IPPP1/4512-959/15-2/MAO | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania wycofania Nieruchomości z ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeznaczenie jej do wynajmu prywatnego.
IPPP1/4512-959/15-2/MAOinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. najem
 3. nieruchomości
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. wycofanie
 6. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wycofania Nieruchomości z ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeznaczenie jej do wynajmu prywatnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wycofania Nieruchomości z ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeznaczenie jej do wynajmu prywatnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Osoba fizyczna z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób fizycznych („podatek PIT”) w Polsce („Wnioskodawca”) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą wpisaną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakresie produkcji mebli na wymiar („Działalność Gospodarcza”).
 2. W skład przedsiębiorstwa („Przedsiębiorstwo”) Wnioskodawcy wchodzą m.in.:
  1. nowoczesne maszyny stolarskie,
  2. zatrudnieni pracownicy,
  3. zawarte umowy z dostawcami towarów i usług w zakresie koniecznym do prowadzenia Przedsiębiorstwa,
  4. zawarte umowy kredytowe,
  5. zawarte umowy z nabywcami towarów,
  6. dokumentacja handlowa i operacyjna związana z prowadzoną Działalnością Gospodarczą przez Wnioskodawcę oraz
  7. nieruchomość gruntowa o pow. ok. 3.500 m2, którą Wnioskodawca nabył drodze dwóch darowizn (w 1983 i 1992 r.) („Działka”), zabudowana budynkiem produkcyjnym o pow. ok. 1.500 m2 wybudowanym na Działce w latach 1984-89 („Budynek”), (Działka oraz Budynek zwane łącznie „Nieruchomościami”). Nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja Środków Trwałych”) prowadzonej przez Wnioskodawcę. W znacznej części Budynek został już zamortyzowany.
  Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), („Kodeks Cywilny”), stanowi zatem zespół składników majątkowych i niemajątkowych, związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 3. Wnioskodawca posiada dwóch Synów z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi w podatku PIT w Polsce („Synowie Wnioskodawcy”).
 4. W przyszłości, Wnioskodawca planuje wycofać Nieruchomości z prowadzonej Działalności Gospodarczej - poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy (tj. majątku niezwiązanego z prowadzoną Działalnością Gospodarczą).
 5. Po wykreśleniu Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych, Wnioskodawca zamierza przenieść przedsiębiorstwo (w skład którego nie wejdą Nieruchomości) w drodze darowizny na rzecz Synów Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie już prowadził Działalności Gospodarczej.
 6. 1. Wnioskodawca - jako osoba fizyczna nieprowadząca Działalności Gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT - zamierza zawrzeć z Synami Wnioskodawcy umowę najmu (w ramach tzw. najmu prywatnego) Nieruchomości, stanowiących składnik majątku prywatnego Wnioskodawcy. Z umowy najmu Nieruchomości będzie wynikało, iż umowa najmu jest zawierana przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT, a Nieruchomości wchodzą w skład majątku prywatnego Wnioskodawcy. W związku z tym, Wnioskodawca złoży oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym o opodatkowaniu najmu Nieruchomości na rzecz Synów Wnioskodawcy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 7. 2. Wnioskodawca nie prowadził, nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej w zakresie najmu Nieruchomości. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Małżonka Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali i może prowadzić taką działalność w przyszłości.
 8. Tzw. „najem prywatny” Wnioskodawcy będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług („podatkiem VAT”).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy w celu przeznaczenia Nieruchomości do tzw. najmu prywatnego w rozumieniu przepisów o podatku PIT nie stanowi dostawy towarów albo świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (pytanie nr 3 we wniosku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy w celu przeznaczenia Nieruchomości do tzw. najmu prywatnego w rozumieniu przepisów o podatku PIT nie stanowi dostawy towarów albo świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Art. 8 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, iż za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wynika z tego wniosek, że wycofanie z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT (tj. wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych) i przekazanie Nieruchomości do majątku osobistego Wnioskodawcy, co do zasady, podlegałoby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy jednak rozważyć, czy wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych przez Wnioskodawcę i wynajęcie Nieruchomości przez Wnioskodawcę w ramach tzw. najmu prywatnego (tj. w ramach czynności opodatkowanej podatkiem VAT) jest tożsame z przeznaczeniem Nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o VAT. Nieruchomości nadal będą wykorzystywane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - nie będą zatem wykorzystywane do celów osobistych Wnioskodawcy. W tym kontekście należy zauważyć, że ustawa o VAT posługuje się inną definicją pozarolniczej działalności gospodarczej niż ustawa o PIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście ww. definicji działalności gospodarczej należy zauważyć, iż wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT (poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do mąjątku prywatnego Wnioskodawcy) nie jest tożsame z wycofaniem tych składników majątku z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Z uwagi na szeroką definicję działalności gospodarczej w ustawie o VAT należy bowiem przyjąć, że czerpanie dochodów z oddania w najem majątku osobistego może mieścić się w tej definicji. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowane jest bowiem stanowisko, zgodnie z którym czerpanie dochodów ze składnika majątku na podstawie umowy zawartej pomiędzy dwoma podmiotami wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. W orzeczeniu z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie C-186/89 W.N. Van Tiem v. Staatssecretaris van Financien uznano, że wynajem działki budowlanej wraz z prawem do wybudowania na niej budynku w celu późniejszego użytkowania w zamian za roczny czynsz jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei w wyroku z dnia 26 września 1996 r. w sprawie C-230/94 Rente Enkler v. Finanzamt Hamburg stwierdzono, iż wynajem majątku rzeczowego stanowi wykorzystanie tego majątku, które należy zaklasyfikować jako działalność gospodarczą (obecnie art. 9 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady). Z tego względu należy uznać, że najem Nieruchomości w ramach tzw. najmu prywatnego będzie stanowił odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-734/14-2/OS) „należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie nastąpi dostawa towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 (ustawy o VAT), bowiem nie nastąpi przekazanie budynków na cele osobiste. Przedmiotowe budynki jako towary będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w sposób ciągły do celów zarobkowych, o czym świadczy planowany wynajem budynków w ramach tzw. najmu prywatnego. Zatem Zainteresowany będzie nadal prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 (ustawy o VAT), podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji czynność polegająca na wycofaniu nieruchomości z ewidencji środków trwałych - w sytuacji gdy będzie ona w dalszym ciągu wykorzystywana do działalności gospodarczej - nie będzie skutkowało opodatkowaniem podatkiem VAT przedmiotowej transakcji”.

Wynika z tego, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu wykreślenia z Ewidencji Środków Trwałych Nieruchomości, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a następnie przeniesienia Nieruchomości do majątku prywatnego celem przeznaczenia ich na wynajem w ramach tzw. najmu prywatnego, bowiem nie dojdzie do:

 1. przeznaczenia Nieruchomości do celów osobistych Wnioskodawcy (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT),
 2. przeniesienia prawa do używania Nieruchomości jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) oraz
 3. świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i wynajęcie Nieruchomości w ramach tzw. najmu prywatnego nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosowanie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo Organ informuje, że w zakresie pytania nr 4 oraz pozostałych pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek rozpatrzony zostanie odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.