IPPB4/4511-213/16-7/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Nr 52, wystąpi po stronie Wnioskodawczyni dochód do opodatkowania z tytułu źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data nadania 19 maja 2016 r., data wpływu 20 maja 2016 r., na wezwanie z dnia 6 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-213/16-2/IM (data nadania 9 maja 2016 r., data doręczenia 12 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 17 maja 2016 r. (fax – data nadania 23 maja 2016 r., data wpływu 23 maja 2016 r., za pośrednictwem poczty – data nadania 23 maja 2016 r., data wpływu 25 maja 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 23 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-213/16-2/IM z dnia 6 maja 2016 r. (data nadania 9 maja 2016 r., data doręczenia 12 maja 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data nadania 19 maja 2016 r., data wpływu 20 maja 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W związku z dalszymi wątpliwościami tut. organ wezwał Wnioskodawczynię telefonicznie w dniu 23 maja 2016 r. (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków poprzez jednoznaczne wskazanie daty sporządzenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano podziału majątku wspólnego małżonków. Pismem z dnia 17 maja 2016 r. (fax – data nadania 23 maja 2016 r., data wpływu 23 maja 2016 r., za pośrednictwem poczty – data nadania 23 maja 2016 r., data wpływu 25 maja 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 10 lipca 1997 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z małżonkiem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 52 poprzez przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Nabycie nastąpiło na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

W dniu 13 stycznia 2015 r. na mocy aktu notarialnego (Rep. A) Wnioskodawczyni dokonała z małżonkiem rozdzielności majątkowej. W tym samym dniu notarialnie (Rep. A) małżonkowie dokonali też podziału majątku dorobkowego w zakresie wchodzących w jego skład nieruchomości.

Zgodnie z dokonanym podziałem Wnioskodawczyni przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 52 o wartości 300.000,00 zł oraz garaż o wartości 30.000,00 zł, zaś małżonkowi Wnioskodawczyni własność nieruchomości lokalowej Nr 414A o wartości 180.000,00 zł, wraz z przypisanym udziałem w nieruchomości wspólnej o wartości 15.000,00 zł. Z tytułu podziału nie przewidziano spłat ani dopłat pomiędzy małżonkami. W dniu 23 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała lokal Nr 52 przy czym nie nastąpiło to w wykonaniu działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w skład majątku wspólnego małżonków objętego podziałem wchodziły następujące składniki:

 1. Objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r., spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 52, o wartości 300.000,00 złotych, które przypadło Wnioskodawczyni;
 2. Objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r., prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę Nr 21/5 zabudowanej budynkiem garażowym o powierzchni 20 m2, o wartości 30.000,00 zł. które przypadło Wnioskodawczyni;
 3. Objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r., prawo własności stanowiącego odrębną własność lokalu mieszkalnego Nr 2, o wartości 180.000,00 zł, które przypadło mężowi Wnioskodawczyni;
 4. Objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r. udziały w nieruchomości drogowej o łącznej wartości 15,000,00 zł. które przypadło mężowi Wnioskodawczyni;
 5. Nie objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r. wierzytelności z tytułu nabytych jednostek funduszu inwestycyjnego N. o wartości na dzień ustalenia rozdzielnością majątkowej małżonków, tj. na dzień 13 stycznia 2015 r, - 170.000.00 zł, które przypadły Wnioskodawczyni;
 6. Nie objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r. wierzytelności z tytułu nabytych jednostek funduszu inwestycyjnego O. o wartości na dzień ustalenia rozdzielnością majątkowej małżonków, tj. na dzień 13 stycznia 2015 r. 255.000.00 zł, które przypadły mężowi Wnioskodawczyni;
 7. Nie objęte aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r. prawo własności samochodu osobowego marki I., rok produkcji 2010 o wartości na dzień ustalenia rozdzielnością majątkowej małżonków, tj. na dzień 13 stycznia 2015 r. 50.000,00 zł., które przypadły mężowi Wnioskodawczyni.

Nadto w skład majątku wspólnego małżonków na dzień 13 stycznia 2015 r. wchodziło prawo własności do działki rekreacyjnej. Nieruchomość ta nie została objęta podziałem majątku, gdyż małżonkowie postanowili podarować ją synowi. W dacie podziału majątku wspólnego syn przebywał w pracy za granicą. Do realizacji darowizny doszło 26 kwietnia 2016 r.

W wyniku podziału majątku małżonkowie otrzymali:

 • Wnioskodawczyni składniki majątku o łącznej wartości 500.000,00 zł.
 • mężowi Wnioskodawczyni składniki majątku o łącznej wartości 500.000,00 zł.

Strony przed zawarciem związku małżeńskiego, ani do dnia 13 stycznia 2015 r. nie zawierały umów majątkowych małżeńskich. W związku z powyższym zgodnie z art. 43 k.r.o ich udziały w majątku były równe.

Dokonany przez małżonków podział majątku odpowiadał ich udziałom w majątku dorobkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Nr 52, wystąpi po stronie Wnioskodawczyni dochód do opodatkowania z tytułu źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Dokonując podziału majątku dorobkowego strony dokonały też rozliczeń nakładów poniesionych na majątek wspólny. Wnioskodawczyni przypadł majątek nieruchomy o większej wartości ze względu na fakt, że od 1994 r. strony pozostawały w faktycznej separacji. Małżonek Wnioskodawczyni nie mieszkał w lokalu Nr 52. Wnioskodawczyni ponosiła wszelkie koszty oraz nakłady związane z utrzymaniem lokalu. Nadto w lokalu tym od roku 1995 do 2013 zamieszkiwała wyłącznie z matką, która również ponosiła ciężary utrzymania i nakłady na ten lokal. W chwili zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej do majątku dorobkowego wchodziła zatem między innymi nieruchomość pomniejszona o wartość nakładów Wnioskodawczyni i Jej matki.

W ocenie Wnioskodawczyni podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty, zaś wartość otrzymanej przez nią nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze stan faktyczny oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie przez nią nieruchomości lokalowej w dniu 23 czerwca 2015 r. nastąpiło po upływie 19 lat kalendarzowych od daty nabycia ww. nieruchomości, w związku z czym sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Aby zatem ustalić, czy w przedmiotowej sprawie sprzedaż przez Wnioskodawczynię nieruchomości zabudowanej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasady, wspólność majątkowa trwa tak długo jak małżeństwo.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd, między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3 (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Tym samym za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego.

Stąd wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) - jak też stan jej majątku osobistego. Powyższych ustaleń należy bezwzględnie dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków lub na dzień orzeczenia sądu o podziale majątku wspólnego, a nie według subiektywnego przekonania małżonków.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 10 lipca 1997 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z małżonkiem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego poprzez przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Nabycie nastąpiło na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. W dniu 13 stycznia 2015 r. na mocy aktu notarialnego Wnioskodawczyni dokonała z małżonkiem rozdzielności majątkowej. W tym samym dniu notarialnie małżonkowie dokonali też podziału majątku dorobkowego w zakresie wchodzących w jego skład nieruchomości. Zgodnie z dokonanym podziałem Wnioskodawczyni przypadło m.in. przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 300.000,00 zł. W wyniku podziału majątku Wnioskodawczyni i jej mąż otrzymali składniki majątku o łącznej wartości 500.000,00 zł każdy z nich. Dokonany przez małżonków podział majątku odpowiadał ich udziałom w majątku dorobkowym. Z tytułu podziału nie przewidziano spłat ani dopłat pomiędzy małżonkami. W dniu 23 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowy lokal mieszkalny. Sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Przyjmując za Wnioskodawczynią, że skoro w wyniku podziału majątku Wnioskodawczyni otrzymała składniki majątku o łącznej wartości, która odpowiada Jej udziałowi w majątku dorobkowym oraz z tytułu podziału nie przewidziano spłat ani dopłat pomiędzy małżonkami, to za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy przyjąć 1997 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli je do majątku wspólnego. W konsekwencji przychód z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie ww. nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.