IPPB4/4511-1012/15-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości należącej do majątku odrębnego Wnioskodawczyni i zakup od męża z jego majątku prywatnego udziału w nieruchomości – jako cel mieszkaniowy.
IPPB4/4511-1012/15-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. majątek odrębny
 3. małżonek
 4. nieruchomości
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT („Wnioskodawczyni”).

Wnioskodawczyni w 1997 r. w drodze dziedziczenia po śmierci swojej matki, która zmarła w lutym 1997 r., nabyła udział 1/4 we własności nieruchomości w W. („Dom w W.”). Z kolei w 2012 r. Wnioskodawczyni nabyła po śmierci swojego ojca, który zmarł w grudniu 2012 r., pozostały udział 3/4 w Domu w W.. Wnioskodawczyni była jedynym spadkobiercą swoich rodziców. Dom w W. nie był wykorzystywany do prowadzenia przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż takiej działalności Wnioskodawczyni zresztą nie prowadzi.

Dom był wynajmowany w okresie od 15 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r., wynajem był rozliczany na zasadach ryczałtu 8,5%.

W 1991 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT („Mąż”).

Mąż jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w P. („Dom Męża”). Dom Męża został nabyty przez Męża oraz rodziców Męża w 1989 r. (od tego czasu Mąż był współwłaścicielem udziału 1/2 w Domu Męża).

W 1995 r. rozpoczęła się rozbudowa Domu Męża, która trwała do 2008 r., kiedy to budowa zakończyła się odbiorem przez nadzór budowlany. W kosztach remontu (przebudowy) Domu Męża uczestniczyli: rodzice Męża, rodzice Wnioskodawczyni, Mąż oraz Wnioskodawczyni.

W latach 1996 - 2000, Mąż i Wnioskodawczyni korzystali z ulg w podatku PIT na budowę i rozbudowę Domu Męża, natomiast ani Mąż ani Wnioskodawczyni nie korzystali z tzw. ulgi odsetkowej w podatku PIT.

W dniu 15 stycznia 2007 r. pomiędzy Wnioskodawczynią i Mężem został ustanowiony - w drodze aktu notarialnego - umowny ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza). W ww. akcie notarialnym nie dokonano pomiędzy małżonkami (Wnioskodawczynią i Mężem) rozliczenia nakładów poniesionych na remont Domu Męża. Rozdzielność ta trwa do dnia dzisiejszego.

W 2010 r. rodzice Męża przekazali Mężowi - w drodze darowizny do majątku osobistego - swój udział w Domu Męża, wskutek czego Mąż stał się jedynym właścicielem Domu Męża. W akcie darowizny ustalono kwotę 500.000,00 zł jako wartość połowy Domu Męża.

Obecnie, Dom Męża należy w całości do majątku osobistego Męża, a Dom w W. należy w całości do majątku osobistego Żony - Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni planuje sprzedać Dom w W. przed końcem 2015 r. za kwotę ok. 1.700.000 zł i przeznaczyć przychód w części odpowiadającej co najmniej 3/4 ceny uzyskanej z tego tytułu tj. kwotę około 1.275.000 na zakup po dniu 31 grudnia 2015 r. około 1/2 udziału w Domu Męża, w którym jest zameldowana i nieprzerwanie mieszka od 1995 roku.

Wartość Domu Męża należącego w całości wyłącznie do Męża szacowana jest obecnie na ok. 3.000.000 zł.

Wnioskodawczyni, jej mąż, a także ich syn stale zamieszkują od lat w domu męża, tym samym Dom męża nie ma charakteru rekreacyjnego. Wnioskodawczyni nadal będzie zamieszkiwać w domu męża, w którym nabędzie udział, a tym samym nadal będzie realizować w nim własny cel mieszkaniowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału 3/4 w Domu w W. nabytego w 2012 r. w drodze spadku, przeznaczony do końca 2017 r. (zakładając zbycie tego udziału w 2015 r.) na nabycie około 1/2 udziału w Domu Męża wchodzącego w skład majątku osobistego Męża powinien być uznany za „wydatek na cele mieszkaniowe”, korzystający ze zwolnienia od podatku PIT z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1), ust. 28 i ust. 30 ustawy o PIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału 1/4 w Domu w W., nabytego w drodze spadku w 1997 r. i nie związany z działalnością gospodarczą (wobec faktu, że Wnioskodawczyni nie prowadzi takiej działalności), nie będzie podlegał u Wnioskodawczyni opodatkowaniu podatkiem PIT ze względu na upływ 5 letniego terminu z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że wynajem nieruchomości rozliczany na zasadach ryczałtu nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej... Z art. 10 ust. 1 pkt . 6 oraz z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a...

Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie pytań Nr 1 i Nr 2. W zakresie pytania Nr 3 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału 3/4 w Domu w W. nabytego w 2012 r. w drodze spadku, przeznaczony do końca 2017 r. (zakładając zbycie tego udziału w 2015 r.) na nabycie udziału w Domu Męża wchodzącego w skład majątku osobistego Męża powinien być uznany za „wydatek na cele mieszkaniowe” korzystający ze zwolnienia od podatku PIT z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1), ust. 28 i ust. 30 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 30e oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 w zw. z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe” uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. Jednakże celem takim nie jest jednak nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) o charakterze rekreacyjnym (art. 21 ust. 28 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawczyni w ww. definicji „celu mieszkaniowego” mieszczą się wydatki poniesione na nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej stanowiącej wyłączną własność małżonka osoby fizycznej, która to osoba fizyczna uzyskała przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, stanowiącej jej majątek osobisty. Tak też rozumiany jest ten przepis w praktyce organów podatkowych.

Art. 21 ust. 30 ustawy o PIT stanowi, że „przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT jest jednak tylko mowa o wydatkach poniesionych na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, oraz
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b,
  • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Oznacza to zatem, że w art. 21 ust. 30 ustawy o PIT jest mowa wyłącznie o tzw. uldze odsetkowej.

Tym samym skorzystanie przez Wnioskodawczynię i męża z tzw. Ulgi budowlanej nie ma znaczenia dla oceny czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Stanowisko co do możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię w przedstawionym stanie faktycznym z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest powszechnie akceptowalne przez organy podatkowe w wydawanych w podobnych sprawach interpretacjach indywidualnych.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2014 r. (Nr ITPB2/415-434a/14/RS) - w stanie faktycznym, w którym do końca 2014 r. Wnioskodawczyni zamierzała nabyć odpłatnie mieszkanie do swojego majątku osobistego od swojego małżonka z jego majątku osobistego, przeznaczając na ten cel środki finansowe w kwocie 170.000 zł uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze umowy darowizny od swoich rodziców do jej majątku osobistego: „przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, przeznaczony do końca 2014 r. na nabycie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład majątku odrębnego małżonka Wnioskodawczyni może być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe uwzględniany przy obliczeniu dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT”. Wynika z tego zatem, że możliwe jest skorzystanie z ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w sytuacji, w której dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku osobistego zbywcy w drodze darowizny zostanie przeznaczony na zakup nieruchomości znajdującej się w osobistym majątku małżonka tej osoby.

Analogiczna sytuacja będzie miała zatem miejsce w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w Domu Męża, na co wskazuje brzmienie art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, zgodnie z którym za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie udziału w budynku mieszkalnym a także na nabycie udziału w gruncie, związanych z tym budynkiem, Z kolei ze względu na stałe zamieszkania Wnioskodawczyni i Męża w Domu Męża, Wnioskodawczyni uważa, że Dom Męża nie jest nieruchomością o charakterze rekreacyjnym.

Mając na uwadze powyższe, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału 3/4 w Domu w W., nabytego w 2012 w drodze spadku, przeznaczony do końca 2017 r.(zakładając zbycie tego udziału w 2015 r.) na nabycie około 1/2 udział w domu męża, wchodzącego w skład majątku osobistego męża, powinien korzystać ze zwolnienia od podatku PIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni. prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału 1/4 w Domu w W. nabytego w drodze spadku w 1997 r. i nie związany z działalnością gospodarczą (wobec faktu, że Wnioskodawczyni nie prowadzi takiej działalności) nie będzie podlegał u Wnioskodawczyni opodatkowaniu podatkiem PIT ze względu na upływ 5 letniego terminu z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego. w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli zatem odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości następuje po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie oraz nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Jak zauważono w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawczyni w 1998 r. w drodze dziedziczenia po śmierci swojej matki nabyła udział 1/4 we własności Domu w W.. W przypadku zatem dokonania planowanej sprzedaży Domu w W. w 2015 r. przychód osiągnięty z tego tytułu w 1/4 nie będzie stanowił przychodu opodatkowanego podatkiem PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT a contrario, z uwagi na upływ 5 letniego terminu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości lub prawa do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób ich nabycia.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 1997 r. w drodze dziedziczenia po śmierci swojej matki, która zmarła w lutym 1997 r., nabyła udział 1/4 we własności domu w W. Z kolei w 2012 r. Wnioskodawczyni nabyła po śmierci swojego ojca, który zmarł w grudniu 2012 r., pozostały udział 3/4 w Domu w W.. Wnioskodawczyni była jedynym spadkobiercą swoich rodziców. Wnioskodawczyni planuje sprzedać Dom w W. przed końcem 2015 r. za kwotę ok. 1.700.000 zł i przeznaczyć przychód w części odpowiadającej co najmniej 3/4 ceny uzyskanej z tego tytułu tj. kwotę około 1.275.000 na zakup po dniu 31 grudnia 2015 r. około 1/2 udziału w Domu Męża, w którym jest zameldowana i nieprzerwanie mieszka od 1995 roku.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pózn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwila jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwila śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku. Oznacza to, ze z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W związku z faktem, że nabycie sprzedanej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/4 nastąpiło w 1997 r., przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w 2015 roku domu w W., w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1997 roku nie będzie stanowił źródła przychodu ze względu na upływ pięcioletniego terminu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży w 2015 roku Domu w W. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. będzie stanowić dla Wnioskodawczyni źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia Domu w W., w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r., znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wyliczenie zawartych w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja jednego z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 28 - 30 przesłanek negatywnych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży.

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
  • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Stosownie do art. 21 ust. 29 ustawy w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na zakup od małżonka udziału w nieruchomości stanowiącej majątek osobisty męża Wnioskodawczyni. W latach 1996 - 2000, Mąż i Wnioskodawczyni korzystali z ulg w podatku PIT na budowę i rozbudowę Domu Męża, natomiast ani Mąż ani Wnioskodawczyni nie korzystali z tzw. ulgi odsetkowej w podatku PIT.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia - w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia Domu w W. dochodu, wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

W niniejszej sprawie wyjaśnienia wymaga kwestia, czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni skorzystała z tzw. ulgi budowlanej, ma jednocześnie prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydatkowaniem środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup od Męża udziału w domu Męża.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że z przedstawionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika jakiekolwiek wyłączenie uniemożliwiające uznanie za własny cel mieszkaniowy kwot wydatkowanych na zakup udziału w nieruchomości, w związku z budową i rozbudową której uprzednio Wnioskodawczyni skorzystała z tzw. ulgi budowlanej. Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje takiego wyłączenia w odniesieniu do wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również w tej kwestii nie odsyła do innych regulacji rangi ustawowej.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni skorzystała uprzednio z ulgi budowlanej w związku z budową i rozbudową nieruchomości – domu Męża, kwota wydatkowana na zakup udziału w przedmiotowym domu, tj., wydatek określony w art. 21 ust. 25 pkt 1, lit. a); przy spełnieniu wymogów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać uwzględniony przy ustalaniu dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy - jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie), dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw - w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Stąd też rozstrzygnięcia w przedmiotowej sytuacji wymaga kwestia, czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży Domu w W., przeznaczony na zapłatę na rzecz męża ceny ustalonej za nabycie od niego udziału w nieruchomości należącej do jego majątku osobistego, stanowi wydatek na cel, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W myśl art. 33 pkt 2 Kodeksu, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Tym samym dopuszczalne jest, aby małżonkowie zawarli między sobą umowę sprzedaży udziału w nieruchomości, która stanowi wyłączną własność jednego z nich.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a m.in. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego

Przyjmując za Wnioskodawczynią, że odkupi od męża około 1/2 udziału w nieruchomości należącej do majątku osobistego męża, należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu począwszy od dnia odpłatnego zbycia Domu w W., nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, na cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie uprawniało Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Tutejszy organ podkreśla, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.