IPPP2/443-1137/14-3/RR | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT oraz sposób dokumentowania sprzedaży nieruchomości.
IPPP2/443-1137/14-3/RRinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. faktura
 3. kasa rejestrująca
 4. nieruchomości
 5. stawki podatku
 6. zbycie
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz sposobu dokumentowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz sposobu dokumentowania sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dwaj wyłączni wspólnicy Spółki cywilnej (obecnie Spółki jawnej po obligatoryjnym przekształceniu w 2001 r.) zakupili w dniu 18 lutego 1998 r. nieruchomość na zasadzie spółki cywilnej. W skład nieruchomości wchodzi budynek gospodarczy oraz działka w użytkowaniu wieczystym, na której położony jest ten budynek. Przeniesienie własności nastąpiło jedynie aktem notarialnym (nie miało miejsca odliczenie podatku VAT przy zakupie). Spółka, przed wniesieniem budynku do używania w prowadzonej działalności gospodarczej, poniosła wydatki na ulepszenie budynku wyższe niż 30% wartości początkowej, a także obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na ulepszenie. Następnie budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i do używania w dniu 31 grudnia 2000 r. z amortyzacją 10% rocznie.

Obecnie Spółka zamierza sprzedać nieruchomość, która od momentu oddania do używania nieprzerwanie służyła i nadal służy tylko czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, ponieważ tylko takie czynności Spółka wykonuje.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT polegające na sprzedaży towarów handlowych oraz świadczeniu usług najmu tej nieruchomości, posiada kasę fiskalną, opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wyżej opisana transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...
 2. Jak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja sprzedaży nieruchomości w świetle przepisów o podatku VAT w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Sprzedaż nieruchomości jest dostawą towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. l pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

Ad. 2)

Dla udokumentowania ww. transakcji Spółka w dniu dostawy, czyli podpisania aktu notarialnego wystawi fakturę sprzedaży ze stawką „zwolniony” wskazując przepis ustawy, na podstawie którego zastosowano zwolnienie czyli „ art. 43 ust. l pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług”.

Przedmiotem dostawy będzie budynek gospodarczy oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu czyli cała nieruchomość, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, Spółka na fakturze sprzedaży nie wyodrębni z podstawy opodatkowania budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu stosując jedną właściwą dla budynku stawkę podatku VAT czyli „zwolniony”.

Spółka w ten sam sposób udokumentuje sprzedaż dla podmiotu gospodarczego jak i dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, bez ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, w myśl § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który w pozycji 35 Załącznika do Rozporządzenia zwalnia z obowiązku ewidencjonowania czynność polegającą na dostawie nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Pod pojęciem towaru – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2- 2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 146a pkt 1 ustawy stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono – z dniem 1 stycznia 2014 r. – zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

W przypadku terenów zabudowanych budynkami lub budowlami zwolnienie od podatku może przysługiwać na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, gdyż zarówno sprzedaż, jak i najem lub dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z ust. 7a powyższego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W świetle art. 29a ust. 8 ustawy, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35 z późn. zm.), w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W omawianej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości.

Z treści przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość w skład której wchodzi budynek gospodarczy oraz działka w użytkowaniu wieczystym, na której położony jest ten budynek. Nieruchomość została zakupiona w dniu 18 lutego 1998 r., a przeniesienie własności nastąpiło jedynie aktem notarialnym (nie miało miejsca odliczenie podatku VAT przy zakupie). Spółka, przed wniesieniem budynku do używania w prowadzonej działalności gospodarczej, poniosła wydatki na ulepszenie budynku wyższe niż 30% wartości początkowej a także obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na ulepszenie. Następnie budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i do używania w dniu 31 grudnia 2000 r. z amortyzacją 10% rocznie.

Jak wynika z opisu sprawy budynek gospodarczy położony jest na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. Obecnie Spółka zamierza sprzedać ww. nieruchomość, która służyła do czynności opodatkowanych polegających na m.in. świadczeniu usług najmu. Wobec tego dostawa ww. obiektów nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na niespełnienie przesłanki zawartej w tym przepisie, mówiącej o konieczności wykorzystywania towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Wobec tego w niniejszej sprawie analizy wymaga, czy transakcja sprzedaży ww. nieruchomości spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że planowana dostawa budynku gospodarczego nie będzie również zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Dostawa ta będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które przekroczyły 30% wartości początkowej budynku jednak budynek ten w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. W konsekwencji, również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym ww. budynek jest posadowiony, zwolnione będzie od podatku z uwagi na treść art. 29a ust. 8 ustawy.

Ponadto w analizowanej sprawie Strona zadaje pytanie w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja sprzedaży nieruchomości w świetle przepisów o podatku VAT w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W tym miejscu należy wskazać, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy jedynie tych usług, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania) jest terytorium kraju

Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla określonych czynności zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwanego dalej „rozporządzeniem”. § 2 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., są czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 35 załącznika do rozporządzenia ustawodawca wskazał, że zwolnieniu z ewidencjonowania podlega dostawa nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i posiada kasę fiskalną.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz przedstawione w tym zakresie wątpliwości Strony wskazać należy, że w przypadku dostawy ww. nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zaewidencjonowania tej transakcji przy użyciu kasy rejestrującej, gdyż jak wcześniej wskazano dostawa nieruchomości korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Zatem w przypadku sprzedaż przez Zainteresowanego nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) do dnia 31 grudnia 2014 r., na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast kwestie związane z dokumentowaniem sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług fakturami VAT przez podatników tego podatku został określony w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

W myśl ww. przepisu podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Przez „fakturę” – stosownie do zapisu art. 2 pkt 31 ustawy – rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Jak wynika z zapisu art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Natomiast zgodnie z art. 106b ust. 3 ww. ustawy obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

 1. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Trzeba jednak zauważyć, że w omawianej sprawie sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, w związku z tym Wnioskodawca na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy, nie będzie obowiązany do wystawienia faktury sprzedaży w odniesieniu do analizowanej sprzedaży nieruchomości niezależnie czy sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osoby fizycznej czy też na rzecz podmiotu gospodarczego.

Tylko w sytuacji, gdy nabywca nieruchomości zażąda wystawienia faktury, Wnioskodawca będzie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

W rezultacie według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania sprzedaży nieruchomości przy użyciu kasy fiskalnej oraz Strona nie jest zobowiązana do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż omawianej nieruchomości. Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż budynku wraz z działką w użytkowaniu wieczystym wystąpi tylko wówczas, gdy nabywca nieruchomości zażąda wystawienia faktury dokumentującej omawianą sprzedaż.

Wskazać w tym miejscu należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zakazują Wnioskodawcy wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż omawianej nieruchomości, dlatego też dodać należy, że jeżeli wolą Strony będzie udokumentowanie niniejszej transakcji, to Wnioskodawcy jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do wystawienia faktury dokumentującej niniejszą sprzedaż.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodać należy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r., natomiast od dnia 1 stycznia 201  r. będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), w którym zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej dla dostawy nieruchomości zostało wymienione w poz. 36 załącznika do ww. rozporządzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.