IPPB5/423-754/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP):korzystanie z nabytej nieruchomości przez podmioty, które zawarły umowy najmu ze sprzedającym nieruchomość i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez S, do czasu ich rozwiązania przez S lub wygaśnięcia, a także czy ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia części nabytej nieruchomości, np. na najem innym podmiotom gospodarczymbędą skutkować koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu w tej części, która odpowiada wydatkom poniesionym na te lokale, skoro w chwili wydatkowania dochodu na ich nabycie, był on przeznaczony na siedzibę S i S-Z, tj. na cele statutowe tożsame z celami preferowanymi przez ustawodawcę w ww. przepisach?
IPPB5/423-754/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. nabycie nieruchomości
 3. nieruchomości
 4. siedziba
 5. stowarzyszenia
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części dochodu odpowiadającego wydatkom poniesionym na lokale, które w chwili wydatkowania dochodu na ich nabycie były przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (dalej: „Stowarzyszenie), „S” lub „Wnioskodawca”) jest organizacją zrzeszającą polskich twórców filmowych oraz inne podmioty, których działalność jest związana z twórczością filmową. Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest reprezentowanie oraz ochrona interesów tej grupy zawodowej, przede wszystkim w zakresie zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

W ramach swej statutowej działalności Stowarzyszenie m.in.: organizuje pokazy i festiwale filmowe, spotkania z twórcami, cykle tematyczne, gale wręczenia nagród, spotkania służące wymianie poglądów, konferencje prasowe; prowadzi internetowy portal filmowy; wydaje magazyn filmowy; sprawuje patronat nad wydarzeniami kulturalnymi; współpracuje z innymi organizacjami kulturalnymi; propaguje polski dobytek filmowy w społeczeństwie w Polsce i za granicą.

Wnioskodawca posiada zezwolenie Ministra Kultury na sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi wydane w dniu 28 lutego 2003 r, . Stąd też, jednym z podstawowych źródeł przychodów Stowarzyszenia są sumy inkasowane z tytułu praw autorskich i innych praw przewidzianych przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które Wnioskodawca potrąca z tantiem pobieranych od użytkowników utworów audiowizualnych (tzw. inkaso) za pośrednictwem wyodrębnionej w ramach własnej struktury jednostki organizacyjnej - Związku (dalej: „S”) i następnie wypłaca osobom uprawnionym (dalej: Uprawnieni).

Stowarzyszenie, oprócz działalności statutowej, prowadzi także działalność gospodarczą, która ma charakter uboczny wobec działalności statutowej i polega na prowadzeniu Kina oraz Domu. Działalność gospodarcza jest więc wyodrębniona i zlokalizowana poza siedzibą Stowarzyszenia.

Struktura organizacyjna, cele statutowe i sposób działania S zostały uregulowane w Statucie uchwalonym na Walnym Zjeździe w dniu 26 listopada 2011 r. (dalej: „Statut”).

W dniu 24 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie nabyło nieruchomość (prawo własności budynku i prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się ten budynek) na cele swojej siedziby. W budynku tym będzie także siedziba wyodrębnionej jednostki organizacyjnej S. Zakup został sfinansowany w części z kredytu bankowego zabezpieczonego kwotami pozostającymi do wypłaty Uprawnionym a w pozostałej części ze środków własnych S (tj. z inkasa).

Stowarzyszenie planuje dokonanie remontu i modernizacji całej nieruchomości. Jednak w związku z tym, że w nabytym budynku działają obecnie inne firmy (które wynajęły pomieszczenia biurowe od poprzedniego właściciela, przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości z S), prace te zostaną rozpoczęte po rozwiązaniu umów najmu przez S i opuszczeniu przez najemców zajmowanych pomieszczeń. Umowy najmu zawarte przez sprzedającego zawierają różne okresy wypowiedzenia, stąd też w chwili nabycia nieruchomości przez S a także do czasu zakończenia tych umów, będą w niej działały inne firmy a S będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Sytuacja ta jest jednak przejściowa, gdyż celem nabycia nieruchomości jest jej przeznaczenie na siedzibę Stowarzyszenia co wyraża i potwierdza uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2014 r.

Tym niemniej, Wnioskodawca, mimo iż tego obecnie nie planuje, to nie może wykluczyć, że w przyszłości Zarząd Główny S będzie chciał część nieruchomości przeznaczyć na inne cele niż statutowe, np. wynająć niektóre pomieszczenia osobom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą.

Reasumując:

 • W chwili nabycia nieruchomości działają w niej inne podmioty, które zawarły umowy najmu ze zbywcą jeszcze przed sprzedażą nieruchomości na rzecz S; podmioty te będą korzystać z nieruchomości do czasu zakończenia umów najmu (w wyniku wypowiedzenia umów przez S lub ich wygaśnięcia) i opuszczenia zajmowanych pomieszczeń;
 • S nabyło nieruchomość wyłącznie na potrzeby własnej działalności i funkcjonowania siedziby S i S-Z;
 • S planuje dokonanie remontu i modernizacji nieruchomości w celu dostosowania jej do własnych potrzeb, tj. wyłącznie na cele siedziby S i S-Z;
 • S mimo, iż tego obecnie nie planuje, to nie wyklucza, że w przyszłości mogłoby dokonać zmiany przeznaczenia części nabytej nieruchomości na inne cele niż statutowe, np. na najem innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W związku z tym Wnioskodawca pragnie potwierdzić, że:

 • fakt korzystania z nabytej nieruchomości przez podmioty, które zawarły umowy najmu ze sprzedającym nieruchomość i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez S do czasu ich rozwiązania przez S lub wygaśnięcia - nie ma wpływu na zwolnienie dochodu przeznaczonego na nabycie tej nieruchomości z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jest to sytuacja przejściowa a celem nabycia nieruchomości jest jejprzeznaczenie wyłącznie na siedzibę S i S-Z;
 • ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia części nabytej nieruchomości, np. na najem innym podmiotom, nie będzie skutkować koniecznością opodatkowania przez Stowarzyszenie dochodu w tej części, która odpowiada wydatkom poniesionym na wynajmowane lokale, gdyż w chwili wydatkowania dochodu był on przeznaczony na cele statutowe, tj. siedzibę S i S-Z.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa o PDOP):

 • korzystanie z nabytej nieruchomości przez podmioty, które zawarły umowy najmu ze sprzedającym nieruchomość i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez S, do czasu ich rozwiązania przez S lub wygaśnięcia, a także czy
 • ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia części nabytej nieruchomości, np. na najem innym podmiotom gospodarczym

będą skutkować koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu w tej części, która odpowiada wydatkom poniesionym na te lokale, skoro w chwili wydatkowania dochodu na ich nabycie, był on przeznaczony na siedzibę S i S-Z, tj. na cele statutowe tożsame z celami preferowanymi przez ustawodawcę w ww. przepisach...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP:

 • korzystanie z nabytej nieruchomości przez podmioty, które zawarły umowy najmu ze sprzedającym nieruchomość i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez S, do czasu ich rozwiązania przez S lub wygaśnięcia, a także
 • ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia części nabytej nieruchomości, np. na najem innym podmiotom gospodarczym

nie będą skutkować koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu w tej części, która odpowiada wydatkom poniesionym na te lokale, gdyż w chwili wydatkowania dochodu na ich nabycie, był on przeznaczony na siedzibę S i S-Z, tj. na cele statutowe tożsame z celami preferowanymi przez ustawodawcę w ww. przepisach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o PDOP: „wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele”.

Dalej, według art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP: „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i -bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a”.

Z przepisów tych wyraźnie wynika, iż nie każdy dochód przeznaczony na cele statutowe będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego, lecz tylko ten, który będzie przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na ww. cele. Niewątpliwie, cele statutowe i działania podejmowane przez S, wskazane w opisie stanu faktycznego, wpisują się w pojęcie działalności kulturalnej, naukowej czy oświatowej co oznacza, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia dochodu z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP w części przeznaczonej na realizację celów statutowych, w tym na nabycie nieruchomości na siedzibę Stowarzyszenia.

W chwili nabycia nieruchomości, jej przeznaczenie na siedzibę S (oraz S-Z) i tym samym realizacja celów statutowych Stowarzyszenia są bezsporne. Takie przeznaczenie nieruchomości potwierdza także uchwała Zarządu Głównego S z dnia 11 czerwca 2014 roku, w której wyraża się zgodę na jej nabycie „na cele siedziby”. To oznacza, żekorzystanie z nabytej nieruchomości przez podmioty, które zawarły umowy najmu ze sprzedającym nieruchomość i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez S, do czasu ich rozwiązania przez S lub wygaśnięcia, a także ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia części nabytej nieruchomości, np. na najem innym podmiotom gospodarczymnie będą skutkować koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu w tej części, która odpowiada wydatkom poniesionym na te lokale. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dla oceny możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP istotne jest uprzednie przeznaczenie dochodu na cele statutowe tożsame z celami preferowanymi przez ustawodawcę a następnie wydatkowanie środków zgodnie z tymi celami. Gdyby zatem podatnik przeznaczył dochód na cele statutowe ale wydatkował je w inny sposób, to nie mógłby skorzystać ze zwolnienia tego dochodu z podatku. Z tego wynika, że wydatkowanie dochodu niejako „zamyka” rozważania na temat możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego. Innymi słowy, wydatkowanie dochodu jest tym momentem, które przesądzi ostatecznie o kwalifikacji tego dochodu jako podlegającego zwolnieniu lub o konieczności opodatkowania go. Ewentualne dalsze zmiany przeznaczenia poniesionego wydatku nie będą już miały znaczenia dla oceny tego, czy dochód korzysta ze zwolnienia czy też nie.

Podatnik, nabywając dany składnik majątku czy dokonując jakiejkolwiek innej transakcji gospodarczej działa zgodnie z wytyczonym planem i w określonym zamiarze, jednak nie jest w stanie w pełnym zakresie określić, jak będzie w przyszłości wyglądała prowadzona przez niego działalność i jak będzie wykorzystywany dany składnik majątku. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy dla ustalenia prawa do zwolnienia podatkowego znaczenie ma moment wydatkowania i przeznaczenia środków. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do sytuacji, w której zastosowane zwolnienie podatkowe mogłoby zostać zakwestionowane przez organy podatkowe po pewnym czasie, mimo pierwotnego braku zastrzeżeń oraz rodziłoby konieczność dokonywania ciągłych korekt rozliczeń podatkowych.

Stanowisko zajęte przez Stowarzyszenie w niniejszej kwestii znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych i pismach organów podatkowych. Tytułem przykładu warto wskazać na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt: III SA/Wa 504/12, w którym sąd stwierdził: „Zatem składki członkowskie, których dotyczy pytanie postawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostały wydatkowane w 2004 r. na zakup budynku i w latach następnych na jego remont, przy czym budynek ten nie był dotychczas wykorzystywany do działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z twierdzeniem Skarżącej zakup i remont budynku służyć miały sprawniejszemu wykonywaniu przez nią celów statutowych, nie zaś prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Skarżąca dopiero zamierza w części tego budynku prowadzić działalność gospodarczą. (...) W świetle postanowień art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., jeżeli składki członkowskie nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą, to są wolne od podatku. Zdaniem Sądu, taka sytuacja występuje w stanie faktycznym przedstawionym przez Skarżącą, ponieważ składki członkowskie w momencie ich wydatkowania nie były przeznaczone na działalność gospodarczą. Zmiana przeznaczenia budynku po kilku latach od momentu wydatkowania składek członkowskich na zakup i remont tego budynku nie może zmienić faktu, iż składki członkowskie zostały wydane (czyli nie tylko przeznaczone, o czym mowa w ww. przepisie) na cel inny niż gospodarczy”.

W zacytowanym powyżej wyroku sąd wyraźnie potwierdził, że jeżeli dochód został wydany i przeznaczony na cel preferowany przez ustawodawcę, to późniejsza zmiana przeznaczenia budynku nie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podatkowego.

Podobnie natęży ocenić fakt korzystania z nabytej przez S nieruchomości przez podmioty gospodarcze na podstawie zawartych uprzednio ze zbywcą umów najmu. Stowarzyszenie jako nabywca nieruchomości wstąpiło w prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez zbywcę. Stąd też, w początkowym okresie tj. do czasu wypowiedzenia lub wygaśnięcia tych umów, S będzie osiągać wynagrodzenie z tytułu najmu części pomieszczeń. Jednak w związku z tym, że w chwili nabywania tej nieruchomości była ona przeznaczona na cele siedziby i dochód został wydatkowany zgodnie z tym celem, to może on korzystać ze zwolnienia określonego w ww. przepisach ustawy o PDOP. Nabycie tej nieruchomości przez S bez najemców byłoby możliwe jedynie wówczas, gdyby sprzedający odpowiednio wcześniej rozwiązał z nimi umowy, co jednak byłoby dla niego ryzykowne, gdyż w przypadku niedojścia umowy sprzedaży do skutku pozbawiłby się korzyści wynikających z najmu (wynagrodzenia). Dlatego, jedyną możliwością było wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z tych umów przez S i rozwiązanie ich zgodnie z zawartymi zasadami. Takie postępowanie nie zmienia jednak intencji nabycia nieruchomości i faktu wydatkowania dochodu na cele siedziby S i S-Z.

Podsumowując:

 • fakt korzystania z nabytej nieruchomości przez podmioty, które zawarły umowy najmu ze sprzedającym nieruchomość i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia przez S do czasu ich rozwiązania przez S lub wygaśnięcia - nie ma wpływu na zwolnienie dochodu przeznaczonego na nabycie tej nieruchomości z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jest to sytuacja przejściowa a celem nabycia nieruchomości jest jej przeznaczenie wyłącznie na siedzibę S i S-Z oraz
 • ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia części nabytej nieruchomości, np. na najem innym podmiotom, nie będzie skutkować koniecznością opodatkowania przez Stowarzyszenie dochodu w tej części, która odpowiada wydatkom poniesionym na wynajmowane lokale, gdyż w chwili wydatkowania dochodu był on przeznaczony na cele statutowe, tj. siedzibę S i S-Z.

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie wnosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.