IPPB4/415-1038/14-5/MS | Interpretacja indywidualna

Odpłatne zbycie przez spadkobiercę udziału w nieruchomości zabudowanej, uprzednio zabranej spadkodawcom na mocy dekretu warszawskiego
IPPB4/415-1038/14-5/MSinterpretacja indywidualna
 1. dekret
 2. nieruchomości
 3. spadek
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w prawie własności budynków przedwojennych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabył w drodze dziedziczenia roszczenia o ustanowienie udziału w prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości (dalej „Nieruchomość”), która znajdowała się na terenie objętym działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta (Dz. U. Nr 50, poz. 279) (dalej: „Dekret”). Na podstawie art. 1 Dekretu, wszystkie grunty leżące w granicach miasta przeszły na własność Gminy miasta , a po likwidacji gmin w 1950 r. na własność Skarbu Państwa.

Wnioskodawca nabył przedmiotowe roszczenia jako spadek po ojcu - Wojciechu K. - zmarłym 20 września 2005 r. Nabycie spadku po ojcu zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 15 lutego 2006 r., w którym stwierdzono, że Wnioskodawca nabywa 1/2 części spadku. Wojciech K. nabył przedmiotowe roszczenia w następujący sposób:

 • 70/256 w drodze spadku po przedwojennym współwłaścicielu Nieruchomości - ojcu Wacławie K., który zmarł w 1948 r. oraz po spadkobiercach Wacława K., tj. swojej matce zmarłej 3 lipca 1994 r. oraz swojej babce zmarłej 4 sierpnia 1972 r.;
 • 28/256 na podstawie umowy darowizny udziału w spadku podpisanej 25 listopada 1993 r. pomiędzy Wojciechem K. a Zygmuntem K.;
 • 16/256 na podstawie umów sprzedaży udziału w prawach i roszczeniach o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości podpisanych z innymi spadkobiercami.

Efektem roszczeń nabytych w drodze dziedziczenia przez Wnioskodawcę było ustanowienie wobec Wnioskodawcy i innych osób uprawnionych (bowiem Wnioskodawcy przysługiwało roszczenie do udziału w 57/256 części Nieruchomości), prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości składającej się z czterech działek. Nastąpiło to w drodze następujących decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta wskutek rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa własności czasowej złożonego 14 października 1948 r.:

 • decyzja z dnia 27 marca 2009 r. dotycząca działki Nr 6, przy ul. S. w W., zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną od grunty nieruchomość wybudowanymi przed wydaniem Dekretu (tj. dwoma budynkami mieszkalnymi, budynkiem transportu i łączności, budynkiem handlowo-usługowym oraz innym budynkiem niemieszkalnym),
 • decyzja dotycząca działki Nr 5/9, przy ul. S. w W., zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną od gruntu nieruchomość wybudowanymi po wydaniu Dekretu (tj. jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem garażowym) i decyzja z dnia 14 maja 2009 r. dotycząca działki Nr 5/3, przy ul. S. w W., zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną od gruntu nieruchomość wybudowanymi po wydaniu Dekretu (tj. budynkiem murowanym i dwiema kondygnacjami nadziemnymi); przy czym decyzja została zaskarżona i stała się przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”), który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję (wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r.);
 • decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. dotycząca niezabudowanej działki Nr 5/12, przy ul. S. w W..

W dalszej części niniejszego wniosku, Wnioskodawca będzie używać terminu „Budynki przedwojenne” w odniesieniu do budynków wzniesionych przed wydaniem Dekretu oraz terminu „Budynki powojenne” w odniesieniu do budynków wzniesionych po wydaniu Dekretu. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego działek na rzecz Wnioskodawcy oraz na rzecz pozostałych współużytkowników) nastąpiło na podstawie następujących aktów notarialnych:

 • akt notarialny z dnia 30 czerwca 2014 r. - w odniesieniu do działek Nr 6, 5/12 i 5/9;
 • akt notarialny z dnia 22 lipca 2014 r. - w odniesieniu do działki Nr 5/3.

Wspomniane powyżej akty obejmowały również nabycie przez Wnioskodawcę (jak i przez pozostałych współwłaścicieli) stosownego udziału w udziału w Budynkach powojennych, znajdujących się na działkach Nr 5/9 i 5/3. Nabycie to zostało dokonane od Skarbu Państwa za odpłatnością.

Nieruchomość została sprzedana 23 września 2014 r. W umowie sprzedaży mającej formę aktu notarialnego, kwota należna z tytułu sprzedaży Nieruchomości została określona odrębnie w odniesieniu do poszczególnych działek z podziałem na część ceny przypadającej na prawo wieczystego użytkowania oraz na budynki posadowione na poszczególnych działkach, w tym na Budynki przedwojenne i Budynki powojenne nabyte od Skarbu Państwa. Z uwagi na fakt, że 12 z 13 lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych było w momencie ich odzyskania przez Wnioskodawcę przedmiotem najmu, umowy najmu z mocy prawa przeszły na Wnioskodawcę (i pozostałych współwłaścicieli). Jednocześnie, w momencie sprzedaży budynków umowy najmu z lokatorami, z mocy prawa, przeszły wraz z budynkami na ich nabywcę.

Wnioskodawca przeznaczył środki uzyskane ze sprzedaży Nieruchomości, w tej części, która wynika z roszczeń nabytych przez ojca Wnioskodawcy w drodze darowizny i zakupu, na własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup mieszkania. Jakkolwiek w momencie zakupu mieszkania, Wnioskodawca był już właścicielem mieszkania, to z punktu widzenia Jego potrzeb życiowych podjął decyzję o zmianie mieszkania na większe. Innymi słowy, Wnioskodawca zamierza przeprowadzić się do zakupionego mieszkania po jego remoncie i wykorzystać na własne potrzeby mieszkaniowe.

Wnioskodawca informuje, że jest wspólnikiem spółki cywilnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych, niemniej opisana powyżej transakcja nie została zrealizowana w ramach tej działalności. Nieruchomość stanowiła bowiem majątek osobisty Wnioskodawcy, odzyskany na mocy roszczeń nabytych przez Wnioskodawcę tytułem spadku po ojcu. Wnioskodawca nie wykorzystywał budynków wchodzących w skład Nieruchomości do działalności gospodarczej, w tym nie wprowadzała tych budynków do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego działek wchodzących w skład Nieruchomości opisanej w stanie faktycznym powyżej - w części odpowiadającej roszczeniom nabytym przez spadkodawcę Wnioskodawcy w drodze dziedziczenia - nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „pdof”) z uwagi na fakt, że nie stanowi on źródła przychodów dla celów pdof...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie własności Budynków przedwojennych wchodzących w skład Nieruchomości opisanej w stanie faktycznym powyżej - w części odpowiadającej roszczeniom nabytym przez spadkodawcę Wnioskodawcy w drodze dziedziczenia - nie będzie podlegał opodatkowaniu pdof z uwagi na fakt, że od ich nabycia przez Wnioskodawcę do sprzedaży upłynął okres 5 lat...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie własności Budynków powojennych wchodzących w skład Nieruchomości opisanej w stanie faktycznym powyżej - w części odpowiadającej roszczeniom nabytym przez spadkodawcę Wnioskodawcy w drodze dziedziczenia - należy zaliczyć do źródła przychodów jakim jest odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, a nie do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, co oznacza, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia w tym zakresie podatku zgodnie z zasadami określonymi w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o pdof”), tj. od różnicy pomiędzy ceną uzyskaną przez Wnioskodawcę od nabywcy za przypadający na Wnioskodawcę udział we własności Budynków powojennych pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia, a ceną uiszczoną za przypadający na Wnioskodawcę udział we własności Budynków powojennych na rzecz Skarbu Państwa (udokumentowane koszty nabycia)...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w Nieruchomości opisanej w stanie faktycznym powyżej - w części odpowiadającej roszczeniom nabytym przez spadkodawcę Wnioskodawcy w drodze darowizny i zakupu - w sytuacji wydatkowania go na własne cele mieszkaniowe będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Na wstępie Wnioskodawca zauważa, że jakkolwiek jest wspólnikiem spółki cywilnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkaniowych, to działalność ta obejmuje wyłącznie czynności związane w wynajmem lokali mieszkalnych w odrębnej nieruchomości, położonej w W., której Wnioskodawca jest współwłaścicielem.

Wnioskodawca zaznacza, że sprzedaż Nieruchomości będąca przedmiotem niniejszego wniosku nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Udział w Nieruchomości - po jego odzyskaniu/nabyciu przez Wnioskodawcę od Skarbu Państwa stanowił majątek osobisty Wnioskodawcy. Nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę na cele działalności gospodarczej. Dokonując sprzedaży tego udziału Wnioskodawca zarządzał swoim majątkiem prywatnym realizując przysługujące mu prawo współwłasności wobec tej nieruchomości. Sprzedaż udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawcę stanowi jedynie spieniężenie majątku osobistego i nie powinna być rozpatrywana w kategoriach prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie własności Budynków przedwojennych wchodzących w skład Nieruchomości opisanej w stanie faktycznym powyżej - w części wynikającej z roszczeń nabytych przez spadkodawcę Wnioskodawcy w drodze dziedziczenia - nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od ich nabycia przez Wnioskodawcę do sprzedaży upłynął okres 5 lat.

Wnioskodawca zauważa, że w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach, które przeszły na własność gminy miasta na podstawie Dekretu, należy mieć na uwadze art. 5 Dekretu. Zgodnie z tym przepisem, budynki znajdujące się na działkach przejętych na mocy Dekretu pozostawały własnością dotychczasowych właścicieli, o ile przepisy szczególne nie stanowiły inaczej. Należy zauważyć, że przepis ten dotyczy tych budynków, które istniały, a więc były już wybudowane na gruncie w chwili, kiedy zgodnie z postanowieniami Dekretu grunt stał się własnością miasta. Definicja ta odpowiada Budynkom przedwojennym opisanym w stanie faktycznym powyżej. Oznacza to, że Budynki przedwojenne nie przeszły na własność gminy miasta razem z gruntem. Tym samym, nie można stwierdzić, że w odniesieniu do Budynków przedwojennych dokonano zwrotu. Budynki przedwojenne wchodziły więc w skład masy spadkowej, co oznacza, zdaniem Wnioskodawcy, że jako datę nabycia Budynków przedwojennych należy uznać datę nabycia spadku, czyli datę śmierci spadkodawcy (ojca Wnioskodawcy).

Jak opisano w stanie faktycznym, w chwili wejścia w życie Dekretu Nieruchomość obejmowała budynki znajdujące się na działce Nr 6 (tj. dwa budynki mieszkalne, budynek transportu i łączności, budynek handlowo-usługowy oraz inny budynek niemieszkalny). Zatem, na podstawie zapisów Dekretu przedwojenni właściciele po ich wywłaszczeniu mogli zachować prawo własności tylko w odniesieniu do tych budynków. Prawo to weszło następnie do masy spadkowej i przeszło na spadkobierców, w tym na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zauważa, że nabycie przez Niego udziału w Budynkach przedwojennych - w części odpowiadającej roszczeniom nabytym przez spadkodawcę Wnioskodawcy w drodze dziedziczenia - nastąpiło w dniu nabycia spadku po zmarłym ojcu, tj. 20 września 2005 r. W związku z tym dokonane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie tych udziałów, które miało miejsce 23 września 2014 r. nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB4/415-81/14-2/JK, w której stwierdzono, że:

Jak wynika z wniosku w dniu wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze W. w skład nieruchomości wchodził budynek czterokondygnacyjny, wzniesiony przed 1945 r. Zatem nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w prawie współwłasności budynku nastąpiło w dniu śmierci spadkodawcy Wnioskodawcy, tj. w 2004 r. W związku z tym pięcioletni termin, określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem 2009 r. Zatem planowane odpłatne zbycie udziału w prawie współwłasności budynku nie będzie stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę w spadku, tj. od końca 2004 r.

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. IPPB4/415-376/14-5/MS1, w interpretacji z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. IPPB4/415-377/14-5/MS1, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-131/14/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.