IPPP1/443-1223/11-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2011 r. (data wpływu 08.08.2011 r.), uzupełnionym w dniu 09.11.2011 r. (data wpływu 14.11.2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 02.11.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 09.11.2011 r. (data wpływu 14.11.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 02.11.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 17.01.2009 r. jeden z komandytariuszy wraz z żoną aktem notarialnym przeniósł do Spółki Komandytowej (Nr rejestru dla spółki Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego) nieruchomość oznaczoną w wypisie z rejestru gruntów wydanym przez Starostwo Powiatowe dnia 9 stycznia 2009, stanowiącym podstawę do wpisu w księdze wieczystej jako działka numer .... o obszarze 4 200 m2 położoną we wsi i gminie O. powiat o., stanowiąca użytki rolne zabudowane, wpisane do rejestru gruntów.

Przy niniejszym akcie przedłożono zaświadczenie wydane z upoważnienie Wójta Gminy, z którego wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy O. działka numer .... przeznaczona jest na działalność gospodarczą i usługi produkcyjne. Na działce znajdują się 40 letnie budynki, które służą Spółce jako baza warsztatowo-magazynowa. Komandytariusz wnoszący aktem notarialnym nieruchomość do spółki nabył ją w 2004 roku dwoma oddzielnymi fakturami zakupu w których to budynki były zwolnione z podatku od towarów i usług, natomiast grunt został opodatkowany 22 % podatkiem VAT, na zakup został zawarty również akt notarialny. Obecnie Spółka Komandytowa planuje w najbliższej przyszłości sprzedać w/w nieruchomość i w myśl obecnych obowiązujących przepisów zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, ponieważ art. 43 ust. 1 pkt 10 zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części z zastrzeżeniem pkt 10a, w którym jest mowa o odliczeniu podatku naliczonego oraz poniesieniu wydatków na ich ulepszenie nie większe niż 30%, a takowe nie miały miejsca. Natomiast art. 29 ust. 5 ustawy mówi, że budynki trwale związane z gruntem, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przez Spółkę komandytową nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem, w tym przypadku może być zwolniona od podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy wskazanym w uzupełnieniu z dnia 09.11.2011 r. (data wpływu 14.11.2011 r.), przy sprzedaży budynków wraz z gruntem o których mowa jest we wniosku, należy zastosować zwolnienie z podatku VAT, tak stanowi art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy, który mówi że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem nie wyodrębnia się wartości gruntu. Do gruntu zatem będzie miała zastosowanie ta sama stawka podatku VAT, którą zostanie opodatkowana sprzedaż budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 ww. ustawy. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z kolei, z ust. 5 powołanego artykułu wynika, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż do dostawy gruntu zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f. Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie ich od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem. Zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, regulującego prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż istotne jest każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, iż Spółka zamierza zbyć nieruchomość stanowiącą użytki rolne zabudowane, wniesioną do Spółki przez komandytariusza w dniu 17.01.2009 r. Komandytariusz wnoszący aktem notarialnym nieruchomość do spółki nabył ją w 2004 roku dwoma oddzielnymi fakturami zakupu w których to budynki były zwolnione z podatku od towarów i usług, natomiast grunt został opodatkowany 22 % podatkiem VAT, na zakup został zawarty również akt notarialny. Spółka wskazuje, iż nie ponoszono na ulepszenie ww. nieruchomość wydatków przekraczających 30 % jej wartości początkowej.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy do VAT do pierwszego zasiedlenia budynku doszło w 2004 r. Tym samym, została spełniona pierwsza z przesłanek warunkująca zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W analizowanej sprawie, zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Zatem spełniona została również druga z przesłanek warunkująca zwolnienie o którym mowa powyżej.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż planowana dostawa przez Spółkę nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.