IPPP1/443-1382/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych.
IPPP1/443-1382/14-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności zamierza on dokonać między innymi zakupu nieruchomości zabudowanych, które następnie przekaże do użytkowania na podstawie umowy leasingu finansowego. Wspomniane umowy leasingu będą spełniać przesłanki do uznania ich za dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa VAT).

Niektóre z nabywanych nieruchomości będą opodatkowane stawką 23%, natomiast część z nabywanych nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu lub będzie nabywana ze zwolnieniem z VAT np.: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, gdy dokona on dalszej dostawy nieruchomości, którą nabył bez VAT (a więc czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT u dostawcy lub korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub pkt 10a ustawy VAT) i nie będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, ponieważ nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie wspomnianych nieruchomości w wysokości przewyższającej 30% wartości początkowej tych obiektów, w stosunku do których będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy dostawa nieruchomości zabudowanych (w tym wydanie nieruchomości zabudowanych w ramach umowy leasingu finansowego spełniającego przesłanki uznania go za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy VAT) korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT oraz czy możliwe jest dobrowolne opodatkowanie wspomnianej dostawy, w przypadku, gdy wspomniane nieruchomości zabudowane nabywane są bez VAT oraz nie są ponoszone wydatki na ulepszenie nieruchomości w wysokości wynoszącej co najmniej 30 % wartości początkowej budynków lub budowli...

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ wydanie towarów na podstawie umowy leasingu spełniającego warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 9 ustawy VAT stanowi dostawę towarów, w związku z tym mają do wspomnianej czynności zastosowanie również wszystkie zwolnienia przewidziane dla dostaw nieruchomości. Ponieważ w opisanym stanie faktycznym zdaniem Wnioskodawcy spełnione są przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, tzn:

 • w stosunku do tych obiektów nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (ponieważ w ogóle w analizowanym przypadku nie wystąpi VAT przy nabyciu),
 • Wnioskodawca nie będzie ponosił również nakładów wynoszących co najmniej 30 % wartości początkowej budynków i budowli, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia VAT naliczonego,

to w związku z tym będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie to jest obligatoryjne i nie może on dobrowolnie opodatkować omawianych czynności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej ustawa VAT odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana w myśl art. 7 ust. 1 jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT jako dostawę towarów należy kwalifikować także wydanie towarów na podstawie umowy leasingu zawartej na czas określony, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 9 ustawy VAT przez umowy leasingu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 7 ust. 9 ustawy VAT, dostawą towarów jest wydanie towaru na podstawie umowy leasingu, jeśli są spełnione łącznie trzy warunki:

 1. odpisy amortyzacyjne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dokonywane są przez korzystającego lub przedmiotem leasingu są grunty,
 2. umowa zawarta jest na czas oznaczony,
 3. umowa przewiduje, iż w następstwie normalnych zdarzeń określonych w tej umowie lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu leasingu zostanie przeniesione na korzystającego.

Art. 5 ustawy o VAT wprowadza generalną zasadę opodatkowania podatkiem VAT odpłatnej dostawy towarów dokonywanej na terytorium Polski. Co za tym idzie zasadą na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług jest, iż sprzedaż towarów podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W zakresie zbycia budynków lub budowli ustawodawca przewidział jednak zwolnienie w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT tj. zwolnienie z VAT w przypadku sprzedaży budynków lub budowli, w przypadku których podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego od ich nabycia lub wytworzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy w przytoczonym stanie faktycznym zachodzą przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie tej regulacji. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż zwolnienie to obejmuje dostawę tych budynków, budowli lub ich części, które nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, co niewątpliwie ma miejsce w przedmiotowej sytuacji gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwolnieniu podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, nieobjęta zwolnieniem z pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W analizowanym stanie faktycznym zdaniem Wnioskodawcy spełnione są powyższe przesłanki ponieważ jak już wspomniano w okresie poprzedzającym przekazanie nieruchomości klientom w ramach leasingu zwrotnego Wnioskodawca nie poniesie wydatków na jej ulepszenie, a więc zostanie spełniona pierwsza przesłanka umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia z VAT. Ponadto Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości, bowiem jak wskazano w opisie stanu faktycznego bądź dokona zakupu tej nieruchomości od podmiotów niebędących podatnikami VAT lub też czynność zakupu skorzysta ze zwolnienia z VAT.

Warto zaznaczyć, iż w przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu, stanowiącego dostawę towarów jest przekazanie nieruchomości w postaci gruntu zabudowanego, stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co powoduje, że dostawa gruntu objęta jest taką samą stawką podatku, jak dostawa budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego skorzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym przypadku nie ma możliwości dobrowolnego opodatkowania omawianej dostawy, ponieważ możliwość rezygnacji ze zwolnienia dotyczy, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy VAT tylko zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a więc zwolnienia w przypadku sprzedaży budynków i budowli po upływie 2 lat od ich zasiedlenia. Możliwość dobrowolnego opodatkowania nie dotyczy natomiast przypadku, gdy dostawa nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W świetle przedstawionych przepisów należy uznać, iż dokonanie dostawy nieruchomości w ramach umowa leasingu, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa wspomniane nieruchomości ze zwolnieniem z VAT lub od podmiotów nie będących podatnikami oraz nie ponosi nakładów wynoszących co najmniej 30 % wartości początkowej tych obiektów, korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do art. 7 ust. 9 ustawy, przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty.

Dostawą towarów jest więc wydanie towaru w ramach tylko takiej umowy leasingu (najmu, dzierżawy), w której przewidziano, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z zapłatą ostatniej raty prawo własności rzeczy zostanie przeniesione na korzystającego, a w wyniku takiej umowy zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, lub przedmiotem tej umowy są grunty (tzw. leasing finansowy).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie ma miejsce w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich część.

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności zamierza on dokonać między innymi zakupu nieruchomości zabudowanych, które następnie przekaże do użytkowania na podstawie umowy leasingu finansowego. Wnioskodawca wskazał, że umowy leasingu będą spełniać przesłanki do uznania ich za dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT. Niektóre z nabywanych nieruchomości będą opodatkowane stawką 23%, natomiast część z nabywanych nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu lub będzie nabywana ze zwolnieniem z VAT np.: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, gdy dokona on dalszej dostawy nieruchomości , którą nabył bez VAT (czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT u dostawcy lub korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub pkt 10a ustawy VAT) i nie będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, ponieważ nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie wspomnianych nieruchomości w wysokości przewyższającej 30% wartości początkowej tych obiektów, w stosunku do których będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz czy możliwe jest dobrowolne opodatkowanie dostaw nieruchomości zwolnionych od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Na wstępie, należy przeanalizować czy do dostawy Nieruchomości opisanych we wniosku znajdzie zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Aby dostawa nieruchomości mogła korzystać ze zwolnienia z tego artykułu muszą być spełnione następujące warunki: dostawa nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży musi upłynąć okres dłuższy niż 2 lata. Jak wskazał Wnioskodawca dostawa w ramach umowy leasingu finansowego, zakupionych budynków, które Wnioskodawca nabył, zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia. Zatem dostawa Nieruchomości, o których mowa we wniosku nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zostały spełnione warunku wymagane tym przepisem.

Zatem dla dostawy Nieruchomości, która nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zasadne jest zbadanie, czy spełnione są warunki do objęcia tej sprzedaży z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby dostawa Nieruchomości mogła być objęta zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a muszą być spełnione łącznie dwa warunki, tj. w stosunku do tych Nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że oba te warunku zostały spełnione. Wnioskodawcy z tytułu nabycia Nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (Wnioskodawca nabył Nieruchomości ze zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a, bądź od podmiotów niebędących podatnikami VAT), ponadto Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie Nieruchomości w wysokości wynoszącej co najmniej 30% wartości początkowej tych Nieruchomości. Zatem dostawa Nieruchomości, o których mowa we wniosku będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W konsekwencji również dostawa gruntu, na którym Nieruchomość jest posadowiona, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Ponadto należy zgodzić się z Wnioskodawcą że w niniejszej sprawie nie ma możliwości dobrowolnego opodatkowania omawianej dostawy, ponieważ możliwość rezygnacji ze zwolnienia dotyczy, zgodnie z ww. art. 43 ust. 10 ustawy VAT tylko zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Możliwość dobrowolnego opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy nie dotyczy natomiast sytuacji, w której dostawa Nieruchomości, jak w niniejszej sprawie, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.