IPPB4/4511-128/15-3/JK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż udziału w zwróconej nieruchomościami
IPPB4/4511-128/15-3/JKinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. spadek
  3. sprzedaż
  4. wywłaszczenie
  5. zwrot nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w zwróconej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w zwróconej nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jako jedna z dwóch spadkobierczyń, nabyła spadek po ojcu S. zmarłym w dniu 27 października 2004 r. – pierwotnym właścicielu działki Nr 307/5 o pow. 767 m2, oraz działka 307/6 o pow. 813 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW (dalej: „Nieruchomość”) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z 16 października 2007 r. Orzeczenie uprawomocniło się z dniem 7 listopada 2007 r. Udział w spadku przypadający na Wnioskodawczynię wynosi 1/2. W dniu 15 lutego 2008 r. Wnioskodawczyni złożyła wraz z drugim spadkobiercą wniosek o zwrot Nieruchomości, która została wywłaszczona w celu realizacji budowy osiedla mieszkaniowego, na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego z dnia 30 sierpnia 1984 r.. Z uwagi na to, że cel wywłaszczenia nie został osiągnięty, Starosta powołując się m.in. na art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.; dalej: „UGN”), decyzją z dnia 9 października 2013 r. orzekł m.in. o zwrocie na rzecz Wnioskodawczyni Nieruchomości w części 1/2, oraz zobowiązał Wnioskodawczynię oraz drugiego spadkobiercę do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną Nieruchomość. Decyzja stała się ostateczna w dniu 28 października 2013 r. W dniu 12 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z drugim spadkobiercą jako sprzedające zawarły umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości, a w dniu 28 października 2014 r. - umowę sprzedaży Nieruchomości. Sprzedaż Nieruchomości nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, Wnioskodawczyni obowiązana jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą przypadającej na nią części Nieruchomości odzyskanej po wywłaszczeniu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym nie jest ona obowiązana do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”). W szczególności odpłatne zbycie przypadającej na Wnioskodawczynię części Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu PIT na podstawie art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, ze względu na to, że nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej a między datą sprzedaży, a końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej części Nieruchomości upłynęło 5 lat. W niniejszym przypadku za datę nabycia należy uznać datę nabycia spadku.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej ustawa o „PIT”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art, 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ustawa o PIT w art. 10 zawiera zamknięty katalog źródeł przychodów. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), (z zastrzeżeniem ust 2. ustawy o PIT, który w niniejszej sprawie nie ma zastosowania) odpłatne zbycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów podlegających opodatkowaniu PIT, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Tym samym, o ile nie zachodzą przesłanki art. 10 ust. 2 ustawy o PIT, odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia lub wybudowania, w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie, kluczowe jest zatem ustalenie, jaką datę należy uznać za nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawczynię – tj. czy jest to data nabycia spadku, czy data otrzymania zwrotu części wywłaszczonej Nieruchomości.

Zgodnie z art. 136 ust. 3 UGN, spadkobierca może żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. W orzecznictwie sądów administracyjnych jak i Sądu Najwyższego przyjmuje się, że „decyzja o zwrocie nieruchomości pełni funkcję restytucyjną, czyli jest aktem prawnym, który wywiera bezpośrednio skutki w sferze prawa cywilnego. Powoduje ona przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela lub jego spadkobierców, jednakże nie kreuje tego prawa. Przywraca jedynie wcześniej panujące stosunki prawno – rzeczowe po stronie podmiotowej (...) restytucyjnemu charakterowi decyzji o zwrocie nieruchomości nie stoi na przeszkodzie to, że decyzja taka ma charakter decyzji konstytutywnej, a więc takiej która tworzy, zmienia lub znosi określone stosunki prawne. Zmienia ona bowiem stan prawny nieruchomości powstały po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu, przez przywrócenie dotychczasowemu właścicielowi prawa własności nieruchomości. Zmiana stanu prawnego następuje tu nie z mocy samej ustawy, ale z mocy aktu administracyjnego jakim jest decyzja o zwrocie nieruchomości. Przy zwrocie nieruchomości w trybie art. 69 ust. 1 (obecnie art. 136 ust. 3 u.g.n.), jak wskazał NSA w uchwale siedmiu sędziów z dnia 17 grudnia 1996 r., FPS 7/96, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości nie mamy do czynienia z przeniesieniem na zasadach ogólnych własności nieruchomości na wywłaszczonego uprzednio właściciela, nie jest to też przeniesienie w drodze aktów władczych Skarbu Państwa lub gminy. Zwrot nieruchomości następuje, na podstawie decyzji administracyjnej, która przywraca (restytuuje) stronę podmiotową stosunku prawnorzeczowego odnośnie do wywłaszczonej nieruchomości do stanu sprzed wywłaszczenia. Nie stanowi więc ono nabycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. W konsekwencji w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 17 grudnia 1996 r., FPS 7/96 Sąd wyraził pogląd, że „sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U.z 1991 r. Nr 30, poz. 127, z późn. zm.), nie stanowi źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” (wyrok NSA z 30 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2372/12, także wyrok NSA z 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt I OSK 2376/12, uchwała SN z dnia 25 stycznia 1996 r., III AZP 31/95).

Analogiczne stanowisko prezentują organy podatkowe: „W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy więc, do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Nie dochodzi do przeniesienia prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie do restytucji (przywrócenia) stanu sprzed wywłaszczenia. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie stanowi nabycia nieruchomości” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr IPPB4/415-38/14-4/JK, także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr IBPBII/2/415-92/12/MMa).

W związku z powyższym, zwrot uprzednio wywłaszczonej Nieruchomości w części 1/2 na rzecz Wnioskodawczyni nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawczyni, a data jej zwrotu nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) na moment odpłatnego zbycia tej części Nieruchomości.

Zgodnie z art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.; dalej „KC”), spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Na podstawie art. 924 KC, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Tym samym, datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Postanowienie o nabyciu spadku potwierdza prawo spadkobiercy do spadku od momentu jego otwarcia, tj. od daty śmierci spadkodawcy.

W niniejszej sprawie, nabycie przez Wnioskodawczynię prawa własności 1/2 części zwróconej Nieruchomości jest tożsame z datą nabycia spadku po zmarłym w dniu 27 października 2004 r. ojcu, nie zaś datą wydania decyzji w sprawie zwrotu Wnioskodawczyni tej części Nieruchomości. Na tej podstawie, z uwagi na to, że między datą odpłatnego zbycia a datą otwarcia spadku upłynął 5- letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, odpłatne zbycie części Nieruchomości przypadającej na Wnioskodawczynię nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane rozstrzygnięcia dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jeżeli przedstawiony stan faktyczny różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczynię w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.