IPPB4/4511-188/16-5/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data nadania 19 maja 2016 r., data wpływu 23 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 5 maja 2016 r. (data nadania 6 maja 2016 r., data doręczenia 16 maja 2016 r.) Nr IPPB4/4511-188/16-3/PP o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 6 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-188/16-3/PP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data nadania 19 maja 2016 r., data wpływu 23 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 17 stycznia 2002 r. Wnioskodawca spisał wraz z żoną akt notarialny w sprawie sprzedaży od spółdzielni mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych prawa użytkowania wieczystego działek nr 17/33, 17/31, 17/44, 17/32 i 17/50 przeznaczonych pod zabudowę domów mieszkalnych (trzech domów jednorodzinnych). W dniu 8 lipca 2013 r. Zarząd Miasta decyzją przekształcił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 17/31, 17/32, 17/33, 17/44, 17/50 o łącznej powierzchni 0,2247 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg wieczystych w prawo własności. Mocą tej decyzji Wnioskodawca wraz z żoną stał się właścicielem tego gruntu.

W 2016 roku Wnioskodawca planuje sprzedaż tej nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że sprzedaży będzie podlegał niezabudowany grunt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy jest właścicielem niezabudowanych działek od dnia prawa użytkowania wieczystego...
  2. Czy podatek od sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe i jeżeli to jaki ma na to termin...
  3. Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu i czy jest zwolniony z opodatkowania w związku z wydatkowaniem przychodu na własne cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że jest właścicielem tego gruntu od dnia kupna prawa użytkowania wieczystego działek, tj. od 17 stycznia 2002 r. i ponieważ Wnioskodawca użytkuje go dłużej niż 5 lat jest zwolniony od płacenia podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 17 stycznia 2002 r. Wnioskodawca spisał wraz z żoną akt notarialny w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 17/33, 17/31, 17/44, 17/32 i 17/50 przeznaczonych pod zabudowę domów mieszkalnych (trzech domów jednorodzinnych). W dniu 8 lipca 2013 r. Zarząd Miasta decyzją przekształcił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 17/31, 17/32, 17/33, 17/44, 17/50 o łącznej powierzchni 0,2247 ha w prawo własności. Mocą tej decyzji Wnioskodawca wraz z żoną stał się właścicielem tego gruntu. W 2016 roku Wnioskodawca planuje sprzedaż tej nieruchomości. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży będzie niezabudowany grunt.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, dlatego też przy jej zdefiniowaniu należy sięgnąć do regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) w szczególności do art. 46 § 1. Zgodnie z tym przepisem, nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc ze swej natury nieruchomościami, a budynki trwale z gruntem związane są ich częścią składową w myśl art. 48 k.c.

Moment przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w dniu zawarcia umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania. Podkreślić należy, że użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Jest formą pośrednią pomiędzy własnością , a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do własności. Użytkownik ma prawa zbliżone do właściciela. Korzysta z gruntu z wyłączeniem innych osób. Może prawem swobodnie rozporządzać, czyli je zbyć, obciążać, czy zapisać.

W związku z powyższym wskazać należy, że za datę nabycia nieruchomości, od której liczony jest 5 letni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć datę pierwotną nabycia przedmiotowej nieruchomości, tj. datę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, zatem termin ten powinien być liczony od 2002 roku.

W konsekwencji, planowana sprzedaż nieruchomości opisanej we wniosku w 2016 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu dokonania tej czynności.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo, należy wskazać, że skoro planowana sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, zatem pytanie Nr 2 dotyczące wydatkowania środków pieniężnych na własne cele mieszkaniowe, stało się bezprzedmiotowe.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów- z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego- zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy nie zaś małżonki. Małżonka Wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna złożyć odrębny wniosek.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.