żadne budynki lub budowle czy też ich części.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca wskazał, że zamierza sprzedać posiadane prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na gruncie budynkiem stacji sprzedaży samochodów używanych i budowlami w postaci kanalizacji deszczowej oraz stanowiącej jej część składową kanalizacji ogólnospławnej wraz z osadnikiem i separatorem separatora, oświetlenia terenu, utwardzonego placu i ogrodzenia, których jest właścicielem.

Z uwagi na to, że na sprzedawanym gruncie tj. działce ewidencyjnej nr 9 o powierzchni 8,2664 ha znajdują się budynek i budowle Wnioskodawca dokona sprzedaży gruntu zabudowanego. Należy więc uznać, że przedmiotem sprzedaży będzie budynek i budowle do których należy „przypisać” grunt.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata. Przy czym, za pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich po wybudowaniu lub po ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca przeprowadził budowę budynku i budowli. Ponadto budynek i budowle od 2005 roku nie były modernizowane. Przedmiotowa kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem separatora nie była nigdy ulepszana. Wnioskodawca we wrześniu 2005 r. zagospodarowaną część nieruchomości oddał w dzierżawę i umowa ta jest kontynuowana do chwili obecnej. Z uwagi na to, że kanalizacja deszczowa służy wyłącznie oddanej w dzierżawę w 2005 roku części nieruchomości (teren 1,4886 ha) to kanalizacja ogólnospławna wraz z osadnikiem i separatorem - stanowiące części składowe kanalizacji deszczowej - są również przedmiotem ww. dzierżaw, tj. kanalizacja była wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowa kanalizacja została oddana w dzierżawę w 2005 r. z częścią nieruchomości (teren 1,4886 ha), która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego i przez cały okres dzierżawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że skoro budynek i budowle wchodzące w skład Nieruchomości nie były ulepszane w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej to planowana dostawa budynku i budowli, które od 2005 r. stanowią przedmiot dzierżawy będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa budynku i budowli nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania budynku i budowli w dzierżawę i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowanym zbyciem upłynie okres dłuższy niż dwa lata.

Jednakże jak wskazano wyżej ww. zwolnienie jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować.

Jak wskazano wyżej, sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie gruntu, na którym posadowiony jest budynek i budowle. Wobec zwolnienia od podatku sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT strony transakcji będą uprawnione do rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości po spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.