IPPP1/443-1104/13-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej
IPPP1/443-1104/13-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomości
 3. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Małgorzata K. <Wnioskodawca> jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim z Ryszardem K. <mąż>. Pomiędzy Wnioskodawcą i jej mężem panuje małżeński ustrój wspólności majątkowej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „M.” Małgorzata K., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Mąż Wnioskodawcy prowadzi również działalność gospodarczą pod nazwą „K.” Ryszard K. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mąż Wnioskodawcy również jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca wraz z mężem w ciągu ostatnich kilku lat dokonali kilku nabyć nieruchomości, które stanowią współwłasność Wnioskodawcy i jej męża. Nieruchomości nie były wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawcy, ani jej męża, tym niemniej zostały nabyte z uwzględnieniem możliwości późniejszej odsprzedaży.

Pośród nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę oraz jej męża znajdują się między innymi, dwie działki położone we wsi C. Pierwsza z działek, o numerze ewidencyjnym 196/5 została nabyta 22 czerwca 2010 r., na podstawie aktu notarialnego. Wnioskodawca wraz z mężem nabył tę nieruchomość gruntową od osób fizycznych oraz zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt niezabudowany położony we wsi C.

Druga z działek, o numerze ewidencyjnym 201/5 została nabyta przez Wnioskodawcę oraz jej męża 14 maja 2010 r. Powyższa nieruchomość stanowi również grunt niezabudowany położony we wsi C., gmina G.

Obie powyżej opisane działki (tj. działki o numerach ewidencyjnych 196/5 oraz 201/5) stanowią nieruchomości niezabudowane, nieogrodzone i są położone bezpośrednio przy drodze publicznej. Działki położone są na terenach inwestycyjnych, w okolicach uprzemysłowionych. Działki o numerach ewidencyjnych 196/5 oraz 201/5 <dalej również jako: nieruchomości gruntowe>, o których mowa powyżej, są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego <mpzp>. Zgodnie z mpzp, działki stanowią teren strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3ZU (tereny strefy izolacyjnej wokół oczyszczalni ścieków i kompostowni z usługami technicznymi). Przeznaczenie działek, zgodnie z mpzp, uwzględnia, między innymi, urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, przeciwpożarowych dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, reklamy oraz maszty telekomunikacyjne. Mpzp dopuszcza również, o ile przepisy szczególne i odrębne nie stanowią inaczej — usługi techniczne, usługi rzemiosła, składy, bazy, magazyny, usługi techniczne komunikacji pod warunkiem, że ewentualne oddziaływanie wywołane tą działalnością zostanie ograniczone do terenu ZU. Mpzp obejmujący działki określa szczegółowo zasady zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy na przedmiotowych działkach. Kopia wypisu z mpzp stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W chwili obecnej Wnioskodawca planuje dokonać odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych. Wnioskodawca planuje opodatkowanie przyszłej sprzedaży działek podstawową stawką VAT (obecnie w wysokości 23%).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dokonując przyszłej dostawy nieruchomości gontowych Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług...
 2. Czy planowana dostawa nieruchomości gruntowych będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do planowanej dostawy nieruchomości gruntowych, Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Ad. 2 W ocenie Wnioskodawcy, planowana dostawa nieruchomości gruntowych będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, dokonując dostawy nieruchomości gruntowych Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca dokonał dotychczas kilku nabyć nieruchomości i planuje ich zbycie. Działalność Wnioskodawcy w zakresie obrotu nieruchomościami będzie się odbywać zatem w sposób powtarzalny, co również, zdaniem Wnioskodawcy, przemawia za uznaniem go za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i, w konsekwencji, za podatnika w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei w świetle art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując szeregu nabyć nieruchomości, a następnie ich późniejszej odsprzedaży, Wnioskodawca występuje w charakterze przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Zakup i późniejsza sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę wykracza w jego ocenie poza zwykły zarząd majątkiem prywatnym. Nabywane przez Wnioskodawcę nieruchomości mają bowiem charakter inwestycyjny i nie były nabywane w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb.

Powyższa kwalifikacja Wnioskodawcy, jako działającego w charakterze podatnika VAT jest również spójna z przepisami wspólnotowymi, które należy brać pod uwagę dokonując wykładni przepisów krajowych. Zgodnie z art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U UE L z 11 grudnia 2006 r.) (Dyrektywa VAT), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultat takiej działalności. Z kolei pod pojęciem działalność gospodarcza rozumiana jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dokonując szeregu nabyć nieruchomości gruntowych o charakterze inwestycyjnym, w tym nieruchomości gruntowych będących przedmiotem niniejszego wniosku, znajdujących się na uprzemysłowionych terenach miejskich i w ich okolicach, a następnie dokonując ich odsprzedaży, występuje w charakterze podatnika VAT.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego powyżej przez Wnioskodawcę, potwierdza również szereg interpretacji indywidualnych wydanych w podobnych sprawach przez organy podatkowe, a także orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, planowana sprzedaż nieruchomości wykracza poza sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nieruchomości stanowiące przedmiot planowanej dostawy zostały nabyte przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem możliwości ich późniejszej odsprzedaży.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Polska ustawa o VAT przewiduje również szereg zwolnień od podatku o charakterze przedmiotowym, w tym zwolnień dotyczących dostawy nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania VAT podlega między innymi dostawa terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, iż dostawa nieruchomości niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej lub zwolnieniu z opodatkowania, w zależności od statusu danego gruntu. I tak, w sytuacji gdy grunt niezabudowany będący przedmiotem dostawy stanowi:

 1. teren budowlany w rozumieniu ustawy o VAT – dostawa takiego terenu będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT
 2. teren inny niż budowlany w rozumieniu ustawy o VAT - dostawa takiego terenu będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Począwszy od 1 kwietnia 2013 r. do ustawy o VAT została dodana definicja terenów budowlanych. Zgodnie z obowiązującą definicją, pod pojęciem tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu — zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze fakt, że:

 1. dostawa terenów budowlanych podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej oraz
 2. działki będące przedmiotem planowanej dostawy nieruchomości stanowią działki przeznaczone pod zabudowę zgodnie z mpzp ich dostawa powinna podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej (obecnie w wysokości 23%).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomości gruntowe będące przedmiotem planowanej dostawy są, zgodnie z mpzp, przeznaczone pod zabudowę. Takie grunty stanowią tereny budowlane w rozumieniu ustawy o VAT, a ich dostawa podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.