IPPB4/4511-1206/15-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatkując kwotę ze sprzedaży Nieruchomości na własne cele mieszkaniowe poprzez przeprowadzenie remontu kuchni i łazienki we własnym lokalu mieszkalnym oraz poprzez nabycie udziału w budynku mieszkalnym?
IPPB4/4511-1206/15-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nieruchomości
 3. remonty
 4. sprzedaż
 5. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem sądu z dnia 5 grudnia 2013 r. o stwierdzeniu nabycia spadku (orzeczenie stało się prawomocne w dniu 28 grudnia 2013 r.) Wnioskodawca otrzymał po matce, zmarłej w dniu 3 sierpnia 2013 r., w drodze dziedziczenia testamentowego, nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny (dalej: „Nieruchomość”).

Nieruchomość weszła w skład majątku osobistego Wnioskodawcy. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, przy czym żadnych umów majątkowych małżeńskich nie zawarł. Wnioskodawca wraz z małżonką zamieszkują w lokalu mieszkalnym, które należy do ich majątku wspólnego.

Przedmiotowa Nieruchomość została sprzedana w dniu 20 lutego 2015 r., co potwierdza sporządzony w tym dniu akt notarialny. Otrzymane wynagrodzenie z tytułu sprzedaży Nieruchomości stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. W związku ze zbyciem Nieruchomości, Wnioskodawca poniósł wydatek w postaci prowizji dla pośrednika w sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych nakładów w Nieruchomości, które miałyby zwiększyć jej wartość. Ponadto Wnioskodawca nie poniósł kosztów z tytułu podatku od spadków i darowizn (Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa we właściwych przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Środki uzyskane ze sprzedaży Nieruchomości Wnioskodawca zamierza wydatkować w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym Nieruchomość została zbyta, na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cele mieszkaniowe, tzn. na:

 1. przeprowadzenie remontu kuchni i łazienki we własnym lokalu mieszkalnym, w którym obecnie mieszka wraz z małżonką oraz
 2. zakup udziału w budynku mieszkalnym .

Ad. 1 Opis stanu faktycznego

Z części środków otrzymanych z tytułu sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca, na dzień złożenia niniejszego wniosku jest w trakcie przeprowadzania remontu kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym, którego jest współwłaścicielem (wraz z żoną posiada tytuł własności do ww. lokalu). Remont obejmuje następujący zakres:

 • wymiana drzwi,
 • wymiana podłóg,
 • malowanie ścian,
 • położenie gładzi, płytek na ścianach i podłogach,
 • wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
 • wymiana białego montażu (wanny pod zabudowę, urządzeń sanitarnych).

Powyższe wydatki Wnioskodawca ponosi w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Remont dokonywany jest po dacie sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż Nieruchomości, tzn. po dniu 20 lutego 2015 r.

Ad. 2 Opis zdarzenia przyszłego

Pozostałe środki otrzymane ze sprzedaży Nieruchomości Wnioskodawca zamierza wydatkować na nabycie udziału w budynku mieszkalnym. Wnioskodawca ze względu na swój wiek oraz stan zdrowia (Wnioskodawca jest na emeryturze) pragnie część swojego czasu przebywać z dala od Warszawy, w spokojnym miejscu o bogatych walorach klimatycznych. W tym celu zamierza nabyć udziały w budynku mieszkalnym . Wnioskodawca planuje przez część roku mieszkać w W, a pozostałą - na M. Ważnym czynnikiem wpływającym na chęć zakupu udziału w budynku mieszkalnym na M jest to, że w okresie wiosenno - letnim przebywają w tej miejscowości osoby, które mogłyby zapewnić Wnioskodawcy opiekę (stan zdrowia Wnioskodawcy wymaga opieki). Na decyzję Wnioskodawcy o zamiarze nabycia udziału w budynku mieszkalnym położonym w mniejszej miejscowości wpłynął również fakt, że życie poza W jest znacznie tańsze. Z uwagi na powyższe czynniki, Wnioskodawca chciałby zapewnić sobie tzw. „dach na głową” również w innej miejscowości (na M). Wnioskodawca pragnie podkreślić, że udziały w budynku mieszkalnym nie będą nabyte z zamiarem realizowania celów rekreacyjnych czy też komercyjnych. Zakup udziału w budynku mieszkalnym na M ma spełniać własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, o których stanowi art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) UPDOF.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatkując kwotę ze sprzedaży Nieruchomości na własne cele mieszkaniowe poprzez przeprowadzenie remontu kuchni i łazienki we własnym lokalu mieszkalnym położonym w Warszawie oraz poprzez nabycie udziału w budynku mieszkalnym położonym poza W...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatkowanie środków ze sprzedaży Nieruchomości na przeprowadzenie remontu w lokalu mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem oraz na nabycie udziału w budynku mieszkalnym, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF.

Ustawodawca w art. 21 ust. 25 UPDOF enumeratywnie wymienił wydatki, które mogą zostać poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF tzn. na własne cele mieszkaniowe. Przeprowadzenie remontu we własnym lokalu mieszkalnym jak również zakup udziału w budynku mieszkalnym ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy, o których mowa w ww. przepisie.

Biorąc powyższe pod uwagę, poniesione wydatki (remont mieszkania), jak również te planowane (remont lokalu mieszkalnego, zakup udziału w budynku mieszkalnym) znajdują się w katalogu wydatków, o których stanowi art. 21 ust. 25 UPDOF oraz spełniają własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) UPDOF formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie -nie jest źródłem przychodu w rozumieniu ww. przepisu, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdzają jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, jako data nabycia spadku. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca nabył Nieruchomości w dniu śmierci spadkodawczyni, czyli 3 sierpnia 2013 r.

Dokonując oceny skutków podatkowych omawianej sprzedaży Nieruchomości nabytej w dniu 3 sierpnia 2013 r. w drodze spadku, czyli sprzedaży dokonanej przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 OPDOF, należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m. in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - w myśl art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 30e ust. 1 i 4 UPDOF, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 UPDOF).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie. Należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Zdaniem Wnioskodawcy, do takich kosztów można zaliczyć związaną ze zbyciem Nieruchomości prowizję pośrednika w sprzedaży nieruchomości. Koszt ten nie jest zatem kosztem nabycia, lecz jako koszt odpłatnego zbycia winien być uwzględniony przy obliczaniu wysokości przychodu.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) UPDOF, nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d UPDOF).

Z treści ww. przepisu wynika, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się:

 • udokumentowane nakłady poczynione w czasie posiadania nieruchomości, które zwiększyły jej wartość oraz
 • kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca nie poniósł wydatków, które w świetle ww. przepisów stanowiłyby koszty uzyskania przychodu (nie dokonywał żadnych nakładów zwiększających wartość Nieruchomości jak również nie poniósł kosztów z tytułu podatku od spadków i darowizn). Przychód ze sprzedaży Nieruchomości należy pomniejszyć o koszty zbycia, czyli o wynagrodzenie dla pośrednika w sprzedaży nieruchomości.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 • nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
  - przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Jak przedstawiono powyżej, część osiągniętego przychodu z tytułu sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca przeznaczył (przeznaczy) na remont kuchni i łazienki we własnym lokalu mieszkalnym położonym w Warszawie, w którym obecnie zamieszkuje z małżonką. Zakres remontu obejmuje:

 • wymianę drzwi,
 • wymianę podłóg,
 • malowanie ścian,
 • położenie gładzi, płytek na ścianach i podłodze,
 • wymianę instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
 • wymianę białego montażu (wanny pod zabudowę, urządzeń sanitarnych).

Remont został przeprowadzony w 2015 r. (po dacie sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż Nieruchomości) ze środków, które Wnioskodawca otrzymał z tytułu sprzedaży Nieruchomości. Powyższe wydatki Wnioskodawca poniósł w celu zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wskazać należy, że jednym z własnych celów mieszkaniowych - zgodnie z przywołanym wyżej art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) UPDOF - jest wydatkowanie środków ze sprzedaży na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Przepisy ww. ustawy nie definiują pojęcia „remont”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. W świetle przepisu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) - poprzez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Za „remont” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji).

Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 marca 1998 r. I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, poniesione wydatki na remont własnego lokalu mieszkalnego służą własnym celom mieszkaniowym Wnioskodawcy, o których stanowi art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) UPDOF, w konsekwencji czego dochód w tej części podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF.

Wnioskodawca zamierza przeznaczyć pozostałą część uzyskanego przychodu ze sprzedaży Nieruchomości na zakup udziału w budynku mieszkalnym położonym na M. Nabyte udziały w budynku mieszkalnym mają na celu zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza zamieszkać w tej nieruchomości w dłuższym okresie czasu. Biorąc pod uwagę wiek oraz stan zdrowia Wnioskodawcy (Wnioskodawca przebywa na emeryturze), zalecane jest aby przebywał w miejscu spokojnym o bogatych walorach klimatycznych. Co najważniejsze, w miejscowości tej w okresie wiosenno - letnim, Wnioskodawca będzie miał zapewnioną opiekę przez najbliższych członków rodziny. Nabycie udziału w budynku mieszkalnym zapewni Wnioskodawcy tzw. „dach nad głową”. Zakup udziału w budynku mieszkalnym nie będzie służyło celom rekreacyjnym. Wnioskodawca pragnie nadmienić, że udziały w budynku mieszkalnym, które planuje nabyć, nie będą spełniać potrzeb mieszkaniowych innych osób, tzn. Wnioskodawca nie zamierza czerpać zysków z zakupionej nieruchomości (udziałów) np. poprzez jej wynajmowanie.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w W, jednakże przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zabraniają realizowania własnych celów mieszkaniowych poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości przy spełnieniu przesłanek wskazanych w cytowanych powyżej przepisach prawa. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015 r. (IPPB2/4511-90/15-6/MK1), w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2012 r. (IBPBII/2/415-1295/11/JG).

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 908/14) podkreślił, że „ustawodawca nie ogranicza osób fizycznych w dysponowaniu określoną co do ilości liczbą mieszkań, jednakowoż wyraźnie wskazuje, że skorzystanie ze zwolnienia odnosi się tylko i wyłącznie do tych nabyć, które służą określonym celom, zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych”. Wnioskodawca zamierza spełniać własne cele mieszkaniowe już w chwili nabycia udziału w budynku mieszkalnym. Cele te będą realizowane w dłuższym okresie czasu. Zatem, w powyższych okolicznościach, obiektywna potrzeba wykorzystania nieruchomości mieszkalnej (jej udziału) na własne cele mieszkaniowe będzie miała miejsce.

Z istoty rozwiązania zawartego w zacytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży Nieruchomości w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca część środków ze sprzedaży Nieruchomości wydatkuje w 2015 r. na remont własnego lokalu mieszkalnego, a pozostałą część zamierza przeznaczyć nie później niż do końca 2017 r. na zakup udziału w budynku mieszkalnym położonym na M. Powyższe oznacza, że w ustawowym terminie (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym Nieruchomość została sprzedana) Wnioskodawca przeznaczy przychód z tytuły sprzedaży tej Nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, o których stanowi art. 21 ust. 25 UPDOF.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży Nieruchomości, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na:

 • remont własnego lokalu mieszkalnego oraz
 • nabycie udziału w budynku mieszkalnym, w którym Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe
  - wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) oraz lit. d) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF i uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji i wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, należy stwierdzić iż zarówno interpretacje jak i wyroki zostały wydane w indywidualnych sprawach, w określonych stanach faktycznych i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.