IPPB4/4511-927/16-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 stycznia 2016 r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości, której Wnioskodawczyni była współwłaścicielką w 1/18 części. Część tą Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po mężu Sławomirze G. zmarłym w dniu 18 listopada 2006 r. Postanowienie sądu o nabyciu spadku po ojcu uprawomocniło się w dniu 29 listopada 2007 r. stwierdzając, że spadek nabyła Wnioskodawczyni, córka Wnioskodawczyni Karolina i syn Mariusz po 1/3 części każde. Mąż swoją część działki nabył także w drodze dziedziczenia, odpowiednio:

  1. po swoim ojcu Janie G. zmarłym w dniu 18 września 1983 roku. Postanowienie o nabyciu spadku zostało wydane w dniu 27 stycznia 1984 roku, stwierdziło, że spadek nabyli mąż Wnioskodawczyni, Jego siostra i matka po 1/3 każde z nich.
  2. Po swojej matce Krystynie G. zmarłej w dniu 13 września 2005 roku, postanowienie o nabyciu spadku wydane w dniu 9 kwietnia 2014 roku stwierdziło, że spadek po Niej nabyli mąż Wnioskodawczyni i Jego siostra po 1/2 każde z nich.

Ojciec męża Jan G. swoje prawo do części tej nieruchomości również odziedziczył odpowiednio:

  1. po swoim ojcu Stanisławie G. zmarłym w dniu 6 kwietnia 1962 roku. Postanowienie o nabyciu spadku zostało wydane w dniu 9 kwietnia 2014 roku i stwierdziło, że spadek nabyli: ojciec męża Wnioskodawczyni, Jego siostra Stanisława, Jego brat Kazimierz G. i ich matka Katarzyna po 1/4 każde z nich.
  2. po swojej matce Katarzynie G. zmarłej w dniu 31 maja 1974 roku. Postanowienie o nabyciu spadku zostało wydane w dniu 9 kwietnia 2014 roku, stwierdziło, że spadek nabyli: ojciec męża Wnioskodawczyni, Jego siostra i brat po 1/3 każde z nich.

Stanisław i Katarzyna G., czyli dziadkowie męża Wnioskodawczyni omawianą nieruchomość nabyli w drodze kupna w dniu 28 stycznia 1939 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma obowiązek opłacenia podatku dochodowego od sprzedaży wspomnianej części nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatną sprzedaż nieruchomości uznaje za źródło przychodu, jeżeli zbycie nieruchomości lub jej części nie następuje w wyniku działalności gospodarczej, zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie/wybudowanie.

Wnioskodawczyni odziedziczyła swoją część nieruchomości po mężu, zarówno od jego śmierci (w dniu 18 listopada 2006 roku), jak i od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku po Nim (w dniu 9 listopada 2007 roku) minęło więcej niż 5 lat, więc Wnioskodawczyni uważa, że obowiązek opłacenia podatku dochodowego od sprzedaży części nieruchomości Jej nie dotyczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 27 stycznia 2016 r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości, której Wnioskodawczyni była współwłaścicielką w 1/18 części. Część tę Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po mężu Sławomirze G. zmarłym w dniu 18 listopada 2006 r. Postanowienie sądu o nabyciu spadku po ojcu uprawomocniło się w dniu 29 listopada.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości wiążą z datą jej nabycia. Użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 termin „nabycie” oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Tak więc nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa). Nabyć nieruchomość lub prawo majątkowe można odpłatnie lub nieodpłatnie.

Interpretacja pojęcia „nabycie” została także przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Według ustawy Kodeks cywilny nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy. Zatem aktywa majątkowe ulegają zwiększeniu. Zdaniem Sądu przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Aby zatem móc stwierdzić, czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości miała miejsce przed czy po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym czy po stronie Wnioskodawczyni sprzedaż nieruchomości będzie rodziła skutki podatkowe czy też nie w postaci opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości przychodu, będzie decydował moment i forma prawna nabycia nieruchomości, którą Wnioskodawczyni w 2016 r. sprzedała.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

W przypadku nabycia nieruchomości, jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku, datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 922 Kodeksu – prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego – powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdzają jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc dla podatku dochodowego istotny z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny wyjaśnić należy, że sprzedaż nieruchomości, w której udział Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym mężu w dniu 18 listopada 2006 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Sprzedaż ta nastąpiła bowiem po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży swojej części w ww. nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.