IPPB5/4510-40/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

1) Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo uznania za wartość początkową Nieruchomości wartości rynkowej Nieruchomości - równowartości środków zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika w związku z zawarciem umowy Nowacji?
2) Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Wnioskodawcę od tak ustalonej wartości początkowej Nieruchomości będą stanowić dla niego koszt uzyskania przychodu?
IPPB5/4510-40/16-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cena
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nabycie
 5. nieruchomości
 6. odpisy amortyzacyjne
 7. wartości niematerialne i prawne
 8. wartość początkowa
 9. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja środków trwałych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu ePUAP 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej Nieruchomości w związku z zawarciem umowy Nowacji - jest prawidłowe,
 • zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości w związku z zawarciem umowy Nowacji, zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Wspólnicy spółki postanowili przenieść na Wnioskodawcę prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych („Nieruchomość”). W tym celu Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy podjęło 28 października 2015 r, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy o kwotę stanowiącą równowartość wartości rynkowej nieruchomości. W drodze podpisania umowy objęcia udziałów i przeniesienia na Wnioskodawcę Nieruchomości, Wnioskodawca nabył Nieruchomość. Na skutek negatywnej decyzji Sądu Rejonowego co do wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS faktu podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie udało się zarejestrować podwyższenia kapitału zakładowego w założonym przez wspólników Wnioskodawcy terminie. Zgromadzenie Wspólników uchyliło podjętą wcześniej uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Ponieważ celem transakcji było przeniesienie na Wnioskodawcę Nieruchomości postanowiono nie dokonywać zwrotnego przeniesienia na wspólników Nieruchomości. W drodze podpisanej umowy nowacji (zobowiązanie do spełnienia innego świadczenia zamiast świadczenia pierwotnego) Wnioskodawca aby nie dokonywać zwrotnego przeniesienia Nieruchomości na wspólnika zobowiązał się do zapłaty na rzecz wspólnika kwoty pieniędzy odpowiadającej wartości rynkowej Nieruchomości („Nowacja”). Nieruchomość będzie przez Wnioskodawcę wynajmowana i w związku z jej wynajmem Wnioskodawca będzie osiągał przychód.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo uznania za wartość początkową Nieruchomości wartości rynkowej Nieruchomości - równowartości środków zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika w związku z zawarciem umowy Nowacji...
 2. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Wnioskodawcę od tak ustalonej wartości początkowej Nieruchomości będą stanowić dla niego koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. ma on prawo prawo do uznania za wartość początkową Nieruchomości jej wartości rynkowej - równowartości środków zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika w związku z zawarciem umowy Nowacji,
 2. nie ma przeszkód do uznania dokonywanych odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodu.

Ad. 1

Stosownie do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT „Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia”. Zgodnie zaś z art. 16g ust. 1 pkt 4) Ustawy CIT „Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej”.

Wnioskodawca nabył Nieruchomość w drodze wkładu niepieniężnego w związku z podwyższeniem przez Zgromadzenie Wspólników kapitału zakładowego o równowartość wartości rynkowej Nieruchomości oraz objęciem udziałów i wniesieniem Nieruchomości tytułem aportu przez jednego ze wspólników. Na skutek uchylenia uchwał Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego był zobowiązany do zwrotu Nieruchomości.

W związku jednak z podpisaniem umowy Nowacji i zaciągnięciem nowego zobowiązania - pieniężnego o równowartości wartości Nieruchomości, Wnioskodawca zwolnił się z obowiązku zwrotu Nieruchomości.

Ostatecznie więc Wnioskodawca nabył Nieruchomość w związku z zawartą umową Nowacji.

Zdaniem Wnioskodawcy sytuację tę należy traktować analogicznie do sytuacji odpłatnego nabycia nieruchomości pod każdym innym tytułem np. tytułem umowy sprzedaży. Wnioskodawca w zamian za zwolnienie się z obowiązku zwrotnego przeniesienia Nieruchomości na wspólnika zobowiązał się do wypłaty mu środków pieniężnych w równowartości wartości rynkowej Nieruchomości. Efektywnie więc nabył nieruchomość analogicznie jak gdyby nabył ją w drodze umowy sprzedaży.

Co prawda w ocenie Wnioskodawcy nie ma w tym kontekście znaczenia uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, uchylona następnie przez Zgromadzenie Wspólników niemniej nawet gdyby przyjąć, iż to ona stanowiła podstawę nabycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości, należałoby uznać wartość rynkową Nieruchomości analogiczną do wartości środków zapłaconych przez Wnioskodawcę z tytułu Nowacji i analogiczną do wartości podwyższonego kapitału zakładowego za stanowiącą podstawę do ustalenia wartości początkowej Nieruchomości.

Podsumowując niezależnie czy wartość początkową Nieruchomości Wnioskodawca ustala na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1) Ustawy CIT czy też art. 16 ust. 1 pkt 4) Ustawy CIT jest to ta sama wartość odpowiadająca wartości rynkowej Nieruchomości i to ona stanowi podstawę ustalenia wartości początkowej Nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Ad. 2

W związku z nabyciem Nieruchomości za środki pieniężne w równowartości jej wartości rynkowej zdaniem Wnioskodawcy nie znajdują do niego zastosowania żadnego ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości. Wartość odpisów amortyzacyjnych może stanowić koszt uzyskania przychodów w pełni w związku z wykorzystywaniem Nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwaniem przychodów z najmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • ustalenia wartości początkowej Nieruchomości w związku z zawarciem umowy Nowacji - jest prawidłowe,
 • zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.