IPPP2/4512-166/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dostawa Nieruchomości, którą planuje dokonać Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.  Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w 2005 r. cała Nieruchomość, którą Wnioskodawca zamierza sprzedać była przedmiotem wynajmu a zatem należy uznać, że w odniesieniu do tej Nieruchomości miało miejsce pierwsze zasiedlenie tj. oddanie Nieruchomości do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.
IPPP2/4512-166/15-4/BHinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. dostawa
  3. nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 25 marca 2015 r. doręczone Stronie w dniu 30 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do dostawy Nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 31 marca 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 25 marca 2015 r. Nr IPPP2/4512-166/15-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje sprzedaż lokalu użytkowego, który został zakupiony w 2001 r. pow. 68,6 m2 + cztery stanowiska garażowe + przynależna komórka lokatorska o pow. 13,5 m2 . W roku 2003 r. nastąpiła rozbudowa lokalu usługowego nr 8 na podstawie projektu rozbudowy lokalu sporządzonego przez G.. Zostały złożone stosowne dokumenty w Starostwie i na podstawie „milczącej zgody” został wykonany remont i scalenie ww. powierzchni w całość stanowiącą łączną 139 m2. Wnioskodawca uzyskał odbiór lokalu przez Straż Pożarną, natomiast innych dokumentów w obecnej chwili nie posiada, gdyż nie były one potrzebne, ponieważ nie było ingerencji w konstrukcję nośną budynku. Niemniej w dniu 23 lutego 2015 r. Wnioskodawca wystąpił do Starostwa do Wydziału Architektury o potwierdzenie pisemne o zgodzie na połączenie w całość ww. powierzchni.

Powyższe nieruchomości były kupione na osobę fizyczną - Józefa C. i po przebudowie wniesione aportem do prowadzonej działalności gospodarczej w 2003 r.

Najemcą od kwietnia 2005 r. do chwili obecnej jest Bank (wcześniejsza nazwa – bank X).

W obecnej chwili Wnioskodawca zmuszony jest do sprzedaży tej nieruchomości.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 31 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że lokal o pow. 68,6 m2 (został zakupiony w 2001 r.) obecnie po modernizacji i połączeniu z 5 miejscami garażowymi (11,5 m2 x 5 + komórka lokatorska 13,6 m2) na podstawie projektu biura architektonicznego „G” został połączony i w chwili obecnej (od 2003 r.) stanowi jeden lokal użytkowy o powierzchni łącznej 139,7 m2. Powyższy lokal (139,7 m2) Wnioskodawca chce sprzedać. Lokal ten po modernizacji po 2003 r. był wynajmowany jako jeden lokal o łącznej pow. 139,7 m2 (lokal 68,6 m2 +5 x 11,5 2 miejsca postojowe + 13,6 2 komórka lokatorska).

Ulepszenia pięciu stanowisk garażowych stanowiły przeszło 30% wartości początkowej tych nieruchomości. Były one dokonywane w 2003 r. (w trakcie modernizacji lokalu z pięcioma miejscami postojowymi i komórką lokatorską -139,7 m2). Po modernizacji/ rozbudowie w 2003 r. wartość lokalu wzrosła o przeszło 30% biorąc pod uwagę ceny wolnorynkowe nieruchomości w stosunku do wartości początkowej ich zakupu.

Ulepszenia komórki lokatorskiej (13,6 m2) stanowiły przeszło 30% wartości początkowej tej nieruchomości. Komórka również była modernizowana w 2003 r., modernizacja/ rozbudowa była dokonana w tym samym terminie co pozostałe części składowe nieruchomości (5 miejsc garażowych, komórka + lokal) na podstawie projektu budowlanego, który został przedstawiony Wspólnocie Mieszkaniowej w 2003 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając ww. lokal o łącznej powierzchni 139,7 mkw. po modernizacji (rozbudowie) Wnioskodawca powinien doliczyć 23% podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedając obecnie lokal za 1.320.000 zł nie będzie On zobowiązany do płacenia 23% podatku VAT od powyższej wartości, (gdyż wartość lokalu wzrosła o przeszło 30% po modernizacji /rozbudowie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6).

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy ustawodawca dla niektórych czynności przewidział zwolnienie od podatku.

W sytuacji gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami, budowlami lub ich częściami ustawa umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy, po spełnieniu warunków zawartych w tych przepisach.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedaż lokalu użytkowego, który został zakupiony w 2001 r. o pow. 68,6 m2, cztery stanowiska garażowe oraz przynależną komórkę lokatorską o pow. 13,5 m2. Powyższe nieruchomości były kupione na osobę fizyczną - Józefa C. i po przebudowie wniesione aportem do prowadzonej działalności gospodarczej w 2003 r. Najemcą od kwietnia 2005 r. do chwili obecnej jest Bank (wcześniejsza nazwa – bank X). W obecnej chwili Wnioskodawca zmuszony jest do sprzedaży tej nieruchomości. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 31 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że lokal o pow. 68,6 m2 (został zakupiony w 2001 r.) obecnie po modernizacji i połączeniu z 5 miejscami garażowymi (11,5 m2 x 5 + komórka lokatorska13,6 m2) na podstawie projektu biura architektonicznego „G.” został połączony i w chwili obecnej (od 2003 r.) stanowi jeden lokal użytkowy o powierzchni łącznej 139,7 m2. Powyższy lokal (139,7 m2) Wnioskodawca chce sprzedać. Lokal ten po modernizacji po 2003 r. był wynajmowany jako jeden lokal o łącznej pow. 139,7 m2 (lokal 68,6 m2 +5 x 11,5 2 miejsca postojowe + 13,62 komórka lokatorska). Ulepszenia pięciu stanowisk garażowych stanowiły przeszło 30% wartości początkowej tych nieruchomości. Były one dokonywane w 2003 r. (w trakcie modernizacji lokalu z pięcioma miejscami postojowymi i komórką lokatorską -139,7 m2). Po modernizacji/ rozbudowie w 2003 r. wartość lokalu wzrosła o przeszło 30% biorąc pod uwagę ceny wolnorynkowe nieruchomości w stosunku do wartości początkowej ich zakupu. Ulepszenia komórki lokatorskiej (13,6 m2) stanowiły przeszło 30% wartości początkowej tej nieruchomości. Komórka również była modernizowana w 2003 r., modernizacja/ rozbudowa była dokonana w tym samym terminie co pozostałe części składowe nieruchomości (5 miejsc garażowych, komórka + lokal) na podstawie projektu budowlanego, który został przedstawiony Wspólnocie Mieszkaniowej w 2003 r.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że dostawa Nieruchomości, którą planuje dokonać Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przepis ten pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku w sytuacji gdy dostawa nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w 2005 r. cała Nieruchomość, którą Wnioskodawca zamierza sprzedać była przedmiotem wynajmu a zatem należy uznać, że w odniesieniu do tej Nieruchomości miało miejsce pierwsze zasiedlenie tj. oddanie Nieruchomości do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Pomimo tego, że wydatki na ulepszenie poszczególnych lokali (lokal, miejsca postojowe, komórka lokatorska) przekroczyły 30% ich wartości początkowej to ulepszenia te były wykonywane przed oddaniem Nieruchomości w najem. Ponadto, dostawa Nieruchomości nie będzie także miała miejsca w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia tj. od momentu oddania Nieruchomości w najem.

Oznacza to, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży Nieruchomości, w zdarzeniu opisanym we wniosku, ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.