IPPP1/4512-39/15-4/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. opodatkowania dostawy nieruchomości.
IPPP1/4512-39/15-4/BSinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. działalność gospodarcza
 5. grunt zabudowany
 6. grunty
 7. nieruchomości
 8. pierwsze zasiedlenie
 9. podatnik podatku od towarów i usług
 10. użytkowanie wieczyste
 11. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 2 kwietnia (skutecznie doręczone w dniu 7 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r., złożonym w dniu 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan A. K., prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą K. (dalej: Wnioskodawca) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie nieruchomości.

Nieruchomość, która była przedmiotem najmu w ramach działalności Wnioskodawcy, jest położona w Z.. Składa się na nią prawo do użytkowania wieczystego gruntu (działek ewidencyjnych o numerach: 265/1, 266/1 oraz 266/2) oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach (dalej: „Nieruchomość”).

Nieruchomość została nabyta przez Pana A. K. oraz jego małżonkę, Panią J. K., do ich majątku wspólnego (tj. Nieruchomość jest objęta wspólnością ustawową małżonków). Państwo K. nie prowadzili wówczas działalności gospodarczej oraz nie występowali jako podatnicy VAT w ramach transakcji nabycia przedmiotowej Nieruchomości.

Nabycie Nieruchomości nastąpiło postanowieniem Sądu Rejonowego o przysądzeniu wskazanego majątku Państwu K.. Postanowienie było wynikiem udzielenia przybicia na rzecz Państwa K. po zakończeniu licytacji komorniczej.

Na Nieruchomości znajdują się budynki, budowle oraz urządzenia (przyłącza, infrastruktura techniczna):

 • na działce nr ew. 266/1 znajduje się droga dojazdowa, wykonana z płyt betonowych;
 • na działce nr w. 265/1 znajduje się jeden budynek magazynu (251,60 m2) oraz wiata stalowa (72m2);
 • na działce nr ew. 266/2 znajdują się budynek administracyjno - socjalny (632.82 m2), budynek warsztatu (511.68 m2 ), budynek przemysłowy (3253.42 m2 ).

Ponadto, na nieruchomości znajduje się oświetlenie oraz ogrodzenie (siatka na słupkach betonowych) oraz stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej, składająca się z wieży stalowej, kontenera technologicznego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu. Stacja ta jest własnością operatora sieci komórkowej, który dzierżawi grunt pod wskazaną stacją. Jako taka jest wyłączona z opisanej poniżej transakcji.

Budynki i budowle zostały wybudowane w latach 60. i 70. XX wieku. Zgodnie z treścią księgi wieczystej, w kwietniu 1996 r. Nieruchomość była przedmiotem umowy sprzedaży na rzecz poprzednich właścicieli / użytkowników Nieruchomości.

W czerwcu 2008 r. Pan A. K. założył działalność gospodarczą i złożył zgłoszenie rejestracji jako podatnik VAT czynny, zaś Nieruchomość zaliczył do środków trwałych. Pani J. K. nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie (modernizację) Nieruchomości w okresie od kwietnia 2008 r. do sierpnia 2010 r. Wydatki na ulepszenie poszczególnych budynków lub budowli co do zasady nie przekroczyły wartości 30% wartości początkowej. W stosunku do niektórych naniesień (budynków) wydatki te przekroczyły 30% wartości początkowej, niemniej, obiekty te były następnie czynności opodatkowanych (umów najmu lub dzierżawy) przez okres co najmniej 2 lat.

Przedmiotowa nieruchomość była przedmiotem najmu lub dzierżawy na rzecz podmiotów trzecich. Wszystkie budynki znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości były oddane w najem lub dzierżawę, przy czym przedmiotem umowy nie była cała nieruchomość, lecz każdy budynek, lub poszczególne części budynku były przedmiotem najmu.

Wnioskodawca podkreśla, że w przypadku najmu części budynku, suma wynajmowanych pomieszczeń na rzecz różnych najemców (równocześnie lub w różnych okresach czasu) pozwala na stwierdzenie, że cała powierzchnia budynku była przedmiotem czynności opodatkowanych.

Oddanie każdego z budynków (części budynków) w najem nastąpiło minimum 2 lata przed datą sprzedaży Nieruchomości przez Wnioskodawcę. Również w sytuacji, w której budynek był przedmiotem ulepszenia, świadczenie usługi najmu po ulepszeniu przedmiotowego obiektu trwało przez okres przekraczający 2 lata.

Wnioskodawca dokonał zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz podmiotu trzeciego w grudniu 2014 r.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca przedłożył ponadto, następujące informacje:

 1. Wnioskodawca nie posiada jednoznacznej wiedzy w zakresie tego, czy poprzedni właściciele / użytkownicy Nieruchomości nabyli ją w 1996 r. w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, od zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji (zawartych w księdze wieczystej dla przedmiotowej Nieruchomości), wynika jedynie, że w 1996 r. Nieruchomość była przedmiotem umowy sprzedaży. Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika natomiast, że przed 2006 r. użytkownikiem wieczystym / właścicielem Nieruchomości była spółka kapitałowa (Sp. z o.o.), prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o VAT (działalność handlową). Z majątku tejże spółki Nieruchomość została zbyta, po licytacji komorniczej i przysądzeniu przez Sąd Rejonowy na rzecz Państwa K..

 1. Wnioskodawca uznaje wiatę stalową za budowlę w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).
 2. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie każdej z budowli lub wydatki takie były niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (dotyczy budowli położonych na działkach 266/1, 266/2 oraz 265/1).

Wyjątek w tym względzie stanowiło ulepszenie budynku przemysłowego, położonego na działce 266/2 - wartość ulepszeń tego obiektu przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ulepszenia były ponoszone w latach 2008 – 2010.W stosunku do tych wszystkich wydatków Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Po dokonaniu ulepszenia nieruchomości były wykorzystywane do czynności opodatkowanych (umów najmu) przez okres krótszy niż 5 lat.

 1. Znajdujące się na Nieruchomości budowle nie były przedmiotem odrębnych umów najmu lub dzierżawy. Zawierane przez Wnioskodawcę umowy najmu lub dzierżawy, wskazywały jako przedmiot określony budynek (lub jego część), niemniej, Wnioskodawca uznawał za oczywiste iż najemca ma prawo do korzystania również z elementów (części) wspólnych nieruchomości (np. drogi dojazdowej w celu dojazdu do wynajmowanego budynku). Ekonomiczna kalkulacja czynszu, dokonywana przez Wnioskodawcę, uwzględniała to prawo.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonując sprzedaży Nieruchomości należącej obojga małżonków (objętej wspólnością majątkową małżeńską), występuje jako podatnik VAT w tej transakcji, nie jest zaś podatnikiem w tym względzie małżonka Wnioskodawcy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowa transakcja podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.):

W ocenie Wnioskodawcy odpowiedź na każde z powyższych pytań powinna być twierdząca.

Ad. 1.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Nieruchomość jest własnością obojga małżonków - Państwa K., niemniej, jedynie Wnioskodawca - Pan A. K. wykorzystywał Nieruchomość do realizacji działalności gospodarczej.

Skutki podatkowe w VAT mają czynności realizowane przez podatników VAT, działających w takim charakterze. Podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która realizuje działalność gospodarczą, zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT z zastrzeżeniami. Do działalności gospodarczej należy działalność producentów, handlowców i usługodawców.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE” lub „Trybunał”), w szczególności w wyroku C-180/10 Jarosław Słaby i C-181/10 Emilian i Halina Kuć wynika, że zwykłe wykonywanie prawa własności nie powinno być uznawane za realizację działalności gospodarczej. Istotne jest ustalenie, czy sprzedawca podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców.

Pani J. K. nie wykonywała i nie wykonuje czynności, które cechowałaby działalność handlową lub usługową. Nie podejmuje również czynności typowych dla handlowców z zakresu obrotu nieruchomościami. W związku z tym, Pani J. K. nie powinna być uznawana za podatnika VAT w ramach przedstawionej transakcji. Natomiast realizacja działalności gospodarczej spoczywała na Panu A. K., który wykorzystywał przedmiotową Nieruchomość do świadczenia usług najmu. W konsekwencji, sprzedaż Nieruchomości, traktowanej jako majątek przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz wykorzystywanej do świadczenia usług przez Wnioskodawcę, stanowi czynność podlegającą przepisom Ustawy o VAT.

Małżeństwo nie ma statusu podatnika VAT. Fakt pozostawania Nieruchomości w majątku wspólnym małżonków nie ma wpływu na konsekwencje podatkowe w VAT. Podatnikiem VAT jest ta osoba, która dokonała czynności podlegającej opodatkowaniu, działając w charakterze podatnika VAT. Z tego powodu, jedynie Wnioskodawca - Pan A. K., działający pod firmą K., jest zobowiązany do rozpoznania skutków podatkowych w VAT opisanej dostawy towarów.

Ad. 2.

Transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT jest dostawa towarów. Ustawa o VAT w zakresie obrotu nieruchomościami traktuje w sposób tożsamy prawo własności nieruchomości oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu. Skutki podatkowe dostawy nieruchomości uzależnione są od jej klasyfikacji jako teren niezabudowany lub nieruchomość zabudowana budynkami, budowlami lub ich częściami. Przedmiotem dostawy z punktu widzenia VAT w takiej sytuacji jest budynek, budowla lub ich część. Charakter istniejących na gruncie naniesień określa również skutki podatkowe zbycia gruntu.

Skutki podatkowe w VAT dostawy nieruchomości są ustalane dla działki ewidencyjnej gruntu (w przypadku nieruchomości niezabudowanych) oraz dla budynków / budowli / ich części znajdujących się na działce ewidencyjnej gruntu (w przypadku nieruchomości zabudowanych).

Dostawa budynku, budowli lub ich części jest, co do zasady, zwolniona z opodatkowania ( art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Wyjątek od tej zasady obejmuje dostawę budynków, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia, przed pierwszym zasiedleniem lub w terminie nie późniejszym niż 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia. Jeżeli wskazany wyjątek ma miejsce, wówczas należy dodatkowo ustalić, czy nie zachodzą przesłanki zwolnienia z VAT, wskazane w art. 43 ust. 1 , pkt 10a Ustawy o VAT, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 7a tejże Ustawy.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, zgodnie z którym jest to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, które przekracza wartość 30% wartości początkowej tych obiektów, ustalonej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części, znajdujących się na przedmiotowej Nieruchomości, nastąpiło przed datą jej sprzedaży przez Wnioskodawcę (tj. przed grudniem 2014 r). Wnioskodawca nie posiada wprawdzie jednoznacznych informacji, pozwalających na stwierdzenie, że pierwsze zasiedlenie nastąpiło już w 1996 r. Niemniej, Wnioskodawca wskazuje, że nawet w przypadku wykluczenia pierwszego zasiedlenia w 1996 r., objęcie w 2006 r. władztwa nad Nieruchomością w drodze licytacji komorniczej i przysądzenia Nieruchomości postanowieniem Sądu Rejonowego, z majątku spółki kapitałowej, spełniało przesłanki pierwszego zasiedlenia. Pomimo więc trudności w jednoznacznym ustaleniu momentu pierwszego zasiedlenia, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że moment ten nastąpił wcześniej niż 2 lata przed datą zbycia Nieruchomości przez Wnioskodawcę (grudzień 2014 r.).

Z punktu widzenia skutków podatkowych w VAT transakcji sprzedaży w grudniu 2014 r., istotne jest jedynie to czy spełnione zostały przesłanki kolejnego pierwszego zasiedlenia.

Przesłanką kolejnego pierwszego zasiedlenia jest ulepszenie budynku, budowli lub ich części jest ich ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym), jeżeli wydatki na ulepszenie przekraczają 30% wartości początkowej tych obiektów.

Po nabyciu Nieruchomości w 2006 r., Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie nieruchomości (budynków) w latach 2008 - 2010, niemniej, co do zasady, wartość tych ulepszeń nie przekroczyła wartości 30% wartości początkowej ulepszanych obiektów. Wyjątek w tym względzie stanowił budynek przemysłowy, którego wartość ulepszeń przekroczyła 30% jego wartości początkowej.

W grudniu 2014 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży Nieruchomości. Dostawa wszystkich obiektów (budynków, budowli), które nie zostały objęte ulepszeniem lub których wartość ulepszenia przez Wnioskodawcę była niższa niż 30% wartości początkowej, podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT w ramach opisanej transakcji sprzedaży, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Wynika to z faktu, iż od daty pierwszego zasiedlenia wskazanych obiektów upłynął okres dłuższy niż 2 lata oraz nie zaszły przesłanki ponownego pierwszego zasiedlenia.

Z kolei budynek przemysłowy, który został ulepszony o ponad 30% w stosunku do jego wartości początkowej w latach 2008 - 2010 r., był następnie przedmiotem umowy najmu. Oznacza to, kolejne pierwsze zasiedlenie tych obiektów nastąpiło poprzez świadczenie usługi najmu. Od daty oddania w najem (w tym po zakończeniu ulepszeń) do daty dostawy Nieruchomości przez Wnioskodawcę upłynął bowiem okres dłuższy niż 2 lata.

Oznacza to, że w stosunku do wszystkich budynków, budowli lub ich części spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że dostawa Nieruchomości opisanej w stanie faktycznym (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie Nieruchomości), podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ponieważ stroną wniosku o wydanie przedmiotowej interpretacji jest Pan A. K. – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie małżonki Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.