IPPP1/4512-824/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku opodatkowania sprzedaży Nieruchomości.
IPPP1/4512-824/15-2/KCinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. majątek prywatny
  3. nieruchomości
  4. osoby fizyczne
  5. podatnik
  6. zbycie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Grażyna P. wraz z siostrą są współwłaścicielami w udziałach wynoszących po 1/2 (jedna druga) części każda z nich niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obręb ewidencyjny, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 31/4 (trzydzieści jeden łamane przez cztery), o obszarze 3.691 m2 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), zwanej dalej także „Nieruchomością”, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW na podstawie umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności, objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 lutego 2009 roku. Nieruchomość w całości położona jest na terenie oznaczonym symbolem RII i RIIIa (grunty orne).

Nieruchomość nie jest położna na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, parku narodowego, strefy objętej ochroną konserwatorską, nie znajdują się na niej jakiekolwiek pomniki przyrody. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowe udziały w Nieruchomości Grażyna P. wraz z siostrą, nabyły na podstawie umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności, objętej aktem notarialnym za Rep., pozostając w związkach małżeńskich, w których obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, do majątków osobistych, przy czym umów rozszerzających wspólność majątkową małżeńską o przedmioty których jest współwłasność Nieruchomości ani Grażyna P. ani jej siostra nie zawierały. Natomiast udziały w Nieruchomości, które nabyła w następstwie umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności Grażyna P. wraz z siostrą (po 1/2 każda) ww. nabyły w drodze dziedziczenia ustawowego po ojcu zmarłym w dniu 11.02.2003 r. co zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 18.11.2003 r. o stwierdzeniu nabycia spadku przez Grażynę P. oraz jej siostrę. Zaś Nieruchomość, co do której nastąpiło nabycie udziałów na podstawie ww. postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18.11.2003 r. ojciec Grażyny P. i jej siostry nabył będąc rozwiedzionym, na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 7.09.1989 r. Podatek od spadku po ojcu Grażyny P. oraz jej siostry został uiszczony, co potwierdził w wydanym zaświadczeniu Naczelnik Urzędu Skarbowego z dnia 1.12.2008 r..

Udziały w Nieruchomości których współwłaścicielkami po 1/2 każda jest Grażyna P. oraz jej siostrą nie są obciążone prawami bądź roszczeniami osób trzecich, ani nie są współwłaścicielki w jakikolwiek sposób ograniczone w rozporządzaniu nimi, nadto udziały w Nieruchomości nie są również przedmiotem dzierżawy. Ponadto przedmiotowe udziały w Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych umów zobowiązujących do ich zbycia, ani umów, których przedmiotem byłoby zobowiązanie do ich zbycia w całości lub w części, przedmiotowe prawa nie są przedmiotem dzierżawy.

Na Nieruchomości nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, nie były z Nieruchomości pozyskiwane jakiekolwiek pożytki, Nieruchomość nie przynosiła jakichkolwiek dochodów, na Nieruchomości nie były realizowane jakiekolwiek inwestycje mające na celu zwiększenie jej wartości np. wybudowanie budynków, budowli czy też infrastruktury towarzyszącej np przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, elektrycznego etc. Nieruchomość nie była przedmiotem podziału przez wydzielenie, ani Grażyna P. ani jej siostra nie dokonywały zbycia lub obciążenia części Nieruchomości, nie oddawały Nieruchomości w całości lub w części w dzierżawę, najem, nie były podejmowane wobec Nieruchomości ani przez Grażynę P. ani przez jej siostrę jakiekolwiek czynności mające służyć wzrostowi wartości Nieruchomości, w celu jej późniejszego zbycia np. nie uzbroiły terenu Nieruchomości, nie prowadziły na Nieruchomości działalności marketingowej w zakresie jej zbycia. Ani Grażyna P. ani jej siostra nie są właścicielkami decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy na Nieruchomości. Natomiast pośrednik nieruchomości z którym Grażyna P. oraz jej siostra zawarły umowę na pośrednictwo w zakresie zbycia Nieruchomości uzyskał prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na Nieruchomości której sposób zagospodarowania został określony w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 12 marca 2014 roku. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ani Grażyna P. ani jej siostra nie są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) i nie prowadzą działalności gospodarczej, w tym również taka działalność nie była prowadzona na Nieruchomości.

Grażyna P. wraz siostra zamierzają na przestrzeni kilku miesięcy zawrzeć umowę której przedmiotem będzie sprzedaż i w całości Nieruchomości firmie zajmującej się działalnością deweloperską, która to firma zamierza zrealizować na zakupionej Nieruchomości (po uprzednim przeniesieniu na nią przez pośrednika nieruchomości, o którym mowa powyżej decyzji o warunkach zabudowy) inwestycję w postaci wybudowania budynku wielorodzinnego, celem zbycia poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego umowa sprzedaży Nieruchomości będzie objęta podatkiem towarów i usług (VAT) czy też wyłącznie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy;

W ocenie Wnioskodawcy, dostawa Nieruchomości (polegająca na odpłatnym jej zbyciu na rzecz podmiotu trzeciego zajmującego się w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej działalnością developerską) nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podlega wyłącznie obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Z tych przepisów - jak podkreślił Naczelnik Urzędu Skarbowego wydanej interpretacji z 9 października 2006 r., nr 1437/ZI/443/331/DJW/06 - wynika, że dostawa gruntu wraz z budynkiem podlegać będzie opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy sprzedawcy można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy.

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o VAT nie definiuje ani pojęcia zamiar, ani nie precyzuje pojęcia sposób częstotliwy. Przez zamiar częstotliwego prowadzenia działalności należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności. Niezbędnym do uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą jest, aby w momencie jej dokonania podatnik miał zamiar dokonywać czynności wielokrotnie. W realiach faktycznych sprawy taka sytuacja nie ma miejsca, Wnioskodawczyni oraz jej siostra zamierzają jednorazowo zbyć całą Nieruchomość. Nadto od roku 2009 do chwili obecnej ani Wnioskodawczyni ani jej siostra nie prowadziły na nieruchomości jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w jakikolwiek inny sposób nie podejmowały działań z zamiarem późniejszego zbycia Nieruchomości (np. nie doszło do uzbrojenia Nieruchomości, nie była na niej prowadzona działalność marketingowa w zakresie jej późniejszego zbycia, Nieruchomość lub jej część nie była przedmiotem najmu/dzierżawy, z Nieruchomości nie były pozyskiwane jakiekolwiek pożytki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

  • po pierwsze – czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), rzeczami w rozumieniu niniejszego Kodeksu są tylko przedmioty materialne. Wyjaśnić jednocześnie należy, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy. Rzeczy dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome. Natomiast w myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej jest współwłaścicielem w udziałach wynoszących po 1/2 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, w Warszawie, Dzielnicy Bemowo, przy ulicy Szeligowskiej, obręb ewidencyjny numer 1311, nazwa 6-13-11, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 31/4 o obszarze 3.691 m2 .

Przedmiotowe udziały w Nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności, którą nabyły w drodze dziedziczenia ustawowego po ojcu zmarłym w dniu 11.02.2003 r. co zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o stwierdzeniu nabycia spadku.

Udziały w Nieruchomości nie są obciążone prawami bądź roszczeniami osób trzecich, nie są również przedmiotem dzierżawy. Ponadto przedmiotowe udziały w Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych umów zobowiązujących do ich zbycia, ani umów, których przedmiotem byłoby zobowiązanie do ich zbycia w całości lub w części, przedmiotowe prawa nie są przedmiotem dzierżawy. Na Nieruchomości nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, nie były z Nieruchomości pozyskiwane jakiekolwiek pożytki, Nieruchomość nie przynosiła jakichkolwiek dochodów, na Nieruchomości nie były realizowane jakiekolwiek inwestycje mające na celu zwiększenie jej wartości np. wybudowanie budynków, budowli czy też infrastruktury towarzyszącej np przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, elektrycznego etc. Nieruchomość nie była przedmiotem podziału przez wydzielenie.

Wnioskodawczyni nie posiada decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy na Nieruchomości. Natomiast pośrednik nieruchomości, z którym Wnioskodawczyni zawarła umowę na pośrednictwo w zakresie zbycia Nieruchomości, uzyskał prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na Nieruchomości. Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni w najbliższym czasie zamierza zawrzeć umowę której przedmiotem będzie sprzedaż Nieruchomości firmie zajmującej się działalnością deweloperską.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawczyni wiążą się z uznaniem, czy umowa sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości będzie objęta podatkiem towarów i usług.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

W świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług dla uznania określonych zachowań podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, gdyż związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest również czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawczyni w celu dokonania sprzedaży gruntu podjęła aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co mogłoby spowodować konieczność uznania jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że „osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby”. Trybunał zwrócił uwagę, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Przykładowo podane zostały działania polegające na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych. Zatem jak wynika z powyższego, kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców.

W konsekwencji, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W przypadku gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem – zbycie działki budowlanej nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W odniesieniu do niniejszej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie można uznać za podatnika podatku od towarów i usług w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży swojej części działki, która stanowi własność Wnioskodawczyni, będzie działała w charakterze handlowca.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie wykazywała jakiejkolwiek aktywności w celu przygotowania gruntu do sprzedaży, ani nie będzie wykonywała jakichkolwiek działań zmierzających do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności tej działki, tj. czynności charakterystycznych dla wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto opisana Nieruchomość nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej, nigdy nie była też oddawana w najem czy dzierżawę.

W konsekwencji, przy uwzględnieniu braku ze strony Wnioskodawczyni działań marketingowych, należy stwierdzić, że dokonując planowanej sprzedaży będzie korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka sprzedaż będzie oznaczała działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Wnioskodawczyni będzie dokonywać zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Podsumowując należy stwierdzić – przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach (C-180/10 i (C-181/10) – że planowana sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawczynię za podatnika tego podatku.

Z ww. orzeczenia TSUE oraz aktualnego orzecznictwa wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – planowana sprzedaż działki, należącej do majątku prywatnego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem należy uznać, że Wnioskodawczyni w wyniku dokonania czynności sprzedaży swojej części Nieruchomości, nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości. Natomiast w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, że niniejsze rozstrzygniecie dotyczy zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto, tut. Organ podkreśla, że przedmiotowa interpretacja indywidualna dotyczy jedynie sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawczyni, nie odnosi się w żaden sposób i nie może stanowić ochrony prawnej dla siostry Wnioskodawczyni, która może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej we własnym imieniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.